Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. NURHAN PAPATYA
Adı Soyadı Prof. Dr. NURHAN PAPATYA
Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Telefon 2113045
E-Posta nurhanpapatya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Hacettepe Üniv.Sağlık İdaresi Yüksek Okulu (20.06.1988)
Yüksek Lisans Süleyman Demirel Üniv.Sosyal Bil.Enst. İşletme Anabilim Dalı (17.09.1996)
Doktora Dumlupınar Üniv.Sosyal Bil.Enst. Üretim Yönetimi ve Pazarlama (30.06.1997)
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilir Rekabetçi Stratejiler, Kaynak Tabanlı Kuram, Stratejik Pazarlama, Stratejik Yönetim, Hastane Yönetimi , Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Kültürel pazarlama, Eleştirel Pazarlama, Politik Ekonomi, Siyasel Bilimi, Uluslararası İlişkiler,İnsan Felsefesi, Ekonomi ve Kültür Sosyolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 PAPATYA, Nurhan (2003), Sürdürülebilir Rekabette Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlılık Görüşü-Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım", Nobel Ya. No. 550, Ankara.
 • 2 PAPATYA, Nurhan (2007), Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş -Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım- Asil Ya. 2. Baskı, Ankara.
 • 3 PAPATYA, Nurhan (2011), İşletmelerde Kaynak Tabanlı Stratejik Yaklaşım: Türkiye Sanayi Sektörü İşletmelerinin Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Sağlamasına ilişkin Bir Model Önerisi, Manas Yayınları No. 5/1,Isparta.
 • 4 PAPATYA, Nurhan, Pazarlama: ilkeler,Yönetim ve Stratejiler, Isparta: Manas Ya. 2013.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 PAPATYA, Nurhan (2005), Girişimcilere Yol Haritası ,[Ed. Abdullah Bozgeyik] Hayat Ya.,İstanbul.
 • 2 PAPATYA, Nurhan (2010), İşletme Bilimine Giriş, [Ed. Akın, Bahadır] Adres Ya., Ankara içinde; Pazarlama Fonksiyonu I (18. Bölüm)s.317-350.
 • 3 PAPATYA, Nurhan (2010), İşletme Bilimine Giriş, [Ed. Akın, Bahadır] Adres Ya., Ankara içinde; Pazarlama Fonksiyonu II (19. Bölüm)s.351-375.
 • 4 PAPATYA Nurhan (2013), “Güç ve Otorite Şemsiyesi Altında Hangi Kadın Girişimci?: Bilgikuramsal Kaygılar Üzerinden Özgürlük Seslenişleri.” [ed.] Kaygın, E., Güven, B. Kadın Girişimcilik. İstanbul: VeriTasakademi Ya.: 79-91.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 PAPATYA Nurhan (1997), "Küreselleşme Sürecinde Maliyetleme Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi [Güz,2,ss.197-208]
 • 2 PAPATYA Nurhan (1997), "Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Yararlı Hale Getirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi [Güz,2,ss.161-170]
 • 3 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (1999), "Pazarlamanın Küresel Stratejik Boyutu: Yönetim Ve Çalışma İlkeleri", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y. 13, S. 77(Eylül-Ekim), S. 39-44.
 • 4 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2001), "Karşı Etkileşimli Pazarlamanın Stratejik ve Bütünleşik Değerlendirilmesi", Pazarlama Dünyası, Y. 15, S. 2001/4 (Ağustos), s. 12-16.
 • 5 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2004), "Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret (c-commerce): Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KTMÜ Ya. No. 65/17, 12, 213-224.
 • 6 PAPATYA, Nurhan (2005), "Tüketici Davranışları ile İlgili Motivasyon Modelleri: Bir Perakende İşletmesinde Temizlik ve Bakım Ürünlerine Bağlı Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 10/1, 221-240.
 • 7 Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması, Ülkümüz Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Y. 2, S. 4 (Aralık 2005): 143-152.
 • 8 PAPATYA, Nurhan (2006) "İşletmelerde Sıradışı Rekabet için Yenilikçi Pazarlama Yaklaşımı", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y.20, S.4 (Temmuz-Ağustos),42-46.
 • 9 PAPATYA, Nurhan (2006), "Pazarlamada Değişimin Ötesi: Yaratıcı ve Yenilikçi Pazarlama Dönüşümü", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y. 20, S.1 (Ocak Şubat), 73-77.
