KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fuzuli YAĞMURLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2111332
E-Posta fuzuliyagmurlu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1976
EGE ÜNİVERSİTESİ - 30.01.1979
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 15.02.1977
EGE ÜNİVERSİTESİ - 01.03.1979
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (GENEL JEOLOJİ) 03.01.1984
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kömür Jeolojisi,Petrol Jeolojisi,Neotektonik,Sedimantoloji,Stratigrafi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Geçmişten Günümüze Isparta Kitabı, 2009.T.C.Başbakanlık Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:370, Araştırma-İnceleme Dizisi:66, "Isparta ve Yakın Çevresinin(Isparta Açısının)Jeolojik özellikleri, Petrol ve Maden Potansiyeli",s.467-485,Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başpınar,E.,YAĞMURLU,F.,CEYLAN, H., 2015. Karaöz (Antalya-Türkiye) Civarındaki Dolomitik Kireçtaşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği.SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Isparta
 • 2 ŞAPCI,N.,GÜNDÜZ,L.,YAĞMURLU,F.,2014.AKSARAY İGNİMBRİTLERİNİN DOĞAL HAFİF AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ VE HAFİF FORMDA BOŞLUKLU DUVAR BLOK ELEMANLARININ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, 2014, Sayfalar 63-69
 • 3 Bozcu, M., Yağmurlu, F., Şentürk, M., 2007. Fethiye-Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri(Some Neotectonic and Paleosismological features of the Fethiye-Burdur Fault zone, SWAnatolia).Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007., GB-Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, sayı 66, 2007/31-1.Ankara
 • 4 Yağmurlu, F, Poisson, A., Bozcu, A., Şentürk, M., 2007. Isparta Açısının Tektonostratigrafik Özellikleri ve Petrol Jeolojisi Açısından İrdelenmesi, TPJD Bülteni, 19/2, 23-34.
 • 5 Şentürk, M. ve Yağmurlu, F., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Yerbilimleri Özel sayısı, Isparta.
 • 6 Cengiz, O., Şener, E. ve Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak Gölcük(Isparta) krateri çevresindeki volkanik yapıların ve çizgiselliklerin yorumlanması, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Yerbilimleri Özel sayısı, Isparta.
 • 7 Bozcu, A. ve Yağmurlu,F., 1997, Eğirdir (Isparta) güneyinde yeralan Mesozoyik yaşlı birimlerin petrol jeolojisi yönünden incelenmesi: Geosound, Yerbilimleri,s.30/1,73-88.
 • 8 Yağmurlu,F., Pekuz, Ü., ve Bozcu, A., 1995 , Eğirdir (Isparta) güneyinde yeralan karbonat kayaların stratigrafik korelasyonu ve fasiyes özellikleri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, c.7/1, 17-32.
 • 9 Yağmurlu,F., 1994. Isparta kuzeyinde yeralan Oligosen yaşlı molas tipi kırıntılı tortulların tektono-sedimanter özellikleri: Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fak. Derg. 15. Yıl Sempozyumu özel sayısı, 241-252, Adana.
 • 10 Yağmurlu,F., 1994, Isparta güneyinde yeralan Tersiyer yaşlı türbitidik birimlerin fasiyes özellikleri: Geosound-Yerbilimleri Dergisi, s.24, 17-28 Adana.
 • 11 Yağmurlu,F., 1991. Yalvaç-Yarıkkaya Neojen havzasının tektono-sedimanter özellikleri ve yapısal evrimi: MTA Dergisi, Sayı:112, 1-13, Ankara.
 • 12 Yağmurlu,F., 1991. Yalvaç-Yarıkkaya Neojen havzasının stratigrafisi ve depolanma ortamları: Türkiye Jeoloji Bülteni, 34/1, 9-19, Ankara.
 • 13 Önal, M., Helvacı, C., Inci, U. ve Yağmurlu,F., 1990. Çayırhan -Beypazarı (KB-Ankara) dolayının çimento hammaddesi olanakları, Orta Anadolu, Türkiye: Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Dergisi, C.6,7; S.1,2; 145-155.
 • 14 Yağmurlu,F., Helvacı, C., Inci, U., 1990, Tectonic characteristics and structural of the Beypazarı and Nallıhan Neogene basin, Central Anatolia: METU Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 21/1-3, 127-143.
 • 15 Yağmurlu, F., Baykal, H., 1989. Gördes barajı ve çevresinin temel jeolojik özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni 32/1-2, s. 1-7, Ankara.
 • 16 Ercan, A., Yağmurlu,F. ve Uz, B., 1988. Çatalca ( Istanbul) yöresinde kömür içeren Tersiyer tortullarını çökelme özellikleri ve jeofizik incelemesi: Türkiye Jeoloji Bült., 31(1),113.
