Senato Kararları Top. No: 538

Toplantı Tarihi:02/04/2020

Toplantı No     :538

1-Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI’nın sunduğu teklif değerlendirildi. Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar yarıyılı  öğretimine YÖK Genel Kurulu ve 24.3.2020 tarihli Senato Kararımız gereği uzaktan öğretim ile devam edileceği belirtilmişti.

Bu çerçevede Uzaktan Öğretim süreci ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

      1-     Öğrencilerimize yapılacak bilgilendirmelere yönelik olarak;

a)   Uzaktan öğretim ile ilgili konularda kendi öğrencilerine yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasından ve duyurulmasından Fakültelerimiz Dekanlık; Enstitülerimiz ve Okullarımız Müdürlük düzeyinde sorumlu olacaktır.

b)   Bu olağanüstü süreçte yeterli ve etkin duyuru yapılabilmesi için tüm birimlerimizin üst düzey yöneticileri, öğrencilerinin sorularına da cevap verecek şekilde altyapı oluşturacak ve gerekli komisyonları/birimleri kurarak personel görevlendirmeleri yapacaklardır.

 c)   Bu çerçevede tüm Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız için; kendi web sayfalarından uzaktan öğretimle ilgili öğrencilerine yönelik tüm duyuruların yapılması sağlanacak ve duyuru sisteminin etkin kullanımı için her türlü tedbir alınacaktır.

d)  Uzaktan öğretim ile ilgili birimin kendi öğrencilerinin sorularını cevaplamaya yönelik bir resmi e-posta adresi oluşturulacak ve bu e-posta üzerinden gelecek sorulara/sorunlara cevap verilmesi sağlanacaktır. Bu oluşturulacak e-posta adresi ve uygulaması birimin öğrencilerine (her türlü vasıta kullanılmak sureti ile) duyurulacaktır.

e)   Birim üst yöneticilerimizce web sayfalarının duyuru kısımlarının ve öğrencilere gönderilecek e-postaların aktif kullanılmasını sağlayacak her türlü tedbir alınacak, gerekli iş ve işlemler titizlikle takip edilecektir.

f)    Öğrencisini;

- Fakülte düzeyinde alan birimlerimizde fakültelere ait;

- Bölüm ve program düzeyinde alan birimlerimizde ise hem fakülte, hem de bölüm/programlarına ait;

sosyal medya hesaplarının (twitter, instagram, facebook vs) oluşturulması sağlanacaktır.

g)   Birimlerimiz yukarıdaki çerçevede sosyal medya hesaplarının oluşturulması, kullanılması ve kontrolü ile ilgili bir mekanizma oluşturacaktır.

h)   Birimlerimiz web sayfalarının duyuru kısımları ile sosyal medya hesaplarının Fakülte düzeyinde mutlaka bir dekan yardımcısı; Okullarımızda ise müdür yardımcısı; bölüm/program düzeyinde ise bir bölüm/program başkan yardımcısı tarafından koordine edilmesini sağlayacaktır.

i)     Uzaktan öğretimle ilgili tüm duyuruların mutlaka birimlerimizin web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından yapılması ve birimin kendi öğrencilerine e-posta göndermesi sağlanıp takipleri yapılacaktır.

2-     Üniversitemiz öğrencilerinin almakta oldukları uygulamalı derslere yönelik olarak;

a)   Bu süreçte, birimlerimiz tarafından uzaktan öğretim ile yapılması mümkün olmadığı tespit edilen ve Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanmış olan "uygulamalı derslerin hangilerinin olduğu yukarıda ifade edilen duyuru mekanizmaları aracılığı ile birimin kendi öğrencilerine duyurulacaktır. Bu duyuruların yapılması ve takip edilmesinden birimlerimizin üst düzey yöneticileri sorumlu olacaktır.

b)   Uzaktan öğretim ile yapılmasının mümkün olmadığı tespit edilerek duyurulan "uygulamalı dersler"in - pandeminin seyrine göre ve muhtemelen- yaz döneminde yoğunlaştırılmış olarak yapılması sınav takvimleri ile birlikte planlanacaktır. Uygulamalı derslerin yaz dönemine dair yapılan planlamaları ilerleyen süreçte öğrencilerimize duyuru mekanizmalarımız aracılığı ile ayrıca ilan edilecektir.

