Yönetim Kurulu Kararları Top. No:711

Toplantı Tarihi: 22/03/2018

Toplantı No     : 711

1- Doç. Dr. Tuncay AYDOĞAN’ın, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında ÖYP Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta iken, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca atandığı tarihten itibaren ikinci yılın sonunda yabancı dil şartını (65) sağlayamaması nedeniyle ilişiği kesilmiş,  adı geçenin, işlemin iptali istemiyle Isparta İdare Mahkemesinde açtığı dava sonucuna göre yapılan işlemin hukuka aykırı bulunmadığı gerekçesiyle Arş. Gör. Birand ÖZSOY’un, atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4’üncü derece araştırma görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 2016-DUS Yerleştirme Sonuçları kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen ilgililerin atamasının yapılabilmesi için ekli listede gösterilen Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadroların karşısında gösterilen Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemize tahsisli ve bağlı birimlerine dağılımı yapılan akademik kadroların 2017 mali yılı içinde ihtiyaçların karşılanması ile ilgili birimlerce değiştirilmesi talep edilen dolu ve boş kadrolar 25/12/2017 tarihli ve 2017/11166 sayılı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete-3. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygun görülen dolu ve boş kadro değişikliklerinin Birim, Bölüm, Anabilim Dalları itibariyle derecelerine göre dağılımı yapılan (I) sayılı cetvelin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere diğer üniversitelere kadroları geçici olarak tahsis edilen, ekli listede bilgileri verilen ÖYP araştırma görevlilerinin, 01/09/2016 tarihli 29818 sayılı ikinci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Kısmının 49. maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen; EK MADDE 30 ile statüsü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülmüştü. Ekli listede adı geçen ÖYP geçen araştırma görevlilerinin statüsünün 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinden 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmelerine ve statüsünün dönüştürülebilmesi için 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca ekli listede belirtilen üniversitelere geçici olarak tahsis edilen kadrolarının Üniversitemize geri iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/a- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ÖYP Ar. Gör. İsmail AKBAŞ’ın Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/b- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı ÖYP Ar. Gör. Zühre ELVAN’ın Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Gönen Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Halit ÖZDAMAR’ın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek 2547 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan ve toplam 168 (yüz altmış sekiz) saat sürecek olan Ebru Kursunda eğitim görevlisi olarak 21.02.2018- 14.06.2018 tarihleri arasında görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Ziraat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Şerife Evrim ARICI'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37 nci maddesi uyarınca New Systems Petrol Ürünleri İthalat İhracat San.Tic.Ltd.Şti.'nde 07.03.2018 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle danışmanlık hizmeti vermek ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan KOÇAK'ın, ENTOSAV İlaçlama İnşaat Temizlik ve Hizmet İşlemleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinde Apamax (28g/1 Pyrethrin+24 g/I Azadrachtin) isimli Bitki Koruma Ürününün Seralarda Biyolojik Etkinlik ve Kalıntı denemelerini yapmak üzere, 19.03.2018 tarihinden itibaren hafta sonu ve mesai saatleri dışında 1 ay süreyle şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Uzman (2547 sayılı Kanunun 7100 sayılı değişik Kanunla öğretim görevlisi) kadrosunda görev yapan Sema ÖZEK’in, 2547 sayılı Kanunun 33. Maddesi uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- KOSGEB Destek Programlarının uygulanması süreçlerinde kurul üyesi, izleyici, görüş veren vs. görevlerde görev almak isteyen ekli listede belirtilen personelin 2547 sayılı Kanunun 38. Maddesi gereğince görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminde Üniversitemize yerleşecek olan Uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın C-Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkelerin 2. maddesi ve Üniversitemiz Önlisans- Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi’nin 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince 10 (on) aylık eğitim-öğretim süresince öğrencinin öğrenim ücreti hariç Türkiye’de geçimini sağlayabilecek belirlenen yaklaşık ücretin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Mülkiyeti Üniversitemize ait Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yıldız Caddesi, 45 ada 114 parsel, 11 paftada bulunan 7164.50 m² arsanın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsisine oy birliği ile karar verildi.

14/a- Üniversitemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi idari personelden ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen idari personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ekli listede adı geçen personelin kamu görevinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

14/b- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy çokluğu ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02.05.2018
Okunma Sayısı: 1720
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!