 • 10 PAPATYA, Nurhan (2010) "Kapitalizmin Yeni/Yenilenen Akıl Oyunları: Küresel Şirketlerin Etiksel Ütopyaları", Mülkiye Dergisi, XXXIV (Güz), 301-327.
 • 11 GÜZEL F. Özlem, PAPATYA Nurhan (2012), Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması: Kavramsal Bir Analiz, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4/4, s. 109-125.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA, Nurhan, (2001)"Rekabet Becerisini Geliştirme Modeli Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yeni Boyutun Potansiyeli ve Hedefleri", İnfomag İletişim ve Bilişim Dergisi, [14, Aralık, ss.50-55]
 • 2 PAPATYA, Nurhan (2002), "Gelecek Rekabetinin Yeni Konsepti: Kaynak Tabanlılık Görüşü", İnfomag İletişim ve Bilişim Dergisi [22, Ağustos, ss.59-61]
 • 3 PAPATYA, Nurhan, Papatya Gürcan (2003, "Pazarlamada Paradigmik Değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme", Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, C. 2, S. 6 (2003), s. 24-39.
 • 4 PAPATYA, Nurhan (2006), "İşletmelerde Rekabetçi Zekanın Değişen Yüzü: Girişimci Pazarlama", Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, C. 5, S. 16 (Nisan-Mayıs-Haziran 2006/2): 45-59.
 • 5 PAPATYA, Nurhan (2007), "Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan Okuma Stratejisi: Kaynak Tabanlı Pazarlama Yaklaşımı", Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, (Bahar/02): 13-21.
 • 6 PAPATYA, Nurhan (2008), "İmgesel Benlikler ve Tükenmişlik Üzerinden Markalaşma: Düşlerle Gerçekleri Arayış Bağlamında Satılık Mutluluklar", Pazarlama ve İleşim Dergisi-Pİ, 7/24(Bahar): 25-29.
 • 7 PAPATYA, Nurhan (2010), "Korku Pazarlaması: İronik ve Eleştirel Bir Katkı", Pazarlama ve İleşim Dergisi-Pİ, (2010/1) (Kış 2010): 1-17.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan, BEŞİROV Intigam (2009), "KOBİ'lerde İş Buluşçuluk Konseptinin Geliştirilmesi: Türkiye KOBİ'lerine İlişkin Yeni Buluşçuluk Rejimi Önerisi", Journal of Azerbaijani Sdudies, Vol. 12 (2): 110-131.
 • 2 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2011), "The New Reality of Competing: Strategic Marketing Intelligence and the Assessment of the Business Transformational Model Proposition",American Journal of Economics and Business Administration, Volume 3, Issue 3:479-489.
 • 3 PAPATYA Nurhan, KARACA Yasemin, (2011),”Kadın İmgesi Kullanılan Reklamlara Yönelik Tüketicinin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.29,S.1,s. 69-100.
 • 4 KARACA Yasemin, PAPATYA Nurhan (2011), “Reklamlardaki Kadın İmgesi: Ulusal Televizyon Reklamlarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,C.16, S.3 s.479-500.
 • 5 PAPATYA Nurhan, ÖZDEMİR Şefika (2012) Hazcı Tüketim Davranışları ve Televizyon Proğramlarını İzleme Eğilimleri Arasındaki İlişki: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, s.161-183.
 • 6 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, GÜZEL F. Özlem (2013)"Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,9/19, s.87-105.
 • 7 PAPATYA Nurhan (2013), “Cultural Icons of Global Marketing Ideology: Shopping Centers -A Critical Approach.” American International Journal of Contemporary Research, 3, 10 (October): 121-133
 • 8 PAPATYA, Nurhan (2013), “Çokuluslu Şirketlerin Kaynak-Tabanlı Biyo-politik Üretiminde Rekabetçi Gücün Diyalektiği: Eleştirel ve Bütünsel Bakış” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18,S.3, s.1-23.
 • 9 TÜFEKÇİ Ö.Kürşad,PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan(2014), "The Effect of Brand Culture on the Capability to Create Brand Identity under Sports Marketing Intelligence: A Practice in Football Base Associations of Western Mediterranean Region", American International Journal of Social Science, 3 (2), 191-202
 • 10 GÜZEL F. Özlem, PAPATYA Nurhan (2014), "Deneyim Pazarlaması ve Satın Alma Sonrası Eğilimlere Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma",Uluslaratası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi; S: 03 C: 01 Sonbahar Kış
 • 11 PAPATYA,Nurhan,ÖZDEMİR,Şefika (2015), "Kültürel Anlam Üretiminde Çokuluslu Şirketlerin İdeolojik Marka İletişim Aracı Olarak Hollywood Sineması:“Forrest Gump” Filminin Sinematoğrafik İmaj Analizi",Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.2, s.1-28.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan (2004), "Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret (c-commerce): Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KTMÜ Ya. No. 65/17, 12, 213-224.
 • 2 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan., HAMŞİOĞLU, Buğra (2005), "Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması", Ülkümüz Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Y. 2, S. 4 (Aralık):143-152.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ELMACI, Orhan, PAPATYA Nurhan (1997), "Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetleri Üzerindeki Etkisi", 1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildirisi [İTÜ Sosyal Tesisleri İstanbul Ekim, ss. 271-273]
 • 2 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan(1998), "Isparta İli Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik Sorunları Ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim -The Problem Of Small And Medium Size Firms In Isparta Prouınce By Business Context And Strategic Directions For Solution Of These Problems-", Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 • 3 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (1998) "Küreselleşen Üretim Sistemleri Bağlantılı Yeni Ergonomik Perspektif: Toplam Ergonomik Yaklaşım (TEY) Konseptinin Oluşturulması", 6.Ergonomi Kongresi Bildirisi, Mpm/Ankara Üniversitesi 27-29 Mayıs, Mpm Ya. No. 622, Ankara, S. 504-519.
 • 4 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2003), Siber Çağı Konumlandıran Yaygın Ağlarda Pazarlama: Yeni Pazarlama İçeriklerinin Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Erciyes Üniversitesi 16-19 Mayıs, s.113-132.
 • 5 PAPATYA Nurhan,PAPATYA Gürcan (2004), "Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması", 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 618-630.
 • 6 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, DALGAR Hüseyin, ÖZSOY Süleyman (2004), "Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği"-, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan, İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 357-369.
 • 7 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2005), "İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama-The Impact of Export Marketing Capabilities on The Performance Export: The Case Study of The Marble Sector Firms", 16-19 Kasım Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, s.233-277.
 • 8 PAPATYA, Nurhan (2005), "Hastanelerde Kaynak Tabanlı Yönetim Yaklaşımı ve Bir Model Önerisi", 28-29 Eylül 2. Sağlık ve Hastane Yönetimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Ankara, 44-54.
 • 9 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2006), "İşletme Geleceğini Belirlemede İçsel ve Dışsal Senaryoların Bütünleşik Yapılandırılması: Türk Otomotiv Sektörüne İlişkin Bir Değerlendirme", 25-27 Mayıs 14.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, Atatürk Üniversitesi Erzurum (2006): 55-68.
 • 10 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2006), "KOBİ Yöneticilerinin Pazar ve Müşteri Yönlülük ile ilgili Algılamalarının Belirlenmesi: Kars İli Süt Sektörü KOBİ'lerinde Bir Araştırma", 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 339-350.
 • 11 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan,HAMŞİOĞLU, Buğra (2006), "KOBİ'lerde İç-Girişimcilik Yönelimi: İç-Girişimciliği Destekleyecek Altyapı Çalışmalar Üzerine Uygulama", 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, s. 239-252.
 • 12 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (2006), "Aile İşletmelerinde Sosyal Sermaye Nasıl İnşa Edilir?: Koşulların Araştırılmasına Dönük Düşünceler ve Uygulamalar", 2.Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri, 14-15 Nisan, İstanbul, 236-252.
 • 13 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan (2007),"İşletmelerde Rekabetçi Zeka Nasıl Yaratılabilir?Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Önerisi", 25-27. Mayıs 2007 Sakarya Üniversitesi 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 368-379.
 • 14 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2007), "KOBİ'lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yetenekelerinin Yapılandırılması" 7-8 Aralık 2007 İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongersi Bildirisi, 425-434.
 • 15 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan (2008), "Akıllı İşletmelerin Rekabeti Doğru Okuma Stratejisi Olarak Kaynak Tabanlı Görüş: Türk Otomotiv Sektörü İşletmelerinde Bir Değerleme", 16-18 Mayıs 2008 İKÜ, 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya.
