Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut DEMİR
Adı Soyadı Doç. Dr. Mahmut DEMİR
Birimi Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2463133447/1208
E-Posta mahmutdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİSİ 6.5.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2009
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği Örgütsel Davranış İnsan Kaynakları Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demir, M. (2016). Tur Yönetimi Kavramı ve Önemi. (Ed: O. Emir) Tur Planlaması ve Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Ün.
 • 2 Demir, M. (2016). Turun Fiyatlandırılması. (Ed: O. Emir) Tur Planlaması ve Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Ün.
 • 3 Demir, M. (2013). Sürdürülebilir Turizm ve Otel İşletmeleri, (Ed. M. Kozak) Sürdürülebilir Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2009). Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Selçuk İletişim Dergisi, 6 (1), 67-77.
 • 2 Gavcar, E., Demir, M. & Avcı, N. (2005). Yabancı Turistlerin Muğla İlinin Bazı İlçelerindeki Turizm Faaliyetleri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması, Mevzuat Dergisi, 90 (8), online.
 • 3 Demir, M. (2003). Konaklama İşletmelerinde Ergonominin İşgören Verimliliği Üzerine Etkileri, ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (2), online
 • 4 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2001). Herşey Dahil (All Inclusive) Pansiyon Türü Uygulamasının Konaklama İşletmeleri, Personel, Müşteriler, Seyahat Acentaları ve Bölgedeki Diğer İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Analizi, Maltepe Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 67-100.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2016). The relationship among academic expectations, academic satisfaction and career planning: The sample of tourism undergraduate students / Akademik beklenti, akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (1), 46-59.
 • 2 Demir, M. & Altuntepe, N. (2015). Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 129-142.
 • 3 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). Otel Animasyon Hizmetlerinin Yöneticiler ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi / The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourists Perspective. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (1), 44-61.
 • 4 Demir, M. (2015). The effects of person-organization fit on job performance and intention to remain in hospitality business. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 78-97.
 • 5 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest Zaman Doyumunu Etkileyen Faktörler. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2 (3), 74-84
 • 6 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 61-76
 • 7 Demir, M. (2014). İşgörenlerin adalet algılamaları kapsamında sessizlik davranışının kariyer beklentisi ile ilişkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11 (1), 1095-1113.
 • 8 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
 • 9 Demir, M. (2014). Otel İşletmelerinde Etik İklimi-İş Performansı İlişkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9 (2), 375-393
 • 10 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü: Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (4), 529-549.
 • 11 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). A comparison the factors affected on academic satisfaction of students between traditional learning and distance learning models. International Journal of innovative Research in Education, 1 (1), 1-9
 • 12 Demir, S.S., Demir, M., & Nield, K. (2013). The effects of customer focused selling on destination choice and decision of purchasing: An empirical study on British tourists travelling to Turkey. International Journal of Human Sciences, 10(2), 443-461.
 • 13 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2013). Futbol ve Turizm: Futbol Takımlarının Kamp Yeri Seçiminin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17 (56), 361-374.
 • 14 Demir, Ş.Ş., Yeşiltepe, B. & Demir, M. (2013). Kamu Kurumu ile Otel Yöneticilerinin Serbest Zaman Algılaması ve Değerlendirmesine Yönelik Bir Karşılaştırma. Akademik Bakış Dergisi, 39 (6), 1-17.
 • 15 Demir, M. (2012). Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (1), 49-64.
 • 16 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2012). Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik: Turizm Lisans Eğitimi Kurumları Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 41 (193), 184-199.
 • 17 Demir, M. (2011). The Analysis of the Relationship among Emotional Intelligence, Organizational Deviance, Quality of Work Life and Turnover Intentions in Hospitality Business, European Journal of Tourism Research, 4 (2), 214-216.
 • 18 Demir, M. (2011). Effects of organizational justice, trust and commitment on employees’ deviant behavior. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22 (2), 204-221.
 • 19 Demir, M. (2011). İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 760-784.
 • 20 Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11 (3), 453-464.
 • 21 Demir, M. (2010). Örgütsel Sapma Davranışının Kontrolünde Duygusal Zekânın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Dumlupınar Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 196-207.
 • 22 Demir, M. (2010). Örgütsel Çatışma Yönetiminde Duygusal Zekanın Etkisi: Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2), 199-211.
 • 23 Demir, M. & Tütüncü, Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), 64-74.
