KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kamil YILMAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2111337
E-Posta kamilyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 15.02.1983
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ 25.07.1985
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 18.06.1992
İLGİ ALANLARI
Mineraloji, Petrografi, Petroloji, Saha Jeolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yılmaz, Y., Genç, Ş. C., Gürer, Ö.F., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş., Bozcu, M.,Yılmaz, K., Elmas A. 1999, Türkiye Denizleri'nin ve çevre alanlarının jeolojisi Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz. Bölüm 4. Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nin Jeolojisi ve Evrimi.Editör: N. Görür. Sf. 211-336.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yılmaz,Y., Genç,C.Ş., Gürer,Ö.F., Bozcu,M., Yılmaz,K., Karacık,Z., Altunkaynak,Ş., Elmas,A., 2000, When did the Western Anatolian grabens begin to develop? The Geological Society of London, 173, 353-384, LONDON.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.Bozcu, H. Çoban, K. Yılmaz, 2003, Karacahisar Otoktonu ve Antalya Napları (Isparta açısı) içerisindeki Mesozoyik volkanik kayaçların petrolojik incelemesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Özel sayı, Cilt.7, Sayı.2, Sayfa: 107-121, Isparta 2003
 • 2 H. Çoban, M. Bozcu, K. Yılmaz, 2003, Sandıklı-Şuhut (afyon) güneyi ultrapotasik volkanitlerinin petrojenezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Özel sayı, Cilt.7, Sayı.2, Sayfa: 179-188, Isparta 2003
 • 3 Kibici,Y., Bozcu,M., Yılmaz,K., Yalçın,A., Kumral,M., 1998, Günyüzü (Eskişehir) Yöresindeki Derinlik Kayaçlarının Petrokimyasal Özellikleri, Osmangazi Üniv. Müh.Mim. Fakültesi Dergisi., C: XI, Sayı:2, S: 19-38., ESKİŞEHİR
 • 4 Kibici,Y., Bozcu, M., Yılmaz, K., Yalçın, A., Kumral,M., 1994., Sivrihisar (Eskişehir)- Günyüzü- Koçaş Yöresinin Jeolojisi ve Petrografisi. Akdeniz Üni. Isparta Müh. Fak. Jeol. Müh. Böl. Dergisi. Sayı.7., s. 45-64., ISPARTA
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Caran, Ş., Çoban,H., Flower, M.F.J., Ottley, C.J., Yılmaz, K., 2010. Podiform chromitites and mantle peridotites of the Antalya ophiolite, Isparta Angle (SW Turkey): Implications for partial melting and melt-rock interaction in oceanic and subduction-related settings.Lithos,(2010)114: 307-326.
 • 2 Elitok, Ö., Özgür, N., Drüppel, K., Dilek, Y., Platevoet, B., Guillou, H., Poisson, A., Scaillet, S., Satır, M., Siebel, W., Bardintzeff, J-M., Deniel, C., Yılmaz, K. 2010, Origin and geodynamic evolution of late Cenozoic potassium-rich volcanism in the Isparta area, southwestern Turkey. International Geology Review, 52: 454-504, 2010.
 • 3 Yılmaz, K. 2010. Origin of anorogenic 'lamproite-like' potassic lavasfrom the Denizli region in Western Anatolia ExtensionalProvince, Turkey.Miner Petrol.(2010) 99:219-239.
 • 4 Elitok,Ö., Kamacı,Z., Dolmaz,M.N., Yılmaz,K. and Şener,M.,2010,Relationship Between Chemical Composition and Susceptibility in The Alkaline Volkanics from The Isparta Area,SW Turkey.Journal of Earth System Science, 119,No:6,pp.853-860.
 • 5 Platevoet,B., Scaillet,S., Guillou,H., Blamart,D., Nomade,S., Massault,M., Poisson,A., Elitok,Ö., Özgür,N., Yağmurlu,F., Yılmaz,K., 2008., Pleistocene eruptive chronology of the Gölcük volcano, Isparta angle, Turkey. Quaternaire, 19, (2), 2008, p. 147-156.
 • 6 Gürer,Ö.F., Bozcu,M., Yılmaz,K., Yılmaz,Y., 2001., Neogene basin development around Söke-Kuşadası (western Anatolia) and its bearing on tectonic development of the Aegean region. Geodinamica Acta, 14 (2001) 57-69.