 3-  Üniversitemizin ara sınav (vize), yıl/yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavlarına yönelik olarak;

a)  Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda; Vize, Final ve Bütünleme sınavlarının hangi yöntemle (ödev verilmesi, sunum alınması ve/veya proje vb) yapılacağı belirlenecek ve sınavların koordinasyonu dersin sorumlusu Öğretim Elemanlarımız tarafından yapılacaktır.

b)   Sınavlarımıza dair belirlenecek olan yöntem/yöntemlerin (ödev, sunum ve/veya proje vb) uzaktan öğretim usulleri, internet olanakları, bilgiye erişim imkânları, öğrenci iş yükü, pedagojik unsurlar ve yaşadığımız olağanüstü süreç dikkate alınarak belirlenmesine dikkat edilecektir.

c)   Sınav yöntemi, her ders için ayrı ayrı olmak üzere derse giren öğretim elemanlarımız tarafından yukarıda vurgulanan konular dikkate alınarak belirlenecek ve dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından bizzat bölüm/program başkanlığının onayına sunulacaktır.

d)   Bölüm /program başkanlıklarımızın onayı sonrası en geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar tüm Vize, Final ve Bütünleme sınavlarının hangi yöntem ile (ödev, sunum ve/veya proje vb) yapılacağı ve tarihleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilecektir.

e)   Dersin sorumlusu öğretim elemanımız dersiyle ilgili ne tür değerlendirme yöntem/yöntemlerini kullanacağını belirledikten sonra değerlendirmeye yönelik yöntem, araçlar ve takvim ile ilgili olarak dersi alan öğrencilerine detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır. Bu bilgilerin tümü OBS’ye ‘sınav ve değerlendirme dokümanı’ olarak yüklenecektir. OBS’ye yapılan yüklemeler ilgili birim yöneticisi tarafından titizlikle takip edilecektir.

f)     Her bir dersin;

- Arasınav (vize) sınavı değerlendirme sonuçlarının ilanı için son tarih 29 Mayıs 2020;

- Yarıyılsonu (final) sınavı değerlendirme sonuçlarının ilanı için son tarih 26 Haziran 2020

 - Bütünleme sınavı değerlendirme sonuçlarının ilanı için son tarih 17 Temmuz 2020 olarak uygulanacaktır.

2- 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinde "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarının Senato Kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içerisinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlanır." hükmü uyarınca Üniversitemiz 2020 yılı Norm Kadro planlaması yapılmıştı.

Ancak anılan Yönetmelik uyarınca yapılan Üniversitemiz birimlerinden Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 2020 yılı  Norm Kadro planlamasında, Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi Programlarının açılması nedeniyle anılan programların norm kadro planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birimden norm kadro planlamalarının kabul edilerek Üniversitemiz 2020 yılı Norm Kadro Planlamasının yeniden revize edilmesine ayrıca ekli listenin yayınlanmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Görüşme Sonucunda; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 12 (oniki) adet atama izni verilmiştir.

Bu kapsamda anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." hükmünün bulunduğu bu düzenlemelerden Üniversitemizden 2019 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 5 adet olduğu ve bu kadroların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında kullanılması;

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28/02/2020 tarihli E.17262 sayılı yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize 27/02/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile verilen atama izninden kullanılmak üzere birimlerimizin öğretim üyesi ihtiyacı ile Rektörlüğümüzün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ihtiyacının, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında “Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili Yükseköğretim Kurumu için belirlenen atama sayısına göre kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır” hükmü uyarınca; Üniversitemiz Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 2 (iki) adet öğretim görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosunun, öğretim üyesi temininde güçlük çekilen Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı 2 (iki) adet öğretim görevlisi (Ders Verecek) kadrosunun, Isparta Sağlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına 2 (iki) adet öğretim görevlisi (Ders Verecek) kadrosu ile 1 (bir) adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi programı 2 (iki) adet öğretim görevlisi (Ders Verecek)kadrosu, ile 1 (bir) adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun Üniversitemizin öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izni kapsamında ilgili birimlerden gelen gerekçeli yazı ve kararları doğrultusunda öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrolarının ilgili birimlere tahsisinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

4/a-Tıp Fakültesi Dekanlığının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Bahar Yarıyılında değişiklik yapılmasının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/b-Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "PANDEMİ" olarak ilan edilen olağanüstü durum nedeniyle eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için "Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası " kapsamında  Tıp Fakültesinin 2019-2020 Bahar Döneminde kalan eğitim-öğretim süresinin Dönem 1-2-3-4-5 ve 6'ncı sınıf öğrencileri için belirlenen uzaktan öğretim uygulama esaslarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5/a-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde, Turizm Ekonomisi Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/b-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde, Turizm Pazarlama Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/c-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde, Turizm İşletmelerinde Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans Programında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında en az %30 İngilizce eğitim yapılması ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme Bölümü altında eğitim dili İngilizce olacak  "İngilizce İşletme Lisans Programı'' na 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 30 (Otuz) öğrenci alınmasını ve İngilizce zorunlu hazırlık sınıfı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
Okunma Sayısı: 98
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!