Yönetim Kurulu Kararları Top. No:768

Toplantı Tarihi:05/12/2019

Toplantı No     :768

1/1-Doç. Dr. İsa DÖNGEL’in Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Sibel KAPLAN’ın Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Nurhan GÜMRAL’ın Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY’ın İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Vedat Ali YÜREKLİ’nin Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Abdullah Meriç ÜNAL’ın Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Selim DERECİ’nin Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-ÖSYM tarafından 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda (TUS 2. Dönem 01.09.2019) Üniversitemize yerleşen araştırma görevlilerinin (41 adet) atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca  ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4/a-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden gelen asgari kadro, asgari kadro sayısını aşan kadro ve norm dışı kadro tekliflerinin görüşülmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadroların ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/b-Eczacılık Fakültesi Dekanlığının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki asgari kadro sayısını aşan Doktor Öğretim Üyesi tekliflerinin kadro tekliflerinin ve gerekçelerinin görüşülmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca teklif edilen kadroların ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz birimlerinin ve Rektörlüğümüzün öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro atama ve aktarma izni verilmesi ve Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan belirtilen kadroların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dağılımı yapılan aynı birimin ve bölümün Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı ve Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında birimlerimizin ihtiyacı olan ve çeşitli zaman aralıklarında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin  6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınan ekli listede yer alan öğretim elemanı kadrolarımızın kadro aktarma izinlerinin kaldırılarak Rektörlük bünyesine çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyeleri belirlendi.

9/a-Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 12.11.2019 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan Betül ŞİRİN'in, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/b-Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 12.11.2019 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan Kadir SÜMER'in, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu SEYDİM, Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM ve Doç. Dr. Tuğba KÖK TAŞ'ın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Göller Bölgesi Teknokent'inde kurucusu oldukları ve faaliyetlerini sürdürmekte olan Danem Süt ve Süt Ürünleri Amb. Gıda Eğt. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Ayşenur TUNCUK' un 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Hindistan Uyruklu Srabani MISHRA'nın yabancı uyruklu doktor öğretim üyesi olarak 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın; Modül Planlama Harita İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’ne koruma amaçlı imar planı, tarihi miras, kültürel varlıklar, koruma uygulamaları, kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve Sanat Tarihçi unvanıyla danışmanlık yapmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14-"Süleyman Demirel Üniversitesi Kısa Süreli Alan Kullanımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasları" 7 nci maddesi değiştirilerek ekte belirtildiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15-Üniversitemize Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 29/11/2019 tarihli ve 82444403-208.02-E.91217 sayılı yazı ile bildirilen 12 (oniki) adet ilave atama izninin Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadrolarının Hukuk Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasına "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca oy birliği ile karar verildi.

16-Süleyman Demirel Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Akademi Gençlik ve Spor Kulübü İş Birliğine Dair protokol doğrultusunda Üniversitemizin isminin ve logosunun kullanılması, spor tesisleri ile eğitim alanlarımızdan yararlandırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
Okunma Sayısı: 444
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!