Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nihat ALTUNTEPE
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Dış Ticaret
Telefon 2113076
E-Posta nihataltuntepe@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 27.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 31.1.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2.11.2011
İLGİ ALANLARI
Para Politikası Emek Piyasası Para Politikası Stratejileri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 AKYILDIZ, H., HATIRLI S.A., ALTUNTEPE, N., 2011,İktisada Giriş,Alter Yayıncılık, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ALTUNTEPE, N., ve Musa TÜRKOĞLU, "Türkiye'de 2002-2008 Dönemi Enflasyon Hedeflemesindeki Gelişmelere Yönelik Bir Analiz?" , Tabula Rasa dergisi, Yıl: 7/8 Sayı: 21/22.Yıl:2009.
 • 2 ALTUNTEPE, N., "2008 Küresel Krizinin Ülkelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin Dinamik Bir Analizi", SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt:1, Sayı:1.2009.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ALTUNTEPE, N., "Türkiye'de Uygulanan Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Tüketici Kredilerindeki Gelişmeler", TMSF Çatı Dergisi, Yıl:4, Sayı:20, Ocak-Şubat-Mart 2009, ss.38-42.
 • 2 KARABIÇAK, M. ve N. ALTUNTEPE, "AB Politikalarına Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Etkinliği ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi" Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2, Sayı:16, Nisan 2007, ss.47-49
 • 3 KARABIÇAK M., ALTUNTEPE N., "Sürdürülebilir Kentleşme ve Yerel Siyaset", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2, Sayı:18, Haziran 2007, s. 28-32.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TURUNÇ, Ö. Ve N. ALTUNTEPE, “Yöneticiler İş-Aile Çatışmasını Nasıl Yönetmeli? Turizm Sektörü Örneği”, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs 2014, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Cilt I, 267-270.
 • 2 ALTUNTEPE N. ve D. ÇABUŞ, “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılığı”, 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 9-12 Şubat 2014, Gazi Üniversitesi,2014.
 • 3 ALTUNTEPE, N. ve S. AĞCAKAYA, "Alternatif Para Politikası Stratejilerinden Enflasyon Hedeflemesi Startejisi Döneminde İstihdamdaki Gelişmelerin Analizi", 12. Çalışma İlişkileri İşsizlik ve İstihdam Temalı Kongre, 7 - 10 Ekim 2010 Belek-Antalya Ekim 2010.
 • 4 ALTUNTEPE, N., A. TETİK ve Ö. YALÇIN, "Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkileri (1990-2010)", 12. Çalışma İlişkileri İşsizlik ve İstihdam Temalı Kongre, 7 -10 Ekim 2010 Belek-Antalya Ekim 2010.
 • 5 KARABIÇAK, M., ALTUNTEPE, N., "KOBİ'lerin Kredi Yoluyla Finansmanı", 1. Orta Anadolu Kongresi (KOBİ'lerin Finansmanı ve Pazarlama Sorunları, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir), Ekim 2001, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALTUNTEPE, N. ve F.G.OKTAY, “Madencilik Sektöründe Vektör Otoregresif Model İle İstihdamı Etkileyen Unsurların Analizi”, Black Sea Balkan Symposium, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2014.
 • 2 IŞIK MADEN, Selen, SELEK, Duygu, ALTUNTEPE, Nihat "Financial Stability Challenges in the European Union Candidate Countries ", International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 2009
 • 3 ALTUNTEPE,N., IŞIK,M.S.,"The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey", International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ALTUNTEPE N. "Türkiye'nin Yabancı Sermaye Politikası ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (1980-2000)". Danışman: Yrd. Doç. Dr. Naci KARADUMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Ocak 2003.
 • Doktora Tezi
 • 1 ALTUNTEPE, N., "Türkiye'de Uygulanan Para ve Maliye Politikalarının İmalat Sanayii Üzerindeki Etkileri" Danışman: Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ.Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Algılamalarının İşgörenlerin Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi: Isparta Sağlık Sektörü Örneği (Hazırlayan: Dilek ÇABUŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 2 Örgütsel Stres Kaynaklarının ve Sürekli Kaygının İş Tatmini Üzerine Etkisi (SDÜ Kadın Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma) (Hazırlayan: Fatma HAMİLCİ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 3 Türkiye’nin İstihdam Analizi (1990-2013) (Hazırlayan: Fatime Gül OKTAY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 4 Asgari Ücretin Vergi Dışı Kalmasının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma (Hazırlayan: Özal ÇİÇEK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 1001 109K139 Nolu Proje "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma" - Yürütücü Doç. Dr. Murat KARAÖZ, 2009 - 2011.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı,2011-2015
VERDİĞİ DERSLER
Emek Piyasaları Yönetimi
Emek Piyasalarının Analizi
İktisada Giriş I
İktisada Giriş-II
İktisat Okulları ve Emek Piyasası
İş Değerlendirmesi ve Ücret Sistemleri
Makro İktisat
Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Toplu Pazarlık Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye'de İşgücü Piyasası
Türkiye'de ve Dünya'da Toplu Pazarlık
Ücret Teorisi
Yukarı çık