Yönetim Kurulu Kararları Top. No:704

Toplantı Tarihi: 26/12/2017

Toplantı No     : 704

1- Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sayfasında 1021781, 1021782, 1021783, 1021787, 1021792, 1021803, 1021822, 1021822 ilan numarası ile 13.12.2017 tarihinde ilan edilen ve Rektörlük bünyesine alınacak Uzman kadrosuna başvuran adaylarda aranan nitelikler ile söz konusu kadroya müracaat eden adayların Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı üç asil ve bir yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, söz konusu kadrolara müracaat eden adayların Giriş Sınavının 03.01.2018 tarihinde ve saat 11.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi E-8 Amfisinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2/1- Üniversitemiz birimlerinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında görev yapan belitilen listede adı geçen araştırma görevlilerinin 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi olan statüleri, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülmüştü. Üniversitemize bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin kalkınma planı, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılması ilkelerinden hareketle, Üniversitemiz öğretim elemanı planlaması kapsamında öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Yönetim Kurulumuzun belirlediği şekilde ekli listede adı geçenlerin, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre olan statülerinin 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesine oy birliği ile karar verildi.

2/2- Üniversitemiz birimlerinde Öğretim Üyesi Programı kapsamında görev yapan Arş Gör. İsa KOÇ ve Arş. Gör. Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR’in 2547 sayılı Kanunla 50/d maddesine göre olan statülerinin 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesi taleplerinin reddine oy birliği ile karar verildi.

2/3- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere diğer üniversitelere kadroları geçici olarak tahsis edilen, ekli listede bilgileri verilen ÖYP araştırma görevlilerinin, statüsü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülmüştü. Ekli listede adı geçen ÖYP geçen araştırma görevlilerinin statüsünün 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinden 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmelerine ve statüsünün dönüştürülebilmesi için 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca ekli listede belirtilen üniversitelere geçici olarak tahsis edilen kadrolarının Üniversitemize geri iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/4- 23/11/2017 tarihinde 702/1 no ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunda almış olduğumuz karar ile, belirtilen listede teklif edilen Fen Edebiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi Programı kapsamında görev yapan Arş Gör. Müge ASLANKARA’nın, işleminin iptal isteminin kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Arş. Gör. Hatice BAYGUT’un, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programında görev yapan Evren ARIN’ın, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematik Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. Derece öğretim görevlisi kadrosunun Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programına aktarılmasına ve kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- ÖSYM tarafından 22/04/2017 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) İlkbahar Dönemi için Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 27 (yirmi yedi) adet kontenjanları olarak belirtilen ekli listede Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadroların karşısında gösterilen Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- ÖSYM tarafından 17/12/2017 tarihinde yapılan 2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 5 (beş) adet kontenjanları olarak belirtilen boş kadroların Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Rektörlük okutman kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre Türk Dili Bölüm Başkanlığında görevli Okutman Abdülkadir BULGURCU ve Okutman Halil KARAGÖZ’ün, 01.01.2018 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle görev sürelerinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevli Uzman Hande ÖZDAMAR TIĞLI’nın, 26.12.2017 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mekin SEZİK’in hazırlamış olduğu “12 Adımda Fetal Kalp Muayenesi” isimli kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğunun adı geçen yazara ait olmak üzere kendi imkanları ile basımında bir sakınca olmadığına, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’na 1 (bir) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Spor Tesisleri (Doğu Yerleşkesi Atatürk Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Tenis Birimi, Halı Sahalar ve 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu) kullanımları ile ilgili ekli listede belirtilen fiyatların 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11/1- Doç. Dr. Yasemin COŞKUN’un, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11/2- Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN’ın, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat OKCU’nun, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince Sigma İletişim Ulaştırma San. Tic. Ltd. Şti. firmasında hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları ilgili kurumdan ücret almadan alanıyla ilgili konularda danışmanlık yapmak üzere eğitimci olarak 02.01.2018-02.01.2019 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi idari personelden ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen idari personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ekli listede adı geçen personelin kamu görevinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 13.03.2018
Okunma Sayısı: 2306
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!