Yönetim Kurulu Kararları Top. No:726

Toplantı Tarihi: 16/08/2018

Toplantı No     : 726

1/1- Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ’nin Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Bedia ŞİMŞEK’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Üniversitemiz kadrosunda iken atama işlemi başlatılan ve kadro kullanma izni alınan Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK’ün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- Doç. Dr. Banu ÖZEN TUNCER’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri  Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ’in Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Doç. Dr. Sibel KAPLAN'ın, 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından onaylanan 3171008 numaralı "Seamless Makinalarda Yenilikçi Mayo Geliştirilmesi" başlıklı projede danışmanlık yapmak üzere mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesi ve danışmanlığın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne yatırılması kaydıyla görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nuri DOLMAZ'ın, "Türkiye Yüzey Jeolojisi ile Jeofizik Anomalilerinin Karşılaştırılarak Yorumlanması ve Olası Gömülü Cevherleşmelerin Araştırılması" konulu (2018-30-14-13) projesinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesine danışmanlık ücretinin Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Veli ÇAPALI'nın Uşak Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapmak üzere görevlendirilmesinin sona erdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle izninin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- 2018 yılı Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına başvuran Dr. Cihat Burak SAYIN’ın jürisinde asil üye olarak görevlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış AFŞAR'ın, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca verilen jüri üyeliğini, adayla daha önce aynı kurumda görev yaptığı ve aday hakkında ön bilgisi olduğu nedeniyle objektif değerlendirme yapamayacağı için ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d Maddesine dönüştürülen Arş. Gör. Bahar İKİZOĞLU doktora  eğitimini tamamlaması üzerine 15.02.2018 tarihi itibariyle ilişiği kesilmişti. Ancak adı geçen 31/05/2018 tarihli dilekçesinde  18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında Üniversitemize yeniden atamasının yapılmasını talep etmiştir.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci maddesinin (a) fıkrasında "... doktora ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından  33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır..." denildiğinden adı geçenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamasının yapılabilmesi için, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4 üncü derece Araştırma Görevlisi kadrosuna, kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sennur ALAY AKSOY'un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 inci maddesi uyarınca  1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından onaylanan 3170952 numaralı "Mikrokapsül Teknolojisi ile Termal Denge Kurulmasına Yardımcı Halı Üretimi" başlıklı projede danışmanlık yapmak üzere onay tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süre ile hafta içi mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak seçilen Prof. Dr. Serdal TERZİ’nin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Libya Uyruklu Abdulbaset Faraj Abdulgader ABDULLA ve Suriye Uyruklu Ebrahem DOKARLI'nın yabancı uyruklu sözleşmeli personel (öğretim görevlisi) olarak  1 (bir) yıl süreyle  çalıştırılmalarına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için kadro kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Birimlerinde görev yapmakta iken lisansüstü eğitim yapmak üzere diğer üniversitelere kadroları geçici olarak tahsis edilen ÖYP araştırma görevlilerinin, 01/09/2016 tarihli 29818 sayılı ikinci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Kısmının 49 uncu maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen; Ek Madde 30 ile statüsü 2547 sayılı Kanunu 50/d maddesine dönüştürülmüştü. 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci maddesi kapsamında ekli listede adı geçenlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre olan statülerinin 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülebilmesi için 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca diğer Üniversitelere geçici olarak tahsis edilen kadrolarının Üniversitemize iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 05.09.2018
Okunma Sayısı: 2139
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!