Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. LEVENT KÖSEKAHYAOĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. LEVENT KÖSEKAHYAOĞLU
Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Telefon 0246 2113072
E-Posta leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Marmara Üniv.İktisadi ve İdari Bil.Fak. İktisat Böl. (30.06.1991)
Yüksek Lisans Universıty Of Essex (16.12.1996)
Doktora Universıty Of Kent At Canterbury İktisat (24.11.2000)
İLGİ ALANLARI
Rekabet gücü, Türkiye-AB ticareti, Endüstri-içi ticaret
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Dış Ticaret ve Rekabet Gücü, 1923-2011, Alter Yayıncılık, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kösekahyaoğlu, L., 2006, 'Maastricht kriterleri açısından Türkiye ve 10 yeni Avrupa Birliği üyesi: Parasal Birliği'ne ne kadar hazırlar?', Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Ekonomi-Politik Tezler, Beta Yayınları, Ed.İrfan Kalaycı, 285-319.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kösekahyaoğlu, L., 2001, An analysis of the similarity between exports of Turkey and the EU12, 9 Eylül Üni. İşletme Fak. Dergisi, Sayı:2, 137-149, İzmir.
 • 2 Kösekahyaoğlu, L., 2002, Are wages really important? A study of the determinants of Turkey-EU trade, Review of Social, Economic and Business Studies, Sayı:1, Doğu Akdeniz Üni. Dergisi, 96-123.
 • 3 Kösekahyaoğlu, L., 2002, Does trade liberalisation matter? An Analysis of Intra- Industry Trade for Turkey and EU, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, 113-135.
 • 4 Kösekahyaoğlu, L., 2003, Comparative advantage of Turkey with regard to the EU, SDÜ İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 147-156.
 • 5 Kösekahyaoğlu, L. ve G. Özdamar, 2005, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, , Sosyoekonomi, 2005-2, s.73-102.
 • 6 Kösekahyaoğlu, L. ve Şentürk, C. (2006). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezini Testi:Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karsılaştırmalı Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2: 423-445.
 • 7 Kösekahyaoğlu, L., 2006, Hacettepe Üniversitesi, Teknoloji Üretme Yeteneği, Verimlilik ve Dış Ticaret: Türkiye ve AB'nin Yeni Üyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İİBF Dergisi, 2006-2, 17-45.
 • 8 Kösekahyaoğlu, L., 2006, Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Yakınlaşma Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 11-2, 165-188.
 • 9 Kösekahyaoğlu, L., 2006, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın AB'ye İhracatının Benzerliği Üzerine Sektörel Bir İnceleme, SDÜ, İİBF Dergisi,12-1, 181-198.
 • 10 Kösekahyaoğlu, L., 2006, Comparison of Turkey With Some New Members of EU in Terms of Competitiveness and Trade Structure, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 14, 77-98.
 • 11 Kösekahyaoğlu, L., 2007, Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma: 1980-2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, 36, 15-34.
 • 12 Kösekahyaoğlu, L., Özdamar, G., 2009, Avrupa Birligi'ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimler, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14-1, 17-30.
 • 13 Kösekahyaoğlu, L., ve Yegen, İ., AB Mali Yardımları ve Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Yeni AB Üyeleri Üzerine Bir Nedensellik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15-2, 27-42.
 • 14 Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu,L., 2011, Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt Sektöründe İnovasyon: Batı Akdeniz Bölgesinde Firmaları Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarda Güçlü ve/veya Zayıf Kılan Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2-14, 167-188.
 • 15 Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G., 2011, Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, 30-2, 29-49.
 • 16 Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu, L., 2011, Gıda Sektöründe Ürün ve İyileştirilmiş Ürün İnovasyonları: Batı Akdeniz Bölgesi Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3-2, 193-215.
 • 17 Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu, L., 2012, Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 180-205.
 • 18 Şentürk, C. ve Kösekahyaoğlu, L., 2014, TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ÜLKE VE POLİTİKA TEMELLİ BELİRLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi, CİLT XXXVI, SAYI II, S. 299-325.
 • 19 Kemeç, A. ve Kösekahyaoğlu, L., 2015, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 1 - Sayı/No.: 2 - Aralık.
 • 20 Şentürk, C. ve Kösekahyaoğlu, L., 2015, TÜRKİYE’NİN 1990-2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,C.20, S.1, s.169-197.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kösekahyaoğlu, L., "Test of Export Led Growth Hypothesis: A Comparative Analysis on Turkey and Newly Developing Countries," Business: Theory and Practice", 7, 243-253.
 • 2 Kösekahyaoğlu, L., "A Comparative Analysis of FDI in Turkey and the CEEC's: Is There any Link Between FDI and Trade?," Journal of Business, Economics and Management, 7, 183-200.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kösekahyaoğlu, L., 2009, Enerji Tüketimi ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kösekahyaoğlu, L. ve Gövdere, B., 2006, Ücretler, Sermaye Birikimi ve İç Pazar Büyüklüğünün Türkiye-Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi: Sektörel Bir Analiz, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Eylül 2006, Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Müge Burcu Özdemir, TÜRKİYE’NİN TARIM İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
 • 2 Ömer Faruk Kılınç, TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI VE MÜŞTERİ TERCİH KRİTERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ.
