Yönetim Kurulu Kararları Top. No:696

Toplantı Tarihi: 16/08/2017

Toplantı No     : 696

1/a- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalında Profesör olarak görev yapmakta iken; 30/09/2011 tarihinde naklen Üniversitemizden ayrılan ve 2547 sayılı Kanunun 60/b değişik maddesi gereğince tekrar göreve dönme talebinde bulunan Prof. Dr. Sadettin ÇALIŞKAN’ın, naklen atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. derece profesör kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/b- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmakta iken; 29.06.2016 tarihinde emekli olarak Üniversitemizden ayrılan Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK, 2547 sayılı Kanunun 60/b değişik maddesi gereğince tekrar göreve dönme talebinde bulunmuş ancak Üniversitemizce yapılan değerlendirme sonucunda Tıp Fakültesinde ihtiyaç olmaması nedeniyle ilgilinin talebi Rektörlüğümüzce uygun görülmemişti. İlgilinin 2547 Yükseköğretim Kanunun 60/b maddesi gereğince atanma işleminin reddedilmesi için açmış olduğu dava sonucunda; Isparta İdare Mahkemesinin kararı gereğince ilgilinin atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. derece yardımcı doçent kadrosunun aynı birimin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına aktarılmasına ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında görev yapmakta olan Tufan Bilgin IRLAYICI’nın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında devam etmesi uygun görüldüğünden ilgilinin atamasının yapılabilmesi için, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 4. derece araştırma görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- 2016-DUS Yeni Değerlendirme Sonuçlarına Göre Yerleştirme Sonuçları kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen ilgililerin atamasının yapılabilmesi için , ekli listede gösterilen Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde boş bulunan kadroların karşısında gösterilen Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Arş Gör. Zübeyde KARCI’nın, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 35. maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak için kadrosunun geçici olarak Uludağ Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onaramı Anasanat Dalına atanan ÖYP Arş. Gör. Ayşen ÇAM’ın, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimi tamamladığından eğitim yapacağı bölümün Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 9 uncu maddesinin on birinci fırkasında "ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir." hükmü uyarınca Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan POLAT’ın, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan ve yerine getirerek Uşak Belediye Başkanlığının “Stratejik Vizyon Planı Hazırlanması, Mekânsal Stratejiler Geliştirilmesi, Mekânsal Gelişme Dinamiklerinin Belirlenmesi, Kentsel Ulaşım Sorunlarının Saptanması” konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 18 (on sekiz) ay süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem ÇETİN’in, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan ve yerine getirerek Antalya Spor Kulübüne danışmanlık hizmeti vermek üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 10 (on) ay süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail KARACA’nın, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan ve yerine getirerek Syngenta Crop Protection AG Firması tarafından talep edilen “Turunçgil Kırmızı Örümceği Pananychus Citri Dayanıklılık Denemesi”ni yapmak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde uzaktan öğretim yoluyla ders veren öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödemelerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 01/02/2013 tarihli toplantısında alınan kararla yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 16 ncı maddesi gereğince ek ders ücretlerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5 (beş) katı olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin 03.08.2017 tarih ve 15736904-050.01 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 8 Ekim 2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliğe dayanarak oluşan danışma kuruluna üyelik dilekçeleri ve kuruluş başvuru dosyası incelenmiş olup, inceleme sonucunda Süleyman Demirel Üniversitesi İş Dünyası Danışma Kurulunun oluşturulmasına ve üyelerin birimden gelen dosyadaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN’ın, hazırlamış olduğu “Doğanın Kuantum Analizi” isimli yardımcı ders kitabının 10,00 TL (on TL) kapak fiyatına satılmasına ve adı geçen eserin yazarına 3.492 TL (üçbindörtyüzdoksaniki TL) telif ücretinin ödenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Duygu KÖSE’nin, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programında tamamlamış olduğu “Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi” adlı yüksek lisans tezinin kitap haline getirilerek Üniversitemizin kültür yayını olarak basımına oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı Yönergesi” çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programının açılarak programın ücretinin 2.050,00 TL olarak belirlenmesinin uygunluğuna, belirlenen ücretin ilk taksitinin kayıt sırasında ikinci taksitinin ise ikinci yarıyıl kayıt yenileme tarihlerinde olmak üzere iki eşit taksitte alınmasının uygunluğuna ve tüm mali işlemlerini yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi idari personelden ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen idari personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ekli listede adı geçen personelin kamu görevinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

16- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT’in, 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek kaydıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu-Üniversite İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubunda Bakanlık adına düzenlenen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28.09.2017
Okunma Sayısı: 4176
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!