Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Veysel DEMİRER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Veysel DEMİRER
Birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114583
E-Posta veyseldemirer@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.veyseldemirer.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 15.6.2007
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 3.8.2009
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 15.4.2013
İLGİ ALANLARI
Çokluortam Tasarımı Harmanlanmış (Karma) Öğrenme Dijital Öyküleme Sanal ve Artırılmış Gerçeklik İnternet Bağımlılığı Teknoloji kullanımının sosyal ve psikolojik boyutları Teknoloji destekli yapılandırmacı ve işbirlikçi öğrenme ortamları Teknoloji entegrasyonu ve öğretmen yetiştirme
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Sünbül, A. M., Yılmaz, E., Demirer, V., Ceran, D., Işık, A., Çintaş, D., Çalışkan, M., Alan, S. (2010). İlköğretim Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası.
 • 2 Sünbül, A. M., Çalışkan, M., Yılmaz, E., Çintaş, D., Alan, S., Demirer, V., ve Ceran, D. (2010). Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demirer, V., Aydın, B., & Çelik, Ş. B. (2017). Exploring the educational potential of Internet of Things (IoT) in seamless learning. In S. Şad, & M. Ebner (Eds.), Digital Tools for Seamless Learning (pp. 145-159). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1692-7.ch007
 • 2 Demirer, V. (2016). Information and Communication Technologies. In C. Akdeniz (Ed.), Instructional Process and Concepts in Theory and Practice (pp. 493-523). Springer Singapore. doi:10.1007/978-981-10-2519-8_13
 • 3 Bozoglan, B., & Demirer, V. (2015). The Association between Internet Addiction and Psychosocial Variables. In J. Bishop (Ed.), Psychological and Social Implications Surrounding Internet and Gaming Addiction (pp. 171-185). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-8595-6.ch010
 • 4 Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2015). Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015 içinde (s. 131-148). Ankara.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen, C.H. & Demirer, V. (2016). İnternet. Şahin, S. (Ed.), Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II, (ss. 149-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • 2 Alan, S., Demirer, V., & Şahin, İ. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretim. Kitap Bölümü(Editör: Aysan Şentürk), Temel Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımı(s. 545-570). Ekin Yayınevi. ISBN : 9786055431983
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirer, V. & Yolcu, V. (2018). Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 105-131
 • 2 Demirer, V. & Dikmen, C. H. (2018). Öğretmenlerin FATİH projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 26-46.
 • 3 Aydın, B., & Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde çerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1).
 • 4 Yolcu, V. & Demirer, V. (2017). Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.
 • 5 Demirer, V. & Erbaş, Ç. (2016). Trends in studies on virtual learning environments in Turkey between 1996-2014 years: a content analysis. The Turkish Online Journal of Distance Education, 17(4), 91-104
 • 6 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2016). Türkiye'de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009-2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), 33-46
 • 7 Aydın, B. & Demirer, V. (2016). Flipping the drawbacks of flipped classroom: Effective tools and reccomendations. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(1), 33-40.
 • 8 Demirer, V. & Sak, N. (2016). Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
 • 9 Barut, E., Demirer, V., Erbaş, Ç., Dikmen, C.H., & Sak. N. (2016). Öğretmen adayları için medya okuryazarlığı eğitimi: Öğretim tasarımı süreci ve değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 49-70.
 • 10 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2016). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 153-167.
 • 11 Demirer, V. & Erbaş, Ç. (2015). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 802-813. DOI: 10.17860/efd.29928
 • 12 Demirer, V. & Sak, N. (2015). Türkiye'de bilişim teknolojileri (BT) eğitimi ve BT öğretmenlerin değişen rolleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5),434-448
 • 13 Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014).Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği [Augmented Reality in Education: Google Glass Case]. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 8-16.
 • 14 Demirer, V., Bozoglan, B., & Sahin, I. (2013). Preservice teachers’ internet addiction in terms of gender, internet access, loneliness and life satisfaction. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 56-63.
 • 15 Demirer, V., Çintaş, D. & Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki: Konya İli Örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1028-1036.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirer, V. & Bozoglan, B. (2016). Purposes of Internet use and problematic Internet useamong Turkish high school students. Asia-pacific psychiatry, 8(4), 269-277
 • 2 Bozoglan,B., Demirer, V., & Sahin, I.(2014). Problematic Internet use: Functions of use, cognitive absorption, and depression. Computers in Human Behavior, 37, 117-123.
 • 3 Demirer, V. & Sahin, I. (2013). Effect of blended learning environment on transfer of learning: An experimental study. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), 518-519. doi: 10.1111/jcal.12009.
 • 4 Bozoglan, B., Demirer, V., & Sahin, I. (2013). Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54(4), 313-319. doi: 10.1111/sjop.12049.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sak, N. & Demirer, V. (2015).Dünya'da ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Doktora Tezi
 • 1 İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sak, N. (2017). Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Delphi Çalışması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 2 Sinap, V. (2017). Programlama Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Arduino Etkinliklerinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 3 Erbaş, Ç. (2016). Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonuna Etkisi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 4 Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi.SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 5 Dikmen, C. H. (2015). Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Programlama öğretiminde robotik kit kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, bilgi-işlemsel düşünme becerisine ve öğrenme transferine etkisi, SDÜ, BAP, Proje No: 5097-YL1-17
 • 2 Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonuna Etkisi, SDÜ, BAP, Proje No: 4244-YL1-15
 • 3 Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi, SDÜ, BAP, Proje No: 4347-YL1-15
 • 4 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Delphi Çalışması, SDÜ, BAP, Proje No: 4348-YL1-15
 • 5 Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. SDÜ, ÖYP, Proje No: ÖYP06470-YL-15
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri, Selçuk Üniversitesi BAP Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne-Türkiye,Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 2014.
 • 2 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı-Türkiye, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 2014.
 • 3 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya-Türkiye, Konferans Düzenleme ve Yayın Kurulu Üyesi, 2010.
 • 4 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya-Türkiye, Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi, Konya-2012, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 Engelliler için Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Öğretilebilirliği Çalıştayı, Konya-2012, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler alanında Teşvik Ödülü (Üçüncülük)-2014
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 BTE - Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies-2016
 • 2 SDU International Journal of Educational Studies-2015
 • 3 SDU International Journal of Educational Studies-2014
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Turkish Online Journal of Distance Education-2016
 • 2 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 3 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi (2016)
 • 4 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 5 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 6 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 7 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2015
 • 8 Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace-2015
 • 9 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 10 İOO İlköğretim -Online Dergisi, 2015
 • 11 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2015
 • 12 International Online Journal of Educational Sciences-2015
 • 13 International Online Journal of Educational Sciences-2014
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2016
 • 2 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2015
 • 3 Interactive Learning Environments-2015
 • 4 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2015
 • 5 Behaviour & Information Technology, 2015
 • 6 SAGE Open, 2015
 • 7 Interactive Learning Environments-2014
 • 8 Interactive Learning Environments-2014
 • 9 Interactive Learning Environments-2013
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Lisansüstü)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri(Lisansüstü)
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği(Lisansüstü)
Bilişimde Güvenlik ve Etik (Lisans)
Bilişimde Güvenlik ve Etik(Lisans)
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (Lisans)
Eğitim Bilimine Giriş (FRM)
Eğitim Teknolojilerinde Teori ve Uygulamalar (Lisansüstü)
Eğitim Teknolojilerinin Temelleri (Lisansüstü)
Eğitim Teknolojilerinin Temelleri(Lisansüstü)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri I (Lisans)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri II (Lisans)
Eğitimde İnternet Uygulamaları (Lisans)
Eğitimde İstatistik Uygulamaları (Lisansüstü)
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı (Lisans)
Eğitimde Program Geliştirme (FRM)
İstatistiksel Veri Analizi (Lisansüstü)
Medya Okuryazarlığı (Lisans)
Okul Deneyimi (Lisans)
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu (Lisans)
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu(Lisansüstü)
Öğretim Tasarımı (Lisans)
Öğretim Tasarımı (Lisansüstü)
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar (Lisansüstü)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (FRM)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (FRM)
Öğretim Yönetim Sistemleri (Lisans)
Öğretmenlik Mesleğinde Örnek Olaylar (Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması (FRM)
Öğretmenlik Uygulaması (Lisans)
Özel Öğretim Yöntemleri (FRM)
Proje Geliştirme ve Yönetimi I (Lisans)
Proje Geliştirme ve Yönetimi ll (Lisans)
Teknoloji Kullanımında Riskler (Lisans)
Topluma Hizmet Uygulamaları (Lisans)
Uzaktan Eğitim (Lisans)
Uzaktan Eğitim(Lisans)
Yukarı çık