 • 7 Yılmaz,Y., Genç,C.Ş., Yiğitbaş,E., Bozcu,M., Yılmaz,K., 1995., Geological evolution of the late Mesozoic continental margin of Nortwestern Anotolia. Tectonophysics, 243., p.155-171.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Görmüş, M., Caran, Ş., Çoban, H., Yılmaz, K., 2001. Bedre-Barla ( Eğirdir gölü batısı ) arasında kıyı kenar çizgisi. 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001,s.387-402, Isparta
 • 2 Karagüzel, R., Bozcu,M., Yalçın,A., Yılmaz,K., 1996., Senirkent (Isparta) Moloz-Çamur Akması Ön Mühendislik Jeolojisi Değerlendirmesi.,TJK. Bült.Sayı/No.11.s.16-25,1996,Ankara.
 • 3 Yılmaz, Y., Genç, Ş.C., Yiğitbaş, E., Bozcu, M., Yılmaz, K., 1994, Kuzeybatı Anadolu'da Geç Kretase yaşlı kıta kenarının jeolojik evrimi, Türkiye 10. Petrol Kongresi, 11-15 Nisan 1994,s.37-55, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bozcu, M., Çoban, H., Yılmaz, K., 2003, Karacahisar otoktonu ve Antalya napları içerisindeki volkanik kayaların petrolojik incelemesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu 14-16-Mayıs-2003, Bildiri özleri, s. 124. Isparta
 • 2 Yiğitbaş, E., Yılmaz, Y., Bozcu, M., Yılmaz, K., 2003, Doğu Marmara Bölgesinin ana morfotektonik birlikleri ve jeolojik anlamı, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu 14-16-Mayıs-2003, Bildiri özleri, s.29. Isparta
 • 3 Çoban, H., Bozcu, M., Yılmaz, K., 2003, Sandıklı-Şuhut (Afyon) güneyi ultrapotasik volkanitlerinin petrolojisi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu 14-16-Mayıs-2003, Bildiri özleri, s. 130. Isparta
 • 4 Çoban, H., Yılmaz, K., Caran, Ş., Görmüş, M., 2003. Isparta civarında Miyosen sonrası tektonizma,volkanizma ve sedimantasyon(GB Türkiye). 10.yıl jeoloji sempozyumu, s:2, Mersin.
 • 5 Mutlutürk, M., İsmailov. T., Yılmaz, K., 2003 Mühendislik jeolojisinde alüvyon kavramı ve Isparta ovası alüvyonları. 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu 14-16-Mayıs-2003, Bildiri özleri, s. 222. Isparta
 • 6 Türker, A.E., Mutlutürk, M., Kaya, M.A., Yalçın, A., Kamacı, Z., Bozcu, M., Kara, V., Yılmaz, K.,1999, Gömbe ( Antalya-Kaş ) HES Jeoteknik problemlerinin jeolojik ve jeoteknik yöntemlerle çözümü. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta, Bildiri özleri, s.4. 1999
 • 7 Çoban, H., Yılmaz, K., Bozcu, M., 1999; Sandıklı - Şuhut - Senirkent - Gölcük ve Bucak Yöresi Ultrapotasik Volkanitlerin Karşılaştırmalı Petrografisi, 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta, Bildiri özleri, s.42.
 • 8 Karagüzel, R., Bozcu, M., Yalçın, A., Yılmaz, K., 1996, Senirkent moloz çamur akması mühendislik jeolojisi, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri, s.7, Ankara 1996
 • 9 Kibici, Y.,Bozcu, M., Yılmaz, K., Yalçın, A., Kumral, M.,1992, Sivrihisar (Eskişehir) -Günyüzü - Koçaş yöresinin jeolojisi,VII. Mühendislik Haftası,s.40,Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Zerener,M., Yılmaz, K., 2012, Haydarlı (Sandıklı,Afyon, GB Anadolu) yöresinin jeolojisi ve Miyo-Pliyosen volkanitlerinin petrografisi ve jeokimyası V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012. Denizli
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Elitok, Ö., Platevoet, B., Guillou, H., Scaillet, S., Dilek, Y., Drüppel, K., Poisson, A., Bardintzeff, J-M., Deniel, C., Nomade, S., Massault, M., Özgür, N. and Yılmaz, K., 2012, Geochemical and geochronological implications of the Gölcük volcano, SW Turkey, IESCA, 1-5 October 2012, İzmir
 • 2 Coban, H., Hoang, N. Flower, M.F.J., Dallai, L., Caran, S., Yılmaz, K., 2009. Oxygen And Strontium Isotopic Evidence For The Effect Of Carbonate Metasomatism On The Genesis Of Inner Isparta Angle Potassic Volcanism, SW Anatolia. MinPet 2009 & 4th Mineral Sciences in the Carpathians Conferencethe Minpet 2009&4th MSCC,p.44, September 7-11,Budapest, Hungary.
 • 3 Coban, H., Caran, S., Yılmaz, K., Dallai, L., 2009. Quartz-Bearing Basalts From Karadağ Strato Volcano, Central Anatolia Extensional Setting: Oxygen Isotopic Evidence For Crustal Contamination. MinPet 2009 & 4th Mineral Sciences in the Carpathians Conferencethe Minpet 2009&4th MSCC,p.43, September 7-11,Budapest, Hungary.
 • 4 Çoban, H., Caran, Ş., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karslı, O., 2005. Geochronological and Mineralogical implications on leucitophyres and high-K trachytes around Haydarlı graben, south of Sandıklı-Şuhut volcanic suite ( Afyon, SW Turkey ). Active tectonics of the Aegean, s.257. 15-18 June 2005. Kadir Has University, İstanbul, Turkey.
 • 5 Yılmaz, K., Elitok, Ö., 2005. Geological and geochemical characteristics of the mafic-ultramafic intrusions in the Lycian ophiolites ( W of Tefenni ), SW Turkey. Active tectonics of the Aegean,s.220. 15-18 June 2005. Kadir Has University, İstanbul, Turkey.
 • 6 Yiğitbaş, E., Yılmaz, Y., Bozcu, M., Yılmaz, K., 2004, Morphotectonic evolution of the Armutlu Peninsula and surroundings -NW Anatolia- Turkey, Some major characteristics of eastern Marmara region, The GSA Annual Meeting and Exposition,36:p.148, November 7-10, Denver, Colorado.
 • 7 Yılmaz, K., Yılmaz, Y., 2001., Tertiary Geology of the Yeşilyuva and Kocabaş Region ( Denizli; SW Turkey ) and its Geotectonic Significance. Fourth International Turkish geology symposium,Abstracts,s.37,24-28 September,2001, Çukurova University Adana-Turkey.
 • 8 Yılmaz,Y., Gürer, Ö. F., Bozcu, M., Yılmaz, K., 2001. Neogene and Quaternary Geology and Tectonic development of the Denizli Region. Fourth İnternational Turkısh Geology Symposium,Abstracts,s.26,24-28 September,2001. Adana.
 • 9 Yağmurlu, F., Bozcu, M., Poisson, A., Yılmaz, K., Şentürk, M., 2001, Actitive tectonic characteristics of SW Anatolia: İmportance of the Burdur Fault Zone. 4th International Symposium Eastern Mediterranean Geology., Abstracts,s.30. Süleyman Demirel Universty, 21-25 May, 2001 Isparta, Turkey
 • 10 Çoban, H., Yılmaz, K., Bozcu, M., 2001 Geochemistry of mineral phases in ultra-potasic rocks and its petrogenetic implication, from Isparta angle SW Turkey. 4th International Symposium Eastern Mediterranean Geology., Abstracts,s.83. Süleyman Demirel Universty, 21-25 May, 2001 Isparta, Turkey.
 • 11 Çoban, H., Bozcu, M., Yılmaz, K., 2000, Petrogenesis of the ultrapotassic rocks from Afyon-Isparta volcanic suture (SW Turkey), IESCA-2000, 25-29 September, İzmir, Abtracts Books, s.96. 2000
 • 12 Yılmaz, Y., Genç, Ş. C., Gürer, Ö.F., Yılmaz, K., Bozcu, M., Karacık, Z.,Altunkaynak, Ş. The geological evolution of the western Anatolia graben region, accepted, EUG10 (European Union of Geosciences), Strasbourg-France, 1999, 28 March-1 April, Terra Nova, Abstract, pp.34 1999
 • 13 Yılmaz, Y., Genç, Ş.C., Yiğitbaş, E., Bozcu, M., Yılmaz, K., 1993, Distrubition of deformation and geological evolution of the Late Mesozoic continental margin, NW Anatolia, EUG VII, 4-8 April-1993,vol.5,p.274, Strasbourg- France.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ayvalı( Isparta ili ) ve dolayının jeolojisi. İstanbul Üniv. Fen Bil.Ens.,1985.
 • Doktora Tezi
 • 1 Mekece ( Adapazarı ) Bahçecik ( Kocaeli ) dolayının jeolojik ve petrolojik incelemesi.İstanbul Üniv.Fen Bil. Enst. 1992.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Isparta, 2000
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Özgür, N., Yağmurlu, F., Elitok, Ö., Yılmaz, K., Guillou, H., Scaillet, S., Platvoet, B., Kuzucuoğlu, C., Peulvast, J. P., 2005. Assesment of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano. TÜBİTAK-CNRS ( Fransa ) işbirliği projesi. Proje No: 104Y213.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yılmaz, K.,2012. Gölcük (Isparta) piroklastikleri içindeki anklavların petrografik ve petrolojik özellikleri. BAP Projesi. Proje No:3189-YL1-12. ( Devam ediyor)
 • 2 Yılmaz, K., Zerener, M., 2010. Haydarlı-Yıprak (Sandıklı, Afyon) çevresinin jeolojisi, volkanik kayaçların petrografisi ve petrolojisi. BAP Projesi. Proje No:2104-D-10. (Devam ediyor)
 • 3 Yılmaz, K., Tekkanat, F., 2010. Akdoğan (Eğirdir-Isparta) ve Sipahiler (Sütçüler) Arasının Jeolojisi ve Dolomitlerin Petrografik İncelemesi. BAP Projesi. Proje No: 2210-Y-10 (2011’de bitti)
 • 4 Yılmaz, K., Yeşilyuva - Kocabaş ( Denizli ) arasında yer alan volkanik kayaçların petrojenezi ve kökensel yorumu. Tübitak projesi, Proje no: 102Y145, 2003.(Bitti)
 • 5 Yılmaz, K., Elitok, Ö, Likya napları içerisinde yer alan Yeşilova ofiyolitlerinin jeokimyasal özellikleri ve mafik - ultramafik dayk intrüzyolarının jeodinamik evrimi, GB TÜRKİYE. SDÜ. Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 634, 2002. (Bitti).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çoban,H.,Yılmaz,K., Caran,Ş., 2007. Karadağ (Karaman, iç Anadolu) strato volkanının jeokimyasal, izotopik (Sr,Nd,Pb) ve jeokronolojik (Ar-Ar) incelemesi. Tubitak Projesi. Proje No:107Y207
 • 2 Elitok, Ö., Özgür, N., Yılmaz, K., 2005. Gölcük volkanizmasının ( Isparta ) jeolojik evrimi, GB Türkiye. Tübitak Projesi. Proje No: 104Y181.
 • 3 Yılmaz, Y., Altunkaynak, Ş., Genç, C., Gürer, Ö.F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z.; Güllük Körfezi ve dolayının jeolojik-tektonik gelişimi ve bu bölgenin Kale-Tavas havzası ile ilişkilerinin araştırılması, 57s, TÜBİTAK, Proje no: 199Y073, 2001.
 • 4 Bozcu,M., Yılmaz,K., Çoban,H.,2001 Dedegöl ve yakın civarının jeolojisi, petrografisi ve petrokimyası, SDÜ., Araştırma Fonu Prj. No: 122
 • 5 Yiğitbaş,E., Yılmaz,Y., Gürer,Ö.F., Bozcu,M., Yılmaz,K., Elmas,A., 2001. Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova -Çınarcık- Armutlu arasında kalan kesiminin araştırılması ve sismotektonik özellikleri. TÜBİTAK Projesi.
 • 6 Yılmaz, Y., Genç, C., Gürer, Ö.F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z. ve Altunkaynak, Ş.; Dikili-Foça (İzmir) ile Buldan ve Honaz (Denizli) Bölgelerinin Neojen mağmatizması ve havza gelişimi. TPAO, 80s. 2000.
 • 7 Gürpınar, O., Genç, Ş.C., Gürer, Ö.F., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş., Bozcu, M., Yılmaz, K., Yılmaz Y., Milas-Ören ve Göktepe-Kale neojen havzaları ile Bodrum yarımadasının jeolojisi, 1999.
 • 8 Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Genç, Ş.C., Yılmaz, K., Bozcu, M. ve Gürer, Ö.F.,1998. Büyük Menderes ve Söke-Kuşadası Neojen Havzalarının jeolojisi. TPAO Rapor, 26s.
 • 9 Türker,E A., Mutlutürk,M., Kamacı,Z., Yalçın,A., Kara,V., Bozcu,M., Yılmaz,K., Uyanık,O., Gediz (Kütahya) Organize Sanayi Bölgesi Jeoteknik Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta, 1998.
 • 10 Yılmaz,Y., Gürpınar,O., Genç,C., Bozcu,M., Yılmaz,K., Şeker,H., Yiğitbaş,E., Keskin,M., 1991. Armutlu yarımadası ve dolayının jeolojisi (TPAO-İTÜ ortak projesi, Proje no: 2796, İTÜ, YBYK UYGAR MERKEZİ.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası ( TJMO )
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
VERDİĞİ DERSLER
Feldispat Mineralleri
Genel Mineraloji
Granit jeolojisi ve Petrolojisi
İleri Mineraloji
Kil Mineralleri
Magmatizma ve tektonizma
Petroloji ve Plaka Tektoniği
Silikat Mineralleri
Sistematik Mineraloji
Süs Taşları
Taşlar Coğrafyası
 
Bu İçeriği Paylaş!