Yönetim Kurulu Kararları Top. No:817

Toplantı Tarihi:20/04/2021

Toplantı No     :817

1-Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla; 2021-107 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2020 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir." hükmü gereğince Üniversitemizden 2020 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 7 adet olmasından dolayı, birimlerimizden gelen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro taleplerinin, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca; Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının ekli listede belirtilen birimlere "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca; ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11, ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. İpek GÜMÜŞCAN'ın, kadro derecesini değiştirmek amacıyla aynı birimde boş bulunan 1 inci derece öğretim görevlisi kadrosu ile karşılıklı derece değişikliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ'ın 2021 yılı boyunca mevcut görevlerini aksatmadan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci Maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Erhan ŞENER'in Çobanlar Mermer Madencilik Turz. Tic. ve İnş. A.Ş.’ne teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Erhan ŞENER'in ESM İth. İhr. Tic. Taş. San. Ltd. Şti.’ne sahada teknik inceleme ve değerlendirme yapılarak teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalında  görev yapan Arş. Gör. Gülçin KENDİRKIRAN'ın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Anabilim Dalındaki doktora eğitimine devam edebilmesi için 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Levent YAVAŞ'ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünün kapatılması nedeniyle Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU'nun Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan komisyonun olumlu görüşü doğrultusunda mevcut kadrosuyla birlikte aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

9-Üniversitemiz kalite güvencesi çalışmaları kapsamında her bir izleme ve yönlendirme komisyonu tarafından Üniversitemiz 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği İzleme ve Yönlendirme Raporu oluşturulmuştur.

Ayrıca, yine kalite güvencesi çalışmaları kapsamında olmak üzere, Kalite Güvence Ofisi koordinasyonunda, Üniversitemiz Kalite Komisyonu, izleme ve yönlendirme komisyonları ve birimlerden alınan görüşler doğrultusunda Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK) sunulmak üzere oluşturulan 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’in birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

10- Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversitemiz Spor Tesislerinin COVİD-19 (Salgın Hastalık) virüs döneminde öğrenci, personel ve halk tarafından kullanımının azalması, yayımlanan ve sürekli değişiklik gösteren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince bazı dönemlerde kapalı olması nedeniyle tesisin bağlı olduğu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden yürütülmesinde mali açıdan sıkıntılar yaşanmakta olup; bu bağlamda Üniversitemiz Spor Tesislerinin faaliyetlerine devam edilmesi için 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

11-Üniversitemize ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Çünür Mahallesi, 104 ada, 17 parselde bulunan 36,35 m²  hisse ile, Hazineye ait Çünür Mahallesi 104 ada, 13 parselde bulunan 36,35 m² Hazine hissesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle karşılıklı olarak devredilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

12-Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Zerrin KARTAL' ın hazırlamış olduğu “İncesu Yöresel Giysileri (Isparta-Keçiborlu)” ile “İncesu Halk Kültürü (Isparta Keçiborlu) Ardıç Gıvratan Bilge” isimli kitaplarını bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine ait olmak kaydıyla kendi imkânlarıyla basımında bir sakınca olmadığına, basılacak eserlerden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1(bir)’er adet teslim edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 765
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!