 • 24 Demir, M. (2010). Duygusal zekanın insan kaynakları seçimindeki etkisi: konaklama işletmelerinde yöneticiler üzerine bir araştırma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1066-1081.
 • 25 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (2), 94-116.
 • 26 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2003). Konaklama İşletmelerinde Elektronik Bilgi Sisteminin (EBS) İşgörenler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 56-64.
 • 27 Tütüncü, Ö. & Demir, M. (2003). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi’nde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 5 (2), 146-169.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, M., Demir, S. S., & Nield, K. (2015). The relationship between person-organization fit, organizational identification and work outcomes. Journal of Business Economics and Management, 16(2), 369-386.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, İ., Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2016). Restoran Müşterilerinin Sessizliği. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim 2016, Bodrum/Muğla, Türkiye
 • 2 Demir, M.& Demir, Ş.Ş. (2014). Osmanlıda Turizme Dair... III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03 –06 Nisan 2014, Kuşadası.
 • 3 Demir, Ş.Ş., Demir, M. & Demirci, Ç. (2014). Medikal Turizm: Gelişimi ve Turizmin Yeri. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03–06 Nisan 2014, Kuşadası.
 • 4 Demir, Ş.Ş., Yeşiltepe, B. & Demir, M. (2013). Kamu Kurumunda Çalışanların Serbest Zaman Etkinliklerine Katılma Eğilimi: Algılamaları, Belirleyicileri ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,129-144. 31 Ekim-3 Kasım 2013, Kuşadası
 • 5 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2013). Otel Animasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,145-158. 31 Ekim-3 Kasım 2013, Kuşadası
 • 6 Demir, Ş.Ş., Demir, M. ve Babat, D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi-Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları. 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 914-928, Antalya.
 • 7 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2012). Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Web Sayfasında Yer Alan Bilgilerin Öğrencilerin Okul Seçim Kararlarına Etkisi, Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara.
 • 8 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2012). Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Staj ve Stajyerlere Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi, Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara.
 • 9 Demir, M. (2010). Algılanan Adalette Örgütsel Sessizlik Davranışının Kariyer Beklentisine Etkisi, 11. Ulusal Turizm Kongresi, 1, 577-589. Kuşadası.
 • 10 Demir, M. (2010). Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 29.05.2010
 • 11 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2008). Turizmin Sosyal Yapıya ve Sosyal Değişime Etkileri: Dalyan Beldesine Yönelik Bir İnceleme, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir. 17-19 Nisan 2008
 • 12 Demir, M. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi’nde Bir Uygulama. I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gökçeada.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). A Comparison the Factors Affected on Academic Satisfaction of Students between Traditional Learning and Distance Learning Models. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 Feb. 2015, Athens, Greece
 • 2 Demir, M. & Bayındır, M.S. (2015). Otel İşletmelerinde Psikolojik Sermaye-Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi/The Relationship between Psychological Capital and Organizational Identification in Hotels. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC), 28-30 May 2015, Konya-Turkey.
 • 3 Demir, M. (2015). The Relationship between Organizational Deviance and Turnover Intentions in Hotels. 1st International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-Turkey
 • 4 Demir, M. (2015). The Analysis Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Turnover Intention In Hospitality Business. International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-Turkey
 • 5 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). The effects of organizational silence on the job performance in hotel businesses. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg/Russia, 11-14 Sept. 2014.
 • 6 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2011). Turizm Lisans Öğrencilerinin Akademik Beklenti-Memnuniyet Düzeyinin Kariyer Planlamasına Etkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • 7 Demir, M. & Ekiztepe, B. (2011). Konaklama İşletmelerinde Etik İklimi, Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı İlişkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • 8 Babat, D., Gökçe, F. & Demir, M. (2011). AB Fonlu Hibe Projelerinin Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirilmesinde Önemi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi’nde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir.
