Yönetim Kurulu Kararları Top. No:781

Toplantı Tarihi: 22/04/2020

Toplantı No     : 781

1/a-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 yılı “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK Destek Programı kapsamında Üniversitemiz adına “Engelli, Geriatrik yada kronik Hastalığı bulunan Bireylere Evde ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına,

Proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bir hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Prof. Dr. Serhat Süha TÜRKASLAN’ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1/b- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 yılı “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK Destek Programı kapsamında Üniversitemiz adına “COVID-19 Moleküler Tanımlama Laboratuvarı” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına,

Proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bir hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Dr. Öğretim Üyesi Yalçın ERZURUMLU’nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2-31/12/2019 tarihine kadar Rektörlük dışındaki birimlere aktarılan kadrolardan, ilan edilen ve/veya atama işlemi devam edenler haricindeki kadroların Rektörlüğe aktarılması ile 31/12/2019 tarihine kadar Rektörlük ve Rektörlük bünyesindeki birimlere verilen atama izinlerinden, ilan edilen ve/veya atama işlemi devam edenler haricindeki kadroların atama izinlerinin kaldırılmasına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 11/03/2020 tarihli toplantısında karar verildiği bildirilmiştir. 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında birimlerimizin ihtiyacı olan ve çeşitli zaman aralıklarında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınan, kadrolarımızın kadro aktarma izinlerinin kaldırılması ile birimlerimizde dolu kadroda yer almakta iken emekli, istifa ile bir üst unvana yükselme nedeniyle birimlerimizde boş kalan kadroların Rektörlük bünyesine çekilmesi, ayrıca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi kapsamında atama izni alınan araştırma görevlisi kadrolarının, istifa, nakil ve uzmanlık eğitimini tamamlayarak ayrılmaları nedeniyle birimlerimizde boş kalan kadrolar ekte yer almakta olup, bu kadroların Rektörlük bünyesine çekilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

3- ÖSYM tarafından 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda (TUS 1. Dönem 23.02.2020) Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 62 adet kontenjan yayımlanmış ve Tıp Fakültesinin yazısı ile Üniversitemize yerleşenler bildirilmiş olup, boş kalan kadrolar bildirilmiştir.

 Üniversitemize yerleşen 42 (kırkiki adet) Araştırma Görevlilerinin atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca  ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

4/a-Üniversitemiz  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ'nin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında geçen "Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler....." hükmü uyarınca 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ülkemiz şartları, dünyadaki mevcut iyi uygulamalar ve uygulamada ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda bilimsel ve teknik dayanaklar ile desteklenerek revize taslağın hazırlanması işleri ile ilgili hususları içeren "ÇED Yönetmeliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde 24.04.2020 tarihinden itibaren 5 (beş) ay süreyle Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde yarı zamanlı (haftada yarım gün) görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

4/b- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL’un 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 inci maddesinin son paragrafında "Öğretim elemanları 2547 sayılı kanununun 39 maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurulabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetimde görev alabilirler" hükmü gereğince Göller Bölgesi Teknokent'i bünyesinde  kurucu ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü BİPAYCO YAZILIM TASARIM ARGE DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' de gerçekleştirilecek olan ar-ge faaliyetlerinde ve yürütülecek projelerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında görev almak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı'nda görev yapan Arş. Gör. Ergün KAPLAN'ın Hacettepe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi" uyarınca kadrosunun geçici olarak Hacettepe Üniversitesine tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemizde öğrenim gören maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize beslenme yardımı verilmekteyken Dünyada ve Ülkemizde görülen COVID-19 virüsü önlemleri kapsamında Pandemi Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kararları sonucu üniversitelerde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim öğretime ara verilmiş ve üniversitemiz yemekhanelerindeki yemek hizmeti durdurulmuştur.

 Devam eden uzaktan eğitim süresince, verilen yemek bursundan düzenli faydalanan ancak yemek hizmeti devam etmediğinden burs hakkını kullanamayan sınırlı sayıda ve imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak için internet paketi desteğinde bulunulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
Okunma Sayısı: 632
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!