KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Melek USAL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta melekusal@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 19.07.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 14.06.1991
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 30.05.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sürekli Ortamlar Mekaniği,Biyomekanik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Usal,M.R.,Şahin,A., Usal, M. 2014, "Piezoelektrik Bir Motorun ANSYS'de Dinamik Analizi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 017102 (7-14), Türkiye. DOI: 10.5578/fmbd.7217
 • 2 Melek USAL ''Termoelastik-Piezoelektrik Malzemelerin Lineer Bünye Denklemlerinin Formülasyonu'', Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi,cilt:7, sayı:1, 13-30, 2010
 • 3 Esendemir,Ü., Usal,M.R., Öndürücü,A., Usal,M., 2010. Orta Noktasından Tekil Yüke Maruz Kompozit Basit Kiriş İçin Maksimum Sehim Değerlerinin Deneysel, Nümerik ve Analitik Olarak İrdelenmesi. Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ,2(14), 1-9 .
 • 4 Ümran ESENDEMİR, Melek USAL, Mustafa Reşit USAL., " Üniform Yayılı Yüke Maruz Ahşap Kompozit Kirişlerdeki Çökmelerin Hesabı ", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi , Cilt:6 Sayı:2 63-71, 2009.
 • 5 Usal, M.R., Korkmaz, E., Usal, M., 2006. " Hasarlı Elastik Ortamlar İçin Bünye Denklemleri", Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Cilt:10, Sayı:1,125-135, Isparta
 • 6 Usal, M.R., Korkmaz, E., Usal, M., Sürekli Ortam Hasar Mekaniğinde Hasarın Mekanik Temsili. Afyon Kocatepe Ünv, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, 39-50, 2005, Afyon.
 • 7 Usal, M. R., Usal, M., Kabul, A.,''Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler İçin Sonlu Elemanlar Modeli Çözümleri'', Makine Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 4. 13-23, 2005.
 • 8 Usal, M., Usal, M.R., Kabul A., Korkmaz, E., 2004 "Fiziksel Etkileşimler ve Fenomenolojik Bir Model" S. D. U. Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, 23-33, Isparta
 • 9 Usal, M., Usal, M.R., Kabul A., 2004 "Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler İçin Matematiksel Bir Model, " S. D. U. Fen Bilimleri Dergisi,8(3), 34-40, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Melek Usal, Ümran Esendemir, Mustafa Reşit Usal., "Hegzagonal Simetriye Sahip Viskoelastik Fiber-Takviyeli Piezoelektrik Ortamlar için Matematiksel bir Model" XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 745-755, Eylül 2007, Isparta
 • 2 Usal,M.R., Usal,M., "Zeki Malzemelerin, Yapıların ve Sistemlerin Mühendislikteki Uygulama Alanları", 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,160-169, Kasım 2007, Isparta
 • 3 Usal, M.R., Usal, M., Albayrak, M., " Tersinir Magneto-Mekanik ve Magneto-Kalorik Olaylara Termodinamik Bir Yaklaşım", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 414-424, Mayıs 2006, Isparta.
 • 4 Usal, M.R., Usal, M., 2005. Akıllı Sistemlerin iki Önemli Alt Sınıfı: Fiber takviyeli Viskoelastik Piezoelektrik ve Piezomagnetik kompozitler, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 52-60, Kasım 2005, Kocaeli.
 • 5 Usal, M.R., Usal, M., 2005. Nonlineer Bir Fenomenolojik Modelde Kapıl Etkileşimler, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 487-495, Kasım, 2005, Kocaeli.
 • 6 Kurbanoğlu, C., Usal, M.R., Usal, M., 1996,Kemiğin Yapılanma Prosesi için Kavramsal Bir Model, SDÜ. Müh-Mim Fak, Makina Mühendisliği Bildiriler Kitabı, ISBN 975-7929-02-6,SDÜ Basımevi, 141-145, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kurbanoğlu, C., Varol, R., Usal, M.R., Usal, M., " Biyomekaniğin Mühendislikteki Uygulama Alanları" VIII. Mühendislik Haftası 26-28 mayıs, S.D.Ü. Mühendislik Haftası 26-28 mayıs, S.D.Ü. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Isparta, 1994.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Usal, M.R., Usal, M., Doğrukol, S., " Elastik Dielektrik Malzemelerin Bünye Denklemleri ve Bir Uygulama" Türk Fizik Derneği,, 21. Fizik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül-2002,(Poster bildiri) Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Usal, M.R., Albayrak, M., Usal, M., "İnteraktif Web tabanlı işbirliği yapan sanal laboratuarların eğitimde rolü ve önemi", IV. International Educational Technology Symposium, 24 - 26 November - 2004, Sakarya, Turkey.
 • 2 Usal, M., Usal, M.R., Albayrak, M., Kabul, A., Teknik Eğitim ve Mühendislik Eğitiminde Matematiksel Modellemenin Rolü ve Matlab Uygulamaları, IV. International Educational Symposium, 1017-1024, 2004.
 • 3 Usal, M.R., Usal, M., Kabul, A., Korkmaz, E., " Eğitimde Paket program Kullanmanın Faydaları" , II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 16-18 Ekim, 2002, Sakarya üniversitesi, Sakarya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Usal, M.R., Usal, M., "Numerical Analysis of Electromechanical Behavior for PZT (PbZrO3)Materials by Finite Element Method" III. International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators. (IWPMA - 2006),18-21 June, Anadolu University Eskişehir-Turkiye
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Usal, M.R., Usal, M., "Balance Equations and Thermodynamics of Polarizable Thermoelastic Media" IWPMA 2006 3 nd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Eskisehir/Turkiye
 • 2 Usal, M.R., Usal, M., "Finite Homogeneous Deformations for Fiber Reinforced Elastic Dielectric Slab under the Uniform Electrostatic Field Effect" IWPMA 2006 3 nd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Eskisehir/Turkiye
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isı Transferi Problemlerinde Sonlu Elemanlar Yönteminin Uygulanabilirliği
 • Doktora Tezi
 • 1 Biyolojik Bir Konstrüksiyon Elemanı için Matematiksel modelleme
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 (Serkan UFAK 2012-2014)Dönel Ultrasonik Motorların Tasarımı, Kontrol Mekanizmaları ve Sonlu Elemanlar Modeli Üzerine Bir Çalışma
 • 2 (Şeyhmus CANPOLAT 2010-2013) Rüzgar Enerjisi ve Isparta Şartlarında Prototip Bir Rüzgar Türbin Tasarımı
 • 3 (Erhan Adıgüzel 2009-2011) Uzayabilir-Sürekli Fiberlerle Takviye Edilmiş Kompozitlerin İnvaryantlar Cinsinden Non-Lineer Davranışı için Bünye Bağıntıları
 • 4 (Selim Demirtürk 2009-2011)Fiber Takviyeli Piezoelektrik Kompozit Malzemelerin Elektro-Termoelastik Analizi
 • 5 (Ayşe Hilal KORKMAZ 2006-2009) Fiber Takviyeli Elastik Malzemelerin Sürekli Ortam Hasar Mekaniğine Dayalı Bünye Denklemlerinin Modellenmesi
 • 6 (Mehmet IŞIKLAR 2007-2009) Farklı Boyutlardaki Şaselerin Kaynak Aparatının Tasarımı
 • 7 (Lokman Yünlü 2004-2008) Elastik Piezoelektrik Bir Cismin Elektro-Termomekanik davranışı İçin matematiksel Bir Model
 • 8 (Benek Hamamcı 2003-2006) Fiber Takviyeli Termoelastik Malzemeler için Matematiksel bir Model
 • 9 (Ahmet Kabul 2001-2004) Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler için Matematiksel bir Model
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 3327-YL-12,(Devam ediyor)''Dönel Ultrasonik Motorların Tasarımı, Kontrol Mekanizmaları ve Sonlu Elemanlar Modeli Üzerine Bir Çalışma".
 • 2 SDÜ Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 3119-YL-12,2013''Rüzgar Enerjisi ve Isparta Şartlarında Prototip Bir Rüzgar Türbini Tasarımı''
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Dikdörtgen Kesitli Numuneler için Eğilme Yorulması Test Cihazının İmalatı
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Anisotropic linear elastic parameter estimation using error in the constitutive equation functional
 • 2 Study of Chiroptical Fiber Nonlinearities with new formulation of constitutive equations
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm başkanlığı 2014-2015
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makina Eğitimi Bölüm Başkan Yardımdıcılığı 2002-2005
VERDİĞİ DERSLER
Dinamik
İleri Gerilme Analizi
İleri Mukavemet
Kompozit Malzemeler Mekaniği
Makine Elemanları
Mekanik
Mekanik ve Isı Transferinde Balans Denklemleri
Mukavemet
Mukavemet I
Statik
Sürekli Ortamların Elektrodinamiği
Termoelastisite
Tesisat Atölyesi II
Viskoelastisite
 
Bu İçeriği Paylaş!