Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Umut Can ÖZTÜRK
Adı Soyadı Dr. Umut Can ÖZTÜRK
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Telefon 2462113195
E-Posta ozturkumut@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.6.2009
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 25.7.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.8.2014
İLGİ ALANLARI
Girişimcilik ve İç girişimcilik, Yönetim Teorisi, Düşüncesi ve Felsefesi, Toplum ve İnsan Bilimleri: Sosyoloji-Psikoloji-Antropoloji-Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış, Yenilik ve Yaratıcılık, Entellektüel Sermaye, Teoloji, Bilim ve Felsefe, Kaos Teorisi, Kuantum ve Karmaşıklık, Örgüt Kültürü ve Kültürlerarası Etkileşim, Örgütsel Psikoloji, Psiko-tarih ve Tarih, İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Bilimkurgu ve Film Analizleri, Vak'a Analizleri, Sümer Mitolojisi, 70’lerin Aranjman müzikleri, Smooth Jazz, M.J
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yönetişim:Fark Yaratan Yönetim Anlayışı, Editörler: Cengiz DEMİR ve Nesrin DEMİR, “İşletme ve Toplum” Kitabı, Ekin Yayınevi, Bursa (2011)
 • 2 Apprecıatıve Inquıry:A Reformatıve Approach In Management, Demir, C.(ed.).” Contemporary Issues In Management And Organızatıons: Prıncıples And Implıcatıons” içinde (s.249-268). Ekin Yayınevi. Bursa (2010)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akademideki Topuk Sesleri: Cam Tavan Perspektifinde Göller Bölgesi Üniversitelerinin Betimsel Analizi, PESA International Journal of Social Studies, 3(4); 202-213 (2017)
 • 2 Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(5); 155-165 (2017)
 • 3 Sessizlikteki Mobbing Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki ilişki, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (30): 71 - 80 (2016)
 • 4 Örgüt Kültürü Algısında Cinsiyet Faktörünün Etkisi Ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(12); 62-86 (2015)
 • 5 Bağlantıda Kalmak ya da Kalmamak İşte Bütün Korku Bu: İnternetsiz Kalma Korkusu ve Örgütsel Yansımaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37);629-638 (2015)
 • 6 10 Kaplan Gücünde Kobiler Mi Soyu Tehlikede İşletmeler Mi?: Anadolu Kaplanlarının Dünü ve Bugünü, Business & Management Studies: An International Journal, 3(2);190-202 (2015)
 • 7 Üniversitelerin Ar & Ge ve Teknolojik Altyapı Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(19);106-127 (2015)
 • 8 İş Yaşamında Kadınların Kadınlara Yaptığı Mobbing Üzerine Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(4); 860-876 (2015)
 • 9 İşyerinde Tacizin Pembe Hali: Kadınların Kadınlara Uyguladığı Mobbing, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1); 151-174 (2015)
 • 10 Yeşil İşletmeler Gerçek Mi? Çevre Duyarlılığı ve Etiği Kapsamında Etik Kodların İncelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(2);125-141 (2015)
 • 11 Mobbing Sendromunda Örgüt Kültürü Virüs Mü Aşımı Örgüt Kültürü Ve Mobbing İlişkisi, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(2);37-65 (2015)
 • 12 Art Of Learning to Learning: Appreciative Inquiry Approach In Creating Learning Organizations, International Journal of Multidisciplinary Thought, 05(03):279–288 (2015)
 • 13 Kollektif Bilgi Üretiminde Reformsal Bir Yaklaşım Olarak World Cafe Tekniği, Uluslararası Alanya işletme Fakültesi Dergisi, 6(1); 45-53 (2014)
 • 14 Yetkinlik Bazlı Personel Seçme Faaliyetleri Ve Türkiye’deki Büyük Ölçekli İşletmelerin İşgören Seçme Modeli Tercihlerindeki Eğilimler, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25); 146-172 (2013)
 • 15 3-D performance evaluation system as an alternative hybrid model. African Journal of Business Management 6(34);9549-9556 (2012)
 • 16 Örgütsel Düzlemde Hayatboyu ve Ortaklaşa Öğrenme: Öğrenen Organizasyonlara Bakış ve Bir Uygulama, NWSA E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2); 292-308. (2011)
 • 17 Örgütsel Değişim Sürecindeki İki Reformsal Kavramın Melezlenmesi: Süreç Danışmanlığında Olumlu Sorgulama Yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13);119-144 (2011)
 • 18 Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1);17-41 (2011)
 • 19 Sessizlik Girdabı ve Bağlılık İkilemi: İşgören Sessizliği İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Araştırma ,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2); 97-124 (2011)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mobbingin Şafağında Yakaların Savaşı Pembe Ve Gökkuşağı Yakalıların Mobbing Algıları, 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29 - 31 Mayıs, İstanbul (2016)
 • 2 İş Yaşamında Kadınların Kadınlara Yaptığı Mobbıng Üzerine Bir Araştırma, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs, Aksaray (2015)
 • 3 3-D Performans Değerlendirme Sistemi: Kültür Beklentilerini Karşılayan Melez Bir Performans Değerlendirme Modeli Önerisi, 23.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,14-16 Mayıs, Muğla (2015)
 • 4 Pembe Topuklu Şövalyeler: Cam Tavanı Kırabilmiş Türk Kadın Yöneticilerin Ortak Özellikleri Ve Stratejileri,23.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,14-16 Mayıs, Muğla (2015)
 • 5 Tavuk Yumurta Paradoksu Metaforunda Örgüt Kültürü Ve Sessizlik Denklemi, 3. örgütsel Davranış Kongresi, Tokat (2015)
 • 6 Türkiye'de 2000-2010 Yılları Arasında Örgüt Kültürü Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Bibliyometrik Bir Analiz Çalışması. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs-İzmir (2012)
 • 7 Sağlık Kuruluşları Perspektifinde Bütüncül Yönetim Metodolojisi Olarak Balanced Scorecard, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13-15 Eylül Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta (2012)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Girişimciliğe Olan İlgi Azalıyor Mu?: Türkiye’de 1989-2015 Yılları Arasında Girişimcilik Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalarının Trend Bağlamında Bibliyometrik Analizi, Iı. Uluslararası Girişimcilik Ve Kariyer Sempozyumu, Muğla (2015)
 • 2 Next Step Of Corporate Governance: Apprecıatıve Inquıry In Corporate Governance. 3rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012). 31 Mayıs- 1 Haziran. Bosna. (2012)
 • 3 Ortalama İnsanlardan Ortalama Üstü Fikirler Yaratma: Üniversitelerde World Cafe Reformu, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)27-29 Mayıs , İstanbul (2011)
 • 4 Kariyer Danışmanlığını Bir Sonraki Adıma Taşımak: Süreç Danışmanlığı Perspektifinde Kariyer Çapaları Kullanımı Ve Bir Uygulama, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)27-29 Mayıs , İstanbul (2011)
 • 5 From Human Tafficking to Human Resources: Acquistion of Victims of Human Trafficking in Terms of Human Resources, The Third International Conference on European Studies, 9 Nisan Warsaw- Poland (2011)
 • 6 Türkiye ve Balkan Ülkelerindeki Kobi Yöneticilerinin Yöneticilik Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, International Balkan Annual Conference, 9-13 May, Skopje-Macedonia (2011)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Learned Helplessness Spiral: Possible Glass Ceiling Perception Of Female Students, 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 4-7 April, Side / Antalya(2018)
 • 2 Organizational Dementia: A Qualitative Study On The Organizational Amnesia Of Academy, 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 4-7 April, Side / Antalya (2018)
 • 3 Survival In The Workplace: Qualitatıve Analysis On The Way Of Being Succesful In Turkey’s Business Life As Employee, 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 4-7 April, Side / Antalya (2018)
 • 4 L for Leadership: An Analysis of Leadership and Management Compared with Movie Analysis Method, 5th ASM-International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya(2018)
