Yönetim Kurulu Kararları Top. No:764

Toplantı Tarihi :30/10/2019

Toplantı No      :764

1-Üniversitemiz birimleri ve Rektörlüğümüzün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro atama ve aktarma izni verilmesi ve Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör.  Kemal Burak URGANCI'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

2/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü'nde görev yapan Öğr. Gör. Hüseyin Taner GÖKMEN'in,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Koordinatörlüğü "Çalışma Usul ve Esasları"nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/a-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına Üniversitemiz tarafından sunulacak olan 2019 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında "Sosyal İçermeye Yönelik İstihdam İçin Yenilikçi Öğrenme ve Teknolojiye Dayalı Büyüme" isimli projeye yürütücüsü olarak Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal TERZİ'nin görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına Üniversitemiz tarafından sunulacak olan 2019 yılı Teknik Destek Çağrısı kapsamında "Isparta'da Uluslararası Akademik Projeler İçin Eğitici ve Danışman Havuzunun Oluşturulması ve Yetkinliğinin Artırılması" isimli projeye yürütücü olarak Dr. Öğretim Üyesi Selen Işık MADEN'in kılınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE'nin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi gereğince görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde görev yapmakta olan Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet DURAY'ın, 2547 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda ve Yönetim Kurulu bulunmayan bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personel hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 35 inci maddenin (B) fıkrasının 7 inci bendi gereğince değerlendirme yapmak üzere belirlenen komisyon üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle yerlerine Komisyon Üyesi ve Yedek Üyelerin belirlenmesi.

8/a-Isparta İli Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Üniversitemize ait taşınmazların Aksu İlçesine tarımsal nitelikli istihdam ve ekonomik katkı amacıyla Aksu Belediye Başkanlığına tahsislerinin yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/b-İlimiz Merkez Çünür Mahallesinde bulunan … ada ..,  ve .. nolu parsellerin İmar Planında ağaçlandırılacak (mezarlık) alanında kaldığından Kamulaştırma Şerhlerinin terkininin yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9-Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Usul ve Esaslarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitemiz çeşitli birimlerine Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi.

11-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Merve TÜRKMEN’in kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12-Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinden görev süreleri dolan Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Tangül AYTUR ÖZEN’in tekrar görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13-Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve ilân edilen öğretim görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran adayların Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı, Nihai Değerlendirme ve  Jüri Üyelerinin Oluşturulması ile Sınav Yeri ve Saatinin belirlenmesi.

14-Norm Kadro Yönetmeliği Kapsamında Kadro Aktarma İzni Alınan Kadrolar ile Boş Kalan Kadroların Rektörlüğümüz Bünyesine çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
Okunma Sayısı: 384
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!