Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 790

Toplantı Tarihi:28/07/2020

Toplantı No     :790

1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 12 adet atama izni verilmesi bildirilmişti.

Bu kapsamda anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." hükmünün bulunduğu bu düzenlemelerden Üniversitemizden 2019 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 5 adet olduğu ve bu kadroların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında kullanılması ve atama yapılması düşünülmektedir.

Dolayısıyla Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğü ve birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro talebinin, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca akademik kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 12 adet atama izni verilmesi bildirilmişti.

Bu kapsamda anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." hükmünün bulunduğu bu düzenlemelerden Üniversitemizden 2019 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 5 adet olduğu ve bu kadroların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında kullanılması ve atama yapılması düşünülmektedir.

Dolayısıyla Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/1-Doç. Dr. İlker GÜNYELİ’nin Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/2-Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/3-Doç. Dr. Gülperi KOÇER’in Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/4- Doç. Dr. Gonca SANDAL’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/5-Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Ali BULUT’un Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-2019 TUS 1.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına yerleşerek 31.07.2019 tarihinden itibaren görev yapan Arş. Gör. Aslı ARICAN'ın, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapması ve ilgilinin Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Pamukkale Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. Şükrü Mert ÜNAL'ın ders dönemini ve doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamladığı, bu nedenle anılan kanun maddesi uyarınca kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Selçuk Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen Öncelikli Alan Arş. Gör. Harun DAĞ'ın ders dönemini tamamladığı, bu nedenle anılan kanun maddesi uyarınca kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/c-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünde araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Uludağ Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. Zübeyde ÇİÇEK'in tez aşamasında olduğu, bu nedenle anılan kanun maddesi uyarınca Uludağ Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Orhan TOSUN’un görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Nazlı Nazmiye ERDAL’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Türk Dili Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Elif Ülkü YILDIRIM’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Ertan DİLEKCİ’nin görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Hakan CANDOĞAN ve Pembe CANDOĞAN’ın görev sürelerinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/e-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Gülden KARAKUŞ’un görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 29/11/2013 tarihli ve 569/2 sayılı kararı ile Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde yer alan ve ekteki krokide belirtilen 69.000 m² alanın yurt binası yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisi uygun görülen 111 ada 150 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 3000 kişilik yurt inşaatı yapılacak olan alanda Üniversitemizin iç yolları ve yeşil alana isabet eden kısımlarda ihata duvarlarının sınırlarının belirlenmesi için proje değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan tahsisi yapılan alanın bütünlüğü dikkate alınarak ekli krokide koordinatları belirtilen 3.974,98 m²’lik kısmın tahsisinin iptal edilerek, yurt inşaatlarının devam ettiği toplam 55.912,00 m²’lik kısmın Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisinin yenilenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- 18.06.2020 tarih ve 31159 Sayılı Resmi Gazetede “Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Bu kapsamda 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim Kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinde kendi faaliyet alanları kapsamında bulunmak suretiyle döner sermaye işletmelerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları revize edilmiştir.

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 2’inci fıkrasında “…Yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu; işletmeyi idare etmek üzere yürütme kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur” amir hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda yürütme kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerine göre 13/07/2020 tarihli ve 31184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi profesör kadrosu ilanına başvuran adayların durumlarını "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge" çerçevesinde dosyalarının incelenmesi için gönderilecek bilim alanı ile ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26 ncı maddesinin 2 inci fıkrasında "Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir..." hükmü ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca en az 3 (üç) üyenin başka Üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek jüri üyesinin aşağıda belirtildiği şekilde teşkiline oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 1807
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!