 • 5 Problem-orientation vs Solution-orientation on Glass Ceiling Syndrome: Trend-Related Bibliometric Analysis of Graduate Studies on Glass Ceiling, 5th ASM-International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya(2018)
 • 6 Süper Kahraman Mı? Yol Arkadaşı Mı? : Y Kuşağının Liderlik Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma, ECLSS 2017b, 29 Eylül-01 Ekim, Antalya (2017)
 • 7 Örgüt İçindeki Dijital Bataklık: Netlessfobia ve Performans İlişkisi Üzerine Bir Çalışma,ECLSS 2017b, 29 Eylül-01 Ekim, Antalya (2017)
 • 8 Örgütsel Muhalefetteki Soprano ve Tenorlar: Cinsiyet Faktörünün Örgütsel Muhalefetteki Yeri, ECLSS 2017b, 29 Eylül-01 Ekim, Antalya (2017)
 • 9 Akademideki Topuk Sesleri: Cam Tavan Perspektifinde Göller Bölgesi Üniversitelerin Betimsel Analizi, ICPESS 2017, 9-11 Kasım, Ankara (2017)
 • 10 Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi, ICPESS 2017, 9-11 Kasım, Ankara (2017)
 • 11 Are Some People More Equel Than Equels Qualitative Study Onfavoritism In Turkey, MIRDEC 2016-2 Social Science Conference, 19-21 Temmuz, Prag (2016)
 • 12 Is Mobbing Rising Organizational Disease In Turkey Bibliometricanalysis Of Post Graduate Studies On Mobbing In The Context Oftrends In Turkey Between 2010 2016, MIRDEC 2016-2 Social Science Conference, 19-21 Temmuz, Prag (2016)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Örgütsel Oratoryo: Meta Tiyatro Olarak Örgüt Kültürü, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 360 Derece ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemlerinin Türk Kültürü Beklentileri Ekseninde Melezlenmesi : 3-D Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama, SDÜ SBE
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri "Esc Netlessfobia Live ur Teenage Utopia" proje no: TR-11-E163-2013-R1, Proje Sorumlusu (2013)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı "SORGEB SORUMLU GENÇLİK SORUNSUZ GELECEK PROJESİ" proje no:65 (2013)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ BAP Projesi, 360 Derece ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme SistemlerininMelezlenmesi: 3-D Performans Değerlendirme, Model geliştirme Projesi, 3586-D1-13 (Araştırmacı) (2014)
 • 2 Başbakanlık Desteğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Öğrenci "Konseyi Yarının Liderleri" projesinde Modül Taslaklarının hazırlanması ve geliştirilmesi (2012)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 1. İnsan Kaynakları Zirvesi (İKAZ)2012- Öğrencilere Yönelik olarak İnsan Kaynakları Alanında Teorik ve Uygulamadaki bilgilerin karşılaştırılması Teması
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik-Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Düzenleme Kurulu)3-4 Nisan 2013
 • 2 World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik-Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Baş Raportör)3-4 Nisan 2013
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Turizm İşletmeciliği Tarafından 08.04.2013 Düzenlenen 1. Isparta Turizm Atağı (ITA)Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Turizm İşletmeciliği Tarafından 08.04.2013 Düzenlenen 1. Isparta Turizm Atağı (ITA)Çalıştayı Baş Raportör
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO “İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” Çalıştayı, 23 Mayıs 2013, Barida Hotel, Isparta (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO “İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” Çalıştayı, 23 Mayıs 2013, Barida Hotel, Isparta (Çalıştay Tasarımcısı-Yöntem Teorisi)
 • 7 Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölgesel Gençlik Çalıştayı
 • 8 Yeni Anayasada Gençliğin Tanımı ve Gençlik Çalıştayı(SDÜ-Davraz) Raportör
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi,Girişimcilik Yaklaşımları,Isparta, 16.03.2011
