Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat ŞENTÜRK
Adı Soyadı Yardımcı Doçent Murat ŞENTÜRK
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111336
E-Posta muratsenturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 20.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 31.1.2003
Doktora
İLGİ ALANLARI
Tektonik Sismotektonik Stratigrafi Kömür Jeolojisi Sedimantoloji Paleosismoloji
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bozcu,M., Yağmurlu, F.,Şentürk,M.,2007.Fethiye-Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri, GB-Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, sayı 66, 25-48,2007/31-1.Ankara (Some Neotectonic and Paleosismological features of the Fethiye-Burdur fault zone,SW-Anatolia)
 • 2 Yağmurlu, F, Poisson, A., Bozcu, A., Şentürk, M., 2007. Isparta Açısının Tektonostratigrafik Özellikleri ve Petrol Jeolojisi Açısından İrdelenmesi, TPJD Bülteni, 19/2, 23-34.
 • 3 Şentürk, M. ve Yağmurlu, F., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Yerbilimleri Özel sayısı, 7(2), 11-24, Isparta.
 • 4 Bozcu, A., Bignot, G., Poisson, A., Şentürk, M. ve Bozcu, M., 2003. Peçenek Boğazı ve Söbüdağ kesitleri : Kuzey Beydağları karbonat platformunun tipik iki sığ deniz istifi, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Yerbilimleri Özel sayısı, 7(2), 99-106, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Dumlupınar, İ., 2011. 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 Tarihlerinde Meydana Gelen Van Depremlerinin Jeolojik Değerlendirmesi:SDUGEO e-dergi, ISSN 1309-6656, yıl 2,sayı 4, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Görmüş, M., Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Uysal, K., 2007. Jeolojik sentez : Burdur Gölü ve çevresi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005,Bildiriler cilt 1,558-568 (Eds.Yıldız,G., Yıldırım, M.Z., Kazan, Ş.) Burdur.
 • 2 Yağmurlu, F. ve Şentürk, M., 2005. Güneybatı Anadolu'nun Güncel Tektonik Yapısı. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 02-03 Haziran 2005, s.55-61, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Toker, E., Şentürk, M. ve Özgür, N., 2016.Ofiyolitik Plaserlerin ağır mineral açısından önemi: Burdur-Çamköy örneği, GB-Türkiye. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, Ankara.
 • 2 Yağmurlu, F.,Özgür,N.,Kamacı,Z.,Şentürk, M.,Çalışkan,T.A.,2014. Isparta güneyinde yeralan Kışla Dom yapısının oluşumunu kontrol eden tektonik ve magmatik etkenler,Uluslararası katılımlı 6. Jeokimya sempozyumu,14-17 Mayıs 2014,Bildiri özet kitapçığı, s.229-230,Mersin,Türkiye.
 • 3 Şentürk,M.,Özçelik, M.,Sarı, S.,Bello, O., 2014. Arazi kullanımının Burdur Gölü su seviyesi değişimine etkisi. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014,Bildiri Özleri Kitabı,s.308-309,MTA Ankara.
 • 4 Özçelik,M.,Şentürk,M.,2014. Antalya yerleşim alanlarındaki traverten temellerin jeolojik-jeoteknik incelenmesi.67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014,Bildiri Özleri Kitabı,s.604-605,MTA Ankara.
 • 5 Özçelik,M.,Şentürk,M.,Sarı,S.,2014. Artvin Bayram ve Bağlık barajları inşaatı için agrega malzemesi araştırmaları.67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014,Bildiri Özleri Kitabı,s.606-607,MTA Ankara.
 • 6 Şentürk, M.,Özçelik, M.,2013. Batı Toros (Eğirdir Gölünün güneyi)Karbonat Platformunda mermer üretimini etkileyen jeolojik parametreler,66. Türkiye Jeoloji Kurultayı,01-05 Nisan 2013, Bildiri Özleri Kitabı, s.3, ODTÜ-Ankara.
 • 7 Özçelik,M.,Şentürk,M.,2013. Isparta Çünür Tepe Andezitlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi,66. Türkiye Jeoloji Kurultayı,01-05 Nisan 2013, Bildiri Özleri Kitabı, s., ODTÜ-Ankara.
 • 8 Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Toker, E.,2011. Büyüme faylarının kömür dağılımı,kalınlığı ve kalitesi üzerine etkisi:Etyemez kömür yatağı (Kangal-Sivas),Orta-Anadolu: 64. Jeoloji Kurultayı,25-29 Nisan,Bildiri özleri kitabı,s 99, Ankara
 • 9 Yağmurlu, F., Bozcu, M. ve Şentürk, M.,2006.GB'Anadolu'nun Aktif Tektonik Yapısı içinde Burdur fayının rolü. 59. Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Bildiri Özleri,s.398, Ankara.