 • 17 Önal, M., Helvacı, C., Inci, U., Yağmurlu,F., Meriç, E. ve Tansel, I., 1988. Çayırhan ( KB-Ankara) kuzeyindeki Soğukçam Kireçtaşı, Nardin Formasyonu ve Kızılçay Grubunun stratigrafisi, yaşı, fasiyesi ve depolanma ortamları: Türkiye Petrol Jeologları Dern.Bült. C.1/2, s. 152-163, Ankara.
 • 18 Yağmurlu, F. ve Karaman, M.E., 1987. Kovada güneyinde yeralan linyit içerikli dağarası Neojen havzalarının jeoloji özellikleri: Isparta Mühendislik Fak. Derg., Sayı 3, 145-155.
 • 19 Helvacı, C., Inci, U., Yağmurlu,F.ve Yılmaz, H., 1987. Batı Anadolu'nun Neojen stratigrafisi ve ekonomik potansiyeli: Isparta Müh. Fak. Derg., Sayı 3, 31-45.
 • 20 Yağmurlu, F., 1987. Salihli güneyinde üste doğru kabalaşan Neojen yaşlı alüvyonal yelpaze çökelleri ve Gediz Grabeninin tektono-sedimanter gelişimi: Türkiye Jeoloji Bült., 30(2), 33-41.
 • 21 Yağmurlu,F., 1986. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının Dünya üzerindeki dağılımı, beklenen gelişmeler ve Türkiye'nin konumu: Yeryuvarı ve Insan Derg., 11(1), 15-21.
 • 22 Yağmurlu, F., 1984. Akhisar doğusunda kömür içeren Miyosen tortullarının stratigrafisi, depolanma ortamları ve tektonik özellikleri: Jeoloji Müh. Odası, 10. yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı-1984 Bülteni, sayı 5,3-21.
 • 23 Yağmurlu,F., 1983. Kömür oluşumunun fiziksel ve kimyasal koşulları: Yeryuvarı ve Insan Derg.,8(2), 13-18.
 • 24 Yağmurlu,F., 1980. Bornova güneyi filiş topluluklarının jeolojisi:Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23(2), 141-152.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 NA Uyanik, Z Oncu, O Uyanik, M Bozcu, I Akkurt, K Gunoglu, F Yagmurlu,2015.Distribution of Natural Radioactivity from K-40 Radioelement in Volcanics of Sandikh-Suhut (Afyon) Area.
 • 2 Platevoet,B.,Elitok,Ö.,Guillou,H.,Bardintzeff,J-M.,Yağmurlu,F.,Nomade,S.,Poisson,A.,Deniel,C.,Özgür, N.,2014.Petrology of Quaternary volcanic rocks and related plutonic xenoliths from Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey: Origin and evolution of the high-K alkaline series.Journal of Asian Earth Sciences 92 (2014) 53–76.
 • 3 Toker, E., Akkiraz, M.S., Yağmurlu, F., Akgün, F., Örçen, S., 2012. Sedimentary properties of the middle-upper Eocene formations in Çardak, Burdur and İncesu, SW Turkey:Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.), Vol. 21, 2012, p. 1
 • 4 Toker, E., Yağmurlu, F., 2010. Tectono-sedimentary evolution of the Eocene transgressive deposits in the Acıgöl, Burdur and Isparta areas (SW-Turkey):AGD Landscape & Environment 4 (2) 2010. 58-70.
 • 5 Platevoet, B., Scaıllet, S., Guıllou, H., Blamart, D., Nomade, S., Massault, M., Poisson, A., Elitok, Ö., Özgür, N., Yağmurlu, F. & Yılmaz, K., 2008. Pleistocene Eruptive Chronology of the Gölcük Volcano, Isparta Angle, Turkey, Quaternaire, 19, (2), 2008,p.147-156
 • 6 Cengiz, O., Şener, E. and Yağmurlu, F., 2006. A satellite image approach to the study of lineaments, circular structures and regional geology in the Gölcük Crater district and its environs (Isparta, SW Turkey). Journal of Asian Earth Sciences, Elsevier.
 • 7 Yağmurlu, F., İnaner, H., Nakoman, E. and İnci, U., 2004. Age, tectonic setting, and quality distribution of the Neogene lignite deposits of western Anatolia. Geologica Belgica, 7/3-4,251-258
 • 8 Poisson, A., Yağmurlu, F., Bozcu, M., and Şentürk, M. (2003). New insights on the tectonic setting and evolution around the apex of the Isparta Angle (SW Turkey). Geological Journal, 38, 257-282.
 • 9 Yağmurlu,F.,Savaşcın, Y. and Ergun, M.,1997, Relation of alkaline volcanism and active tectonism within the evolution of Isparta Angle, SW-Turkey: The Journal of Geology, v.105, p.717-728.
 • 10 Helvacı, C., and Yağmurlu,F., 1995, Geological setting and economic potentials of the lignite and evaporite-bearing Neogene basins of the western Anatolia, Turkey. Israel Journal of Earth Sciences , v.44, 91-105.
 • 11 Yağmurlu,F., and Helvacı, C., 1994, Sedimentological characteristics and facies of evaporite-bearing Kirmir Formation (Neogene), Beypazarı Basin, Central Anatolia, Turkey:Sedimentology, 41, 1-14.
 • 12 Yağmurlu,F., 1992. Yalvaç-Yarıkkaya (Isparta) yöresindeki linyit yataklarının jeolojik konumu ve petrokimyasal özellikleri: Doğa, Turkish Journal of Earth Sciences, n.1, 35-43.
 • 13 Helvacı, C., Inci, U., Yağmurlu,F. and Yılmaz, H., 1989. Geology and Neogene trona deposit of Beypazarı Region: Doğa, Turkish Journal of Earth Sciences, n.1, 35-43. , V. 13-2, s.245-256.
 • 14 Inci, U., Helvacı, C., ve Yağmurlu,F., 1988, Stratigraphy of Beypazarı Neogene basin, Central Anatolia, Turkey: Newsl. Stratigr., 18(3), 165-182.
 • 15 Yağmurlu,F., Helvacı, C., ve Inci, U., 1988, Depositional setting and geometric structure of Beypazarı lignite deposits, Central Anatolia: International Journal of Coal Geology, 10, 337-360.
 • 16 Yağmurlu,F., 1986, Depositional environment and coal petrology of Çıtak (Akhisar) lignite deposits, West Turkey : International Journal of Coal Geology, 6, 127-137.
 • 17 Yağmurlu,F., 1984. Akhisar doğusu Neojen tortullarının jeolojisi ve ekonomik kömür potansiyeli: Doğa, Turkish Journal of Earth Sciences, n.1, 35-43,seri, A, 8(1), 62-72.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Dumlupınar, İ., 2011. 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 Tarihlerinde Meydana Gelen Van Depremlerinin Jeolojik Değerlendirmesi:SDUGEO e-dergi, ISSN 1309-6656, yıl 2,sayı 4, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F. ve Şentürk, M., 2005. Güneybatı Anadolu'nun Güncel Tektonik Yapısı. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 02-03 Haziran 2005, s.55-61, İstanbul.
 • 2 Görmüş, M., Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Uysal, K., 2005, Jeolojik sentez : Burdur Gölü çevresi, I. Burdur sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 3 Yağmurlu,F., Bozcu, A.,2000, Türkiye'deki fosil enerji kaynaklarının bölgesel jeolojik çatı içindeki konumları : Türkiye 8. Enerji Kongresi,8-12 Mayıs 2000, Ankara, Bildiriler, c.1,s.143-157.
 • 4 Yağmurlu,F., 2000. Burdur fayının sismotektonik özellikleri : Batı Anadolu'nun depremselliği sempozyumu, Bildiriler, s.143-152, İzmir.
 • 5 Yağmurlu,F.,1994, Isparta kuzeyinde yeralan Oligosen yaşlı molas tipi kırıntılı tortulların tektono-sedimanter özellikleri: Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fak. 15. Yıl Sempozyumu 4-7 Nisan 1994, Bildiriler ve Özetler, 241-253.
 • 6 Yağmurlu,F., Tutaş, M., ve Keçeli, A., 1990, Eğirdir (Isparta) güneyinde yeralan asfaltit ve sıvı petrol emarelerinin jeolojik konumu ve kimyasal özellikleri: Türkiye 8. Petrol Kongresi, genişletilmiş bil. özet.,s.5-6, Ankara.
 • 7 Yağmurlu,F., Helvacı, C. ve Inci, U., 1988. Beypazarı linyit yataklarının jeolojik konumu ve geometrik özellikleri: Türkiye 6. Kömür Kongresi, Bildiriler kitabı, 529-545, Zonguldak.
 • 8 Yağmurlu, F. ve Karayiğit, A., 1984. Çıtak ( Akhisar) linyitlerinin petrografi özellikleri: 4. Türkiye Kömür Kong. Bült., Maden Müh. Odası yayını, 111-123, Zonguldak.
 • 9 Yağmurlu,F., 1982. Çıtak (Akhisar) kömür yataklarının jeolojisi ve kömür potansiyeli:Türkiye 3. Kömür Kong. Bült., Maden Müh. Odası Yayını, 39-61 Zonguldak.
 • 10 Yağmurlu,F., 1980. Kömürleşme alanlarının ortamsal özellikleri ve kömür aramalarındaki önemi:Türkiye 2. Kömür Kong. Bült., Maden Müh. Odası yayını, 17-28, Zonguldak.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Toker, E.,2011. Büyüme faylarının kömür dağılımı,kalınlığı ve kalitesi üzerine etkisi:Etyemez kömür yatağı (Kangal-Sivas),Orta-Anadolu: 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı,25-29 Nisan,Bildiri özleri kitabı, 95, Ankara.
