Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esra ZEYNEL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Esra ZEYNEL
Birimi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uluslar Arası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111100
E-Posta esrazeynel@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 17.6.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 18.7.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 25.6.2014
İLGİ ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon Örgütsel Davranış Mesleki Motivasyon İş Tutumları Davranış Bilimleri Örgütsel İletişim Duygusal Zeka
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akademisyenlerde Mesleki Motivasyon Is Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişkiler Üzerine Yapısal Eşitlik Modeli
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akademisyenlerin Mesleki Motivasyon Algı Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Dizaynı, A Design of Occupational Motivation Scale To Measure The Level Of Occupational Motivation Perception Of Academicians, Esra Zeynel, İlker Hüseyin Çarıkçı, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma, The Impact Of Occupatıonal Motıvatıon On Job Satısfactıon And Organızatıonal Commıtment: An Empırıcal Study On Academıcıans, Esra Zeynel, İlker Hüseyin Çarıkçı, Sdü, İİBF Dergisi
 • 3 Vadeli Piyasalarda Riskten Korunma: Vob-İmkb 30 Endeks Sözleşmeleri Kullanımına Dayalı Korunma Oranı Ve Korunma EtkinliğiHedgıng In Futures Markets : Hedge Ratıo And Hedgıng Effectıveness Based On The Use Of Turkdex-Ise 30 Index Contracts, Şeref Kalaycı, Esra Zeynel, SDÜ İİBF Dergisi
 • 4 2008 Küresel Krizinin KOBİ’ lerde Yarattığı Etkiler ve Kriz Yönetimi: Göller Bölgesi Örneği, The Effects of Global Crisis 2008 on Companies And Crisis Management: Case Study of The Lakes Region in Turkey
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğe Verilen Değer, Toplumsal Cinsiyet Algısı Değişseydi Daha Farklı Olur muydu ?: Isparta İli Örneği, Esra Zeynel, İlker Hüseyin Çarıkçı
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKADEMİSYENLERDE PSİKOLOJİK SERMAYE İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 2 Akademisyenlerde Mesleki Motivasyon Is Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişkiler Üzerine Yapısal Eşitlik Modeli
 • 3 Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma, Esra Zeynel, İlker Hüseyin Çarıkçı
 • Doktora Tezi
 • 1 Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
 • 2 Vadeli İşlem Piyasalarında Endeks Sözleşmeleri Kullanımına Dayalı Korunma Etkinliği (Hedging Effectiveness): Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üzerine Bir Uygulama
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Anka Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
VERDİĞİ DERSLER
Çalışma İlişkileri Yönetimi
Davranış Bilimleri
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
Insan Kaynakları Yönetimi ve Inovasyon
İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri
Kariyer Yönetimi
Örgüt Psikolojisinde Araştırma Konuları ve Ölçme Yöntemleri
Yönetim ve Örgüt Psikolojisi
Yukarı çık