Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Erdinç ÖKSÜM
Adı Soyadı Dr. Erdinç ÖKSÜM
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111355
E-Posta erdincoksum@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 15.7.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 4.9.2006
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 22.7.2013
İLGİ ALANLARI
jeofizik uygulamalı jeofizik paleomanyetizma kaya manyetizması jeomanyetizma gravite ve manyetik prospeksiyon arkeojeofizik programlama dilleri (matlab, fortran,C) tektonik ,jeoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Manyetik Anomalilere Kaynak Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve ...(2017-In rev)
 • 2 Dolmaz N., Öksüm E., Kalyoncuoğlu Ü., Elitok Ö., Aydın İ., Poyraz S., 2009, Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.105-118.
 • 3 Öksüm E., Dolmaz N., 2006, Prizma Modelleri Kullanılarak Sentetik Mağnetik Anomalilerinin Gauss- Newton Yöntemi ile Ters Çözümlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.437-446.
 • 4 Öksüm, E., Dolmaz, M.N., Etiz, A., 2005, Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu (3-B) Modellenmesine Dayanılarak Yapı Derinliğinin Belirlenmesine Bir Yaklaşım, Yerbilimleri Dergisi, C.18, S.2, 219-227.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öksüm, E., Hisarlı, Z.M., Çinku, M.C., Orbay, N., Ustaömer, T., İstanbul Fragmanı Ordovisiyen yaşlı sedimanter kayaçlarının paleomanyetik verileri. İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4 "Jeolojik Açıdan Mega Projeler", 26-28 Aralık 2014, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü-İstanbul. ISBN:978-605-01-0671-8
 • 2 Dolmaz, M.N., Etiz, A., Öksüm, E. 2005. Uşak ve civarının havadan mağnetik anomalilerinin 3 boyutlu (3-b) modellenmesi, II Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresı, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 69, 17-19 Kasım 2005, İSTANBUL.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 V.I. Starostenko, M.N. Dolmaz, R.I. Kutas, O.M. Rusakov, E. Öksüm, H.E. Tütünsatar, Z.M. Hisarlı, M. Okyar, Ü.Y. Kalyoncuoğlu, O.V. Legostaeva, 2014. Manyetik ve ısı akısı verilerinin analizi ile Karadeniz kabuğunun termal yapısı: NASU-TÜBİTAK ikili proje sonuçları. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür Sitesi, 14-18 Nisan 2014, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Attenuation tomography in East Marmara region, Turkey. The 9th Congress of the Balkan Geophysical Society.(05-09.11.2017-BGS2017)
 • 2 Aydın, I., Oksum, E., 2013, Estimating the Magnetic Basement Depth Based on Exponential Approach,The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.601-605
 • 3 Oksum,E., Hisarlı,Z.M., Çinku, M., Orbay, N., 2013, Paleomagnetic Inclination Flattening Analysis of Ordovician Sedimentary Rocks at the Istanbul Fragment: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.611-614
 • 4 Oksum,E., Hisarlı, Z.M., Çinku, M., Orbay, N., Ustaömer, T., 2013, Paleogeographic Position of the Istanbul Fragment at Ordovician Age by Paleomagnetic Data: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.211-215
 • 5 Starostenko V., Dolmaz N., Kutas R., Rusakov O., Öksüm E., Hisarli Z., Okyar M., Kalyoncuoğlu Ü., Tütünsatar H., Legostaeva O., 2012, Preliminary Results of the Joint Nasu – Tubitak Project “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data, The 10th International conference «Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields, UKRAYNA, 10-14 September, pp.31-32.
 • 6 Öksüm E., Dolmaz N., Etiz A., Aydoğan S., Aydın İ., 2005, Analysis Of Aeromagnetic Anomalies Related by Baklan Granite in S of Muratdağı (Uşak),W Turkey, 4th Balkan Geophysical Congress, ROMANYA, 7-10 October, vol.8, no.1, pp.601-604 .
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Oksum, E., 2016. Preliminary geophysical application for investigation of the continuity of Fe-rich emery horizons in Kayabaşı area on the southern Menderes Massif (Turkey). ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 24-28 2016, Sarajevo/Bosnia Herzigova.
 • 2 Erdinc OKSUM, M. Nuri DOLMAZ, Z. Mümtaz HISARLI , 2015. MBDEPX4: An interactive tool for Curie Point Depth (CPD) estimation from spectral analyzes of magnetic data - ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 15-19 2015, Skopje/Macedonia.
 • 3 M.Nuri Dolmaz, Erdinc Oksum, U.Yalcin Kalyoncuoglu, 2015. Evaluation of gravity and magnetic imprints of the Eastern Anatolian Collision Zone - ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 15-19 2015, Skopje/Macedonia.
 • 4 M.Nuri Dolmaz, Ezgi Erbek, Erdinc Oksum, H.Evrim Tutunsatar, 2015. Edge detection applications of magnetic anomalies of Gölcük caldera, Isparta, SW Turkey. ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 15-19 2015, Skopje/Macedonia.
 • 5 ALP, Hakan, BOYCE, Joe, SUTTAK, Phil, OKSUM, Erdinc, KARABULUT, Savas, ISCAN, Yeliz, OZCEP, Ferhat, 2015. High resolution seismic and magnetic mapping of Kucukcekmece Lagoon (Istanbul), Turkey. Japan Geoscience Union Meetings 2015. 24th-28th May at Makuhari,Chiba, Japan
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Öksüm, E., 2006. Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük.Lisans Tezi, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 İstanbul Fragmanı’nın Ordovisiyen Dönemindeki Tektonik Evriminin Paleomağnetik Verilerle Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Büyükçekmece-Küçükçekmece Gölleri arasından geçtiği düşünülen Batı Karadeniz Fayının araştırılması ve yerel zemin etkisinin belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi BAP projesi, proje no :22833 , (araştırmacı: devam ediyor)
 • 2 The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea from Magnetic and Heat Flow Data, TÜBITAK Projesi, 110Y187, Arastirmaci, 2011-2014.
 • 3 Pontiler ve GD Toroslardan Üst Kretase yaşlı kayaçların Paleomanyetizması; Neotetis okyanusunun kuzey ve güney kollarının kapanması sırasında oluşan volkanizmasının Paleoenlemsel değişimi. İstanbul Üniversitesi BAP projesi, proje no: 7272 (Araştırmacı).
 • 4 İstanbul ve Zonguldak Zonları'nın Ordovisiyen'deki Konumu:Sediman Paleomağnetizması ", İstanbul Üniv. BAP Arastırma Projesi, 8201, Arastirmaci, 2013.
 • 5 Küçük Çekmece Lagünü (Marmara Denizi Kuzeyi) üzerinde Manyetik Ölçümler: Jeolojik Sonuçlar",İ.Ü. BAP Arastırma Projesi, 13154, Arastirmaci, 2012.
 • 6 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 106-Y-186, Arastirmaci, 2008.
 • 7 Isparta Yerleşim Alanının Yeraltı Topoğrafyasının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, SDÜ BAP: 1379-M-06
 • 8 Malatya-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman bölgesinin Kabuk ve üst manto yapısının jeofizik yöntemler ile (mağnetik-gravimerik ve sismolojik) araştırılması", S.D.Ü. BAP Arastırma Projesi, 1069-m-05, Arastirmaci, 2007.
 • 9 Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, SDÜ BAP Proje No: 1175-YL-05 (2006), M.N. Dolmaz ve E. Öksüm.
 • 10 Yatağan(Muğla) İsmail dağı Eteklerinde Bulunan Fe'ce Zengin Zımpara Taşı Seviyelerinin Jeofizik Yöntemler Yardımıyla Devamlılığının ve Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması Projesi ,SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 0813-M-04
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Jeofizik Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık