Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 786

Toplantı Tarihi:23/06/2020

Toplantı No     :786

1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Üniversitenizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 12 adet atama izni verilmiş olup; bu kapsamda anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." hükmünün bulunduğu bu düzenlemelerden Üniversitemizden 2019 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 5 adet olduğu ve bu kadroların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında kullanılması ve atama yapılması düşünülmektedir.

Dolayısıyla Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Müzik Bölümü Solo Şarkı Şan Anasanat Dalı bir adet araştırma görevlisi Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere bir adet Rektörlük öğretim görevlisi  kadrosu talebinin birimlerden gelen gerekçeler doğrultusunda Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 20/02/2020 tarihli ve 2020- 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 12 adet atama izni verilmiştir.

Bu kapsamda anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." hükmünün bulunduğu bu düzenlemelerden Üniversitemizden 2019 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 5 adet olduğu ve bu kadroların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında kullanılması ve atama yapılması düşünülmektedir.

Dolayısıyla Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında  öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro talebinin, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Rektörlüğümüzde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece öğretim görevlisi kadrosunun Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (uygulamalı birim) görevlendirilmek üzere, bir adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Solo Şarkı Şan Anasanat Dalına aktarılmasına; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca akademik kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" kapsamında 18.05.2020 tarihinde 30131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere "Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendislikleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisansını yapmış olmak. ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core, C# programlama dillerini bilmek, iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak ve kurumsal yazılım geliştirme alanında belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 3 yıl deneyime sahip olmak." 1 inci derece 2 adet Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim)  kadrosuna başvuran ve 09.06.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan, Fatih Kürşad GÜNDÜZ'ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Aydın KARABULAK 'ın 03/07/2020 bitecek olan görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Genel Sekreterlikte görev yapan Öğr. Gör. Ayşegül DAĞLI’nın 28/09/2020 bitecek olan görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince  Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Teknokent Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hande ÖZDAMAR TIĞLI’nın görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ'nin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Hacettepe Teknokenti Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticareti Anonim Şirketinde yarı zamanlı danışmanlık hizmeti sunmak üzere 24 Nisan 2020-24 Eylül 2020 tarihleri arasında görevlendirilmesi Yönetim Kurulumuzun 22/04/2020 tarih ve 781/4/a sayılı kararıyla yarı zamanlı olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştü.

Ancak COVİD-19 nedeniyle sekteye uğrayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Hacettepe Teknokenti Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticareti Anonim Şirketinde danışmanlık hizmeti sunmak üzere 01 Temmuz 2020-24 Eylül 2020 tarihleri arasında tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin teklif edildiği görülmüş olup; Yönetimi Kurulumuzca yapılan düzeltmeyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin 3 nci fıkrasında geçen "Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler." hükmü gereğince Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ'nin yarı zamanlı olarak görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 723
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!