 • 2 Ulutürk, Y., Yağmurlu, F.,2011. Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) jeotermal sahasının güney doğusunda açılan jeotermal kuyusundan elde edilen suyun özellikleri ve elektrik üretiminde kullanılabilirliği: 64.Türkiye Jeoloji Kurultayı,25-29 Nisan,Bildiri özleri kitabı, 99, Ankara.
 • 3 Akgün, F.,Kayseri-Özer, M.S.,Işıntek, İ., Kandemir, R. ve Yağmurlu, F., 2011. Isparta ve Gümüşhane (G ve KD Türkiye) Triyas-Orta Jurasik periyoduna ait iklimsel değerlendirmeler: 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı,25-29 Nisan,Bildiri özleri kitabı, 132, Ankara.
 • 4 İşintek, İ., Kayseri, M.S., Akgün, F., Yağmurlu, F., 2009. Üzümdere Formasyonunun Köklüyayla, Sorgun Yaylası ve Çayır Yaylası tip kesitlerinde kömürlü triyas-liyas sınır tabakalarından forominifer, alg ve palinoloji verileri (Anamas-Akseki otoktonu;Aksu-Isparta Güney Türkiye), 62. Türkiye jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, s. 674-675.
 • 5 Toker, E. ve Yağmurlu, F., 2009. Çardak-Dazkırı Havzasındaki Tersiyer Çökellerinin Depolanma Ortamları ve Sedimanter Fasiyesleri, GB Anadolu, Türkiye. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Sözli Bildiri, s.204-205, Ankara.
 • 6 Yağmurlu, F., Bozcu, M. ve Şentürk, M.,2006.GB'Anadolu'nun Aktif Tektonik Yapısı içinde Burdur fayının rolü. 59. Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Bildiri Özleri,s.398, Ankara.
 • 7 Bozcu, M.,Yağmurlu, F. ve Şentürk, M.,2006. Burdur fay zonunun paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye. 59. Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Bildiri Özleri,s.94-95, Ankara.
 • 8 Şentürk, M. ve Yağmurlu, F., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri, 14-16 Mayıs 2003. Isparta.
 • 9 Cengiz, O., Şener, E. ve Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak Gölcük(Isparta) krateri çevresindeki volkanik yapıların ve çizgiselliklerin yorumlanması, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri, 14-16 Mayıs 2003. Isparta.
 • 10 Şahin, Ş., Yağmurlu, F., Bozcu, M., Şentürk, M., 2003. Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi, SDÜ. Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2003 Bildiri özetleri, s.60
 • 11 Yağmurlu,F. ve Helvacı, C., 1998, Messiniyen krizinin Batı Anadolu'da yeralan Neojen havzalarının sedimentolojik evrimine etkisi: Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, 2-6 Kasım 1998, Ankara.
 • 12 Pekuz, Ü. ve Yağmurlu,F., 1998, Honaz (Denizli) yöresinde yeralan evaporit içeren Neojen yaşlı tortulların depolanma özellikleri: Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, 2-6 Kasım 1998, Ankara.
 • 13 Bozcu, A. ve Yağmurlu,F., 1997, Eğirdir (Isparta) güneyinde yeralan Mesozoyik yaşlı birimlerin petrol jeolojisi yönünden incelenmesi: Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği eğitiminin 20. yılı sempozyumu, Bildiri özleri, s.111
 • 14 Helvacı, C.,ve Yağmurlu,F., 1992, Beypazarı havzasında yeralan Neojen yaşlı jipsli tortul fasiyeslerin sedimentolojik özellikleri: Isparta Mühendislik Fak. 7. Mühendislik Haftası, Bildiri Özetleri, Jeoloji, S.35, Isparta.
 • 15 Yağmurlu,F., ve Pekuz, Ü., 1992. Eğirdir (Isparta) güneyinde yeralan karbonat kayaların stratigrafik korelasyonu ve petrografik özellikleri: Isparta Müh. Fak. 7. Müh. Haftası, Bildiri Özetleri, s.42, Isparta.
 • 16 Yağmurlu,F., 1989, Yalvaç-Yarıkkaya Neojen Havzasının stratigrafisi ve depolanma ortamları: 43. Türkiye Jeoloji Kurultayı-1989, Ankara.
 • 17 Helvacı, C., Yağmurlu,F., Inci, U., 1988, Beypazarı Neojen havzasındaki jips yataklarının tortul özellikleri: 5. Mühendislik haftası, Akdeniz Üniv., Isparta Mühendislik Fakültesi, Bildiri Özetleri, s.22, Isparta.
 • 18 Helvacı, C., Inci, U., ve Yağmurlu,F., 1987, Beypazarı trona yataklarının jeolojik konumu ve mineralojisi: Türkiye Jeoloji Kurultayı-1987, Bildiri özetleri, 41-42, Isparta.
 • 19 Helvacı, C., Yılmaz, H., Yağmurlu,F., ve Inci, U., 1986, Beypazarı yöresinde trona içeren Neojen tortullarının stratigrafisi: IV. Mühendislik haftası, bildiri özetleri, 54-55, Isparta.
 • 20 Inci, U., Yağmurlu,F., ve Helvacı, C., 1986, Beypazarı kömür havzasında yeni bulunan linyit damarlarının stratigrafi konumu, depolanma özellikleri ve geometrik yapısı, IV. Mühendislik Haftası, bil. öz., 70-72, Isparta.
 • 21 Ercan, A., Uz, B., ve Yağmurlu,F., 1985, Çatalca (Istanbul) yöresi Tersiyer tortullarının çökelme özellikleri ve jeofizik incelemesi: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985, bildiri özetleri, S.5, Ankara.
 • 22 Yağmurlu,F., 1982, Akhisar doğusu Neojen tortullarının depolanma ortamları ve kömür yatakları ile ilgili olan ilişkisi: Türkiye Jeoloji Kurultayı bil. özetleri 55-56.
 • 23 Yağmurlu,F., 1981, Akhisar doğusu Çıtak Kömür yatakları: Ege Bölgesi Yeraltı Kaynakları Kongresi, bildiri özetleri, S.31, Izmir.
 • 24 Yağmurlu,F., 1979, Bornova (Izmir) güneyi filiş topluluklarının stratigrafi, sedimentoloji özellikleri ve jeolojisi: 33. Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özetleri, s.23.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Toker, E., 2015. The Origin and Geological Setting of Natural Gas Seeps in the Kemer-Çıralı Area, Antalya, SW-Turkey.
 • 2 Toker, E., Yağmurlu, F., 2010.Tectono- sedimentary evolution of the Eocene transgressive deposits in the SW Turkey. XIX. Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, tam metin (full paper) 23-26 Eylül 2010, Thasseloniki, Greece.
 • 3 Ezher, E., Yağmurlu, F., 2010. OLIGOCENE ALLUVIAL SEDIMENTATION IN THE NORTHERN OF ACIGÖL BASIN, SW TURKEY: FACIES ANALYSIS AND PALAEOGEOGRAPHICAL EVOLUTION, 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, Çukurova, Adana, http://geology.cu.edu.tr/ocs/index.php/ISEMG2010/ISEMG2010/paper/view/30
 • 4 Toker, E., Akkiraz, M.S., Yağmurlu, F., Akgün, F., ve Örçen, S.,2009. Facies, Architecture and Palaeoecology of the Middle-Late Eocene formations outcroping in western Taurides, SW Turkey. 27th IAS 2009 Meeting of Sedimentologists, Alghero, Italy.
 • 5 Yağmurlu, F.,Poisson, A., Bozcu, A., Şentürk, M.,2007. Isparta Açısının tektonostratigrafik özellikleri ve petrol jeolojisi açısından irdelenmesi,IPETGAS07, Ankara.
 • 6 Yağmurlu,F., 1992, Petrographic characteristics of the dolomitic reservoir rocks in the Mesozoic carbonate sequence, in southern of Eğirdir, SW-Turkey: 9th Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Proceedings, Geology, 102-113, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M.,2015.Geomorphologic and paleoseismologic evidence of 1914 and 1971’s earthquake activities on the Fethiye-Burdur fault zone, SW-Turkey.The World Multidisciplinary Earth Sciences Syposium. 7-11 September 2015. Prague.
 • 2 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Dumlupınari İ., Alyay, T., Murat, A., 2015.Investigation of rapid lateral facies changes in fault controlled coal-bearing Neogene basins around of the Afyonkarahisar district, in West of Turkey.The World Multidisciplinary Earth Sciences Syposium. 7-11 September 2015. Prague.
 • 3 YAĞMURLU, F.,ŞENTÜRK, M.,CHATZIPETROS, A.,PAVLIDES, S.,ÖZGÜR,N.,PINAR, A.,KAMACI, Z., 2015. FETHİYE-BURDUR FAY ZONUNUN BÖLGESEL JEOLOJİK YAPIİÇİNDEKİ KONUMU VE PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ5. International Earthquake Symposium Kocaeli 2015.10-12 June 2015, Kocaeli,Turkey
 • 4 ÖZGÜR,N., YAĞMURLU,F., KAMACİ,Z., ŞENTÜRK,M. and ÇALIŞKAN, T.A. 2010. Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey. XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece. 281-282.
