Senato Kararları Top. No: 500

Toplantı Tarihi: 20/12/2018

Toplantı No     :500

1- Üniversitemiz Senatosunun 07.08.2008 tarih ve 271/5 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 15.09.2008 tarihinde onaylanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri”nin iptal edilerek Üniversitemiz öğretim üyeliği kadrolarına başvurma, atanma ve yükseltilmelerde gerekli ilke ve ölçütleri ortaya koyarak, etik kurallar çerçevesinde akademik kaliteyi yükseltmek ve objektif bir atama ve yükseltme sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan  "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine  Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterileri" Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Yönergesi” değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Tıp Fakültesinin, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Bilim ve Sanat Dalı başlıklı 17’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, Tıpta Uzmanlık Kurulundan 2019 yılında İç Hastalıkları Bilim Dalına Asistan talebinde bulunabilmek için Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalının altında İç Hastalıkları Bilim Dalı’nın kurulması teklifinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde Disiplinlerarası (Interdisipliner)  Doktora Programı’nın  açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Muhasebe ve Finansman Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı kurularak, bu Anabilim Dalında Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, İşletme Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında 2018-2019 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında ders açılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının 30.11.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile açılmasının uygun görüldüğü ancak açılan yüksek lisans ve doktora programlarının “disiplinlerarası” nitelikte olmasına rağmen YÖK Akademik Birim Ağacı Sözlüğü adı altında geçen programlarda “Disiplinlerarası” ifadedesinin yer almadığı bildirilmekte ve Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının adının

a)Disiplinlerarası Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmesi,

b)Disiplinlerarası Avrupa Birliği Çalışmaları Doktora Programı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

13- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Yüksek Lisans Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

17/a- 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yürürlüğe giren anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinde " Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarının Senato Kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içerisinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlanır." denildiğinden Üniversitemiz birimlerinde anılan Yönetmelik kapsamında belirledikleri norm kadro planlamalarının birimlerden gelen talepler doğrultusunda belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17/b- 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (7) nci fıkrasında "Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis edilir.

Bunun dışındaki araştırma görevlisi norm kadroları; öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ilgili akademik kurulların uygun görüşü üzerine üniversite senatosu tarafından belirlenir. Bu kadroların kullanımı ilgili yönetim kurulunun kararıyla rektör tarafından gerçekleştirilir." denildiğinden;

1- Birimlerimizin bölümlerinde araştırma görevlisi kadrosu yok ise 1'e,

 2- Bölümde 1 araştırma görevlisi kadrosu olanlar 2'ye,

 3- Bölümde 2 ve üstü araştırma görevlisi kadrosu olan her 100 öğrenciye (lisans/lisansüstü) 1 araştırma görevlisi kadrosu olacak şekilde  istihdamının göz önünde bulundurulması,

 4- Araştırma görevlisi öncelikli alanlar kapsamında alınacaksa ilk 3 maddedeki belirtilen kadro sayıları 3 katına kadar artırılabilir. Anılan kanunun ilgili maddesi ve fıkrası gereğince yukarıda belirtilen maddelerin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17/c- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen atama izinlerinin kullanılması amacıyla Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 7 inci fıkrası uyarınca Üniversitemiz birimleri tarafından talepte bulunulan araştırma görevlileri kadrolarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

18- Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kurulmasına ve Yönetmeliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

19- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

20- Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Yarıyılı) Akademik Takviminin birimden geldiği şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

21-Sanatçı Cahit BERKAY’a Fahri Doktora Unvanı verilmesi.

Ülkemizin Müzik Kültüründe yeni bir döneme kapı aralayanların arasında sayılan Cahit BERKAY, eserlerini geniş kitlelere ulaştırarak büyük ün kazanmış ve Türk Halk Müziğine ait Folklorik değerlerin evrensel boyuta taşınmasında önemli katkılar sağlamıştır. Cahit BERKAY, Anadolu Ezgilerini temel aldığı kendine özgü üslubu ile kendinden sonra gelen kuşaklara yol göstermiş ve Ülkemiz Müzik Kültürünün zenginleşmesinde etkili olmuştur. Geleneksel Türk Halk Müziği motiflerini Rock Müzik türüyle harmanlayan kendine özgü yorum ve besteleriyle bir değer oluşturarak,  Türk Müzik Kültürünün gelişimine öncülük etmiştir. Cahit BERKAY, fark yaratan bu müzik anlayışı ile Türk sinemasının unutulmaz filmlerine de imza atarak adını ve bestelerini bu filmlerle özdeşleştirmiştir. Tüm bu katkılardan dolayı kendisine, “Fahri Doktora” Payesinin verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

22- Eğitim Fakültesi bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının akademik takviminin belirlenmesi, akademik not ortalaması sınırlaması bulunmaksızın kontenjanlarının belirlenmesi ve atamaya esas alanlardan grup açılabilmesi için gerekli kontenjanların birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

  

Yayın Tarihi: 24.04.2019
Okunma Sayısı: 701
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!