Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Doç. Dr. BEKİR GÖVDERE
Adı Soyadı Doç. Dr. BEKİR GÖVDERE
Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Telefon (0246) 2113089
E-Posta bekirgovdere@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/bekirgovdere
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Erciyes Üniv. İkt. ve İdari Bil. Fak İktisat (10.07.1996)
Yüksek Lisans İstanbul Üni. Sosyal Bil. Ens. İktisat Politikası (30.09.1998)
Doktora İstanbul Üni. Sosyal Bil. Ens. İktisat Bilim Dalı (13.03.2003)
İLGİ ALANLARI
yabancı yatırımlar, , yeni keynezyen iktisat okulu, , dış ticaret , makro ekonomi , kalkınma iktisadı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Küreselleşme, Teknoloji ve Ticaret İle İşsizlik Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Yaklaşım", İktisat Dergisi, S. 416, Ağustos 2001.
 • 2 Bulgaristan'daki Türk yatırımları, (Özel Kültür Üniversitesi İİBD dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir)
 • 3 Bulgaristan'daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar" (Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi'nde Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiştir.)
 • 4 Öztürk, S. ve B. GÖVDERE, Para Kurulu Yaklaşımı ve Bulgaristan Deneyimi, İ.İ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ekim 2004
 • 5 "Türkiye'nin İhracatının Mekansal Dağılımı", Gazi Üniversitesi Turizm Dergisi, 2004
 • 6 Isparta Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, SDÜ, SBE Dergisi, 2005
 • 7 B. Gövdere ve L. Kösekahyaoğlu, "Atatürk ve 1933 Üniversite Reformu" SDÜ, FEF Dergisi, 2006
 • 8 Çin: Washington Uzlaşmasından Beijing Uzlaşmasına
 • 9 Gövdere, B. (2009), "Global Hizmet Lokasyon Endeksi ve Türkiye", Banka ve Ekonomik Yorumlar Sayı: 530, Nisan 2009,
 • 10 Ramazanoğlu G., İ. Acar ve B. Gövdere, "Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?" Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2009
 • 11 Durgun, A. ve B. Gövdere, (2011), "2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkileri Üzerine Bir Analiz", Uludağ Üniv. İİBF Dergisi, Cilt: XXX, Sayı 1, ss.139-159
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Yapısı Üzerine Bir Araştırma" Dış Ticaret Dergisi, Sayı.12, Yıl.4, Ocak 1999.
 • 2 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği, Dış Ticaret Dergisi, Sayı.28, Nisan 2003.
 • 3 "Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası", TMSF Çatı Dergisi Sayı:18, Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • 4 "2008 Nobel Ekonomi Ödülü" TMSF Çatı Dergisi Yıl: 4, Sayı:20, Ocak-Şubat-Mart 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Kazakistan'daki Doğrudan Yabancı Yatırmlar" Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:20, Bişkek-2008.
 • 2 Gövdere B ve H. Topuz, Türkiye ve AB'nin Yeni Üyelerinin Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından karşılaştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, Nisan 2009.
 • 3 Gövdere B. "Hizmet Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar" SDÜ İİBF Dergisi, Ocak 2009
 • 4 (S. Öztürk ile)“Küresel Finansal Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14, 377-397.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Bölgesel Gelişme Stratejileri İçin Bir Perspektif: Yerel Bilgi Ağbağları Yaklaşımı" 12. Ulusal İktisat Sempozyumu, 11-12 Ekim 2004, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ücretler, Sermaye Birikimi ve İç Pazar Büyüklüğünün Türkiye-Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi: Sektörel Bir Analiz
 • 2 Ramazanoğlu G., İ. Acar ve B. Gövdere, "Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?" Uluslararası Davras Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 24-27 Eylül 2009
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 2014-ekim 2015
 • 2 İletişim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014- ekim 2015
 • 3 İİBF, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 5 Hukuk Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ'nün norm kadro çalışmasında komisyon üyeliği
 • 2 Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TMSF Çatı Dergisi- Danışma Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Son Gelişmeler Işığında AB-Türkiye İlişkileri, Gönen Meslek Yüksek Okulu.
 • 2 "Isparta İli Ekonomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalı", Isparta İli Ekonomik Gelişmesi Semineri, İAV- Isparta Valiliği, 16 Nisan 2010.
 • Rektörlük
 • 1 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Farabi Programı İİBF Koordinatörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 4 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ İİBF Dergisi editör yardımcılığı
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 2 Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 5 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Valiliği ile SDÜ'nün Birlikte yürüttüğü Isparta İl gelişim Planı'nda "Turizm Komisyonu"
 • 2 TÜRKİYE-AVRUPA BİLİRĞİ SEKTÖREL REKABET GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI, 2009
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel araştırma yöntemleri
dış ticaret politikaları
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Uluslararası Ticarette Dış Ticaret İşlemleri-I
İleri makro Ekonomik Analize Giriş
İktisat Teorisinin Evrimi
Gümrük mevzuatı II
Gümrük Mevzuatı I
Makro İktisat II
Büyüme Teorisi
Makro İktisat I
Makro İktisat II
Uluslararası İktisat I
Uluslararsı İktisat I
Para Teori ve Politikası II
iktisadi düşünceler tarihi
turizm ekonomisi
kalkınma iktisadı
Türkiye-AB ilişkileri
Büyüme Teorisi
kalkınma iktisadı
İleri Makro Ekonomik Analiz
İleri Makro Ekonomik Analiz
Uluslararası finans
İleri Makro İktisat I
İleri Makro İktisat I
İleri Makro İktisat II
İktisat Teorisinin Evrimi
Milenyum kalkınma amaçları
İleri Makro Ekonomi
Makro İktisat I
Araştırma Yöntemleri
Makro İktisat II
Uluslararası İktisat I
Uluslararası İktisat II
İktisat Teorisinin Evrimi
kalkınma İKtisadı
İktisada Giriş I
Makro İktisat I
Uluslararası İktisat I
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Türkiye ve AB ekonomik ilişkileri
Yukarı çık