Yönetim Kurulu Kararları Top. No:732

Toplantı Tarihi: 23/10/2018

Toplantı No     : 732

1- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan ekte bilgileri bulunan araştırma görevlisine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Senatosunun 06/02/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren “Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”nin 11 inci maddesi uyarında dört adet izleme ve yönlendirme komisyonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda, komisyon üyeliklerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen üyeler görevlendirilmiş ve faaliyetlere başlamışlardır. Ancak, Üniversitemizden ayrılarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kurulması sonucunda, Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile İzleme Yönlendirme Komisyonları (Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu ve Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu) üyelerinin bir kısmı yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kadrolarına geçmiştir. Bunun sonucu olarak kadroları yeni kurulan üniversitede olan ve Üniversitemizle ilişkileri kalmayan izleme ve yönlendirme komisyonları üyelerinin yerlerine görevlendirilmek üzere ekli listede belirtilen üyelerin görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3- ÖSYM tarafından 12/08/2018 tarihinde yapılan 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem)'nda Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 45 adet kontenjanları olarak; ekli listede belirtilen boş kadroların Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, ekli listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına aktarılmasına ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Erol Can KÜLİCE’nin, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapabilmesi ve ilgilinin Üniversitemize naklen atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına aktarılmasına ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/a- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdari Hukuku Anabilim Dalında Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Arş. Gör. Efe BİLKE’nin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi  uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine tahsisine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/b- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdari Hukuku Anabilim Dalında Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Arş. Gör. Şulenur GÖZTEPE’nin   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi  uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine tahsisine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Üniversitemiz adına “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” başlıklı projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak her türlü taahhütte bulunmaya, Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje ve sözleşmeye ilişkin belgeleri imzalamaya Doç. Dr. Serdar SEZER’in yetkili kılınmasına, ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans vb. belgeleri proje bitiş tarihine kadar hazırlayacağımıza, projenin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getireceğimize, proje ortaklarımız tarafından taahhüt edilen eş finansman miktarlarının herhangi bir sebeple karşılanamaması durumunda toplam bütçenin %10’una tekabül eden eş finansman miktarının tamamının karşılanmasının taahhüt edilmesine ve söz konusu taahhütlerin proje süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde tarafımıza yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte iadesinin yapılmasının kabul ve taahhüt edilmesine, proje kapsamında oluşturulacak laboratuvarda yeterli sayıda personelin Üniversitemiz tarafından görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8-2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan toplam 1200 Üniversitemiz öğrencisine beslenme yardımı yapılmasına ve giderlerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 06.05.2019
Okunma Sayısı: 1112
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!