Süleyman Demirel Üniversitesi

Güdümlü Proje (Performans) Çerçevesinde 2017 Yılı Akademik Faaliyet Başvuruları

“Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme ve Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanları ve doktorasını bitirmiş idari personelin 2017 yılı akademik faaliyetlerine yönelik destek başvuruları, 16 Şubat 2018- 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında http://bapsis.sdu.edu.tr/ adresinden kullanımda olan BAPSIS sistemi üzerinden alınacaktır.

Uygulamaya yönelik temel ilkeler aşağıda verilmiş olup, Başvuru ve Araştırmacı Beyan Formu, BAPSIS sistemi Gerekli Belgeler menüsü altında verilmiştir.

BAP Koordinatörlüğü

İLKELER VE AÇIKLAMALAR

Başvuru Ön Koşulu:

 1. Başvuru yapacak araştırmacıların AVESİS sistemindeki kişisel bilgilerini tümüyle güncellemiş olmaları zorunludur.

Elektronik Ortamda Başvuru:

 1. Performans Başvuruları öncelikle BAPSIS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmelidir.
 2. Başvuru aşamasında Başvuru Formu, Araştırmacı Beyan Formu, AVESİS sisteminden alınan 2017 yılı faaliyet raporunu (imzalanmış olarak) ve faaliyetlere yönelik kanıtlayıcı belgeler sisteme yüklenmelidir.

Başvurunun Tamamlanması ve Geçerlilik Kazanması:

 1. Başvuru Formu, Araştırmacı Beyan Formu ve AVESİS sisteminden alınan 2017 yılı faaliyet raporu imzalanmış olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.

Değerlendirme Süreci:

 1. Başvurular BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 2. Değerlendirme aşamasında BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde araştırmacılardan ek açıklama veya kanıtlayıcı belge/bilgi talebinde bulunabilir.
 3. Kanıtlayıcı bilgi ve açıklama talepleri BAPSIS sistemi üzerinden araştırmacılara Revizyon Talebi başlığı ile iletilir. Araştırmacılar, talep edilen açıklama veya ek kanıtlayıcı belgeleri BAPSIS sistemi üzerinden Komisyona gecikmeksizin sunarlar.
 4. BAP Komisyonu tarafından geçersiz sayılan veya puan değerinin değiştirilmesi gerektiği kanaatine varılan faaliyetlerle ilgili açıklamalar BAPSIS sistemi üzerinden araştırmacılara iletilir. Araştırmacılar, Toplam Puan değerinin değişmesi durumunda başvuru aşamasında sisteme işledikleri Toplam Puan Değerini revize etmek zorundadır.
 5. Değerlendirme aşamasında BAP Komisyonu tarafından talep edilen ek bilgi/belge veya revizyon talebini yerine getirmeyen araştırmacıların başvuruları tümüyle geçersiz sayılır.

Genel Bilgiler:

 1. Sunulan kanıtlayıcı belgelerin tüm sayfalarının başvuruyu yapan öğretim elemanı tarafından imzalanmış olması zorunludur.
 2. Yayın Verimlilik Puanı: SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından taranan dergilerdeki yayına ait, “Web of Science” (http://www.webofknowledge.com) web sayfası tarama sonucu çıktısı başvuru sahibi üniversite personeli tarafından belgelendirilmeli; ayrıca yayının ilgili yıldaki TÜBİTAK UBYT programındaki puanını gösterir web sayfasının çıktısı eklenmelidir. (TÜBİTAK 2017 yılı UBYT Dergi Puan Listesine http://bap.sdu.edu.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.) Yazar sayısının birden fazla olması durumunda hesaplanan puan yazarlar arasında eşit olarak dağıtılarak başvuruya yansıtılmalıdır.

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayın için; yayının ilk sayfası (başlık, yazar isimleri, kurum adı ve özetin olduğu sayfa) ile derginin hangi indekste tarandığı gösteren sayfa başvuru dosyasında sunulmalıdır. Yazar sayısının birden fazla olması durumunda 300 puan yazarlar arasında eşit olarak dağıtılarak (300 / Yazar Sayı) başvuruya yansıtılmalıdır.

 1. Buluş/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Puanı: Başvuruda; Başvuru Formu, Buluş/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım başvuru/kabul ya da alındı evrakı sunulmalıdır. Birden fazla hak sahibi bulunan faaliyet için puan hak sahibi araştırmacılar arasında eşit olarak paylaştırılarak başvuruya yansıtılmalıdır.
 2. Üniversite Dışı Mali Kaynaklardan Desteklenen Araştırma Projeleri Sözleşme Sonrası Verilen Puan: Proje sözleşmesinin nüshası her sayfası “orijinali ile aynıdır” ibaresi belirtilerek imzalanmak suretiyle teslim edilir. Bu kategorideki faaliyet puanının %50’si proje yürütücüsüne, %50’si ise projede yer alan yardımcı personel arasında eşit olarak paylaştırılmak suretiyle başvuruya yansıtılır.
 3. Sanatsal Etkinlik Puanı: Etkinliğin niteliğini (ulusal, uluslararası, kişisel veya karma sergi vb), tarihini, yapıldığı yerini vb yeterli düzeyde bilgi içeren kanıtlayıcı belgeler ve etkinlikle ilgili Bölüm Kurul Kararı sunulmalıdır.
 4. Yönetici Puanı: Başvuruda atama/görevlendirme yazılarının onaylı fotokopileri sunulmalıdır. Faaliyet puanı bir yıllık süre temel alınarak belirlenmiştir. Araştırmacıların ilgili yıl içerisinde görev yaptıkları gün sayısına oranlanarak elde edilen puan değeri başvuruya yansıtılmalıdır.

Rektörlük Bünyesindeki Komisyon/Kurul Üyeliği Puanı: Komisyonlarda/Kurullarda görev alan personelin görevlendirme yazılarının onaylı fotokopileri ile başvurulur. Yönetici puanı alan Üniversite personeline, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği için ayrıca puan verilmez.

Kurum dışı projelerde mentör olarak görevlendirilen öğretim üyelerine belgelendirmeleri halinde bu kapsamda puan verilir. Araştırmacıların mentörlük yapılan Projenin kabul edildiğini ve mentör olarak görevlendirildiğini gösteren belgeleri sunmaları zorunludur.

 1. Öğrenci Projeleri Puanı: Öğrenci projesi başvurularında, öğrenci projesine başvurulduğuna dair proje kapak sayfaları ile projenin kabul edildiğine dair belge sunulması zorunludur.
 2. Erasmus ve Mevlana Programı Kapsamında Ders Veren Öğretim Üyeleri Puanı: Her dönem ve her ders için ilgili birimin ders görevlendirmesine yönelik belge sunulmalıdır.
 3. Uluslararası Kitap Puanı: Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabı, en az 5 yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce farklı ülkelerden yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan uluslararası yayınevinde yayımlanmış olması gerekir. Kitabın kapak sayfası, ISBN numarasını gösterir sayfa ve içindekiler sayfalarının fotokopileri ile başvurulur. Yazar sayısı birden fazla ise puan kişi sayısına eşit olarak bölünerek başvuruya yansıtılır.
 4. Ulusal Kitap Puanı: Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabı en az 3 yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kütüphanelerinin kataloglarında yer alan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış olan yayınevlerinde yayımlanmış olması gerekir. Kitabın kapak sayfası, ISBN numarasını gösterir sayfala ve içindekiler sayfalarının fotokopileri ile başvurulur. Yazar sayısı birden fazla ise puan kişi sayısına eşit olarak bölünerek başvuruya yansıtılır.
 5. Atıf Puanı: Atıf puanına başvuru için Akademik Veri Yönetim Sisteminde (AVESİS) yıl itibariyle oluşan SDÜ adresli yayınlara yapılan atıf puanını gösterir çıktı ile başvurulur.
 6. Yabancı Dille Ders Veren Öğretim Üyeleri Puanı: Hazırlık sınıfları dışında yabancı dille öğretim görülen bölümlerde yabancı dille ders veren öğretim elemanlarının ilgili birimin ders görevlendirmesi belgelendirilerek başvurmaları halinde her bir dönem ve her bir ders için puan verilir.
 7. Bilimsel Etkinlikleri Destekleme PBS görevlendirmelerinde Fakülte Bütçesi yerine Performans Bütçesini tercih edenlere %20 Puan verilmesi: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonun 02.08.2017 tarihli ve 2017/07 sayılı kararına istinaden, 2017 yılı içerisinde Bilimsel Etkinlikleri Destekleme PBS görevlendirmelerinde Fakülte Bütçesini hak ettiği halde Performans Bütçesini tercih edenlere o görevlendirme için yaptıkları seyahat harcamalarının %20’si (3.000 Puanı geçmemek üzere) verilir. Başvuruda görevlendirme belgeleri ile seyahat harcamalarının sureti ve BAP Komisyonu PBS görevlendirmesi ile başvurulur.
 8. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili akademik, mali ve hukuki sorumluluk beyanatı yapan öğretim elemanına aittir.
 9. AVESİS Bilgileri tümüyle güncel olmayan araştırmacılar başvuruları ile Başvuru Formu, Beyan Formu ve kanıtlayıcı belgeleri eksiksiz olarak hazırlanarak sunulmayan başvurular teslim alınmayacaktır.

Puanlandırma:

 1. SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programında (UBYT) yer alan yayınlar için ilgili derginin ULAKBIM puanına göre aşağıdaki puan değeri uygulanır:
 • 0-25,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için          1000 puan,
 • 26-50,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için        1500 puan,
 • 51-75,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için        2000 puan,
 • 76-100 arası puana sahip yayımlanmış makale için           2500 puan,
 1. SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programında (UBYT) yer alan yayınlar için ilgili derginin ULAKBIM puanına göre aşağıdaki puan değeri uygulanır:
 • 0-25,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için          2000 puan,
 • 26-50,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için        3000 puan,
 • 51-75,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için        4000 puan,
 • 76-100 arası puana sahip yayımlanmış makale için           5000 puan,
 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve TÜBİTAK UBYT programında yer almayan diğer makaleler için 500 puan olarak hesaplanır.

 

 1.  2017 yılı atıf puanı başvuruları için avesis.sdu.edu.tr ‘den 2017 yılı atıf listesinin eklenmesi gerekir. (YÖKSİS sistemine girilen 2017 yılı atıflarının avesis.sdu.edu.tr sistemine aktarıldıktan sonra oluşan listedeki ISI Web Of Science için oluşan adet x 20 puan ile çarpım sonucu yazılmalı, Ulusal için oluşan adet x 10 puan ile çarpımı sonucu yazılmalıdır.

 

 

Yayın Tarihi: 16.2.2018
Okunma Sayısı: 3261
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık