Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
CELALETTİN DİVLEKCİ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi CELALETTİN DİVLEKCİ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 02462114536
E-Posta celalettindivlekci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 19.9.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 7.7.2000
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 18.11.2009
İLGİ ALANLARI
Üslûpbilim Dil Sosyolojisi Anlambilim Kur'an'ın Üslûp Analizi Belagat Çeviri Eleştirisi Çeviri Kuramları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zina Hakkındaki Bir Ayetin İletişim Psikolojisi Açısından Tahlili – Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, S: 10, 2009, s. 163-178.
 • 2 Tarihsel Süreç İçerisinde Üslûba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (I-II) – Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 48; 49, S: 1; 2, 2007; 2008, s. 117-133; 223-252.
 • 3 Dil-Düşünce İlişkisi Bağlamında Cemil Meriç’in Dil Hassâsiyeti – Düşünen Siyaset, S: 22, 2006, s. 129-137.
 • 4 Mevzûâtü’l-Ulûm Tercümesinde Yer Alan Önemli Bir Hatanın Tashîhi – Ekev, S: 13, 2002 Güz, s. 325-331.
 • 5 Kur’an’da Eşanlamlılık (Terâdüf ) Olgusu – SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 7, 2000, s. 149-169.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bir Kitap Dört Çeviri - Eski-Yeni, S: 9, 2008, s. 74.
 • 2 Cahiliye Şiiri ve Nihad Çetin – Eski-Yeni, S: 7, 2007, s. 115-119.
 • 3 Istılâhat-ı Edebiyyedeki Arapça Beyitleri Tercümesine Dair Gecikmiş Bir Tenkit – İlim ve Sanat, S: 40, 1996, s. 99-101.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Tefsire Giriş (er-Râgıb el-Isfahânî'nin Mukaddime Câmi‘i’t-Tefsîr adlı eserinin çevirisi) Rağbet Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kutsal Metinlerin Tercümesi, (İbrahim Enis’in Delâletü’l-Elfâz adlı eserinin,"Devru'd-delâle fî't-terceme" başlıklı bölümünün çevirisidir), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, S: 2, 2008, 399-413.
 • 2 Cahiliye Dönemi Nesri, (Tâhâ Huseyn’e ait fi’l-Edebi’l-Câhilî adlı eserin, “fî'n-nesri'l-Câhilî" başlıklı bölümünün çevirisidir), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 48, S: 1, 2007, s. 177-183.
 • 3 Semantiğin Arap ve Batı Dünyasındaki Serüveni, (Abdülkerim Mücahide ait ed-Delâletü’l-lüğaviyye ınde’l-Arab adlı eserin, "İlmu'd-delâle beyne'l-Arab ve'l-Ğarb" başlıklı giriş kısmının çevirisidir), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, S: 2, 2006, s. 149-169.
 • 4 Arap Dili Semantiği, (Muhammed es-Seyyid Belâsî’ye ait "Delâletü'l-Elfâz ve Tatavvuruhâ" başlıklı makalesinin çevirisidir), SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 4, 1997, s. 269-286.
 • 5 Allah Ademi Kendi Suretinde Yarattı Hadisinin Tevil ve Yorumu, (Fahreddin er-Râzî'nin Esâsü't-Takdîs adlı eserinin "fî İsbâti's-sûra" bölümünün çevirisidir), İlim ve Sanat, S: 41, 1996, s. 103-105.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dilbilim ve Kur’an İlimleri Açısından el-Fîruzâbâdî’nin Besâir’i, (SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, 2000, ı-vıı, 1-181 s.)
 • Doktora Tezi
 • 1 Anlam-Üslûp İlişkisi Bağlamında Kur’an’ın Üslûp Analizi (Fâtiha Suresi Örneklemesi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, 2009, ı-xıı, 1-411 s.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hz. Peygamber ve Merhamet, (Konferans, Sütçüler; Belediye Kültür Salonu, 18.04.2011)
 • 2 Hz. Peygamber'de Sevgi, Şefkat ve Merhamet, (Konferans, Çavdır; Müftülük Hizmet Binası Konferans Salonu, 19.04.2011)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/celalettindivlekci
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, S: 9, 2009.
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Tefsir Ekolleri ve Metotları (Y.Lisans)
Kur’an’ın Değerler Dünyası
Kur'an'da İfade Biçimleri (Y.Lisans)
Kur'an'ın Tarihsel Yorumu (Doktora)
Kur'an'ın Üslup Analizi (Doktora)
Metinlerle İşari Tefsir Ekolü (Y.Lisans)
Tefsir 2-D (I. Öğretim)
Tefsir 2-E (I. Öğretim)
Tefsir 2-G (I. Öğretim)
Tefsir Tarihi ve Usulü 2-A (I. Öğretim)
Tefsir Tarihi ve Usulü 2-C (II. Öğretim)
Tefsir Tarihi ve Usulü 2-D (I. Öğretim)
Tefsirde Yöntem Sorunu
Yorum Etiği ve Kur’ân Tefsiri (Y. Lisans)
Yukarı çık