 • 5 ALEXANDROS,C.,PAVLİDES,S.,YAĞMURLU,F.,ÖZGÜR,N.,KAMACI,Z. and ŞENTÜRK,M.,2010,Fault-Controlled Goemorphology and Paleoseismology of Fethiye Fault and Gulf.EGU General Assembly 02-07 May,Vienna,Austria.
 • 6 PAVLIDES, S., CHATRIPETROS, A., MICHAILIDOU, A., YAGMURLU, F., ÖZGUR, N., KAMACI, Z., SENTURK, M., 2009. Geological Indications for Active Deformation Along Fethiye and Gökova Faults, SW Turkey, AGU General Assembly 2009, Vienna, Austria.
 • 7 CHATZIPETROS,A., PAVLİDES,S., YAĞMURLU,F., ÖZGÜR,N., PINAR,A.,KAMACI,Z., ŞENTÜRK,M., UYSAL,K.and ŞENER,E.,2009, Geological İnput for Quantitative Seismic Hazard Analysis in Burdur Area, SW Turkey.International Earthquake Symposium,17-19 August Kocaeli 2009.P:11.
 • 8 Kamacı, Z., Özgür, N., Yağmurlu, F., Sarı, C., Şentürk, M. and Çiftçi, C., 2008. The investigation of Kışla dome structure in southern part of Isparta angle, SW Turkey:submitted to 33nd International Geological Congress, Oslo, Norway, 6-14 August 2008.
 • 9 Yağmurlu,F.,Özgür,N.,Pavlides,S.,Chatzipetros,A.,Kamacı,Z.,Pınar,A.,Şentürk,M.,Şener,E. and Uysal K., 2008. Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress, Oslo,Norway, 6-14 August 2008.
 • 10 Chatzipetros A., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamaci, Z., Şentürk M., Michailidou, A. and Pavlides, S., 2008. Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey: submitted to 31nd General Assembly of the European Seismological Commission, Crete, 7-12 September 2008.
 • 11 YAGMURLU, F., OZGUR, N., PAVLIDES, S., CHATZIPETROS, A., KAMACI, Z., PINAR, A., SENTURK, M., UYSAL, K., SENER, E., 2008. Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey, The 33rd IGC 6-14 August, Oslo-Norway.
 • 12 CHATZIPETROS, A., YAGMURLU, F., ÖZGÜR, N., KAMACI, Z., SENTURK, M., MICHAILIDOU, A., PAVLIDES, S., 2008. Geological indications for active deformations along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey, ESC 31st General Assebly, 7-12 September, Crete island-Greece.
 • 13 Işıntek, İ., Kayseri, M.S., Akgün, F. and Yağmurlu,F., 2005.Foraminiferal, algal and palynologic data from the coal bearing Triassic Rhaetian-Liassic boundary in the Üzimdere formations of the Anamas-Akseki autochthon north of Yakaköy, Aksu-Isparta, Southern Turkey:International Earth Sciences Colloquium on the Aegean regions IESCA 2005, (Abstracts) 4-7 October,p:52-53, İzmir, Turkey.
 • 14 Bozcu, A., Yağmurlu,F., 2001, Investigation of reservoir rock characteristics of Hendos dolomites with microscipic methods: 13th International petroleum congress and exhibition of Turkey (Proceedings), June 04-06, 2001, Ankara, Turkey, p.54-64
 • 15 Bozcu, A., Yağmurlu,F., 2001, Correlation of sedimentary sequences in the western taurides from the point of petroleum geology: 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, (Proceedings) 21-25 May, 2001, Isparta, Turkey,p.139-148
 • 16 Yağmurlu, F., Bozcu, M., Poisson, A.,Yılmaz, K., Şentürk, M., 2001. Actıve tectonic characteristics of SW-Anatolia: Importance of the Burdur fault zone 4th nternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology, (Abstracts) 21-25 May, 2001, Isparta, Turkey.
 • 17 Bozcu, A., Yağmurlu,F., 2001, Correlation of sedimentary sequences in the western taurides from the point of petroleum geology: 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, (Abstracts) 21-25 May, 2001, Isparta, Turkey
 • 18 Yağmurlu, F., 1999, Depositional characteristics of the lignite-bearing intermountain Neogene basins in Isparta Angle, SW-Turkey: European Coal Conference-97, Proceedings,573-588.
 • 19 Yağmurlu,F., 1997, Depositional characteristics of the lignite-bearing intermountain Neogene basins in Isparta Angle, SW-Turkey: European Coal Conference' 97, Izmir-Turkey, Abstracts, p. 75.
 • 20 Yağmurlu,F. and Helvacı, C., 1996, Role of Messinian salinity crisis in sedimentary evolution of the continental Neogene basins, Western Anatolia, Turkey: 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing-Chine.
