Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. NAZMİ AVCI
Adı Soyadı Prof. Dr. NAZMİ AVCI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji
Ana Bilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Telefon 2113813
E-Posta nazmiavci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Erciyes Üniv.İlahiyat Fak. (18.07.1990)
Yüksek Lisans Erciyes Üniv.Sosyal Bilimler Enst. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı (07.09.1993)
Doktora İnönü Üniv.Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Anabilim Dalı (17.09.1996)
İLGİ ALANLARI
Yörükler, Toplumsal ve Bireysel Değerler Sosyolojisi, Etnik Çalışmalar, Toplumsal Strateji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Türkiye'de Modernleşme Açısından Din Kültür Siyaset (1839-1960), Pınar Yayınları, İstanbul 2000.
 • 2 Düşün Anaforunda Bir Adam: Hilmi Ziya Ülken, Dem Yay., İstanbul 2005.
 • 3 Toplumsal Değerler ve Gençlik, (Bir Değerler Sosyolojisi Denemesi), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Türkiye'de Sosyolojik Araştırmalar Niçin Strateji Geliştiremiyor",Sorgulanan Sosyoloji, Edit: M. Çağatay Özdemir, Eylül Yay., Ankara.
 • 2 "Mehmet Ali Şevki (Sevündük", Türkiye’de Sosyoloji I, Edit.: Çağatay Özdemir, Siyasal Ya.,ss. 331-357, Ankara, 2008.
 • 3 "Toplumsal Değişim ve Türk Kültürü",Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), C.I, Atatürk Kültür Merkezi, s. 249, Ankara,2009.
 • 4 "Batılılaşma, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), C.I, Atatürk Kültür Merkezi, s. 379, Ankara,2009.
 • 5 "Çağdaşlaşma ve Modernleşme", Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), C.I, Atatürk Kültür Merkezi, s. 385, Ankara,2009.
 • 6 "Hamdullah Suphi Tarıöver", Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), C.II, Atatürk Kültür Merkezi, s. 737, Ankara,2009.
 • 7 Hilmi Ziya Ülken'in Eğitime Bakışı, Eğitim Sosyolojisi:Dün, Bugün, Yarın, Editör: Prof.Dr. İsmail Doğan, Nobel Yay., Ankara, Mayıs 2012.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Türkiye'de Normatif Siyasal Modernleşme ve Din", S.D.Ü. Fen-Ed. Fak. Sos. Bil. Dergisi, Sayı:3, 103-112, Isparta 1998.
 • 2 "Dünya'da ve Türkiye'de Sosyolojinin Doğuşu ve Hilmi Ziya Ülken", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.:I, Yıl: I, ss.57-65, Malatya, 1995.
 • 3 "Demokrasi Kültürü ve Türk Toplumu", S.D.Ü. Fen-Ed. Fak. Sos. Bil. Dergisi, Sayı 2, 11-19, Isparta 1996.
 • 4 "Toplumsal Değer/Değerler Hafiflemesi", S.D.Ü. Fen-Ed. Fak. Sos. Bil. Dergisi, S:6-7, Ss.159-174, Isparta 2002.
 • 5 "Sosyolojik Açıdan Değer-Ahlak İlişkisi" Tabularasa, Sayı:12, Yıl:4, Eylül-Aralık 2004, ss.111-120.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 NazmiAvcı, "Hilmi Ziya Ülken'de Muhafazakarlığın Temeli; Bilgi ve Değer", Muhafazakar Düşünce Dergisi (The Journal of Conservative Thought" Üç Aylık Yerel Süreli Düşünce Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 36, Nisan-Mayıs-Haziran 2013, Ankara.
 • 2 "Toplumsal Uzaklık Bağlamında Batı Anadolu'ya Göçle Yerleşmiş Kürtler Üzerine Bir Araştırma (Manisa İli Örneği)", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences),Sayı:29, Ağustos-2013, ISPARTA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 V. Türk Kültürü Kongresi'nde Tartışmacı, Demokrasi Kültürü, C.: VII, ss. 73-75, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara-2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Yörükler'de Yaşam Felsefesi", Yörük ve Türkmenlerde Gülük Hayat Sempozyumu Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Şenol Göka, Yörük Türkmen Vakfı Yay., s.9, Ankara 2002.
