Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nezire Lerzan ÇİÇEK
Adı Soyadı Dr. Nezire Lerzan ÇİÇEK
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118688
E-Posta lerzancicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 3.8.1999
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -- 3.3.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 23.2.2011
İLGİ ALANLARI
Alg Sisitematiği, Akarsu Ekolojisi, Su Kalitesi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Savaş, S., Çiçek, L., Canlı Yem Organizmalarında L-Karnitin ve Kullanımı, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nezire Lerzan ÇİÇEK, Ömer Osman ERTAN, 2016.Seasonal Distributıon and Diversity of Epipelic Algae in Köprüçay River (Turkey/Antalya). Acta Biologica Turcica (Türk Biyoloji Dergisi). Vol. 29 No. 1
 • 2 N. Lerzan Çiçek, Ö. Osman Ertan. Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Epilitik Diyatomelerle Belirlenmesi. Ege J Fish Aqua Sci 32(2): 65-78 (2015)
 • 3 N. Lerzan ÇİÇEK, Ö. Osman ERTAN.Köprüçay Nehri Epilitik alg Çeşitliliğinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 8 (1):22-41 (2013)
 • 4 Ömer ERDOĞAN, N. Lerzan ÇİÇEK, Ö. Osman ERTAN. 2013.Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı.Eğirdir Su ürünleri Fak. Dergisi. 8 (1):9-21 (2013)
 • 5 Diler, Ö., Özen, M. R., Didinen, B. I., Çiçek, N. L., & Özvarol, Y. (2013). LIPIDIOZIS IN CAPTIVE REARED BLUEFIN TUNA (Thunnus thynnus L. 1758) FROM THE WESTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY.Journal of FisheriesSciences.com, 7(3): 287-291.
 • 6 Köprüçay Irmağı (Antalya) Bentik Omurgasız Faunası.Melek ZEYBEK1*, Hasan KALYONCU1, Ömer Osman ERTAN2, Nezire Lerzan ÇİÇEK2.Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-2 ( 2012), 146-153
 • 7 ÇİÇEK, N. L., Kalyoncu, H., Akköz, C., Ertan, Ö. O.,DARIÖREN DERESİ VE ISPARTA ÇAYI (ISPARTA)'NIN EPİLİTİK ALGLERİ VE MEVSİMSEL DAĞILIMLARI. Journal of FisheriesSeciences. Journal of FisheriesSciences.com Vol. 4 Issue 1 Page 1-122 (2010)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertan, Ö. O., Erdoğan, Ö., Çiçek, N. L., 2010. Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiçek N L., Ertan Ö O., 2013. KÖPRÜÇAY NEHRİ (ANTALYA) SU KALİTESİNİN BENTİK DİYATOMLARA GÖRE BELİRLENMESİ. Faba 2013, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum, 30 Mayıs-1 Haziran 2013
 • 2 Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O., Köprüçay Nehri (Antalya) Epipelik Algleri
 • 3 Çİçek, N. L., Ertan, Ö. O., Başpınar Kaynağı (Aksu Çayı) Diyatomeleri. IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu
 • 4 Daphnia magna (Cladoceran)'nın Populasyon Artışı Üzerine L-Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi.15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.Rize 2009.
 • 5 Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O., Aksu Çayı'ndaki Alabalık Çiftliklerinin Su Kalitesine Etkisinin Epilitik AlglerleBelirlenmesi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Rize 2009
 • 6 Gülle, İ., Küçük, F., Güçlü, S.S., Diken, G., Güçlü, Z., Çiçek, L., 2008. Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme Özellikleri, 19. Biyoloji Kongresi Trabzon (23-27 Haziran 2008), Özet Kitabı 220. sayfa, Trabzon.
 • 7 Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S. S., Güçlü, Z., Çiçek, L., Diken, G., Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı, Atherina boyeri (RİSSO, 1810)'nın Üreme Özellikleri, 14. Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. Lerzan Çiçek, Fatma Yamuç, 2016.The Relationships Between Epilithic Algae and Environmental Variables: A study in Kovada Lake and Kovada Channel (Isparta/TURKEY). Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), 23-27 May,2016.
 • 2 Savas, S., Çiçek, L., Erdoğan, Ö., Varoğlu, T., Güçlü, S. S., Ölmez, M., 2009. The effect of L-Carnitine levels on the population growth and egg ratio of the marine rotifer Brachionus plicatilis, World of Aquaculture 2009 Veracruz-Meksika, Özet Kitapçığı, S:755.
 • 3 SAVAŞ, S., ÖLMEZ, M., ERDOĞAN, Ö., ÇİÇEK, N.L., GÜÇLÜ, Z., GÜÇLÜ, S.S., 2008. Preliminary Data on the Effect of L-carnitine Enrichment on the Population Growth of the Cladoceran Moina micrura, Aquamedit 2008, Athens-Greece.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Darıören ve Isparta Dereleri'nin Epilitik Algleri ve Su Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 KÖPRÜÇAY NEHRİ (ANTALYA) SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL DEĞERLERE VE BENTİK ALGLERE GÖRE BELİRLENMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
 • 2 Eğirdir Gölü’nün Planktonik ve Bentik Özelliklerinin Su Niteliği ile İlişkisi
 • 3 Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı.
 • 4 Kovada Gölü Epilitik Algleri (Tübitak-2209. Danışman)
 • 5 "Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İskender GÜLLE
 • 6 Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerlere ve Bentik Alglere Göre Belirlenmesi (SDÜBAP 1534-D-07 nolu Proje)
 • 7 Azot ve fosforu sınırlanan algin Daphnia longispina ve Daphnia magna'nın üretimi ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi, (SDÜBAP 06-M-1296 nolu Proje)
 • 8 Yetiştiriciliği Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus) Parazitleri Üzerinde Bir Araştırma (SDÜBAP 06-M-1295 nolu Proje)
 • 9 Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı (Atherina boyeri RİSSO 1810)' nın Biyoekolojik Özellikleri ve Göl Ekosistemine Etkisi, (SDÜBAP 05-M-1221 nolu proje)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2012
 • 2 Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı. 28-29 Haziran 2010, Eğirdir.
 • 3 Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı (Uluslararası Katılılı), 25-26 Haziran 2009.
 • 4 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 14-16 Ekim 2008, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 L- carnitin zenginleştirmesinin rotifer (Brachionus plicatilis) ve cladoceran (Daphnia magna, Daphnia longispina, Moina micrura)' ların populasyon artış oranı ve yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri, TUBİTAK PROJE NO: 107O575
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 'Freshwater Algae Training Course' Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 1-5 Haziran 2009
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Nezire Lerzan CICEK*, Omer Osman ERTAN. Köprüçay Nehri (Antalya)’nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji 21, 84, 54-65 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.847
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009. (Kalyoncu, H., Çiçek, N. L., Akköz C and Özçelik, R. 2009. Epilithic Diatoms from the Darıören Stream (ISPARTA/TURKEY): Biotic indices and multivariate analysis. Fresineus Environmental Bulletin, Volume 18- No 7b, 1236-1242p.)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Özel Sayı (V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Basım yılı Aralık 2013)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık