Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 820

Toplantı Tarihi:15/06/2021

Toplantı No     :820

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 34 üncü maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi, 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen Doçent Kadrolarına atanma ile ilgili belirtilen şartları sağlayan Doç. Dr. Gaber FAİSEL’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalında unvan (Doçent) değişikliğinin uygunluğuna, sözleşmesinin belirtilen süre ile değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-2020-DUS Yerleştirme Sonuçları kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen araştırma görevlilerinin atamasının yapılabilmesi için Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılması ile söz konusu kadrolara 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince kullanma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-ÖSYM tarafından yapılan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Üniversitemize yerleşen 1 (bir) adet Araştırma Görevlisinin atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadronun Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-ÖSYM tarafından yapılan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Üniversitemize yerleşen Araştırma Görevlisinin atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca  ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan araştırma görevlisi kadrolarının Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin Ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde "Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;", aynı maddenin (d) bendinde "Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,", (f) bendinde ise "Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür." hükmü uyarınca yeni üye belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Eylem KAYA'nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek olan "Techinical Assistance for Increasing the Quality of Special Education Services for Inclusive Edıcation Projeckt" isimli projede görev yapmak üzere  onay tarihinden itibaren 31 Ağustos 2021 tarihine kadar resmi mesai ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek zamanlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, SUNLİFE Mühendislik Enerji San. Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere görevlendirilmesinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

6/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Erhan ŞENER, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ’ın Alanya Belediye Başkanlığına teknik rapor hazırlamak hizmeti vermek üzere görevlendirilmelerinin reddine oy çokluğu ile karar verildi.

6/ç-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Erhan ŞENER, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet BEYHAN’ın DSİ18. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında olan ve korunan alan statüsünde bulunan Eğirdir Gölü içerisindeki sulama tesislerine ait yaklaşım kanallarının giriş ağız kısımlarında rüsubat temizliği yapılarak Ekosistem Değerlendirme Raporunu hazırlamak için görevlendirilmelerinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

6/d-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Erhan ŞENER ile Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ’ın Akhan Hafriyat Maden İnş. Emlak Nak. Hay. Tarım ve Orman Ürünleri Otomotiv İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne teknik raporu hazırlamak için görevlendirilmelerinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

6/e-BG-TAŞ Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne teknik rapor hazırlamak üzere Öğr. Gör. Erhan ŞENER, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA, Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezinde görevli Öğr. Gör. Dr. Mehmet Çağrı BAYRAK ile Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK’ın, görevlendirilmelerinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Serdar DURAN’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. İpek GÜMÜŞCAN’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR’in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında Doktorasını bitirmiş olan Ar. Gör. Dr. Vehbi Atahan TOĞAY’ın 2547 sayılı Kanunun 36. Maddesi 3 üncü fıkrası gereğince Anabilim Dalınca uygun görülen dersleri vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9/a-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin desteği ile yürütülen Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi kapsamında hazırlanıp; Üniversitemiz tarafından kültür yayını olarak basımları yapılan yayın numarası 108 olan “Isparta Çevresi Yörük Kültürü” kitabının 30 adedinin birim fiyatı 40,00 (kırk) TL, yayın numarası 110 olan “Isparta' da Kerpiç ve Yaşam” kitabının 75 adedinin, birim fiyatı 35,00 (otuzbeş) TL ve “Pısıdıa Ve Yakın Çevresinde Üretim, Ticaret Ve Ekonomi” isimli bildiri kitabının 200 adedinin birim fiyatı 45,00 (kırkbeş) TL olarak satılmasına oy birliğiyle karar verildi.

9/b-Editörlüğünü Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa AKÇAM ve Prof. Dr. M. Özgür PİRGON'un yaptığı 111 yayın numaralı “Sağlıklı Nesil Sağlam Gelecek” isimli kitabın Üniversitemizin kültür yayını olarak 6000 (altıbin) adet basılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9/c- Kültür Yayını kitaplarının basım, adet ve satış fiyatlarının belirlenmesinde Üniversitemiz Yayın Komisyonunun yetkili kılınmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

10-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olarak ilk defa doktor öğretim üyesi unvanında çalıştırılması teklif edilen Arjan KORTHOLT'un aylık brüt sözleşme ücret teklifleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiş olup; adı geçenin Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı doktor öğretim üyesi unvanında çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

11- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalında yabancı uyruklu sözleşmeli doktor öğretim üyesi unvanında öğretim elemanı olarak görev yapan Seham HENDAWI'nın  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca sözleşmesinin uzatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 744
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!