 • 2 "Yükselen Bir Değer (!) Olarak Yoksulluk", Yoksulluk, Edit.: Ahmet Emre Bilgili, İbrahim Altan, Deniz Feneri Derneği Yay., C.:I, s.122-133, Bilge Yay., İstanbul, Temmuz 2003.
 • 3 "Yörükler'de Muhabbet Kültürü", Türkler Ayağa Kalkıyor, Birinci Türkmen-Yörük Kurultayı ve Sempozyumu, I. Baskı, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, Mart-2005.
 • 4 " Eğirdir İlçesi Turistik İşletmelerinin Personel Profilinin Belirlenmesi ve Personel Kalitesinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler", II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu İç Turizm, 09-12 Kasım 2006, Nobel Yay., Ankara 2006, ss.279-291.
 • 5 "Marifetname’nin Bireysel ve Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi",Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 16-18 Kasım 2011, Erzurum.
 • 6 Nazmi Avcı, Canan Gönüllü Taşkesen,"Marifetname'nin Bireysel ve Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi",Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu (16-18 Kasım 2011 ERZURUM) Bildiriler Kitabı, Ed.: Cengiz Gündoğdu, Atatürk Ün. Yay., Erzurum 2012.
 • 7 Avcı, N., Gürler, A., "ÇOCUĞUN SUÇA YÖNELMESİNDE AİLE KURUMUNUN ETKİSİ", Kadına, Çocuğa ve Yaşlıya Yönelik Şiddet Üzerine Deneme Yazıları,Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 1 Haziran 2013.
 • 8 "Ahmet Hamdi Tanpınar'da Doğu-Batı Yaklaşımı", (Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri,Türkiye Yazarlar Birliği ve Keçiören Belediyesi'nin Ortakalaşa Organizesi, 28 – 29 Ocak 2012), Keçiören Belediyesi Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi:3, Ed.: Mustafa Atiker, Aralık-2013, ISBN: 978-975-9077-12-9,Keçiören,Ankara.
 • 9 Nazmi Avcı, "Yörüklerde Kadın Olmak", I. Teke Yöresi Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Ün., Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 04-06 Mart 2015, Burdur.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Günümüz Toplumlarında Temel Sorun Bunalım mı Yoksa Değerlerin Hafifsenmesi mi?",Değerler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,26–28 Ekim 2011, Eskişehir.
 • 2 "Toplumsal Uzaklıl Bağlamında Batı Anadolu'ya Göçle Yerleşmiş Kürtler İle Romanlar Üzerine Bir Araştırma (Manisa İli Örneği)", Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 02-05 Ekim 2013, MUĞLA.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Türkiye'de Yerleşik Kazakların Sosyo-Kültürel Yapısı", Kazakistan Ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, (21-23 Mayıs 2007), 108-119, Almatı, 2007.
 • 2 “Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi ve Bakışı” Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, (26-28 Kasım 2004), 819-851, İstanbul, 2007.
 • 3 Canan Gönüllü Taşkesen, Nazmi Avcı, "Yeni Turizm Anlayışı: Yaşlı Turizmi Ve Yaşlı Turizminin Isparta İli’nin Eğirdir İlçesi’nde Uygulanabilirliği", I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta 2011.
 • 4 Nazmi Avcı, "Balkanların Dağlı Türkleri; Pomaklar", Balkan Savaşlarının 100. Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu (İnternational Balkan Symposium)5-7 Ekim 2012,Süleynan Demirel Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Yay., Birinci Basım 2013, Isparta, Ss., 381-384.
 • 5 NAZMİ AVCI,"KÜLTÜR, KÜRESELLEŞME VE BİR DEĞER OLARAK VATAN BİLİNCİ", ı. ULUSLARARASI NİĞDE DİL, KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMU, YAY. HAZ.: MUSTAFA TALAS, NOBEL YAY., ANKARA, SS. 102-106.
 • 6 Nazmi Avcı, "Vale Of Familya Relations, The Effect Of The Digital Divide in Turkey",Symposium Full Text Book, International Antalya Values Education Symposion, 28-29 May 2013,ss. 71-77.
 • 7 Nazmi Avcı, Öznur Yaşar, "TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDE ÇİZGİSEL MİZAH(Lİnear Humor in Perspective Of Democracy in Turkey)", II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 29-31 MAYIS 2014, ISPARTA.
 • 8 Nazmi Avcı, Canan Taşkesen, "TÜRKİYE'DE YAŞLILIK VE EVDE YAŞLI BAKIMI: ISPARTA İLİ ARAŞTIRMASI(AGED AND HOME CARE OF ELDERLY IN TURKEY: A SURVEY RESEARCH IN ISPARTA) ", II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014),ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi ve Bakışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği)", Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Tebliği Özetleri, Değerler Eğitimi Merkezi,İstanbul, 26-28 Kasım 2004.
 • 2 "Education As A Tool For Having A Job: Training Class For A Trade", İnternational Symposium On The Sociology Of Education, Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi, !0-11 May 2012, Ankara.
 • 3 "VALE OF FAMILYA RELATIONS, THE EFFECT OF THE DIGITAL DIVIDE IN TURKEY",INTERNATIONAL ANTALYA VALUES EDUCATION SYMPOSIUM, 28-29 MAY, ANTALYA, TURKEY,
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 SUNUM;"Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi ve Bakışı (Süleyman Demirel Örneği)", Değerler Eğitimi Merkezi, 26-28 Kasım 2004, İstanbul.
 • 2 SÖZLÜ SUNUM,"Balkanların Dağlı Türkleri;Pomaklar",,INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM (ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU, OCTOBER 5th-7th 2012(5-7 Ekim 2012), ISPARTA.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 KATILIMCI,GENÇLİK ÇALIŞTAYI, T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI YAYIN NO: 2, ANKARA-2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ahmet Çetintaş, "Aşiretlerin Sosyal Yapısı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme (İzollu Aşireti Malatya Örneği)", Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta 2002.
 • 2 Afşin Yıldırım, "Sosyal Çözülme (Afyon İl Örneği)", Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta 2005.
 • 3 Adem Gürler, "Çocuğun Suça Yönelmesinde Aile Faktörü ve Akran Gruplarının Rollerinin İncelenmesi (Manisa İli Örneği)", Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta-2005.
 • 4 Canan Gönüllü Taşkesen,"Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı; Resmi Karar ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması, Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA, 12.09.2012, ISPARTA.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ARİF AYTEKİN, "ULUS-DEVLET VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA İSMET ÖZEL'İN TOPLUM, MİLLET VE VATAN TASAVVURU", SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. SOSYAL BİLİMLER ENST. SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI, ISPARTA, 2013.
 • 2 Hasan Yazıcı, "1980-2000 Arası Türk Romanında Baba Figürünün Toplumsal Analizi" Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 2014.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu,Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu,Oturum Başkanı, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir.
 • 2 I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu,Bilim Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir.
 • 3 Bilim Kurulu Üyeliği, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Ankara.
 • 4 1.ULUSLARARASI NİĞDE DİL, KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMU BİLİM KURULU ÜYELİĞİ,3-6 MAYIS 2012, NİĞDE.
 • 5 1.ULUSLARARASI NİĞDE DİL, KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMUNA ÇAĞRILI KONUŞMACI, 3-6 MAYIS 2012, NİĞDE.
 • 6 “I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi” Bilim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Şubesi, 28 - 30 Haziran 2012, Elazığ.
 • 7 OTURUM BAŞKANLIĞI, 1. ULUSLARARASI NİĞDE DİL, KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMU, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ,3-6 Mayıs 2012,NİĞDE.
 • 8 EŞ BAŞKAN/ CO-CHAIR,I. ULUSLARARASI EĞİTİM SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 10-11 MAYIS 2012 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE SOCIOLOGY OF EDUCATION,ANKARA ÜN. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK., 10-11 MAY 2012,ANKARA.
 • 9 BİLİM KURULU ÜYELİĞİ,INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM (ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU, OCTOBER 5th-7th 2012(5-7 Ekim 2012), ISPARTA.