 • Doktora Tezi
 • 1 Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 D. Babat (2012). Şehirlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaştırılması: Hatay Örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 2 B. Ekiztepe (2011). Konaklama İşletmelerinde Etik İklimi, Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 3 O. Demirtaş (2010). Otel İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Kontrolüne Yönelik Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Turist Rehberliği Eğitimi, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya, 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 I. Eurasia International Tourism Congress (EITOC) : Current Issues, Trends and Indicators (2015), Oturum Başkanı
 • 2 ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, 2015, Antalya, Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Eurasia International Tourism Congress (EITOC) : Current Issues, Trends and Indicators, Konya, 2015, Bilim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Oturum Başkanı, Kuşadası, Kasım 2013
 • 2 I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Oturum Başkanı, Antalya, Nisan 2012
 • 3 Turizm Haftası Etkinlikleri; Panel Oturum Başkanı, Ortaca Kaymakamlığı-Ortaca/Muğla, Nisan 2001
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Kuşadası, Nisan 2014
 • 2 XV. Ulusal Turizm Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Ankara, Kasım, 2014
 • 3 II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Kuşadası, Kasım 2013
 • 4 XIV. Ulusal Turizm Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Kayseri, Aralık, 2013
 • 5 I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Antalya, Nisan 2012
 • 6 VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Antalya, Nisan 2012
 • 7 VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 2012. Ödül Kurulu Üyeliği
 • 8 Muğla Özel Çevre Koruma Başkanlığı Eğitim Programı- Turizm İşletmelerinde Etkin Yönetim Yaklaşımları /Eğitmen. Fethiye, 2-4 Ağustos 2010.
 • 9 V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Nevşehir, Mayıs 2010
 • 10 V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 2010. Yükseklisans Ödül Kurulu Üyeliği
 • 11 II. Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Muğla, 13.04.2006, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 12 Üniversite-Muğla İş Kurumu Eğitim Programı (4 Aylık Turizm Meslek Edindirme Kursu, Önbüro Eğitimi) Eğitmen/ Muğla, 1999.
 • 13 Üniversite-İş Kurumu Eğitim Programı (4 Aylık Turizm Meslek Edindirme Kursu, Önbüro Eğitimi) Eğitmen/ Muğla, 1998.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kriz Yönetimi, Emniyet Müdürlüğü – Ortaca/Muğla
 • 2 Emniyet Teşkilatında Stres Yönetimi, Emniyet Müdürlüğü – Ortaca/Muğla
 • 3 Havalimanı Personeli–Yolcu İlişkileri, DHMİ Dalaman Havalimanı İst. Başmüdürlüğü, Dalaman/Muğla
 • 4 Müşteri İlişkileri Yönetimi (Ortaca-Dalyan-Sarıgerme Bölgesi Esnafı ve Turizm Çalışanlarına Yönelik), Ortaca Kaymakamlığı – Ortaca/Muğla
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Doktora Tezi, Çelik Gülersoy Özel Ödülü, Nevşehir, 2010
 • 2 Barlas Küntay Turizm Araştırmacısı Mansiyon Ödülü, Ankara,2004
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 IJSSER-International Journal of Social Sciences and Education Research
 • 2 International Journal of Human Sciences
 • 3 JTTR-Journal of Tourism Theory and Research
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
 • 2 Journal of Business Economics and Management
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2015
 • 2 IJSSER-International Journal of Social Sciences and Education Research / 2015
 • 3 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2014
 • 4 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2014
 • 5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ 2014
 • 6 Akademik Bakış: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • 7 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2013
 • 8 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2013
 • 9 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi/2013
 • 10 EKEV Akademi Dergisi / 2013
 • 11 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2012
 • 12 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2012
 • 13 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2011
 • 14 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2011
 • 15 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2010
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2014
 • 2 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2013
 • 3 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2013
 • 4 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi / 2013
 • 5 EKEV Akademi Dergisi / 2013
 • 6 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2012
 • 7 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2012
 • 8 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2011
 • 9 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2010
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO. Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ-Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Müdür Yrd. Ekim 2012-Mayıs 2015
 • 3 MÜ. Tur. İşl. ve Otelcilik YO. / Müdür Yardımcısı 25.01.2010 - 14.12.2010
 • 4 MÜ. Ortaca MYO. / Müdür Yardımcısı 02.07.2001 - 30.10.2009
 • 5 MÜ. Ortaca MYO. İkt. & İdr. Prog. Bölümü / Bölüm Başkanı 05.01.1999 - 02.07.2001
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Sheffield Hallam University, UK.
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Konaklama İşletmeleri Yönetimi
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (Erasmus)
Seyahat İşletmeleri Yönetimi
Turizm İşl. İnsan Kaynakları Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmelerinde Gelir Yönetimi (Lisansüstü)
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış (Lisansüstü)
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Yukarı çık