Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süreyya EROĞLU
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Süreyya EROĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Türk Dünyası Ve Orta Çağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 0246 2114179
E-Posta sureyyaeroglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ARKE VE SANAT TARİHİ 20.07.1996
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 16.10.2000
Doktora MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLARA ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ 02.10.2006
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Antalya Müzesi’nde Bulunan 12. Yüzyıla Ait Kur’an-ı Kerim’in Süslemeleri,Sanat Tarihi Defterleri 15, 2012 (Özet)
 • 2 Surname-i Hümayun ve Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Üslup Özellikleri,Sanat Tarihi Defterleri 13-14 Filiz Özer'e Armağan, s.87-108, 2010(Özet)
 • 3 Eroğlu ,Süreyya; Sanat Tarihi, Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı Eğitim Notları, Ankara 2006, S.191-247.(Özet)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Süreyya Eroğlu-Zeliha Alav, Antalya Müzesi’nde Bulunan 17. Yüzyıla ait Kuran Üzerine Bir Değerlendirme, TAÇ, S.1 Ekim-Aralık 2013(Özet)
 • 2 Eroğlu, Süreyya; 15.Yy Galata’sından Günümüze Kalanlar, Arkitekt, S.70, İstanbul, S. 36-50.(Özet)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu Süreyya, Levni'nin Kadınları, http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=501456
 • 2 Eroğlu Süreyya, Surnameler, http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/minyatur-gravur-resim/surnameler.html
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroglu Süreyya; Gaziantep Ahmet Çelebi Camisi; Kadinlar Mahfili’nin Kalemişi Süslemeleri (Gaziantep Ahmet Çelebi Mosque, Decorations On Women’s Mahfil , Turkish Studies, Volume 9 Issue, s.901-927, 5 Haziran 2014, Ankara(Özet)
 • 2 Burdur- Dengere Köyü Camisi’nin Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı-s.233-248(Özet)
 • 3 Seyahatnamelerde Sinop, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17(1): 257-272 (Özet)
 • 4 YILMAZ, Evren, EROĞLU, Süreyya,“Edessa’dan Urfa’ya: Urfa’da Kilise’den Camiye Dönüştürülmüş Yapılar”, S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, 1–12, (Aralık 2013) (Özet)
 • 5 Arşiv Belgeleri Bağlamında, W.M. Ramsay’in Pisidia Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi, SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,Mayıs 2012, Sayı:25, ss.125-138.(Özet)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gelendost Camii, Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas, 18–20 Ekim 2012 (Özet)
 • 2 Eroğlu Süreyya, Alav Zeliha, Antalya Müzesi’nin Deposunda Bulunan Kuran-ı Kerim Örnekleri, XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir 2012, s.359-370(Özet)
 • 3 Eroğlu Süreyya, Özen İnci, Antalya Müsellim Camisi’nde Bulunan Ahşap Üzerine Kalem İşi Bezemeler,XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Ekim 2010, Konya, s.241-257(Özet)
 • 4 Eroğlu Süreyya, Urfa Türk İslam Mimarisinde Ejder Motifinin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme,XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Ekim 2009, Denizli, s.253-258(Özet)
 • 5 Eroğlu, Süreyya; Posta Pullarında Dolmabahçe Sarayı, 23-26 Kasım Uluslar Arası Dolmabahçe Sempozyumu, İstanbul 2007, S.130-139(Özet)
 • 6 Eroğlu, Süreyya; Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi Restorasyon Öncesi Ve Sonrası), Uluslar Arası Düşünce Ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale 2006, S.689-697.(Özet)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EROĞLU, Süreyya-Güleç Hayal, VİCTORİA&ALBERT MÜZESİ DEPOSUNDA BULUNAN 16. YÜZYILA AİT ÇİNİLER, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönem,i Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-25 Ekim 2014, Aydın, s.66-67(Özet)
 • 2 Eroğlu Süreyya, "Antep’te Bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait Vakıf Mimari Eserleri”, Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, 21-24 Aralık 2009, Antep-Halep(Özet)
 • 3 Eroğlu, Süreyya; Gelendost Camii, Uluslararası Akdeniz Üniversitesi 11. Uluslar Arası Akdeniz Gençlik Şenliği “Güzel Sanatlar Etkinlikleri” 05-10 Mayıs 2008
 • 4 Eroğlu, Süreyya; Urfa’da Farklı İnançlara Hizmet Eden Yapılar, Uluslar Arası Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler Ve Sanat Sempozyumu 16-18 Kasım 2005, Ankara.(Özet)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İTÜ,Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Semra Ögel, Surname-i Hümayun Ve Surname-i Vehbi Bağlamında Nakkaş Osman Ve Nakkaş Levni, 2001
 • Doktora Tezi
 • 1 MSGSF, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Gönül Cantay, Batı Anadolu Beylikleri Mimarisinde Mimariye Bağlı Süsleme Tasarımları,2006
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Seda Özdemir, Antalya Camilerinin Süsleme Özellikleri
 • 2 Sibel Doğan Yamak, Antalya Medreseleri
 • 3 Azize Yılmaz; 1950 Sonrası Türk Resminde Sosyal Yansımalar Bağlamında Neş'e Erdok
 • 4 Halime İslamoğlu, Erken Osmanlı Mimarisinde Hatai Motifi
 • 5 Nebahat Koçar, Antalya Müzesi’nde Bulunan Roma Takıları
 • 6 Zeliha Alav, Antalya Müzesi'nde yer alan el yazması Kur-an'ı Kerimlerin süsleme özellikleri
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Eğitmen, AB Destekli,Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı, GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi, 2006 Gaziantep (Proje No: 2005/111-852)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 179 Yüksek Lisans Projesi Antalya Camileri'nin Süsleme Özellikleri
 • 2 398 Yüksek Lisans Projesi Victoria and Albert Müzesi'nde Bulunan İznik Çinileri(1500-1600)
 • 3 2643-YL-11 Antalya Müzesinde Bulunan Roma Takıları
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Universidad de Seville-İspanya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konferans, Kültür Bakanlığı Müzeler Haftası Etkinlikleri, Side Müzesi
 • 2 Konferans, Kültür Bakanlığı Müzeler Haftası Etkinlikleri, Side Müzesi
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.sureyyaeroglu.com
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Studies
 • 2 The Journal of Academic Social Science Studies
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Kültür Bakanlığı,Prof.Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığında, Sinop Balatlar kazısı, uzman sanat tarihçi 2010-
 • 2 2009- Kültür Bakanlığı Doç. Dr. Mehmet Özhanlı Başkanlığında Antiochia Kazısı, Uzman Sanat Tarihçi
 • 3 2001-2003 Kültür Bakanlığı, MSGSF,Prof.Dr. Gönül Cantay Başkanlığında Edirne Yeni Saray Kazısı,Uzman Sanat Tarihçi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 www.dergi.org, yayın kurulu üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Urfa ve Isparta Ağır Ceza Mahkemelerinde Çeşitli Tarihlerde Bilirkişilik
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 http://www.milliyet.com.tr/2001/02/03/sanat/san03.html
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
VERDİĞİ DERSLER
Sanat Tarihi
Çağdaş Sanat Yorumları
Anadolu Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Anadolu Selçuklu Dönemi El Sanatları
Osmanlı Dönemi El Sanatları
XVI.-XIX.yy Avrupa'sında Sanat ve Mimari
Beylikler Dönemi Mimarisi
Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi
Osmanlı Dönemi Süsleme Sanatları
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Yukarı çık