 • 10 CHAIR (OTURUM BAŞKANLIĞI),INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM (ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU, OCTOBER 5th-7th 2012(5-7 Ekim 2012), ISPARTA.
 • 11 INTERNATİONAL ANTALYA VALUES EDUCATION SYMPOSIUM, 28-29 MAY 2013, ANTALYA, TURKEY.
 • 12 Bilim Kurulu Üyeliği, Ardahan Üniversitesi Uluslararası 3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan, Türkiye.
 • 13 2. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir-2006.
 • 2 "GÖLLER BÖLGESİ DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI, ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU BAŞKANI, 04 ARALIK 2011, SİRENE DAVRAS SKİ& SPORT HOTEL, ISPARTA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oturum Başkanlığı, II. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, Isparta 2006.
 • 2 I.Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (17-19 Şubat 2011), Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 3 Oturum Başkanlığı, Değerler Eğitimi Sempozyumu,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,26–28 Ekim 2011, Eskişehir.
 • 4 "AİLE SOSYLOJİSİ ZÜMRE KURULU BAŞKANI,I. ULUSAL AİLE DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI", SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. YAŞAM BOYU EĞİTİM MARKEZİ, 15-16 KASIM 2012, ISPARTA.
 • 5 "Toplumsal Uzaklık Bağlamında Batı Anadolu'ya Göçle Yerleşmiş Kürtler Üzerine Bir Araştırma (Manisa İli Örneği)", V. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Güneydoğu ve Göç Sempozyumu,Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi,28-29 Mart 2013, Diyarbakır.
 • 6 Katılımcı,"Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı", 02 Nisan 2013, Barida Hotel, Isparta.
 • 7 Moderatör, "Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı", Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3-4 Nisan 2013, Barida Hotels, ISPARTA.
 • 8 GENÇLİK ÇALIŞTAYI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, KIZILCAHAMAM-ANKARA, 14-16 HAZİRAN 2013.
 • 9 “Aile İçi Şiddet ve Çocuğun Suça Yönelmesi Üzerindeki Etkisi”, Nişantaşı Üniversitesi Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu, İstanbul, 27-29 Haziran 2013.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İl Koordinasyon Kurulu Üyesi
 • 2 Süleyman Demirel Ün. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 3 Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İl Koordinasyon Kurulu Üyesi
 • 4 Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İl Koordinasyon Kurulu Üyesi
 • 5 29-30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen "2. Uluslararası Davraz Kongresi", Yürütme Kurulu Üyesi,ISPARTA.
 • 6 Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İl Koordinasyon Kurulu Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Yörük Türkmen Vakfı (Yörtürk) Isparta İl Temsilcisi
 • 2 Isparta Yörükler Türkmenler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı
 • 3 Eğirdir Yükseköğretimi Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Türkiye'de İnsan Hakları Sorunu", Burdur Valiliği, 2002.
 • 2 "Türk Kültüründe Nevruz", Burdur İl Kültür Müdürlüğü, 2002.
 • 3 "Yurt Sevgisi ve İnsan Hakları", Dazkırı Meslek Yüksekokulu, Dazkırı 08.02.2005.
 • 4 "Türk Kültüründe Sözlü Anlatım Kültürü ve Yörükler", Konya Yörükler Derneği, 26 Şubat 2005, Konya.
 • 5 "Türkiye'nin Milli Meseleleri", Düzenleyen: Alaşehir Belediye Başkanlığı, 3 Mayıs 2005, Alaşehir.
 • 6 "Türkiye'nin Milli Meseleleri", Düzenleyen: Manisa Yör-Türk Vakfı Temsilciliği, Ekim 2005, Manisa.
 • 7 "Çanakkale Zaferi'nin 91. Yıldönümünde Çanakkale Savaşları'ndaki Ruh Üzerine Yeniden Düşünmek", AK-YÖR-DER,Akşehir-Konya, 18.06.2006.
 • 8 "Yörüklük ve Türkiye'de Yörükler",İzmir-Buca Yörük-Türkmen Kültür Derneği
 • 9 "Kadına Yönelik Şiddetin Tanımı", Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 20.09.2011.