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim 25.01.2013/01.02.2013 Üst Düzey Sekreterlik
 • 2 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim 25.01.2013/01.02.2013 İnsan Kaynakları Yönetimi
 • 3 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim25.01.2013/01.02.2013 İletişim Teknikleri
 • 4 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim 25.01.2013/01.02.2013 Stratejik Yönetim ve Karar Alma
 • 5 Isparta Emniyet Müdürlüğü, "Hizmet İçi Eğitim Planı" Çerçevesinde "Değişim ve Yenilikçi Düşünce" konulu Eğitim Semineri-08.06.2012
 • 6 Girişimcilik Eğitimi- 05.04.2012
 • 7 Ticari Proje Yazımı ve Yönetimi 16.04.2012
 • 8 İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi-03.09.2012
 • 9 Pazarlama İletişimi Eğitimi-04.06.2012
 • 10 Özgüven ve Girişimcilik- 01.05.2012
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Başarı Belgesi, Anadolu Üniversitesi Tarafından 2017 İzmir Bölgesi Ç.E.K.O. Lisans alanında İzmir 1.liği
 • 2 Yüksek Onur Belgesi, Anadolu Üniversitesi Tarafından 2017 Ç.E.K.O. Lisans alanında 3,87 GNO Alınmasına Yönelik (2017)
 • 3 Onur Belgesi, Anadolu Üniversitesi Tarafından 2016 Ç.E.K.O. Lisans alanında (2016)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 Yılı Sosyal Bilimler Alanı Teşvik Ödülü(Akademik Puanlama Üzerinden)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 Isparta M.Y.O. Kariyer Planlama Dersi Paylaşım Platformu https://www.facebook.com/groups/1476593902645948/?ref=bookmarks
 • 2 https://groups.google.com/d/forum/sdu-tarihsel-surecte-yonetim-konsepti-liderlik2012-2013
 • 3 http://groups.google.com/group/sdu-cagdasyaklasimlar
 • 4 http://groups.google.com/group/sdu-girisimcilik
 • 5 http://groups.google.com/group/sduinsankaynaklari-tezsiz
 • 6 http://groups.google.com/group/sdu-danismanlik?hl=tr
 • 7 https://groups.google.com/group/sdutarihsel-surecte-yonetim-konsepti-ve-liderlik?hl=tr
 • 8 https://groups.google.com/d/forum/sdu-cagdasyaklasimlar2012-2013
 • 9 http://suleyman-demirel.academia.edu/UmutCan%C3%96ZT%C3%9CRK
 • 10 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/umutcanozturk
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Kal-Der:Türkiye Kalite Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 Journal of Yaşar University
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı(2011-2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Öğrenci Konseyi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temsilcisi
 • 2 SDÜ 2012 Çaylaklar Günü Programı Organizasyonu(Tasarım-Organizasyon Koordinatörü)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İşkur işbirliğinde "İş ve Meslek Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı" bünyesinde Kursiyer Öğrenci Danışmanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü Mevlana Değişim Koordinatörlüğü
 • 2 SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejik Planının Düzenlenmesi
 • 3 SDÜ Araştırma Görevlileri Konseyinin Kurulması ve Tüzüğünün Hazırlanması
 • 4 SDÜ Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Yönetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Yönerge Hazırlanması
 • 5 SDÜ-Sr'n Jr Eğitimde Eşitlik ve Kolektif Gelişim Projesinin Tasarlanması ve Yönetimi(Noter Onayı:01403)
 • 6 SDÜ- Proje Fabrikası Projesinin tasarımı ve Yürütücülüğü(Noter Onayı: 01400)
 • 7 SDÜ-1.Üniversiteler arası Kariyer Kampı Projesi Tasarımı ve Yürütücülüğü(Noter Onayı:1086)
 • 8 SDÜ-Kültür Sokağı(Kulüpler Sokağı) Projesi tasarımı ve Yürütücülüğü
 • 9 SDÜ- Öğrenci İlişkileri Genel Koordinatörlüğü
 • 10 SDÜ İnsan Kaynakları ve Girişimcilik Kulübü Başkanlığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TRT Okul Televizyonu "Farabi" Programı Tanıtımı
VERDİĞİ DERSLER
Genel İşletme
Genel İşletme 2
Kariyer Planlama
Örgütsel Davranış
Yönetim ve Organizasyon
Yukarı çık