Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Adı Soyadı Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 8835
E-Posta cigdemkucukesmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 2.8.1990
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 19.4.2004
İLGİ ALANLARI
Çocuk diş hekimliği,TMD Sendrom, bulguları, tanı ve tedavisi Diş Hekimliğinde kompozit rezinler ve adeziv bağlayıcı sistemler Dental amalgam ve insan organizması üzerindeki etkileri Işık kaynakları ve rezin bazlı dental materyallerin polimerizasyonları Flor ve dental florozis
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Küçükeşmen HC, Küçükeşmen Ç, Üşümez A. Yaşlandırma prosedürünün, farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2010;1(2):39-48.
 • 2 Küçükeşmen HC, Küçükeşmen Ç, Erkut S, Doğudatekgezener M. Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2010;1(2):62-68.
 • 3 KÜÇÜKEŞMEN Ç, KIRZIOĞLU Z, CEYHAN KORUK D, ERKEN GÜNGÖR Ö, YAVUZ S, UYSAL S. KORUYUCU ELDİVEN KULLANIMI VE EL DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN CİLT DUYARLILIK REAKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.SDÜ Diş Hek Fak Derg.2010;2(1):12-22.
 • 4 KÜÇÜKEŞMEN HC, AKA PS,KÜÇÜKEŞMEN Ç, KILIÇARSLAN MA.FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE SERAMİKLE HAZIRLANAN SABİT RESTORASYONLARIN KIRILMA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.SDÜ Diş Hek Fak Derg. 2010;2(2):100-110.
 • 5 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KIRZIOĞLU Z, Prof., Dr., YAVUZ S., Hemşire, UĞUR R., Hemşire. Dişhekimliği-tıp sağlık personelinde, mesleki işbirliği-iletişimin değerlendirilmesi. Türk DişHekimliği Dergisi. 2008; 72: 113-119.
 • 6 KÜÇÜKEŞMEN HC, Yrd. Doç. Dr., ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., ULUDAĞ BC, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr., Gündüz B. Arş. Gör. LED ışık kaynağı ile polimerize edilen farklı rezin kompozit materyallerin polimerizasyon düzeylerinin incelenmesi. Türk Diş Hekimliği Dergisi. 2007;68(14):108-112.
 • 7 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr. , ARAS Ş., Prof.Dr. , KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr. Süt dişlerinde, RM-Cam iyonomer simanın bağlanma direncinin değerlendirilmesi. Türk Diş Hekimliği Dergisi; 2007; 69(14): 171-174
 • 8 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., ARAS Ş., Prof., Dr., KÜÇÜKEŞMEN HC., Yrd., Doç., Dr. Süt dişlerinde farklı adeziv sistemlerin bağlanma dirençleri. Türk Diş Hekimliği Dergisi. 2007; 70(14):241-245.
 • 9 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Dr. Dt., ÖZTAŞ D. D, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C, Dr. Dt., EROĞLU E, Yrd. Doç. Dr., KAPLAN R, Dr. Dt. Işıkla polimerize edilen restoratif materyallerin, oral antiseptik solüsyonlardaki bi-aksiyal eğilme dirençlerinin değerlendirilmesi. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi. 2005; 26:37-43.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlu Z, Erdoğan Y, Güngör ÖE. Karma ve daimi dişlenme dönemlerinde bulunan okul çocuklarının sosyoekonomik seviyeleri ve periodontal tedavi ihtiyaçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Determination of relationship between socioeconomical status and need of periodontal treatment of school children in mixed and permanent dentition periods. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 2014;41:1:21-28.
 • 2 Küçükeşmen Ç, Erkut S, Küçükeşmen HC. Halojen ve LED ışık kaynaklarıyla polimerize edilen ve total ve self-etch bağlayıcı sistemlerle süt dişi minesine bağlanan bir kompozit rezin materyalin bağlanma dirençlerinin değerlendirilmesi. Determination of bond strength of a composite resin material polymerized with halogen and LED light sorces which has bonded to enamel of primary teeth with total and self-etch bonding systems. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. (BSBD) 2013;:2:2:91-98.
 • 3 Küçükeşmen Ç, Erdoğan Y. Adelösanlarda, farklı kompozit rezin mateyallerin klinik performansı. Clinical performance of different composite resin materials in adolescents. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.2013;40:2:61-69.
 • 4 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlu Z, Erdoğan Y. Çocuklarda ve adelösanlarda bazı atipik yapıların, oral mukozal lezyonların ve halitozisin değerlendirilmesi. Assessment of some atypical structurs, oral mucosal lesions and halitosis in children and adolescents. A.Ü. Diş Hek Fak Derg.2013; 40:1:7-12.
 • 5 KÜÇÜKEŞMEN HC, KÜÇÜKEŞMEN Ç. Sınıf V Hibrid kompozit rezin restorasyonların mikrosızıntı düzeylerinin karşılaştırılması. Comparison of microleakage levels of Class-V hybrid composite resin restorations. Balıkesir Saglık Bil Derg (BSBD) 2012;:1:3:110-116.
 • 6 KÜÇÜKEŞMEN HC, NALÇACI A ,BERKSUN S , KÜÇÜKEŞMEN Ç. Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin değerlendirilmesi. Determination of color stability of composite resins polymerized with different light sources. A.Ü Diş Hek Fak Derg 2012;39:2:67-74.
 • 7 ERDOĞAN Y , KÜÇÜKEŞMEN Ç. FLOROZİSLİ DİŞLERDE SINIF-I KAVİTELERDE KONDANSE EDİLEBİLİR KOMPOZİT RESTORASYONLARIN KLİNİK BAŞARISININ USPHS (MODİFİYE RYGE) KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. "Evaluation of clinical success of condansable composite restorations in class-I cavities in fluorosed teeth according to USPHS (Modified Ryge) criteria". A.Ü. Diş Hek Fak Derg 39(2): 2012;39:2:57-66.
 • 8 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlu Z. SDÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Factors Affecting Choice of Profession of Students of Faculty of Dentistry of SDU. A.Ü Diş Hek Fak Derg 2012;39:3:117-128.
 • 9 Küçükeşmen Ç., Assist. Prof. Dr., Sönmez H., Prof. Dr. Microleakage of Class-V composite restorations with different bonding systems on fluorosed teeth. Eur J Dent. 2008;2:48-58.
 • 10 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr., ÖZTAŞ DD, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN HC, Yrd. Doç. Dr., ERKUT S, Yrd. Doç. Dr. Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve cam iyonomer siman materyallerin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2007 Haziran 14(2):17-23.
 • 11 KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr. , ÖZTAŞ D.D. Prof.Dr. , KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KAPLAN R., Dr. Dt. Farklı kompozit rezinlerin eğilme dirençlerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006;7(3):175-82.
 • 12 KÜÇÜKEŞMEN H.C., Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt., ÖZTAŞ D.D., Prof. Dr., KAPLAN R., Dr. Dt., .Farklı Tiplerdeki Geleneksel Ve Rezin-Modifiye Cam İyonomer Simanların Su Emilimi Ve Suda Çözünürlüğü. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 2005; 32(1):25-34.
 • 13 NALÇACI A., Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç, Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN H.C. Dr. Dt., Farklı Işık Kaynakları Ve Polimerizasyon Yöntemlerinin, Mikrosızıntı Üzerine Etkisi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. S. 31(2), 2004, s. 143-149.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 C Kucukesmen,A Usumez,BC Uludağ, B Gunduz, CH Kucukesmen, O Acar. Effect of light curing mode and type on conversion of resin composites. West Indian Medical Journal. e-published: 11Aug,2015 DOI:10.7727/wimj.2015.031
 • 2 Erkut S, Yilmaz B, Bagis B, Kucukesmen C, Ozdemir E, Acar O. Effect of different surface cleaning techniques on the bond strength of composite resin restorations. J Prosthet Dent 2014;112:949-956.
 • 3 Aras Ş, Küçükeşmen Ç, Küçükeşmen HC, Sönmez Şaroğlu I. Effect of deproteinization treatment on bond strengths of primary, mature and immature permanent tooth enamel. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 2013; Vol:37, Number:3, p. 275-9.
 • 4 ÇELİK Ç, Dr., ERKUT S, Assoc. Prof. Dr., GULŞAHİ K, Dr., YAMANEL K, Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç, Assist. Prof. Dr. Effect of sodium ascorbate on bond strength of different adhesive systems to NaOCl treated dentin. Aust Endod J. 2010; 36: 12-18.
