Yönetim Kurulu Kararları Top. No:723

Toplantı Tarihi: 12/07/2018

Toplantı No     : 723

1/1- Doç. Dr. Said TAŞ’ın, Üniversitemiz, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Ümit AKÇA’nın, Üniversitemiz, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Üniversitemiz kadrosunda iken atama işlemi başlatılan ve kadro kullanma izni alınan Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT’in 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ve 22/05/2018 tarih ve 23 sayılı YÖK Yürütme Kurulu kararı uyarınca Ziraat Fakültesi  (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi) Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Sema YURDAKUL’un; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- Üniversitemiz kadrosunda iken atama işlemleri başlatılan ve kadro kullanım izni alınan Doç. Dr. Ramazan ŞENOL’un ikgili kanun hükmünce Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- Üniversitemiz kadrosunda iken atama işlemleri başlatılan ve kadro kullanım izni alınan Doç. Dr. Ufuk ÇELİKKOL AKÇAY’ın ilgili kanun hükmünce Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 12 Haziran 2018 tarihinde internet sayfasında yayınlanan Üniversitemiz Rektörlüğü Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına müracaat eden ve 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan adayların 1 (bir) yıl süre ile Rektörlüğümüz bünyesinde boş bulunan Öğretim Görevlisi kadrolarına atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun "i" cetveli ile 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Üniversitenizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere (35) adet atama izni verilmesi, Yürütme Kurulu'nun 28.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Tıp fakültesine sahip olup birlikte kullanım kapsamında olmayan sağlık uygulama ve araştırma merkezi (tıp fakültesi-üniversite hastanesi) bulunan üniversitelerde, dağıtılan atama izinlerinin beş (5) adedi, Rektörlük bünyesinde uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi kapsamında, hemşirelik alanında istihdam edilerek sağlık uygulama ve araştırma merkezine (tıp fakültesi-üniversite hastanesi) görevlendirmek için kullanılacağı ilgi (a) yazı ile bildirilmiş olup ilgi (b) yazı ile Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine görevlendirilmek üzere Rektörlüğümüz bünyesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 nci maddesi uyarınca alınacak öğretim görevlisi (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8 md.)"... Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez...") akademik ilan için ekli listede belirtilen kadroların, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. Tuba YÜCEER KARDEŞ'in tez döneminde olması ve ilgili Fakültenin araştırma görevlisi ihtiyacı bulunması nedeniyle tez danışmanın olumlu görüşü ile tez çalışmalarına Üniversitemizde devam etmesi için Ankara Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen kadrosunun iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Eğitimi Fakültesi Bünyesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programının birinci dönem ders görevlendirmelerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 26. maddesi hükmü uyarınca, Üniversitemiz birimlerince 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde açılacak yaz okulu öğretim ücretleri ile bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayılarının belirlenmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2018 yılı yaz okulu için belirlenen “Bir saatlik azami ders ücreti” esas alınarak, öğretim elemanı unvanları için belirlenen ek ders ücreti göstergelerinin 2,2 (iki onda iki) katı üzerinden 2018 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı ile yaz okulu ek ders ücretinin ödeneceğinin hesaplanması halinde bir dersin açılması için gerekli öğrenci sayısını gösterir tablonun ekteki şekliyle kabulüne,

Öğrencilerden tahsil edilecek öğretim ücretlerinin tahsilat işlemi yapılan protokoller çevresinde Halk Bankası ve Ziraat Bankasının şubeleri aracılığıyla kurumsal tahsilat sistemi üzerinden gerçekleştirilmesine,

Bu nedenle yapılacak olan ilanlarda herhangi bir hesap numarası belirtilmeksizin öğrencilerin belirtilen bankaların şubelerine yalnızca öğrenci numaralarını vererek ödeme yapmalarına, oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz öğrencilerine uygulanacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dönemlik katkı payı ve öğrenim ücretlerinin, Uluslararası öğrencilere uygulanacak Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9/a- Üniversitemiz Genel Sekreterliği öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Ayşegül DAĞLI’nın görev süresinin 28.09.2018 tarihinde bitecek olması nedeniyle, bitiş tarihinden itibaren 2 (iki) yıl görev süresinin uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

9/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığına görevlendirilen Öğr. Gör. Aydın KARABULAK’ın görev süresinin 03.07.2018 tarihinde görev süresi sona ereceğinden 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca karşısında gösterilen süre kadar uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

9/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Türk Dili Bölüm Başkanlığına görevlendirilen Öğr. Gör. Elif Ülkü YILDIRIM’ın görev süresinin 02.07.2018 tarihinde görev süresi sona ereceğinden 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca karşısında gösterilen süre kadar uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Cengiz KAYACAN’ın, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında SDÜ Teknoloji Transfer A.Ş.’ne ait ARGE projesinde danışmanlık yapmak üzere onay tarihinden itibaren 12 (on iki) ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11-Süleyman Demirel Üniversitesi Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHATAM) Yönetmeliğinde SDÜ Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarının bağlanma hükmü bulunmamasından ve buna bağlı olarak oluşacak kanuni sorunların önüne geçilebilmesi için, SDÜ Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı'nın (HÜDAL), çalışma İzni Ruhsatı ve Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde bulunan beyannamesi gereğince SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 31.07.2018
Okunma Sayısı: 2677
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!