Senato Kararları Top. No: 554

Toplantı Tarihi: 16/09/2020

Toplantı No     : 554

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli yazısında; salgın kapsamında hasta sayılarında ciddi artışların olduğu salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi için sağlık bakanlığımızdan görüş sorulduğu ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının “2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortam bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi” görüşünün dikkate alınması istenmiştir.

Üniversitemiz Senatosu yukarıdaki tavsiye kararı dışında YÖK’ün küresel salgında yeni normalleşme sürece rehberi ile sağlık bakanlığının yeni “korona virüs salgınında eğitim-öğretim süreçleri” yazılarını da dikkate alarak;

A)   Pandemi Dönemi Eğitim Modeli İçin Öngörülen Temel Yöntemler:

1.           Uzaktan yürütülecek dersler,

2.           Örgün (yüz yüze) yapılacak dersler,

3.           Ertelenerek (ilerideki bir tarihte) örgün yapılacak derslerdir.

Bu çerçevede Eğitim Modelimiz aşağıdaki temel ilke ve esaslar dikkate alınarak yürütülecektir.

B)    Eğitim Modeline Dair Ana İlke Ve Esaslar:

1.           Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları (birim) kendi ihtiyaç ve açılmış olan derslerin özellikleri doğrultusunda öngörülen yöntemlerden tercihte bulunacak, birime ait dersler bu çerçevede gerçekleştirilecektir.

2.           Tercihte bulunulurken YÖK Başkanlığımızın yazı ile bildirmiş olduğu eğitim yöntemleri limitlerine azami ölçüde uyum sağlanacaktır. Bu bağlamda birim derslerinden hangilerinin uzaktan öğretim ile yapılacağı belirlenecek ve uygulaması takip edilecektir.

3.           Pandemi döneminde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Derslere devamın özendirilmesi için en az 5 puan ek ve üzeri puan verilecektir. Puanlamanın çeşitlendirilerek modern eğitim pedagojisi ile uyumlaştırılması esastır.

4.           Yüksek Öğretim Kalite Kurulu(YÖKAK) tarafından Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” nin incelenerek birimde bu hususta neler yapılacağına dair resmi kararlar alınacak; alınan kararların uygulaması izlenecek ve sonuçlar Rektörlüğe (Kalite Ofisine) bildirilecektir.

5.           Ayda bir defa tarihi önceden belirlenmek ve ilan edilmek şartı ile dekan ve/veya bölüm başkanı tarafından tüm öğrencilere açık bir sorun/öneri oturumu(çevrimiçi) düzenlenecektir.

6.           Bölüm öğretim elemanlarının tümünün öğrencilerle buluştuğu dijital(çevrimiçi) tanışma-tanıtım-tartışma toplantıları yapılacaktır.

7.           Birinci sınıflara yönelik özellikle dijital ve uzaktan imkanlar kullanılarak oryantasyon etkinlikleri/programları düzenlenecektir. Her birimde oryantasyon faaliyetlerini planlayıp yürütecek bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip tarafından yapılacak etkinlik tür ve tarihlerini içeren bilgilendirme notu Rektörlüğe (Kalite Ofisine) bildirilecektir.

8.           Öğrenci projeleri (TÜBİTAK 2209) ile ilgili öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi sağlanacaktır.

9.           Öğrenci Bilgi Sistem (OBS) deki “Danışmanlık Form İşlemleri” menüsünün aktif olarak kullanılması zorunludur. Bu kapsamda her bir öğrenciye Danışman ataması gerçekleştirilecek ve uygulama birimlerce takip edilecektir.

10.        Her birim dönemlik webinar etkinlik planlaması yapacaktır. Bu etkinlikler akademik içerikli konferans/seminer olacağı gibi sosyal-kültürel içerikli webinarlar olacak şekilde de planlanacaktır. Her birimde webinar faaliyetlerini planlayıp yürütecek bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip tarafından yapılacak etkinlik tür ve tarihlerini içeren bilgilendirme notu Rektörlüğe (Kalite Ofisine) bildirilecektir.

11.        Dersin ölçme ve değerlendirmesine yönelik olarak vize(ara sınav) ve final dışında puanlamayı çeşitlendirecek ve zenginleştirecek kısa sınav(quiz)-devamın ek puanlanması-proje ve ödev-forum ve benzeri etkinliklerin planlanması ve tarihleri de içerecek şekilde detaylarının ders izlencesinde gösterilmesi esastır.

C) Uzaktan Yürütülecek Derslere Dair İlke Ve Esaslar:

1.           Ders izlenceleri uzaktan öğretim gereklerine göre güncellenecek ve zenginleştirilecektir.

2.           5/i dersleri olarak ifade edilen dersler, önceki senato kararlarımızda belirtildiği üzere uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

3.           Üniversite ortak seçmeli derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesi sağlanacaktır.

4.           Müfredatımıza yeni eklenmiş olan Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş dersi uzaktan öğretim yöntemi ile verilecektir.

5.           Birimler tarafından belirlenecek (YÖK’ün çerçevesine uymak koşulu ile) diğer derslerin uygun olanları uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülecektir.