 • 21 Yağmurlu,F., Savaşcın, Y. and Ergun, M., 1995, Relation of alkaline volcanism and active tectonism within the evolution of Isparta Bend, SW-Turkey: International Earth Sciences Colloquium on Aegean Regions 9-14 October 1995 Güllük, Izmir-Turkey, Abstracts, p.58.
 • 22 Yağmurlu,F.ve Helvacı, C., 1995. Tectonic setting and structural evolution of the present depression lakes in SW-Turkey: The First International Limno-geological Congress. Copenhagen, Denmark, August 21-25 1995.
 • 23 Yağmurlu,F., 1989, Depositional models of the lignite-bearing inter-mountain Neogen basins, West Taures Belt, SW-Turkey:28th International Geological Congress, Washington,D.C., Abstracts, Volume 3 of 3, p.508-509.
 • 24 Yağmurlu,F., Helvacı, C., Inci, U. ve Önal, M., 1987. Tectonic characteristics and structural evolution of the Beypazarı-Nallıhan Neogen basin, Central Anatolia Melih TOKAY Geology Symposium-87, Abstracts, 2-4, Ankara.
 • 25 Helvacı, C., Inci, U., Yağmurlu,F., and Yılmaz, H., 1985, Neogene stratigraphy and economic potential of Western Turkey: VIII Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Symposium on European Late Cenozoic Mineral Resources, Abstracts, 263-265, Hungarian Geological Survey.
 • 26 Yağmurlu,F., 1984, Depositional setting and coal petrology of Çıtak (Akhisar) lignite deposits, West Anatolia: 27 th International Geological Congress, Moscow, 4-14 August 1984, Abstract vol. VII, sections 13-16, 227-228.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bornova güneyi filiş topluluklarının stratigrafisi, sedimentoloji özellikleri ve jeolojisi : Ege Üniv. Yerbilimleri Fak., İzmir. (Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Orhan Kaya )
 • Doktora Tezi
 • 1 Akhisar doğusu Neojen topluluğunun jeolojisi ve kömür potansiyeli,1983 Dokuz Eylül Üniv. Fen Bil. Enst. 217 s., Izmir. (Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Orhan Kaya)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tekin, F., 2011.Soma-Deniş linyit sahasının jeolojisi ve rezerv durumu: Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 98 s., Isparta.
 • 2 Şimşek, N.,2011. Manyas Gölü güneyindeki pull-apart havzada bulunan kömürlerin jeolojik özellikleri ve ekonomik potansiyeli: Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 79 s., Isparta.
 • 3 Şentürk, M., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölleri arasındaki bölgenin sismotektonik özellikleri, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 85 s., Isparta.
 • 4 Buzlu, B.,1992, Balıkesir-Gönen-Çığmış Köyü çevresinin jeolojisi ve ekonomik potansiyeli: Y.Lisans Tezi, Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst. 61 s., Isparta.
 • 5 Aşık, A., 1992, Gümüşgün-Gönen-Atabey (Isparta) dolayının jeolojisi: Y.Lisans Tezi, Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst., 55 s., Isparta.
 • 6 Pekuz, Ü., 1991, Eğirdir güneyi (Isparta ili) karbonatlarının fasiyes özellikleri: Y.Lisans Tezi, Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst. 56 s., Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Öztürk Akça, C., 2011. Antik yerleşim alanlarında uygulanan jeoarkeolojik-yeni arkeojeofizik teknikler:Psidia Antiocheıa örneği: Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 100., Isparta.
 • 2 Ulutürk, Y., 2009. Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) dolayının jeolojisi ve jeotermal suların kökensel yorumu.
 • 3 Toker, E., 2008.Acıgöl-Çardak (Denizli) Grabeninin kuzeyindeki tersiyer çökellerinin tektono-sedimanter gelişiminin incelenmesi.
 • 4 Bozcu, A., 1996, Kasımlar-Sütçüler (Isparta) yöresinde yeralan Mesozoyik yaşlı denizel tortulların jeolojisi,petrografik ve organik jeokimyasal yöntemlerle incelenmesi.
 • 5 Pekuz, Ü., Honaz (Denizli) çevresinde evaporit içeren Tersiyer tortullarının stratigrafisi ve depolanma özellikleri.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of southern part of Aegean - Peloponnisos plate in the area between Burdur - Muğla region, Turkey. (105Y365 nolu) TÜBİTAK Projesi, (Selanik - Aristotheles Üniversitesi ve S.Demirel Üniversitesi).(Tamamlandı-2009)
 • 2 Anamas Dağı (Eğirdir-Isparta) yöresindeki Liyas yaşlı Çayır formasyonunun stratigrafik konumu ve sedimantolojik özellikleri, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, 2004(Stratigraphic setting and sedimantological features of the Liassic Çayır formation in the Anamas Dag region (Eğirdir-Isparta), western Anatolia).