 • 10 Bozcu, M.,Yağmurlu, F. ve Şentürk, M.,2006. Burdur fay zonunun paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye. 59. Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Bildiri Özleri,s.94-95, Ankara.
 • 11 Şentürk, M. ve Yağmurlu, F., 2003. Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003,s.42, Isparta.
 • 12 Bozcu, A., Bignot, G., Poisson, A., Şentürk, M. ve Bozcu, M., 2003. Peçenek Boğazı ve Söbüdağ kesitleri : Kuzey Beydağları karbonat platformunun tipik iki sığ deniz istifi, 20.Yıl Jeoloji sempozyumu, Bildiri özleri 14-16 Mayıs 2003, s.70, Isparta.
 • 13 Şahin, Ş., Yağmurlu, F., Bozcu, M., Şentürk, M., 2003. Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi, SDÜ. Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2003 Bildiri özetleri, s.60, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Toker, E.,2015. The Origin and Geological setting of Natural gas seeps in the Kemer-Çıralı area, Antalya, SW-Turkey.20th International Petroleum and Natural Gas congress and Exhibition of Turkey, May, 27 th-29th 2015, Proceedings book, Ankara.
 • 2 Yağmurlu, F., Poisson, A., Bozcu, A. ve Şentürk, M., 2007. Isparta Açısının tektonostratigrafik özellikleri ve petrol jeolojisi açısından irdelenmesi (Tectono-Stratigraphic characteristics and interpretation of petroleum potential of the Isparta Angle, SW-Turkey). Türkiye 16. Uluslararası Petrol ve doğalgaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS07), 29-31 Mayıs 2007, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yağmurlu, F., Şentürk, M. 2015. Geomorphologic and paleoseismologic evidence of 1914 and 1971’s earthquake activities on the Fethiye-Burdur fault zone, SW-Turkey. WMESS (The World Multidisciplinary Earth Sciences) 2015 Symposium, 7-11 September, 2015-Prague (Czech Republic).
 • 2 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Dumlupınar, İ., Altay, T., Murat, A., 2015. Investigation of rapid lateral facies changes in fault controlled coal-bearing Neogene basins around of the Afyonkarahisar district, in West of Turkey. WMESS (The World Multidisciplinary Earth Sciences ) 2015 Symposium, 7-11 September, 2015-Prague (Czech Republic).
 • 3 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Chatzipetros, A., Pavlides, S., Özgür, N., Pınar, A., Kamacı, Z., 2015. Geological setting and Paleoseismological features of the Fethiye-Burdur fault zone, SW-Turkey. Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015, Kocaeli (Turkey).
 • 4 Özgür,N., Yağmurlu,F., Kamacı,Z., Şentürk,M. and Çalışkan, T.A. 2010. Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey. XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece. 281-282.
 • 5 Alexandros,C.,Pavlides,S.,Yağmurlu,F.,Özgür,N.,Kamacı,Z. and Şentürk,M.,2010,Fault-Controlled Goemorphology and Paleoseismology of Fethiye Fault and Gulf.EGU General Assembly 02-07 May,Vienna,Austria.
 • 6 Uysal, K., Hepdeniz, K., Şentürk, M., 2009. Google Earth programının jeolojik harita alımında CBS platformu olarak kullanımı: Burdur (GB Türkiye) örneği, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, Bildiri Özleri Kitabı-1, s.378, MTA-Ankara.
 • 7 Pavlides, S., Chatzipetros, A., Michailidou, A., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z., Şentürk, M., 2009. Geological Indications for Active Deformation Along Fethiye and Gökova Faults, SW Turkey, AGU General Assembly 2009, Vienna, Austria.
 • 8 Chatzıpetros,A., Pavlides,S., Yağmurlu,F., Özgür,N., Pınar,A.,Kamacı,Z., Şentürk,M., Uysal,K.and Şener,E.,2009, Geological İnput for Quantitative Seismic Hazard Analysis in Burdur Area, SW Turkey.International Earthquake Symposium,17-19 August Kocaeli 2009.P:11.
 • 9 Kamacı,Z.,Özgür,N.,Yağmurlu,F.,Sarı,C.,Şentürk,M., and Çiftçi,C., 2008. The investigation of Kışla dome structure in southern part of Isparta Angle, SW Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress, Oslo.
 • 10 Yağmurlu,F.,Özgür,N.,Pavlides,S.,Chatzipetros,A.,Kamacı,Z.,Pınar,A.,Şentürk,M.,Şener,E. and Uysal K., 2008. Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress, Oslo,Norway, 6-14 August 2008.
 • 11 Chatzipetros A., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamaci, Z., Şentürk M., Michailidou, A. and Pavlides, S., 2008. Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey: submitted to 31nd General Assembly of the European Seismological Commission, Crete, 7-12 September 2008.
 • 12 Yağmurlu, F., Bozcu, M., Poisson, A.,Yılmaz, K., Şentürk, M., 2001. Active tectonic characteristics of SW-Anatolia: Importance of the Burdur fault zone, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, (Abstracts) 21-25 May, 2001, p.30, Isparta, Turkey.
 • 13 Poisson, A., Bozcu, M. & Şentürk, M., 2001. The Isparta Çay area revisited thirty years later: New mapping and new structural Outlook, (Abstracts) 21-25 May, 2001, p.123,Isparta, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Acıgöl ve Burdur Gölleri arasındaki bölgenin sismotektonik özellikleri, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 85 sayfa, Isparta (Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Fuzuli YAĞMURLU ).(Seismotectonic characteristics between region of the Acıgöl and Burdur lakes, SW Turkey).
 • Doktora Tezi
 • 1 Banaz(Uşak) Neojen havzasının jeolojisi ve kömür potansiyeli (Geology and coal potential of Banaz(Uşak) Neogene basin, West Turkey)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Güneybatı Anadolu'nun Sismik Etkinliği ve Burdur, Fethiye, Gökova Fayları Üzerinde Paleosismolojik Araştırmalar (Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of the southern part of Aegean-Peloponnisos-plate in the area between Burdur and Muğla, SW Turkey),2006, (105Y365 nolu) TÜBİTAK Projesi (Selanik - Aristotheles Üniversitesi ve S.Demirel Üniversitesi).
 • 2 Pleistocene explosive activity and volcanic hazards of the Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey, 2008 (104Y213 nolu) TÜBİTAK Projesi(Paris Sud Uviversity and S.Demirel Üniversitesi)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı anadolu Kömür Araştırma Projesi
 • 2 Burdur çevresinde yer alan ofiyolitik plaserlerin ağır mineral içeriğinin ve potansiyelinin araştırılması,2011.S.Demirel Üniversitesi BAP Projesi.
 • 3 Gölhisar ( Burdur ) Neojen Havzasının Stratigrafik,Sedimantolojik Özellikleri ve Yapısal Evrimi,2009.S.Demirel Üniversitesi BAP Projesi.
 • 4 Isparta güneyinde yer alan Kışla Dom yapısının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması,2006. (106Y186 nolu) TÜBİTAK Projesi.
 • 5 Burdur-Fethiye arasındaki bölgede Burdur fayının sismotektonik özelliklerinin araştırılması,2001 (101Y027 Nolu) TÜBİTAK Projesi. (Investıgation of seismotectonic characteristics of Burdur fault in between Burdur and Fethiye region)
 • 6 Anamas Dağı (Eğirdir-Isparta) yöresindeki Liyas yaşlı Çayır formasyonunun stratigrafik konumu ve sedimantolojik özellikleri, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, 2004(Stratigraphic setting and sedimantological features of the Liassic Çayır formation in the Anamas Dag region (Eğirdir-Isparta), western Anatolia).
 • 7 Acıgöl ve Burdur Gölleri arasındaki bölgenin sismotektonik özellikleri- SDÜ. Araştırma Fonu Projesi, Isparta. (Seismotectonic characteristics between region of the Acıgöl and Burdur Lakes,SW-Turkey)
 • 8 Burdur Belediyesi kent merkezi ve yakın çevresinin depremselliği ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi, Müh. Mim. Fak. Araştırma projesi,2001, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TPJD-Türkiye Petrol Jeologları Derneği
 • 2 TMMOB - Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türkiye Kömür İşletmeleri (Danışmanlık)
 • 2 Türkiye Kömür İşletmeleri (Danışmanlık)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Anlatım İlkeleri
Foto Jeoloji ve Uzaktan Algılama(Uygulama)
Jeoloji Müh. Bilgisayar Uyg.
Jeoloji Müh.Bilgisayar Uygulamaları
Jeoloji Mühendisliğinde Teknik Resim
Jeolojik Harita Bilgisi (Uygulama)
Meslek Hukuku
Saha Jeolojisi (Uygulama)
Sedimantoloji(uygulama)
Stratigrafi İlkeleri (Uygulama)
Tortul Kayaç. Çökelme Ortamları ve Fas. (Uygulama)
Yukarı çık