 • 10 "Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları İle İletişim", Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 20.09.2011, ISPARTA.
 • 11 "Türkiye'de Birlikte Yaşamanın Yolları ve Birlikte Olma Zenginliklerimiz",TÜBİAD ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİ, 19 Kasınm 2011, ISPARTA.
 • 12 "AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET MAĞDURLARI İLE İLETİŞİM", ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ, 06.12.2011, ISPARTA.
 • 13 Moderatör,Yeni Anayasada Gençliğin Tanımı ve Gençlik Çalıştayı, T.C. Yükseköğretim Kurumları Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanlığı, 17-18 Mart 2012, Davraz, Isparta.
 • 14 "Toplumsal Değerler ve Gençlik", Isparta Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 18.04.2012, ISPARTA.
 • 15 "Demokrasi ve Türk Toplumu", Konya Türk Ocağı Şb.,04 Aralık 2012, KONYA.
 • 16 "PEYGAMBERİMİZ VE İNSAN ONURU", BİTLİS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ, 17 NİSAN 2013.
 • 17 "Peygamberimiz ve İnsan Onuru", Güroymak Kaymakamlığı Güroymak Müftülüğü, 16 Nisan 2013, Güroymak, Bitlis.
 • 18 "Peygamberimiz ve İnsan Onuru", Yolalan Belediyesi ve Bitlis Müftülüğü, 17 Nisan 2013.
 • 19 "FÜTÜVVET GENÇLİĞİ", SEMERKAND VAKFI ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİ, 29 MAYIS 2013, SÜLEYMAN DDEMİREL KONGRE MERKEZİ, ISPARTA
 • 20 "FARKINDALIK ÜZERİNE", EĞİRDİR KREDİ VE YURTLAR KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ, 05.12.2013, EĞİRDİR-ISPARTA.
 • 21 "KARİYER PLANLAMASI VE ÖRNEK HAYATLAR", EĞİRDİR KREDİ VE YURTLAR KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ, 12.12.2013, EĞİRDİR-ISPARTA.
 • Rektörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Danışmanı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Danışmanı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Danışmanı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Danışmanı
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • 3 Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.V.
 • 4 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 5 Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyesi
 • 3 Süleyman Demirel Ün. Senato Üyeliği
 • 4 YÖS GÖREVLENDİRMESİ, 29MAYIS-02HAZİRAN 2014 Tarihleri Arası Rektörlükçe Almanya'da Görevlendirme.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Hilmi Ziya Ülken'nin Din Sosyolojisine Yaklaşımı", Erciyes Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye'nin Modernleşmesinde Din, Kültür ve Siyaset (1839-1960)", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 1996.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
 • 2 Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
 • 3 "ÇALIŞAN KADINLARIN GİYSİ TERCİHLERİNDE YAŞADIKLARI İLİN KÜLTÜRÜNDEN ETKİLENME DURUMLARI: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS.
 • 4 Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 M.Zeki Duman,"Kürt Siyasetinde Paradigmal Değişim, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 2012.
 • 2 Tuncay Dilci,"4. 5. Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Süleyman Demirel Ün. Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi,05.08.2012, ISPARTA.
 • 3 Yüksel MARIM,"KIZILCABÖLÜK’TEKİ DOKUMA KOOPERA-TİFLERİNİN EL DOKUMACILIĞINA ETKİLERİ", Süleyman Demirel Ün. Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, 05.08.2012.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences), Isparta, Turkiye.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences), Isparta, Turkiye.
 • 6 "BİR SAĞLIK SORUNU OLARAK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE “EKOLOJİK YAKLAŞIM”, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul.
 • 7 "6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN DEĞERLENDİRİLMESİ", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul.
 • 8 "KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE ÇOCUK YURTLARINDAN ÇOCUK EVLERİNE GEÇİŞİN, ÇOCUKLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ISPARTA ÖRNEĞİ",SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, SDÜ. FEN-EDEBİYAT FAK, ISPARTA, ARALIK-2013.
 • 9 "OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİNİN DÜŞÜNSEL, EKONOMİK VE BÜROKRATİK KODLARI", SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. FEN-ED. FAK. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ISPARTA.