 • 3 Şentürk, M. ve Yağmurlu, F., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölleri arasındaki bölgenin sismotektonik özellikleri. SDÜ. Araştırma Fonu Projesi.
 • 4 Yağmurlu F., Bozcu, M. & Şentürk, M., 2001. Burdur-Fethiye arasındaki bölgede Burdur fayının sismotektonik özelliklerinin araştırılması. (101Y027 Nolu)TÜBİTAK Projesi.(Investıgation of seismotectonic characteristics of Burdur fault in between Burdur and Fethiye region)
 • 5 Yağmurlu,F., Karagüzel, R., ve Taşdelen, S., 1994. Göltaş çimento fabrikası ve çevresinin temel jeolojik özellikleri ve hammadde potansiyeli : S.D.Ü Müh. Mim. Fak. Döner Sermaye projesi.
 • 6 Yağmurlu,F., Kaya, T., Aslan, F., Tuna, V., Mutlutürk, M., Bozcu, M., Saraç, G., ve Yalçın, A., 1994. Isparta-Tokmacık omurgalı fosil yataklarının araştırılması: Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü araştırma projesi
 • 7 Yağmurlu,F., 1991. Eğirdir ve çevresi petrol arama projesi: JEO-PET LTD. CORP. adına danışmanlık Isp. Müh. Fak. Döner Sermaye Projesi.
 • 8 Yağmurlu,F., 1991, Eğirdir-Sarıidris yöresi kömür araştırması: Akd. Üniv. Müh. Fak. Döner Sermaye Projesi.
 • 9 Yağmurlu,F., Tutaş, M., 1991 Isparta sınırları içinde bulunan asfaltit zuhurlarının jeolojik konumu ve kimyasal özellikleri : Akdeniz Üniv. Araştırma Fonu Projesi.
 • 10 Yağmurlu,F., 1990. Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost havzasındaki Tersiyer linyitlerinin stratigrafisi, depolanma ortamları ve petrografisi: Tübitak projesi (TBAG-808).
 • 11 Yağmurlu,F., Keçeli, A., ve Karaman, E., 1987, Eğirdir- Kovataş linyit yataklarının jeolojisi ve jeofizik incelemesi: Akdeniz Üniv. Müh. Fakültesi, Döner Sermaye Projesi.
 • 12 Yağmurlu,F., ve Kaya,O., 1982, Akhisar Neojen topluluğunun jeolojisi ve kömür potansiyeli:Tübitak projesi ( TBAG-414).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 112Y145 numaralı TÜBİTAK projesi:Isparta Açısı Içerisindeki Alkalen VolkanitlerinRadyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometrisi (Jeofizik Yöntem) ile Incelenmesi
 • 2 Isparta güneyinde yer alan Kışla Dom yapısının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması, (106Y186 nolu) TÜBİTAK Projesi (Tamamlandı-2009).
 • 3 Pleistocene explosive activity and volcanic hazards of the Golcuk volcano, Isparta Angle, Turkey, (104Y213 nolu) TÜBİTAK Projesi (Paris Sud Üniversitesi ve S.Demirel Üniversitesi),(Tamamlandı-2008)
 • 4 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, E. ve Keskin, N. (2001). Burdur Belediyesi kent merkezi ve yakın çevresinin depremselliği ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi, Müh. Mim. Fak. Araştırma projesi.
 • 5 Helvacı,C., İnci, U., ve Yağmurlu,F., 1990. Beypazarı yöresindeki trona yataklarının jeolojisi, jeokimyası ve minerolojisi: Tübitak projesi (TBAG-685).
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-Yurtdışı yayın teşvik ödülü
 • 2 TÜBİTAK-Yurtdışı yayın teşvik ödülü
 • 3 TÜBİTAK-Yurtdışı yayın teşvik ödülü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (1999-2005)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (1990-2008).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Yönetim Kuruluğu Üyeliği (2005-2009).
 • 2 Rektör Danışmanlığı (2005-2008)
 • 3 Fakülte Yön. Kur. Üyeliği (1999-2005)
VERDİĞİ DERSLER
Depolanma Ortamları
Fasiyes Haritaları
İleri Sedimentoloji
İleri Yeraltı Jeolojisi
Jeolojik Harita Bilgisi
Kırıntılı Tortul Kaya Diyajenezi
Kuvaterner Jeolojisi
Levha Tektoniği
Saha Jeolojisi
Sedimantoloji
Sedimentolojide Fasiyes Analizleri
Stratigrafi İlkeleri
Tortul Havzalar Jeolojisi
Tortul Kayaç. Çökelme Ortamları ve Fas.(Seçimlik)
Türkiye Jeolojisi
Türkiye Tektoniği
Uygulamalı Stratigrafi
 
Bu İçeriği Paylaş!