 • 3 Abidin KEMEÇ, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA.
 • 4 Eser Çapık, TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1979-2012 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME,
 • 5 Murat Çancı, 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE KRİZ DÖNEMİNDE ALINAN TEDBİRLERİN İŞLETMELERE KATKISI.
 • 6 Nuh Ali Türel, TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇISINDAN ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ, 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: 2008 KÜRESEL KRİZİNİN ANTALYA TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ayşe Durgun.
 • 2 GIDA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ŞEKERLEME, KAKAO VE ÇİKOLATA ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Nurdan KUŞAT
 • 3 ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN BELİRLEYİCİLERİ, TÜRKİYE'NİN İMALAT SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Doktora Tezi, Canan Şentürk.
 • 4 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Muhlis Can.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Davraz Kongresinde Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • 2 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Davraz Kongresinde İktisat dalında Tema Koordinatörlüğü.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Makro İktisat 1 Ders Notları
 • 2 Uluslararası İktisat 1 Ders Notları
 • 3 Türkiye-AB İlişkileri Dersi Notları
 • 4 Makro İktisat 2 Ders Notları
 • 5 Uluslararası İktisat 2 Ders Notları
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 AB ve Türkiye'nin Komsuları Ile Ekonomik Entegrasyonu, Güvenlik, Ticaret ve Dıs Yatırım Politikalar, TÜBITAK, IKILI ANLASMALAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR IÇIN PROJE ÖNERISI Hakemliği, Proje Yöneticisi: DIMITRIOS TRIANTAPHYLLOU, Yıl:2011.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta'da düzenlenen Belediye üst düzey personeline bilgi vermek amacıyla organize edilen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında Konuşmacı.
 • 2 Antalya'da düzenlenen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında Konuşmacı.
 • 3 Yerel TV kuruluşu Kanal 32'de '17 Aralık Kararlarının Türkiye'ye Etkileri' konulu söyleşide Konuşmacı.
 • 4 SDÜ Politika Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen 'Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi' konulu panelde Konuşmacı, 9.4.2015.
 • 5 Yerel TV Kanalı Kanal 32'de yayınlanan 'Isparta ve Türkiye'de İşsizliğin Nedenleri' konulu programda Konuşmacı, Mart 2015.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Kösekahyaoğlu, L., 2010, Ticaret Liberalizasyonu ve Ulusların Fakirliği, Türkçeye Çeviri, Orjinal Kitap Yazarları: A.P. Thirlwall ve P.P. Lopez, Orjinal Kitap ismi; Trade Liberalization and the Powerty of Nations, Alter Yayınları.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Bölüm 2, İktisadi Modeller; Değiş-tokuşlar ve Ticaret, s.23-60., Palme Yayıncılık.
 • 2 Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Önsöz ve Giriş Bölümü, Palme Yayıncılık.
 • 3 Kösekahyaoğlu, L. ve G. Özdamar, Rekabet Gücü Tartışmasını Anlamak, Çeviri: Paul R. Krugman'nın 'Making Sense of the Compatitiveness Depate' başlıklı makalesinin Türkçe çevirisi, 'İktisat Dergisi', İstanbul Üniversitesi Mezunlar Cemiyeti, Sayı:506-507, s.16-23. 2009 54 Düzenle Sil Atıflar
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Socrates Programları Fakülte ve Bölüm Koordinatörlüğü.
 • 2 Ulusal Ajans tarafından organize edilen Socrates Eğitim programlarında Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yardımcılığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Business Economics and Management.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Dış Ticaretin Rolü ve Nedensellik Analizi, SDÜ Vizyoner Dergisi, 2015.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Yeni Kriz Enerji Krizi mi?, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi,
 • 2 Uluslararası Ticaret Teorileri ve Paul Krugman'nın Katkıları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, İstanbul.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kösekahyaoğlu, L. ve Gövdere B., 2009, Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Gücü Analizi. SDÜ, BAP Projesi.
 • 2 Abidin Kemeç ve Kösekahyaoğlu, L., J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, BAP Projesi, SDÜ, Bitiş Tarihi:10.11.2015
VERDİĞİ DERSLER
AB'de Ekonomi Politikaları
Makro İktisat 1
Uluslararası İktisat 1
Türkiye-AB İlişkileri
AB''de Ekonomi Politikaları
İktisadi Planlama
Uluslararası İktisat Teorisi
Makro İktisat 1
International Economics (Uluslararası İktisat)
Uluslararası İktisat 1
Turkey-Eu Relations (Türkiye-AB İlişkileri)
Türkiye-AB İlişkileri
Küresel Ekonomi
Yukarı çık