Yönetim Kurulu Kararları Top. No:799

Toplantı Tarihi:26/10/2020

Toplantı No     :799

1-02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarıca Üniversitemiz 2020 yılı Norm Kadro planlaması yapılmış ancak;

Üniversitemiz birimlerinden Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yaptığını bildirmiş, bu sebeple Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlamasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

2-"YÖK-GELECEK PROJESİ" çerçevesinde öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında "Kritik Teknoloji Alanları" nın belirlendiği ve bu alanlara ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için öğretim üyesi atama izinlerinin 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen alanlara öğretim üyesi ataması yapılmak üzere Üniversitemize 5 (beş) adet ilave atama izni verilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16/09/2020 tarihli toplantısında uygun bulunduğu bildirilmiştir. Öğretim üyesi atama izinlerinin kullanılması için, Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadrolarının, belirtilen birimlere aktarmak için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden bildirilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro taleplerinin Rektörlüğümüzde serbest bulunan belirtilen kadroların ilgili birimlere aktarılmalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Mart 2020 tarihli ve E.22725 sayılı yazısı ile bildirilen aktarma izni yetki devri kapsamında, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadroların ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5- Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında öğretim üyesi kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere; Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kadro dağılımı uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6- Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesine  oy birliğiyle karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Denizli GES San. ve Tic. A.Ş.'ne görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ve Prof. Dr. Mehmet Saim SARAÇ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Erhan ŞENER'in RTN Madencilik İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti’ye Üniversite Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8- Arş. Gör. Özgür SİRKECİ'nin, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere eğitiminin kalan kısmını tamamlamak üzere Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim  Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

9-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Ana Tüzüğü uyarınca Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 670
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!