Yönetim Kurulu Kararları Top. No:710

Toplantı Tarihi: 08/03/2018

Toplantı No     : 710

1- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal TERZİ'nin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun  ilgili maddesi ve hükmü doğrultusunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulacak olan 2018 yılı "Küçük Ölçekli Altyapı" Mali Destek Programı kapsamında "Göller Bölgesinde Önkuluçka ve Kuluçka Altyapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi" isimli projeye yürütücü olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

2- 2547 sayılı Kanunun Disiplin ve Ceza İşlerini içeren 53 üncü maddesinin (c) bendinin ikinci fıkrasının (d) paragrafı “son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç kişilik kurul oluşturulur’’ hükmü uyarınca Üniversitemiz Son Soruşturma Kurulunun listede adı geçen öğretim üyelerinden oluşturulmasına, yukarıda sözü edilen Kanunun 53 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca bu kurul üyelerinin 2018 yılı (bir yıl) süresince görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan derslere ilişkin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/a maddesi uyarınca yapılan ders görevlendirmelerinin ders görevlendirmelerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih KILINÇ’ın Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlıkları olmayan öğretim üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olmadığı ve görevlendirilen öğretim üyelerinin kadrosunun bulunduğu fakültenin görüşü alınmadığı gerekçeleriyle karşı oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

4- 1416 sayılı Kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına Almanya'da “Ceza ve Ceza Usul Hukuku” alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayarak yurda dönen Muhammed Emre TULAY’ın mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılabilmesi için Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Yapı Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1'inci derece öğretim görevlisi kadrosunun Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalına aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Sıla GÜLBAĞ’ın Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Farmasötik Anabilim Dalı doktora programına devam edebilmesi için, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 35. maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak için kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Hatice Aslı BEDEL’in Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı doktora programına devam edebilmesi için, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 35. maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak için kadrosunun geçici olarak Akdeniz Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde ÖNER' in Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Süt ve Süt Ürünleri Analiz Yöntemleri” isimli yardımcı ders kitabının bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine ait olmak kaydıyla kendi imkanları ile basımına, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 1 (bir) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz öğretim elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN, Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ ve Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN’ın Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermek üzere görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali COŞKAN’ın BİMAS Tarım Firması tarafından talep edilen "Alfa Analiz Aktivitesi Katsayısının Belirlenmesi" ile ilgili analiz işlemleri için Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek ve danışman olarak 2547 sayılı Kanunun 37'nci maddesi gereğince görevlendirilmesine ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28.03.2018
Okunma Sayısı: 2957
Yayınlayan:
Bu İçeriği Paylaş!