Senato Kararları Top. No: 504

Toplantı Tarihi: 12/03/2019

Toplantı No     :504

1- Üniversitemiz "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi" taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 18/01/2019 ve 934/8 sayılı kararı olup; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği II. öğretime kayıt yaptırarak SDÜ Tömer'de Türkçe Hazırlık okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin sehven bildirilmediği, 07 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/12007 sayılı 2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 12'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince İİBF Turizm İşletmeciliği ekli listede isimleri belirtilen II. öğretim programı öğrencilerinin I. öğretim programına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Spor Bilimleri Fakültesinin Ders Müfredatının Güncellenmesi ve İntibaklarının Yapılmasının birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a- Spor Bilimleri Fakültesinin; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü bünyesinde

a)Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna;

b)Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/b- Spor Bilimleri Fakültesinin; Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde

a)Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna;

 b)Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin; Sağlık Yönetimi Bölümü bünyesinde Hastane İşletmeciliği ABD, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon ABD, Sağlık Yönetimi ABD, Temel Sağlık Hizmetleri ABD, Sağlık Ekonomisi ve Politikası ABD ve Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri ABD olarak 6 (altı) farklı Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümle aynı adı taşıyan Sağlık Yönetimi Anabilim Dalının kapatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.            

5/b- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin; Ekonometri bölümü bünyesinde Teorik ve Uygulamalı Ekonometri Anabilim Dalı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- İletişim Fakültesinin;

a)Görsel İletişim Tasarımı bölümü bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Lisans programının açılmasının uygunluğuna

b)Açılacak olan programa 2019-2020 Eğitim –Öğretim yılında I. öğretime 30 (otuz) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Temel Eğitim Bölümünün açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Anasanat Dalı'nın açılması ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılından itibaren Özel Yetenek Sınavı yöntemiyle 10 (On) öğrenci alınmasının uygunluğuna  ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- a) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı açılması,

b) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans,

c) Eğitim Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans,

d) Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün, Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın (26.12.2018 tarih ve 75850160-104.01.02.01 E.537 sayılı) yazısına istinaden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın isminin mevcut öğrencilerin statülerinin korunması kaydıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi. 

12- Üniversitemiz birimlerinden bildirilen 2019 yılı Uluslararası öğrenci (Önlisans-Lisans) kontenjan talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde bildirilen kontenjanların Yükseköğretim Ortak Veritabanı (YÖKSİS) sistemine girilmesine, 2019 yılı SDÜYÖS başvuru, değerlendirme ve yerleştirme takvimlerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- 19 Aralık 2017 tarihinde yapılan İş Dünyası Danışma Kurulu 1. toplantı ve 13 Aralık 2018 tarihinde yapılan İş Dünyası Danışma Kurulu 2. toplantı  raporu Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz tarafından sunum yapıldı.

14- Süleyman Demirel Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları, Buluşların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi Yönergesinin 4. Maddesi 1. Fıkrası gereğince belirlenmesi gereken  Patent Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeliklerine belirlenen şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 15- Üniversitemiz ile Sfax Üniversitesi (Tunus) arasında imzalanıp Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan İkili İşbirliği Protokolü'nün birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16- "Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına, söz konusu merkeze ait yönetmelik taslağının düzeltilmiş hali ile kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhur Başkanlığı Kararnamesinin 11. maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 04/02/2019 tarihli ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 25( yirmi beş) adet atama izni verilmiştir.

Üniversitemiz Rektörlüğünün ve birimlerimizin öğretim elemanı ihtiyaçları talebi doğrultusunda birimlerden gelen talepler değerlendirilerek, Rektörlüğümüz bünyesinde Türk Dili Bölüm Başkanlığına görevlendirilmek üzere ders verecek 1 (bir) adet öğretim görevlisi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına görevlendirilmek üzere 2 (iki) adet öğretim görevlisi (uygulamalı birim), Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne görevlendirilmek üzere 1 (bir) adet öğretim görevlisi (uygulamalı birim), Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 (bir) adet öğretim görevlisi (uygulamalı birim) ayrıca Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’na 2 (iki) adet öğretim görevlisi kadrosu olmak üzere toplam 7(yedi) adet öğretim görevlisi kadrolarının Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izninden “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili Yükseköğretim Kurumu için belirlenen atama sayısına göre kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır” hükmü uyarınca anılan birimlerimize öğretim görevlisi kadrolarının tahsisinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

Yayın Tarihi: 24.04.2019
Okunma Sayısı: 905
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!