 • 5 ŞAROĞLU SÖNMEZ I., Assist. Prof. Dr., ARAS Ş., Prof. Dr., ŞEN TUNÇ E., Assist. Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Assist. Prof. Dr. Clinical success of deproteinization in hypocalcified Amelogenesis Imperfecta. Quintessence Int. 2009; February 40(2): 113-118.
 • 6 SARI, S., Assoc. Prof. Dr., KUCUKESMEN C., Assist. Prof. Dr., SONMEZ H., Prof. Dr. Evaluation of the applicability of temporomandibular opening index in Turkish children with and without signs and symptoms of TMJD". CRANIO 2008; 26(3):197-201.
 • 7 NALÇACI A., Dr., ULUSOY N, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç, Dr. Effect Of LED Curing Modes On The Microleakage Of Pit And Fissure Sealants. Am J Dent 2007; 20: 255-258.
 • 8 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Assist. Prof. Dr., Sönmez H., Prof. Dr., Üşümez A., Assoc., Dr., Küçükeşmen HC., Assist.Prof. Dr. Effects of dental fluorosis on microleakage from Class-V ormocer restorations in permanent molar teeth. Fluoride, 2007, April-June, 40(2): 134-139.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yetiş CÇ, Küçükeşmen Ç. Çocuk hastalarda “dental kaygı ve davranış idaresi problemlerinin” görülme sıklığı ve etyolojik faktörleri"."Prevalance and etiologic factors of “dental anxiety and behavioral management problems” in pediatric patients. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, Cilt:2, Sayı:1, S.62-68.
 • 2 KÜÇÜKEŞMEN Ç,ÖZKUL S. Çocuklarda ve adelösanlarda “temporomandibular eklem disfonksiyon sendromu” tedavi yöntemleri. Treatment methods of “Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome” in children and adolescents. Kabul 11.11.2013,makale no:13/17, 78716168/824-02/77 sayı. A.Ü Diş Hek Fak Derg, 2013.
 • 3 Karaağaç E, Küçükeşmen Ç. Diş hekimliği kliniklerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon. “Sterilization and disinfection in dental clinics”. A.Ü Diş Hek Fak Derg, 2013;40:1:35-42.
 • 4 Yetiş CÇ, Küçükeşmen Ç. Diş Gelişimi sırasında meydana gelen dental anomaliler. Dental anomalies occuring while tooth development. Türk Diş Hekimliği Dergisi. The Turkish Journal of Dentistry. 2013; 21:86:28-31.
 • 5 ÖZKUL S, KÜÇÜKEŞMEN Ç. Adezivler: Genel ilkeler ve tekniği son durumu. General principles and the state of art. Balikesir Saglik Bil Derg (BSBD) 2012;:1:3:164-168.
 • 6 Mine Öztürk Tonguç, Çiğdem Küçükeşmen, Nilüfer Şahin Calapoğlu, Mustafa Soyöz, F. Yeşim Bozkurt PAPILLON-LEFEVRE SENDROMLU BİR OLGUNUN 5 YILLIK KLİNİK TAKİBİ VE MUTASYONEL ANALİZİ Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010;19(1):93-98.
 • 7 KÜÇÜKEŞMEN Çiğdem, Yrd. Doç. Dr., ERDOĞAN Yıldırım, Dt. Süt ve daimi dişlerde bağlayıcı ajanların etkinliği, biyouyumluluğu ve sitotoksisitesi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2009; 16(1): 48-55.
 • 8 Erdoğan Y, Küçükeşmen Ç. Çocuklarda ve adelösanlarda periodontal hastalıklar. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2009; 15:3:196-204.
 • 9 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr., SÖNMEZ H, Prof. Dr. Dişhekimliğinde florun, insan vücudu ve dişler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2008; 15(3): 43-53.
 • 10 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr., SÖNMEZ H, Prof. Dr. Çocuklarda ve adelösanlarda Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromu. SDÜ Tıp Fak. Derg. 2007 Eylül14(3): 39-47.
 • 11 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Assist. Dr., ÖZEN B., Assist. Dr., AKÇAM M., Assos.Prof. Dr. Multiple Hereditary Ostechondromatosis: A case report. Eur J Dent; 2007; 1(3):183-187.
 • 12 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr. Dental amalgamın insan organizması üzerindeki etkileri. SDÜ Tıp Fak Derg; 2007 Eylül 14(3):52-61.
 • 13 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN H.C. Dr. Dt., " Konik Diş Anomalisi " bulunan üç farklı olgunun, kompozit veneer restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel tedavisi (Olgu bildirimi). A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 2005; 32(3): 215-21.
 • 14 ARAS Ş., Prof. Dr., ŞAROĞLU I., Arş. Gör. Dt., ŞEN TUNÇ E. Arş. Gör. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt. Florozis Tanısında Hasta Hikayesinin Önemi (Vaka nedeniyle). A.Ü Diş Hek.Fak Derg. 2005; 32(1):71-78.
 • 15 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Dr. Dt., SÖNMEZ H. Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Dr. Dt., Ektodermal Displazi' Li Bir Çocuk Hastada Protetik Rehabilitasyon. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. S. 31(1), 2004, s. 79-84.
 • 16 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Arş. Gör. Dt., SÖNMEZ H. Prof. Dr. Kuron-Kök Kırığı: Olgu Raporu. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. S. 30(3), 2003, s. 255-260.
 • 17 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Arş. Gör. Dt.., ÖZER L. Dr. Dt., Cvek Pulpotomisi: Bir Olgu Bildirimi (4 Yıllık Klinik Takip). A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. S. 30(2), 2003, s. 171-175.
 • 18 SARI Ş., Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., Fasiyal-İnsizal Atipik Tüberkül. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. S. 30(2), 2003, s. 165-170.
 • 19 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., SARI Ş., Dr. Dt. Pyojenik Granüloma: Olgu Raporu A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. S. 29(2), 2002, s. 169-173.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çiğdem Küçükeşmen, Selim Erkut, Hakkı Cenker Küçükeşmen. Shear bond strength of composite resins on primary tooth enamel (Abstract no: P489). IDJ International Dental Journal 2013; Special Issue, Vol: 63, Issue Supplement s1, p: 253-4.
 • 2 Hakkı Cenker Küçükeşmen, Adil Nalçacı, Semih Berksun, Çiğdem Küçükeşmen. Color stability of condansable composites polymerized with halogen light unit (Abstract No: P723). IDJ International Dental Journal 2013; Special Issue, Vol: 63, Issue Supplement s1, p:344.
 • 3 Zuhal Kırzıoğlu, Ceylan Çağıl Yetiş, Çiğdem Küçükeşmen. Ergonomical evaluation of Dentists' working conditions and habits (Abstract No: P763). IDJ International Dental Journal 2013; Special Issue, Vol: 63, Issue Supplement s1, p: 356-7.
 • 4 Küçükeşmen Çiğdem, Edoğan Yıldırım. ONE-YEAR EVALUATION OF CLASS-I COMPOSITE RESTORATIONS IN FLUOROSED AND NON-FLUOROSED PERMANENT TEETH. Abstracts; Fluoride 45(3 Pt 1)151–218 July-September 2012.
 • 5 KIRZIOĞLU Z., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Assist. Prof. Dr., ALTUN AC, Res. Assist. Dt., ERDOĞAN Y., Dt. Evaluation of caries incidence and severity of age-6 teeth in children between 7 and 10 years-old with dental fluorosis and non-fluorosis. (Abstr. no. P37). Fluoride 2007; 40(4): p.290.
 • 6 ARAS Ş, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Assist. Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN HC., Assist. Prof. Dr. Influences of dental fluorosis and deproteinisation treatment on shear bond strengths of composite restorations in permanent molar teeth. (Abstr. no. P38). Fluoride 2007; 40(4): p.290-1.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., SÖNMEZ H., Prof. Dr. Bağlayıcı sistemler / Adeziv sistemler / Mine-dentin bonding ajanlar. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi. 2007; Temmuz-Eylül 9(3):8.
 • 2 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr. Farklı ışık kaynakları ve yeni polimerizasyon teknikleri. Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006; 9(2): 127-37.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Küçükeşmen Ç, Küçükeşmen H.C, Üşümez A. Farklı restoratif materyallerde renk değişikliği ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde yaşlandırmanın etkisinin incelenmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 21-24 Mayıs 2009, Çeşme İzmir. p14, sf. 126.
 • 2 Küçükeşmen Ç, Küçükeşmen H.C, Erkut S, Doğudatekgezener M. Farklı polisaj prosedürleri uygulanan kompozitlerde yüzey temas açısının belirlenmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 21-24 Mayıs 2009, Çeşme İzmir. p15, sf. 128.
 • 3 Öztürk Tonguç M, Küçükeşmen Ç, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Bozkurt FY. Cathepsin C genindeki etkisiz mutasyonlara rağmen gözlenen Papillon-Lefevre Sendromu: Bir olgu sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008 Maslak Sheraton Hotel, İstanbul.
 • 4 KÜÇÜKEŞMEN Ç.,Yrd. Doç. Dr., KIRZIOĞLU Z., Prof. Dr., YAVUZ S., Hemşire. "Sağlık personeli ve öğrencilerinde, koruyucu eldiven kullanımı ve el dezenfeksiyonu sıklığına bağlı olarak meydana gelen "Tip I Hipersensitivite" reaksiyonlarının görülme sıklığının değerlendirilmesi". 7. Ulusal Türk Pedodonti Sempozyumu, 1-4 Mart 2007, Erzurum.
 • 5 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KIRZIOĞLU Z., Prof. Dr., YAVUZ S., Hemşire, UĞUR R., Hemşire. Diş Hekimliği Kliniklerinde, diş hekimi-hemşire-yardımcı sağlık personelinin işbirliği-iletişiminin öneminin değerlendirilmesi. 7. Ulusal Türk Pedodonti Sempozyumu, 1-4 Mart 2007, Erzurum.
 • 6 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KIRZIOĞLU Z., Prof., Dr., ULU K.G., Arş. Gör. Dt., YAVUZ S., Hemşire. Isparta ili sağlık çalışanlarında, ellerde rastlanan cilt duyarlılık belirtilerinin değerlendirilmesi. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 7 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KIRZIOĞLU Z., Prof., Dr., CEYHAN D., Arş. Gör. Dt., YAVUZ S., Hemşire. Diş hekimliği fakültesi personeli ve staj öğrencilerinde, oral hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 8 BAYKUL T, Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr., ALTUN A.C., Arş. Gör. Dt. Stafne kemik kavitesi veya Anevrizmal kemik kisti (AKK): Nadir görülen bir olgu nedeniyle. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2006, Isparta.
 • 9 ARAS, Ş. Prof. Dr . SÖNMEZ I., Yrd. Doç. Dr., ŞEN TUNÇ E., Yrd. Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr. Hipokalsifiye Amelogenezis İmperfekta (HCAI) dişlere uygulanan deproteinizasyonun, kompozit kronların klinik başarısına etkisinin araştırılması. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2006, Isparta.
 • 10 KÜÇÜKEŞMEN, HC., Yrd. Doç. Dr., ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., ULUDAĞ B.C., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç.,Yrd. Doç. Dr., GÜNDÜZ B. Arş. Gör. LED ışık kaynağı ile polimerize edilen farklı rezin kompozit materyallerin polimerizasyon düzeylerinin incelenmesi. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2006, Isparta.
 • 11 KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr., NALÇACI A., Doç. Dr., BERKSUN S., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr.Halojen ve LED ışık kaynakları ile polimerize edilen farklı kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin incelenmesi. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2006, Isparta.
 • 12 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr. Halojen ve LED ışık cihazları ile polimerize edilen kompomer ve kompozit restoratif materyallerin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2006, Isparta.
 • 13 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr. Farklı ışık cihazları ile polimerize edilen kompomer ve kompozit rezin materyallerin, yaşlandırma öncesi ve sonrasında yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2006, Isparta.
 • 14 SARI Ş., Doç. Dr. KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr. SÖNMEZ H. Prof. Dr. Farklı dişlenme dönemlerinde TemporoMandibular Açılma İndeksinin, eklem disfonksiyonu ile ilişkisi. Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 mayıs, 2006, Isparta.
 • 15 KIRZIOĞLU Z., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr.Dt., KARAYILMAZ H., Arş.Gör. Dt. Trombosit hastalıkları/ Pedodontist yaklaşımı: İdiyopatik Trombositopenik Purpura, Kalıtsal Platelet Disfonksiyonu (Bernard Soulier Sendromu), Trombasteni (Glanzman Sendromu). Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi (11-15 Mayıs, 2005).
 • 16 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt. Ön sürekli dişlerdeki tetrasiklin renkleşmesinin, "Vital ağartma" ve "Kompozit laminate veneer rezin restorasyon" yöntemleri ile estetik tedavisi: 3 yıllık klinik takip. Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi, (11-15 Mayıs, 2005).
 • 17 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr.Dt. Sert ve kronik diş fırçalama travmasına bağlı olarak sağ üst ön kesici dişin kole bölgesinde gelişen pyojenik granüloma, 1 yıl sonraki rekürrensi ve 3 yıllık klinik takibi. Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi (11-15 Mayıs, 2005).
 • 18 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt. Üst ön sol daimi kesici dişte gözlenen makrodonti olgusu ve olgunun selektif mölleme ve lokal florid uygulamalarıyla yapılan estetik tedavisi ve 6 aylık klinik takibi (Olgu Bildirimi). Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi (11-15 Mayıs, 2005).
 • 19 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Dr.Dt. ARAS Ş, Prof.Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Dr. Dt. Süt dişlerinde LED cihazı ile polimerize edilen iki farklı kompozit sistemin mineye bağlanma dirençlerinin karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi (11-15 Mayıs 2005, Kemer).
 • 20 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Dr.Dt., ARAS Ş, Prof.Dr., KÜÇÜKEŞMEN H. Dr. Dt. Halojen ve LED ışık kaynakları ile polimerize edilen bir rezin-modifiye cam iyonomer simanın süt dişi minesine makaslama bağlanma dirençlerinin karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi (11-15 Mayıs, Kemer, 2005).
 • 21 KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., SÖNMEZ H., Prof. Dr., ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H. C. Dr. Dt. Florozisli dişlerde, farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen ormoser rezinin Sınıf V restorasyonlardaki mikrosızıntı düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 15. Bilimsel toplantısı (22-23 Ekim, 2005,Ankara).
 • 22 KÜÇÜKEŞMEN H. C., Dr. Dt. ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., ULUDAĞ B. C., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., GÜNDÜZ B. Arş. Gör. Farklı rezin kompozitlerin polimerizasyonunda, halojen ve light emitting diode ışık cihazlarının etkinliği. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 15. Bilimsel toplantısı (22-23 Ekim, 2005,Ankara).
 • 23 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Dr., Dt., SÖNMEZ H., Prof. Dr., Florozisli Daimi İnsan Dişlerinde; "Zımparalama", "Farklı Sürelerde Asitle Dağlama" Ve "İki Faklı Bağlanma Sistemi" Uygulamalarının, Minede Kompozit Rezinlerin Bağlanma Dirençleri Ve Mine-Kompozit Rezin Arasında Gözlenen Kırılma Tipleri Üzerine Etkisi. Türk Pedodonti Derneği , V. Ulusal Sempozyumu (28-29 Mayıs 2004, Konya).
 • 24 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Dr. Dt., SÖNMEZ H. Prof. Dr., "Florozisli Dişlerde 30 Ve 60 Sn'lik Sürelerde Asitle Dağlama İşleminin" Ve " Total Ve Self-Etch Bağlayıcı Sistemlerin" Uygulanmasının; Sınıf V Kompozit Restorasyonlarda Gözlenen Mikrosızıntı Üzerine Etkisi. Türk Pedodonti Derneği , V. Ulusal Sempozyumu (28-29 Mayıs 2004, Konya).
 • 25 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN H. C. Dr. Dt., Üç Olgu Nedeniyle; Kama Diş Anomalisi. Türk Pedodonti Derneği , V. Ulusal Sempozyumu (28-29 Mayıs 2004, Konya).
 • 26 ARAS Ş., Prof. Dr., ŞAROĞLU I., Arş. Gör. Dt., ŞEN TUNÇ E Arş. Gör. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Dr. Dt. Enteresan Bir Florozis Olgusu Türk Pedodonti Derneği , V. Ulusal Sempozyumu (28-29 Mayıs 2004, Konya).
 • 27 ARAS Ş. Prof. Dr., ŞEN TUNÇ E., Arş. Gör. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Arş. Gör. Dt.,. Amelogenezis İmperfekta'lı Çocuklarda Diş Gelişimi.Türk Pedodonti Derneği, 13.Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 28 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt, SÖNMEZ H., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C. Arş., Gör., Ektodermal Displazi: Bir Olgu Nedeniyle. Türk Pedodonti Derneği, 13.Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 29 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt, ÖZEN B., Arş. Gör. Dt, Osteokondromatozis: Olgu Raporu. Türk Pedodonti Derneği, 13.Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 30 SARI Ş., Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., SÖNMEZ H., Prof. Dr., Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Bulunmayan Türk Çocuklarında, Temporomandibüler Açılım İndeksi. Türk Pedodonti Derneği , 13.Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 31 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., SÖNMEZ H. Prof. Dr., Fluorozisli Dişlerde, Asitle Dağlama Süresinin Uzatılmasının, Minede Kompozitlerin Makaslama-Bağlanma Dirençlerine Etkisi. Türk Pedodonti Derneği, 13.Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 32 ARAS Ş. Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Arş. Gör. Dt., Fluorozisli Mineye Uygulanan Deproteinizasyonun, Kompozitlerin Makaslama Bağlanma Direnci Üzerine Etkisinin Araştırılması. Türk Pedodonti Derneği, 13.Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 33 KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., SARI Ş. Dr. Dt. Pyojenik Granüloma: Vaka Raporu. Türk Pedodonti Derneği, 12.Ulusal Kongresi (27-31 Mayıs 2001, Bodrum).
 • 34 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Arş. Gör. Dt. ÖZER L. Dr. Dt. ,Cvek Pulpotomisi: Bir Olgu Nedeniyle 4 Yıllık Klinik Takip. Türk Pedodonti Derneği, 12.Ulusal Kongresi (27-31 Mayıs 2001, Bodrum).
 • 35 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Arş. Gör. Dt., SÖNMEZ H., Prof. Dr. Bir Olgu Nedeni İle Kuron-Kök Kırığı. Türk Pedodonti Derneği, 12.Ulusal Kongresi (27-31 Mayıs 2001, Bodrum).
 • 36 SÖNMEZ H, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., ÜÇTAŞLI S. Prof. Dr., Farklı Işık Kaynaklarının Sınıf II Kavitelerin Restorasyonunda Kullanılan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntısı Üzerine Etkisi. Türk Pedodonti Derneği, 12.Ulusal Kongresi (27-31 Mayıs 2001, Bodrum).
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Küçükeşmen Ç, Karaağaç. Ortodontik Tedavi İhtiyacı İndekslerinin Değerlendirilmesi. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 2-5 Kasım 2015, Cratos Hotel, KKTC. (Kabul edildi)
 • 2 Küçükeşmen Ç, Karaağaç. Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 2-5 Kasım 2015, Cratos Hotel, KKTC. (Kabul edildi).
 • 3 Küçükeşmen Ç, Karaağaç, E. "12-14 yaşlarındaki çocukların ortodontik tedavi gereksinimlerinin, çocukların kendi istekleri ve ailelerinin sosyoekonmik düzeyleri ve eğitim seviyeleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Poster Numarası: 337. *13-15 Kasım 2014, 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi (November 13-15, 2014,21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry),Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Merkezi, İstanbul. and *8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri, Pedodonti Dernekleri Kongresi (8(November 13-15, 2014,21st International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry) Harbiye Military Museum and Cultural Center, İstanbul, Turkey.
 • 4 Küçükeşmen Ç, Karaağaç, E. "Comparison and evaluation of the oral hygene habits of 12-14 year-old children and their parents." Poster Number:299 * 8th November 13-15, 2014,21st International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Center, İstanbul, Turkey. (8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri, Pedodonti Dernekleri Kongresi.) * November 13-15, 2014,21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, (13-15 Kasım 2014, 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Merkezi, İstanbul.
 • 5 Küçükeşmen Ç, Erkut S, Küçükeşmen HC. Shear bond strength of composite resins on primary tooth enamel. Annual World Dental Congress, FDI, 28-31 August/2013,p.489, İstanbul.
 • 6 Küçükeşmen HC, Nalçacı A, Berksun S, Küçükeşmen Ç. Color stability of condansable composites polymerized with halogen light unit. Annual World Dental Congress, FDI, 28-31 August/2013,p.723, İstanbul.
 • 7 Kırzıoğlu Z, Yetiş CÇ, Küçükeşmen Ç. Ergonomical evaluation of dentists' working conditions and habits. Annual World Dental Congress, FDI, 28-31 August/2013,p.763, İstanbul.
 • 8 Erkut S, Yılmaz B, Bagis B, Kucukesmen C, Ozdemir E. Effect of surface cleaning techniques on composite resin bonding. IADR, 20-23 March, 2013 / Seattle, Washington, USA.
 • 9 Küçükeşmen Ç, Erdoğan Y. One-Year Evaluation of Class-I Composite Restorations in Fluorosed and Non-fluorosed Permanent Teeth. International Society for Fluoride Research. XXXth Conference/Advances in Fluoride Research. Program and Abstract Book; P-01.P.78. September, 5-8.2012 / Szczecin, Poland.
 • 10 Küçükeşmen Ç, Gök B, Küçükeşmen HC. Ektodermal displazili çocuk hastalarda, akrilik çocuk protezlerinin yumuşak astar protez kaide materyali kullanımının avantajları: İki olgu bildirimi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Belek/Antalya.
 • 11 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlu Z, Altun AC, Gündoğay İ. SDÜ Diş hekimliği Fakültesi öğrencilerinin meslek seçiminde diş hekimliğini tercih etme kriterlerinin ve doktora/uzmanlık eğitiminin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Belek/Antalya.
 • 12 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlı Z, Gündoğay İ, Altun AC. Diş Hekimliğinde uzmanlık yasası öncesi/sonrasında, "5. sınıf öğrencilerinin ve doktora/uzmanlık/DUS/ÖYP asistanlarının", édoktora/uzmanlık eğitimi ve uzmanlık alan tercihleri ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Belek/Antalya.
 • 13 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlu Z, Erdoğan Y, Güngör Ö. Karma ve daimi dişlenme dönemlerinde bulunan okul çocuklarının sosyoekonomik seviyeleri ve periodontal tedavi ihtiyaçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Belek/Antalya.
 • 14 Erdoğan Y, Küçükeşmen Ç. Florozisli daimi molar dişlerde bir mikrohibrit rezin kompozit materyalin klinik performansının belirlenmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Belek/Antalya.
 • 15 Küçükeşmen Ç, Kırzıoğlu Z, Erdoğan Y, Güngör Ö. Süt, karma ve daimi dişlenme dönemlerinde gözlenen, yumuşak dokulara ait bazı atipik gelişimsel yapıların ve oral lezyonların değerlendirilmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Belek/Antalya.
 • 16 Kırzıoğlu Z, Küçükeşmen Ç, Altun AC, Ulu KG. Ebeveyn ve çocuğun dental anksiyetesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Evaluation of dental anxiety relationship between children and parents. 18th Congress of the Turkish Society of Paediatric Dentistry, 1-3 Nisan 2011, İstanbul.
 • 17 Küçükeşmen HC, Küçükeşmen Ç. Comparison of microleakage of two hybrid resin composites in Class-V restorations. The 4 E's of Endodontics. March 17-19, 2011, Isparta.
 • 18 Erdoğan Y, Küçükeşmen Ç. Clinical evaluation of Class-I composite restorations in fluorosed and non-fluorosed permanent teeth-A Pilot Study. The 4 E's of Endodontics. March 17-19, 2011, Isparta.
 • 19 Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Yrd. Doç. Dr., Zeynep ÖKTE Prof. Dr., Mahmoud Faytrouny, Dr. Süt azı dişlerinde, kompomer ve amalgam restorasyonların klinik başarısı. 9. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları, Uluslararası Bilimsel Kongresi ve Sergisi, İzmir, 16-18 Mayıs 2008.
 • 20 ARAS Ş., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN HC., Yrd. Doç. Dr. Influence of dental fluorosis and deproteinisation treatment on shear bond strengths of composite restorations in permanent molar teeth. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China.
 • 21 KIRZIOĞLU Z., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., ALTUN A.C., Arş. Gör. Dt., ERDOĞAN Y., Dt. Evaluation of caries incidence and severity of 6 age-teeth in children between 7-10 years-old with dental fluorosis and non-fluorosis. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China.