 • 10 Matilda Likaj,"Arnavut Gençliğinin Toplumsal Değer Algısı Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Ün. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi,2013, ISPARTA
 • 11 "Kürtçe Anadilde Eğitim Talebi ve İnsan Hakları", Süleyman Demirel Ün., Fen-Edebiyat Fak., Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir.
 • 2 Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Sirene Davras Hotel, 1 Aralık 2011, Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu (İç Turizm), Nobel Yay., Ankara 2006.
 • 2 I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, Isparta 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta İli Eğirdir ve Sütçüler İlçelerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri Açısından İncelenmesi ve Sosyo-Kültürel Unsurların Belirlenmesi, (SDÜBAP) Projesi, Proje No: 1431 M-06, Proje Yürütücüsü, 2007.
 • 2 Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı; Resmi Karar ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması) Proje Numarası: 2904-YL-11
 • 3 Eğitimde Başarıyı Etkileyen Sosyo-ekonomik v e Kültürel Faktörler (Burdur İli Örneği)
VERDİĞİ DERSLER
Aile Sorunları ve Danışmanlığı
Bitirme Ödevi II
Eğitim Sosyolojisi
Sosyolojide Seçme Konular
Sosyolojiye Giriş
Türk Sosyologları
Din Sosyolojisi
Psikolojiye Giriş
Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Yerel Yönetimler ve Kent Bilgi Sistemleri
Bitirme Ödevi-I
Kırsal Alanlar Sosyolojisi
Etnik Sosyoloji
Etnik Sosyoloji
Etnik Sosyoloji
Yerel Yönetimler ve Kent Bilgi Sistemleri
Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Stratejik Sosyolojiye Giriş
Yerel Yönetimler ve Kent Bilgi Sistemleri
Türkiye'de Demokrasi ve Siyasi Partiler
Türkiye?de Demokrasi ve Siyasi Partiler
Türkiye'de Demokrasi ve Siyasi Partiler
Değerlerin Sosyolojik Analizi
Değerlerin Sosyolojik Analizi (Doktora)
Değerlerin Sosyolojik Analizi
Değerlerin Sosyolojik Analizi
Stratejik Sosyoloji
Stratejik Sosyoloji
Türkiye'de Seçmene Yönelik Politikalar ve Seçim Stratejileri
Seminer
Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer (Doktora )
Seminer (Doktora )
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Türk Sosyologları
Uygulamalı Sosyoloji I
Sosyoloji Semineri II
Köy Sosyolojisi
Köy Sosyolojisi
Yönetim Sosyolojisi
Türk Düşünce Tarihi I
Türk Düşünce Tarihi II
Türkiyenin Kültürel Yapısı
Eğitim Sosyolojisi
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi
Sanayi Sosyolojisi
Çağdaş Toplum Teorileri
Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisi
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Gelişim Psikolojisi
Değerler Psikolojisi
Değerler Psikolojisi
Etnik Sosyoloji
Etnik Sosyoloji
Etnik Sosyoloji )
Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Stratejik Sosyolojiye Giriş
Stratejik Sosyoloji (Doktora)
Değerlerin Sosyolojik Analizi (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (DOK)
Uzmanlık Alan Dersi I (DOK)
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi-I
Bitirme Ödevi-II
Seminer (Doktora)
Kırsal Alanlar Sosyolojisi
Gelişim Psikolojisi
Türkiye'de Sosyolojik Düşüncenin Tarihi
Güncel Sosyolojik Tartışmalar
Kırsal Alanlar Sosyolojisi
Kırsal Alanlar Sosyolojisi
Kırsal Alanlar Sosyolojisi
Aile Sosyolojisi
Etnik Gruplar Sosyolojisi
Gelişim Psikolojisi
Toplumsal Hareketler Sosyolojisi
Türkiye'de Sosyoljik Düşüncenin Tarihi
Türkiye'de Sosyoljik Düşüncenin Tarihi
Türk Sosyologları
Din Sosyolojisi
Türk Sosyologları
Türk Sosyologları
Yukarı çık