6.           Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak derslerin arasınav (vize), final ve bütünleme sınavları çevrimiçi (online) yapılacaktır.

7.           Sınav soru örneklerine ve sınavların hangi konuyla ilişkili olduğuna ders izlencesinde yer verilecektir.

8.           Uzaktan yürütülecek derslerde arasınav (vize), final ve bütünleme sınavları dışında en az 2, en fazla 4 olmak üzere çevrimiçi (online) küçük sınav (quiz) yapılacak ve bu sınavların tarihleri ve konuları ders izlence formunda belirtilecektir. Söz konusu küçük sınavların arasınav ve/veya final sınavlarına katkısı da ders izlence formunda belirtilecektir.

9.           Dönem boyunca en az bir adet forum tartışması öğrencilerle yapılacaktır. Forum örneklerine ilişkin bilgiler birimlere ayrıca iletilecektir.

10.        Forum tarihi ve nasıl notlandırılacağı mutlaka öğretim elemanına ait ders izlence formunda belirtilecektir.

11.        Öğrenci ile daha etkili iletişim ve tartışma için BİP, telegram, discord, whatsapp, SDÜ mobil vb. ders grupları oluşturulacak ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Birim yöneticileri tarafından takibi sağlanacaktır.

12.        Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak derslere devamın özendirilmesi için devam eden öğrencilere ilave olarak en az 5 puan verilecektir.

13.        Forum, derse devam, kısa sınavlar(quiz) dışında da proje ve ödevler ile notlandırmanın çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Ödev ve projelerin notlandırma sistemine dahil edilmesi durumunda tarih ve diğer detaylar mutlaka ders izlencesinde yer alacaktır. Ayrıca proje ve ödevler ile ilgili Eğitim Fakültesince hazırlanan Uzaktan Öğretimde Ödevler ve Projeler bilgilendirme notu dikkate alınacaktır.

14.        Derse bir dönem içerisinde en az 1 hafta alanında uzman/akademisyen bir konuğun davet edilmesi teşvik edilecektir.

15.        Uzaktan yapılan derslerin her bir ders saati süresi 30 dakika olacaktır.

16.        Her birimde uzaktan öğretim izleme ve değerlendirme koordinasyon kurulları oluşturulacaktır. Bu kurullar burada zikredilen ilke ve esasların sağlıklı uygulanmasından birinci derece sorumludur.

D) Uygulamalı Veya Uygulama Ağırlıklı (AKTS Bilgi Paketinde U Kodu Taşıyan) Yapılacak Derslere Dair İlke ve Esaslar:

1.               Uygun olması ve dersin zorunluluk gerektirmesi koşulu ile seyreltilmiş laboratuvar/atölye/derslik vb ortamlarda örgün (yüz yüze) yapılacaktır.

2.               Birimlerce uygun olduğu belirlenen uygulamalı dersler uzaktan öğretim yolu ile yapılabilecektir. Bu seçeneğin tercih edilmesi halinde C maddesindeki ilke ve esaslara uyulacaktır.

3.               İlk iki seçenekte belirtilen koşullara uygun olmayan uygulamalı dersler bahar veya yaz dönemine ertelenmek suretiyle yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacaktır.

4.               Derse kayıtlı öğrenci sayısı ve laboratuvar/atölye/sınıf kapasitesi dikkate alınarak çalışma alanları belirlenecektir. Bu uygulamada 5 m2’ye bir öğrenci yerleşecek şekilde standart belirlenmiştir. Laboratuvar/Atölye vb mekanlarda çalışma düzenlerinin bu şekilde oluşturulması sağlanacak ve uygulama takip edilecektir.

5.               Kapasite aşımı durumunda laboratuvar/atölye vb uygulamalı çalışmaların gerekirse dönüşümlü (kayıtlı öğrencilerin gruplara ya da şubelere ayrılması dahil) yapılması esası benimsenebilecektir. Burada birim amirleri adaletli ve rasyonel ölçütler tespit edecek ve uygulamayı takip edecektir.

6.               Uygulamalı derslerin yapılacağı mekanların girişlerine seyreltilmiş oturma/çalışma düzenindeki kapasite sayısı yazılı olarak asılacaktır.

7.               Yüz yüze yapılan uygulamalı ders veya çalışmaların bitiminde çalışma mekanları en az 20 dakika havalandırılacaktır.

2-Üniversitemiz Kalite Komisyon Üyelerine Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT ve Doç. Dr. Hasan Hüseyin UZUNBACAK’ın Kalite Komisyon Üyesi olarak eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- 14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Madde 1, 5a kapsamında tüm Enstitülerimizde; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren doktora/sanatta yeterlilik/uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların Yüksek Lisans veya Doktora Programlarına başvurularında ALES şartı aranmaması, Üniversitemiz Enstitülerinden Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru sırasında bu adayların ALES puanı bulunmaması durumunda değerlendirme işlemleri için ALES puanının mezun olduğu doktora programına girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 (Yetmiş) olarak belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
Okunma Sayısı: 2868
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!