 • 22 Kucukesmen C, Yrd. Doç. Dr., Kırzıoğlu Z, Prof. Dr., Yavuz Z, Hemşire, Uysal S, Hemşire. Determination of the frequency of oral health behaviours in dental and other health staff.12 th Congress of the Bass. 12-14 Nisan 2007, İstanbul, Türkiye.
 • 23 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. Dr., ÖZTAŞ D.D, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C, Yrd. Doç. Dr., ERKUT S, Yrd. Doç. Dr. Işıkla sertleşen cam-iyonomer, kompomer ve kompozitlerin su emilimi ve çözünürlük düzeyleri. 6. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Antalya, 1-3 Aralık 2006.
 • 24 KÜÇÜKEŞMEN HC, Yrd. Doç. Dr., AKA PS, Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç. DR., KILIÇARSLAN MA, Doç. Dr. Fiberle-güçlendirilmiş kompozit ve lityum disilikat'la güçlendirilmiş cam-seramik'le hazırlanan inley-destekli sabit restorasyonların kırılma dirençleri. 6. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 1-3 Aralık 2006.
 • 25 ÖZTÜRK M, KÜÇÜKEŞMEN Ç. Papillon Le'Fevre Sendromu(PLS): Olgu Bildirimi. E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, 29 Eylül-01 Ekim 2005, İzmir.
 • 26 ARAS Ş., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş. Gör. Dt., KÜÇÜKEŞMEN H.C. Arş. Gör. Dt., ŞAROĞLU I., Arş. Gör. Dt., Effect Of Sodium Hypochloride Pre-Treatment On Decidious And Immature Permanent Tooth Enamel Bonding. 7 th. Congress Of The Balkan Stomatological Society (28-30 Mayıs 2002, Kuşadası).
 • 27 ÜÇTAŞLI S. Prof. Dr., SÖNMEZ H. Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Arş.Gör.Dt. Effects Of Different Light Source And Mode On Microleakage Flowable -Packable Composite Restorations. Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi (4-6 Haziran 2001, Ankara).
 • Doktora Tezi
 • 1 Florozisli daimi insan dişlerinde, iki farklı bağlanma sisteminin, mineye bağlanma üzerine olan etkilerinin, in vitro olarak incelenmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Florozisli ve florozisi olmayan süt ve daimi dişlerde farklı rezin esaslı materyallerle yapılan iki yüzlü restorasyonların ve kole restorasyonlarının in-vivo olarak karşılaştırılması. (Doktora öğrencisi: Dt. Yıldırım Erdoğan)
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt. İbrahim Gündoğay'ın " Nöroterapötik "binöraal beat" ses tonları ile oluşturulan hemisferik senkronizasyonun çocuk ve adelösan bireylerde diş tedavisi sırasında ortaya çıkan dental kaygı düzeyinin azaltılması üzerine etkisinin incelenmesi." isimli tez konulu Doktora tez çalışmasında,Tez Danışmanı Öğretim Üyesi.
 • 2 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt. Esra KARAAĞAÇ'ın "12-14 yaşlarındaki çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin değerlendirilmesi" isimli tez konulu DUS tez çalışmasında,Tez Danışmanı Öğretim Üyesi.
 • 3 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt. Tuba TASA'nın "Isparta İli'nde, 3-5 arası çocuklarda erken çocukluk çağı çürüklerinin ve oral hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi" isimli tez konulu DUS tez çalışmasında,Tez Danışmanı Öğretim Üyesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta İli ve ilçelerinin sudaki flor oranları ile dental florozis dereceleri ve çürük insidansı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. 2498-M-10 No'lu BAP Projesi.
 • 2 Florozisli ve florozisli olmayan süt ve daimi dişlerde farklı rezin esaslı materyallerle yapılan iki yüzlü restorasyonların ve kole restorasyonlarının in-vivo olarak karşılaştırılması. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. 1942-D-09 no’lu BAP projesi. 02.04.2013/09.04.2013.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Ulusal Türk Pedodonti Sempozyumu Organizasyon komitesinde görevli olmak. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı.26-27 Mayıs 2006, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Küçükeşmen Ç. Doç. Dr. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'nda,SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine, Akademik ve Yardımcı Sağlık Personeli'ne sunulan; "Diş Hekimliği Kliniklerinde Enfeksiyon ve Enfeksiyon Kontrolü" konulu konferans. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2015, Isparta.
 • 2 Küçükeşmen Ç. Doç. Dr. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı, Ağız-Diş Sağlığı Haftası Etkinliklerinde Ana Sınıfları Öğrencileri ve Ana Sınıfları Eğitmenleri'ne sunulan; "3-6 yaş arası çocuklarda, oral hijyen alışkanlıkları ve oral hijyen eğitiminin önemi" konulu konferans. 2014,TED Isparta Koleji,Isparta.
 • 3 Küçükeşmen Ç. Doç. Dr. "Beslenme ve diş çürüğü arasındaki ilişki ve diş çürüklerinin önlenmesinde diyetin kontrolünün önemi" konulu konferans. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Diş hekimliği Haftası Etkinlikleri programı".26.11.2010, Isparta.
 • 4 Küçükeşmen Çiğdem, Dr. Dt. SDÜ Radyo-Televizyon Araştırma Uygulama Merkezi stüdyolarından yayın yapan Polis Radyosu'nda; bir eğitim-kültür programı olan "Neşeli Sabahlar" programında programı'nda konuşmacı olarak görev alma. : "Pedodonti'de Sistemik ve Topikal Flor Uygulamalarının Yeri ve Önemi" konulu "Söyleşi". (11.01.2005), Isparta.
 • 5 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç.Dr. 21-25 Kasım 2005, Diş Hekimliği Haftası, Diş Hekimliği Etkinlikleri nedeniyle; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde toplumumuzun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla Türk Eğitim Derneği (TED) Isparta Koleji'nde; 4., 5., 6. sınıf ilkokul öğrencilerine verilen "Ağız Ve Diş Sağlığı" Konulu Konferans. (25.11.2005, Isparta).
 • 6 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Arş. Gör. Dt. "Sağlıklı Büyüme İçin, İlköğretim Çağındaki Öğrencilere Hedef Davranışların Kazandırılması" Amacına Yönelik Yürütülen Sağlık Programı Çerçevesinde Verilen "Ağız Ve Diş Sağlığı" Konulu Konferans. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Koleji'nde; "Ağız Ve Diş Sağlığı" Konulu Konferans (3 Nisan 2002, Ankara).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi.
 • 2 Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. (BSBD).
 • 3 (AOT) Acta Odontologica Turcica Dergisi'nde hakemlik.
 • 4 Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 5 Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi.
 • 6 Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 7 Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı DUS Öğrencisi Araştırma Görevlisi Dt. Esra Sinem Kemer'in "Uzmanlık Bitirme Sınavı" Tez Savunma Yedek Jürisi'nde Görevlendirilme.30.06.2015.
 • 2 Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi,1,2,3,4,5.Sınıflarda öğrenim görmekte olan 13 adet Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisine dair danışmanlık ve gözetmenlik görevi.
 • 3 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen'in,sorumlu araştırmacı olarak, SDÜ Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, "Isparta İli'nde, 3-5 yaş aralığındaki çocuklarda, Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinin ve Oral hijyen Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi" isimli araştırmada, DUS Öğrencisi Dt. Tuba Tasa (yardımcı araştırmacı) ile birlikte görevlendirilmesi (09.07.2015/136 sayılı etik kurul kararı ile birlikte). 72867572-050-2242 sayılı Etik Kurul Kararı, 22.07.2015, Isparta.
 • 4 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilm Dalı DUS öğrencisi Dt.Esra Karaağaç'ın (tez) danışmanı olarak görevlendirilme (tekrar). 02/9 no'lu karar, 25.05.2015, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD, Isparta.
 • 5 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilm Dalı DUS öğrencisi Dt.Tuba Tasa'nın (tez) danışmanı olarak görevlendirilme (tekrar). 02/9 no'lu karar, 25.05.2015, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD, Isparta.
 • 6 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı DUS Öğrencisi Dt. Esra Karaağaç'ın, "DUS Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 25.05.2015, 02/09 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 7 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında Pedodonti Anabilim Dalı'na alınacak Doktora Öğrencisi Mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.07.09.2015 , Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Isparta.
 • 8 Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen. Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı'na Yrd. Doç. Dr. olarak atanmak üzere başvurmuş bulunan, Dr. Dt. Zeynep Aslı Güçlü'nün bilimsel dosyasını incelemek üzere belirlenen bilimsel komitede, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 33731208-204.01.01 sayı'lı karar.27.03.2015, Kayseri.
 • 9 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Ceylan Çağıl Yetiş'in "Doktora Yeterlilik Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.12.05.2014, 14/02 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 10 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Seda Özkul'un "Tez İzleme komitesi" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.04.04.2014, 11/01 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 11 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Zülfikar Zahit Çiftçi'nin, " Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 09.06.2014, 17/01 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 12 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen'in,sorumlu araştırmacı olarak, SDÜ Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, "12-14 yaşlarındaki çocuklarda, ortodontik tedavi ihtiyacı indeksi" isimli araştırmada, DUS Öğrencisi Dt. Esra Karaağaç (yardımcı araştırmacı) ile birlikte görevlendirilmesi (04.06.2014/93 sayılı etik kurul kararı ile birlikte). 72867572-050-2031 sayılı Etik Kurul Kararı, 09.06.2014, Isparta.
 • 13 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen'in,sorumlu araştırmacı olarak, SDÜ Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, "12-14 yaşlarındaki çocuklarda, Periodontal problemler ve Ağız kokusunun Değerlendirilmesi" isimli araştırmada, DUS Öğrencisi Dt. Esra Karaağaç (yardımcı araştırmacı) ile birlikte görevlendirilmesi (17.06.2014/65 sayılı etik kurul kararı ile birlikte). 72867572-050-1560 sayılı Etik Kurul Kararı, 22.04.2014, Isparta.
 • 14 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen'in,sorumlu araştırmacı olarak, SDÜ Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, "Nöroterapötik "binaural beat" ses tonları ile oluşturulan hemisferik senkronizasyonun, çocuk ve adelösan bireylerde, diş tedavisi sırasında ortaya çıkan dental kaygı düzeyinin azaltılması üzerine etkisinin incelenmesi" isimli araştırmada, Doktora Öğrencisi Dt. İbrahim Gündoğay (yardımcı araştırmacı) ile birlikte görevlendirilmesi (17.04.2015/71 sayılı etik kurul kararı ile birlikte). 72867572-050-1554 sayılı Etik Kuruk Kararı, 22.04.2014, Isparta.
 • 15 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilm Dalı DUS öğrencisi Dt.Esra Karaağaç'ın (tez) danışmanı olarak görevlendirilme. 2014-1/2 no'lu karar, 10.01.2014, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD, Isparta.
 • 16 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında Pedodonti Anabilim Dalı'na alınacak Doktora Öğrencilerinin Mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.23.01.2014, 05/01 nol'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Isparta.
 • 17 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı "Mevlana Değişim Programı" koordinatörü olarak görevlendirilme. 13.03.2013, Isparta.
 • 18 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliğ Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu/"Komiteler" kararı doğrultusunda; "Pembe Kod Ekibi"'nde görevlendirilme. 01.04.2013, Isparta.
 • 19 Küçükeşmen Ç. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD Öğretim üyesi olarak, SDÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Toplum önünde etkili konuşma, yönetim ve liderlik becerileri" konulu eğitim programında görevlendirilme.07-10.05.2013, Isparta.
 • 20 Küçükeşmen Ç. 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Türk Diş Hekimleri Haftası çerçevesinde yapılan "TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ HAFTASI" etkinliğinde sosyal görev.
 • 21 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Seda Önol'un, "Doktora Yeterlilik Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.19.12.2013, 2013/03 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 22 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Yıldırım Erdoğan'ın, " Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 09.01.2013, 02/04 no'lu karar. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 23 Küçükeşmen Ç. "Tıpta ve diş hekimliği kapsamında uzmanlık eğitimi yönetmeliği" kapsamında kurulan "DUS Uzmanlık Eğitimi Koordinatörlüğü" 'nde, Pedodonti Anabilim Dalı Temsilcisi" olarak görevlendirilme. 282/21 no'lu karar. 01.08.2012, Isparta.
 • 24 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında Pedodonti Anabilim Dalı'na alınacak Doktora Öğrencilerinin Mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.25.01.2012, 03/09 nol'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 25 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında Endodonti Anabilim Dalı'na alınacak Doktora Öğrencilerinin Mülakat sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme.25.01.2012, 03/09 nol'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 26 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Ayşe Ceren Altun'nun, "Düzeltme Sonrası Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 29.02.2012, 09/05 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 27 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencileri, Dt. Ayşegül Sarıtekin ve Dt. Begüm Gök'ün "Tez izleme komitesinde" asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 23/02 no'lu karar. 30.05.2012, Isparta.
 • 28 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Özge Güngör'ün, "Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 08.02.2011, 05/084no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 29 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi, Dt. Zülfikar Zahit Çiftçi'nin "Tez izleme komitesinde" asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 07/18 no'lu karar. 18.02.2011, Isparta.
 • 30 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Başak Yazkan'ın, "Doktora Yeterlilik Sınavı" jürisinde, yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme. 05.04.2011, 14/01 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 31 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi, Dt. İbrahim Gündoğay'ın "Tez İzleme Komitesi'nde" asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 20/08 no'lu karar. 17.05.2011, Isparta.
 • 32 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Kadriye Görkem Ulu'nun, "Düzeltme Sonrası Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 03.06.2011, 22/06 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 33 Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Kenan Cantekin'in, "Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme. 29.11.2011, 2011.24.7/B no'lu karar. Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Erzurum.
 • 34 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Begüm Gök ve Dt. Ayşegül Sarıtekin'in, "Doktora Yeterlilik Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.30.11.2011, 39/21 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 35 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi,Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin, "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin" 36. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süre ile "Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilme.24.03.2011, 13/01 no'lu kararı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 36 Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencilerinin doktora yeterlilik komitelerinde 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilme, 15 Nisan 2010.
 • 37 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti ABD Doktora öğrencisi (070310001)Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ'nin Doktora yeterlilik sınavında, asil jürisi olarak görevlendirilme. 15 Nisan 2010.
 • 38 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi ABD Doktora öğrencileri (0740312002) Kemal Çavdarlı'nın ve Kıvanç Utku ULUSOY'un Doktora yeterlilik sınavlarında, yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme. 17 Mayıs 2010.
 • 39 31.05.2010 tarihinde, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden, Derya CEYHAN, Görkem ULU ve Ceren ALTUN'un tez izleme komitelerinde asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.
 • 40 01.06.2010 tarihinde, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden, Yıldırım ERDOĞAN ve Özge ERKEN'in tez izleme komitelerinde asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.
 • 41 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. İbrahim Gündoğay'ın "Doktora Yeterlilik Sınav" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.14.04.2010, 334 sayılı yazı.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 42 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi,Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin, "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin" 36. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süre ile "Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilme.26.11.2010, 40/02 no'lu kararı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 43 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Gül Yıldız'ın, "Doktora Yeterlilik Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.16.12.2010, 43/02 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 44 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Dt. Derya Ceyhan'ın, "Doktora Tez Savunma Sınavı" jürisinde, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme. 24.12.2010, 44/08 no'lu karar.Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta.
 • 45 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı, SDÜ Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek olanöğrencilerin mülakatla belirlenmesi için oluşturulan Seçici Kurul'da görevlendirilme. B.30.2.SDÜ.0.21.00.01/303/690 no'lu karar. 05.10.2010,Isparta.
 • 46 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2008 Mali Yılı Satınalma Teknik komisyonunda görevlendirilme. Görevl.tarihi: 15.01.2008
 • 47 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD doktora öğrencisi alımı sınav jürisinde görevlendirilme. Görevl. tarihi: 24.01.2008.
 • 48 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Ekim Onur ORHAN ve Ahmey Savgat'ın doktora yeterlilik komitelerinde, Doktora yeterlilik sınavı Yedek Jürisi olarak görevlendirilme.Görevl. tarihi: 16 Mayıs 2008.
 • 49 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD Araştırma Görevlisi Dt. Hüseyin KARAYILMAZ'ın doktora sınav jürisinde görevlendirilme. 13.08.2008.
 • 50 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Arş. Gör. Dt. Özge ERKEN GÜNGÖR ve Arş. Gör. Dt. Yıldırım ERDOĞAN'ın doktora yeterlilik komitelerinde (04 Kasım 2008) ve doktora yeterlilik sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme.Görevl. tarihi: 04 Kasım 2008.
 • 51 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2007 yılı, Sarf Malzemesi Alımı Teknik Komisyonunda görevlendirilme.09.04.2007
 • 52 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı'nda, Arş.Gör. Dt. Derya CEYHAN ve Arş. Gör. Dt. K. Görkem ULU'nun yeterlilik sınav jürisinde görevlendirilme, 15-16 Mayıs. 2007. (Görevlendirilme tarihi: 26.04.2007)
 • 53 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı'nda, Arş.Gör. Dt. Derya CEYHAN ve Arş. Gör. Dt. K. Görkem ULU'nun tez izleme komitesinde görevlendirilme. 12.06.2007
 • 54 2007-2008 güz yarıyılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, doktora programı öğrenci sınav jürisinde görevlendirilme. 04.09.2007
 • 55 SDÜ Pedodonti ABD, Arş. Gör. Dt. Ayşe Ceren ALTUN'un doktora yeterlilik sınavı jüri üyesi olarak görevlendirilme. Görevl. tarihi: 10.12.2007
 • 56 SDÜ Pedodonti ABD, Arş. Gör. Dt. Tuba ŞENTUT'un doktora tez sınavında, jüri üyesi olarak görevlendirilme. Görevl. tarihi: 10.12.2007
 • 57 SDü Diş Hekimliği Fakültesi, diş sarf malzemesi alım ihale komisyonunda görevlendirilme. Görevl. tarihi: 02.11.2007.
 • 58 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2006 Mali yılı Satın alma, Teknik ve Muayene komisyonunda asil üye olarak görevlendirilme. Tarih: 23.02.2006
 • 59 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sarf malzemesi Alım İhale komisyonunda görevlendirilme, 03.07.2006.
 • 60 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında, 3. Sınıf genel koordinatörü olarak görevlendirilme 21.07.2006: 118-20.
 • 61 2006-2007 güz yarıyılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, doktora programı öğrencisi alımı sınav jürisinde görevlendirilme.29.08.2006
 • 62 2006-2007 eğitim-öğretim yılında part-time öğrenci sınav-mülakat seçici kurulunda görevlendirilme. 03.10.2006
 • 63 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, öğrenci bursları "Yardım Kurulu Komisyonunda" görevlendirilme/16.10.2006, Kurul toplantısı: 20.10.2006
 • 64 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Sarf malzemesi Alım İhalesi komisyonunda görevlendirilme, 20.10.2006.
 • 65 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı'nda, Arş. Gör. Dt. M. Semra ÖZAY ERTÜRK'ün doktora tezi Sınav Jürisinde görevlendirilme, 12.12.2006
 • 66 2006-2007 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde; 05.09.2007 tarihinde yapılan Doktora programı sınavında, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD'na doktora öğrencisi olarak alınan Dt. Yıldırım Erdoğan'ın danışmanı olarak görevlendirilme.(04.10.2006).
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı olarak, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, Lise öğrencilerine yapılan "Ağız-Diş Sağlığı Tarama ve Eğitim" çalışmaları. Kız Teknik ve Meslek Lisesi. 04.04.2014, Burdur.
 • 2 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı olarak, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, Anaokulu öğrencilerine yapılan "Ağız ve Diş Sağlığı Tarama ve Eğitim" çalışmaları. Burdur, Şirinevler Anaokulu. Isparta.
 • 3 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı olarak, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, Anaokulu öğrencilerine yapılan "Ağız ve Diş Sağlığı Tarama ve Eğitim" çalışmaları.Burdur,75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu, Burdur.
 • 4 Küçükeşmen Ç. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı olarak, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, Burdur İli okullarında yapılan "Ağız ve Diş Sağlığı Tarama ve Eğitim" çalışmaları. Burdur, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Burdur.
 • 5 17-18 Şubat 2014 tarihlerinde,Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen "Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri" konulu eğitim programında başarı sertifikası.
 • 6 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı, Ağız-Diş Sağlığı Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Ana Sınıflarına ve İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki Öğrencilere uygulanan; "Etkili ağız-Diş Sağlığı bakımı ve Oral Hijyen Alışkanlıklarının ve Oral Hijyen durumunun belirlenmesi" " konulu, bilgilendirme ve tarama çalışmaları.2013, TED Isparta Koleji,Isparta.
 • 7 Küçükeşmen Ç. SDü Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, "Ağız-Diş Sağlığı konusunda yapılan eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları". 2012, KuleönÜ/Isparta.
 • 8 Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen. 6-7 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen "Çocuk Diş Hekimliği'nde Uzmanlık ve Lisans Eğitimi: 1. Çalıştayı" 'na katılım.6-7 Nisan 2012, Ankara.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri tarafından Isparta Valiliği / Özel "Zeka Küpü Kreşi" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları, 20.05.2010
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri tarafından, Isparta Valiliği / Özel "Küçük Ev Kreşi" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları, 20.05.2010
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri tarafından, Isparta Valiliği / Özel "Emir Kreş ve Anaokulu" 'nda gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu, ağız-diş muayenesi ve taramaları, 20.05.2010
 • 12 27.05.2010 tarihinde, Isparta Valiliği, Yedişehitler ilköğretim Okulu'nda, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından ağız-diş sağlığı üzerine gerçekleştirilen tarama ve bilgilendirme çalışması
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD tarafından, Isparta Valiliği/Özel Altınbaşak Bedri Ayhan İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen, ağız-diş muayenesi ve diş taramaları, 28.05.2010
 • 14 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, İstiklal Anaokulu'nda yapılan ağız-diş sağlığı tarama ve eğitim çalışmaları, 13.03.2009.
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Isparta Valiliği/Yakaören İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiş olan ağız-diş sağlığı muayene ve bilgilendirme çalışmaları. 21.10.2009.
 • 16 Ağız Diş Sağlığı Eğitimi ve Tarama Programı doğrultusunda; SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Isparta Merkez ve Atabey çocuk yetiştirme yurtlarında sunulan konferanslar ve ağız-diş taramaları. 28 Nisan 2008.
 • 17 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; Isparta TED Koleji 1-8. sınıf öğrencilerinde, ağız-diş taramaları ve ağız-diş sağlığı konferansları. Isparta, 14-16 Ocak 2008.
 • 18 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde, Isparta merkez ilkokullarındaki 1-8. sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen ağız-diş bakımı konferansları ve ağız-diş taramaları. Isparta, Kasım-Aralık 2007.
 • 19 2007-2008 eğitim-öğretim yılı, Kasım Ayı içerisinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Yuva ve Anaokulu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme sunumu ve ağız ve diş taramaları.
 • 20 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; 21-25 Kasım 2006, Diş Hekimliği Haftası, Diş Hekimliği Etkinlikleri nedeniyle; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde 1.,2.,3.,4., 5. sınıf merkez ve çevre köy ilkokullarındaki öğrencilerinde verilen konferanslar ve gerçekleştirilen ağız-diş taramaları. Isparta, 2006.
 • 21 Küçükeşmen Ç, Yrd. Doç. Dr., Özay Ertürk M. S, Arş. Gör. Dt., Ceyhan D, Arş. Gör. Dt., Ulu G, Arş. Gör. Dt. "21-25 Kasım 2005 , Diş Hekimliği Haftası ve Diş Hekimliği Etkinlikleri" nedeniyle; Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedoodonti Anabilim Dalı olarak, Süleyman Demirel Anaokulu'nda gerçekleştirilen konferans ve ağız ve diş sağlığı taramaları.
 • 22 KÜÇÜKEŞMEN Ç, Yrd. Doç.Dr., KARAYILMAZ H., Arş. Gör. Dt., ŞENTUT KÖSELER T, Arş. Gör. Dt., CEYHAN D., ARŞ: Gör. Dt. 21-25 Kasım 2005, Diş Hekimliği Haftası, Diş Hekimliği Etkinlikleri nedeniyle; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde toplumumuzun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla Türk Eğitim Derneği (TED) Isparta Koleji'nde; 4., 5., 6. sınıf ilkokul öğrencilerine "Ağız Ve Diş Sağlığı" taramaları (25.11.2005, Isparta).
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Küçükeşmen. "Diş gıcırdatmanın temelinde ne yatıyor?" Cumhuriyet Portal. AA.25 Mart 2010.
 • 2 Yrd. Doç. Dr. Çİğdem Küçükeşmen. "Diş gıcırdatma psikolojik". Kanal D Haber, 02.06.2010.
 • 3 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen. "Diş gıcırdatma sorun belirtisi" Hürriyet Sağlık. AA. 25 Mart 2010.
 • 4 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Uyurken neden diş gıcırdatırız? Milliyet com.tr., 25 Mart 2010.
 • 5 Yrd. Doç. Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, " Emziği tatlıya batırmayın". Sabah, 20.03.2010
 • 6 Yrd. Doç. Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, " Bebeğinizin emziğini tatlıya bandırmayın". Sabah, 24.03.2010
 • 7 Yrd. Doç. Dr., Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Diş sağlığı için..." Bugün, 20 Mart 2010.
 • 8 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Diş gıcırdatmanın nedeni", TRT Haber, 25.03.2010
 • 9 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÜÇÜKEŞMEN, "Diş gıcırdatmanın perde arkası..", CNN Turk, 27.03.2010.
 • 10 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Dişlerimizi niye gıcırdatıyoruz?, Bugün Sağlık, 26.03.2010.
 • 11 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Uykuda diş gıcırdatmak psikolojik bozukluk...", Netgazete, 26.03.2010.
 • 12 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN,"Yiyecek ve içeceklerdeki flora dikkat", Haber 32, 02.03.2010.
 • 13 Yrd. Doç. Dr., Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Diş gıcırtısı psikolojik bozukluk",Haber 7, 02.06.2010,
 • 14 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Diş gıcırdatma psikolojik", Stargazete, 25.03.2010.
 • 15 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Uyurken diş gıcırdatma sorunu psikolojik", Zaman, 27.05.2010.
 • 16 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emzik tatlıya batırılmalı mı?" Haber Ayna, 22.03.2010.
 • 17 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emziği tatlıya batırmak dişlere yaramıyor.", Yenişafak, 21.03.2010.
 • 18 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Uyurken diş gıcırdatma veya çene sıkma olayının temelinde psikolojik sorunlar yatıyor", Radikal internet, 25.03.2010.
 • 19 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emziği tatlıya batırmak dişlere yaramıyor, bazı emzikler ağız yapısını da bozabilir", Yeni Asya, 21.03.2010.
 • 20 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Bebeğine emzik veren anneler mutlaka okuyun", Zaman, 27.05.2010.
 • 21 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emziği tatlıya batırmak dişlere zararlı", Genç Türk Haber, 02.06.2010.
 • 22 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emziği tatlıya batırmayın, bazı emzikler ağız yapısını da bozabilir", Doktorlarız biz, 20.03.2010
 • 23 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen, " Diş gıcırdatma psikolojik", Gerçekgündem, 25.03.2010.
 • 24 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Diş sağlığı için bu haraketi sakın yapmayın", Sözlüklü.com, 20.03.2010.
 • 25 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Uzmanlar, gece uyurken dişlerin gıcırdatılması ve çene sıkma olayının temelinde psikolojik sorunların yattığını açıkladı". Memory Center, Nöropsikiyatri Merkezi, 26 mart 2010.
 • 26 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emziği tatlıya batırmayın", RealAge Sağlık haberleri, 22.03.2010.
 • 27 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Bebeğine emzik veren anneler mutlaka okuyun", T.C. Sağlık Bakanlığı, Boğazkale Toplum sağlığı Merkezi, Boğazkale Sağlık Grup Başkanlığı-Sağlık Aktüel haberleri, 20.03.2010.
 • 28 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem, "Bebeğine emzik veren anneler mutlaka okuyun", EğitimHaberim, Eğitim ve Sağlık Haberleri, 20 Mart 2010.
 • 29 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Küçükeşmen, " Uyurken neden diş gııcırdatırız?", SanalTedavi.Net, 25 Mart 2010.
 • 30 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Emziği şekere ve bala batırmayın",Haberaktüel.com, 20 Mart 2010.
 • 31 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, "Ailelerin bilinçsiz davranışları, çocukların küçük yaşta diş problemleri yaşamasına neden oluyor", Bebekkokusu.com/forums, 23.03.2010
 • 32 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, " Emzik kullanımı". Madameli.com, 03.2010
 • 33 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN. "Emziği, bala,şekere batırmayın". MegaForum, 04.11.2010.
 • 34 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN. "Diş gıcırdatmanın nedeni". Sağlık AKtüel, 25 Mart 2010.
 • 35 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN."Uyurken neden diş gıcırdatılır*". Memlekethaber, 25.03.2010.
 • 36 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN."Diş problemlerine zemin hazırlamayın". Adana Haber, 20.03.2010.
 • 37 Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Küçükeşmen."Diş gıcırdatmanın perde arkası". Uşak Sağlık Müdürlüğü,13.04.2010.
VERDİĞİ DERSLER
5. Sınıf, Toplum Ağız Diş sağlığı (Multidisipliner-Teorik).
Aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonlarında değişik yaklaşımlar
Çocuk ve Genç Bireylerde Restoratif Diş Hekimliğinde Adeziv Sistemler
Çocuk ve Genç Bireylerde Temporomandibular eklem (TME) ve hastalıkları
Çocuk ve Genç bireylerde Temporomandibular eklem (TME) ve Hastalıkları. (Akdeniz Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Doktora Programı çerçevesinde)
Çocuk ve Genç Bireylerde, Temporomandibular Eklem (TME) ve Hastalıkları
Çocuk ve genç engelli bireylerde diş tedavisi.
Çocuk ve Genç hastalarda Davranış İdaresi
Çocuk ve Genç Hastalarda Periodontal Hastalıklar
Çocuk ve gençlerde Temporomandibuler eklem (TME) ve hastalıkları.
Çocuk ve gençlerde TME ve hastalıkları
Çocuklarda ve Genç Bireylerde kullanılan Restoratif Materyaller
Diş Dokularının formasyon ve mineralizasyonu
Diş hekimliğinde adeziv sistemler
İmmünoloji (2. Sınıf)
Klinik
Pedodonti 4. Sınıf, Klinik
Pedodonti 5. Sınıf, Klinik
Pedodonti I (3. Sınıf)
Pedodonti II (4. Sınıf)
Pedodonti Klinik 4. Sınıf, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi
Pedodonti Klinik 5. Sınıf, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi
Pedodonti Klinik Stajı, 5. Sınıf, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Dönemi
Pedodonti Pratik 3. Sınıf, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Dönemi
Pedodonti Pratik 3. Sınıf, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi
Pedodonti Pratik, 3.Sınıf 2008 Bahar Dönemi
Pedodonti pratik, 5. Sınıf
Pedodonti Staj (5. Sınıf)
Pedodonti Staj (5.Sınıf)
Pedodonti Staj, (5. Sınıf)
Pedodonti Teorik 3. Sınıf, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi
Pedodonti Teorik 3. sınıf-2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Dönemi
Pedodonti Teorik 4. Sınıf, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi
Pedodonti Teorik, 3. Sınıf
Pedodonti Teorik, 3. Sınıf
Pedodonti Teorik, 4. Sınıf
Pedodonti, 5. Sınıf, Klinik
Pedodontide etik ve bilimsel makale yazım kuralları.
Pedodontide kullanılan restoratif materyaller
Pedodontide Premedikasyon
Pedodontide teşhis metodları ve tedavi planlaması.
Peodonti 3. Sınıf, Klinik
Restoratif Diş Hekimliğinde, daimi dişlerde kullanılan adeziv sistemler(Akdeniz Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Doktora Programı çerçevesinde)
Seminer I
Seminer II
Süt ve Sürekli dişlerin yapısal nitelikleri
Süt ve sürekli dişlerin yapısal nitelikleri.
Tez çalışması (Doktora)-4
Toplum Ağız Diş Sağlığı (Teorik) (5.Sınıf)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyoloji (5. Sınıf)
Toplum, ağız diş sağlığı multidisipliner dersi, 5. Sınıf teorik
Toplum, ağız, diş sağlığı, multidisipliner dersi, 5. sınıf teorik
Uzmanlık alan dersi II
Uzmanlık Alan Dersi V
Uzmanlık alan Dersi-4
Yaşlara göre değişimlerin dinamiği
Yaşlara göre değişimlerin dinamiği.
Yukarı çık