 • 16 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan., HAMŞİOĞLU, Buğra (2008), "Yenilik, Pazar Yönlülük ve Örgütsel Öğrenmenin İşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması", 7.Anadolu İşletmecilik Kongresi, (8-10 Mayıs,Çorum),ss.463-476.
 • 17 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU A.Buğra (2013), "Hazcı Algılamaların Marka Değeri Boyutlarına Etkisi: Cep Telefonu Markasında Bir Uygulama", 19-22 Haziran Kars Kafkas Üniversitesi 18. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı.
 • 18 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan, HAMŞIOĞLU A.Buğra (2014), "Yenilik Üretme Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama", 8-10 Mayıs 2014 Antalya 13.Ulusal İşletmecilik kongresi Bildiri Kitabı, C. 2, Marmara Ünv. Yayınevi: 1067-1074.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2004), "İşletmelerin Rekabetçiliğe Odaklanması: Ne Kadar Üstünlük Sağlar? Türk Elektronik Sektörü İşletmelerine İlişkin Bir Model ve Araç takım Önerisi", 12.Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-29 Mayıs, Uludağ Üniversitesi İİBF-Isparta, s. 272-279.
 • 2 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2008), "Yenilik, Pazar Yönliülük ve Örgütsel Öğrenmeninİşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması", 08-10 Mayıs VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum: 132-133.
 • 3 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2010), "Sağlık Kurumlarında Hzmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi: Kırıkkale İl Merkezinde Faaliyet Gösteren İki Özel Sağlık Kurumunda Karşılaştırmalı Bir Analiz", 04-07 Şubat, IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildirisi, Kundu Antalya: 22-23.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (1999), "Pazarlama Pratiğinde İnteraktif Yöntemlerin Yeni Pazarlama Paradigması Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi", Pazarlama Kongresi Poster Bildiri.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2003), "Ekonominin Yenilenen Yüzünde E-Ticaret Uygulamaları: Ticaretin Yeni Temellerinin Aranması ve Geleceğine İlişkin Düşünceler -Azerbaycan İmalat İşletmelerinin/Yöneticilerinin Bakış Açılarını İnceleme-", Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Konferans Bildirisi, 12-13 Mayıs, Baku-Azerbaycan, s. 97-114.
 • 2 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan, BEŞİROV İntigam (2004), "Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması", Uluslararası Sempozyum, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi 24-27 Mayıs Baku-Azerbaycan (2004)
 • 3 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2005), "Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi", 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 936-953.
 • 4 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2005), "Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme", 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 823-847.
 • 5 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan(2006), "İşletmelerde Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Azerbaycan İşletmelerine Yönelik Kaynak Tabanlı Bir Model Öneri ve Hazırlık Notlarının Değerlendirilmesi", Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi Kitabı,s.2002-209.
 • 6 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2008), "Stratejik Çeviklik: Küresel Rekabetin Dönüşümü-Türkiye İlaç Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması", 27-30 March 2008 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBALIZATION, DEMOCRATIZATION, AND TURKEY (Küresellşem, demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum), Bildiri Kitabı Ya. No. 12: 378-390.
 • 7 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2008), "Effect of The Perceived Environmental Uncertainty on Market Orientation, Strategic Flexibility And Corporate Entrepreneurship", 4th.International Strategic Management Conference, 19-21 June, Sarejevo/Bosnia, pp.545-555
 • 8 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2009), "The Future Mapping of Firms: Entrepreneurial Marketing and An Application in The Turkish Textile Manufacturing Sector", 6-9 April 2009 International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century (AUMEC) Antalya/Turkey: 26-40.
 • 9 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2009), "Değer Temelli Yönetim Uygulamaları: Türkiye Üretim İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi", Modern Developmental Trends and Turkish World The International Symposium May 29-31,Khazar University-Baku.
 • 10 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2009), "Deneyimsel Pazarlamayı Yeniden Okumak: Müşteri Yaratıcı Algılamalarının Biçimlendirilmesi", International Marketing Communications Symposium/MARCOM, Ege University, Faculty of Communication, (May 29), Izmir-Turkey: 190-200.
 • 11 PAPATYA Nurhan,PAPATYA Gürcan(2011), "Üniversitelerde Bilimsel ve Yaratıcı Kültür Nasıl Oluşturulur? Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Uygulama Koşulları", Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi (UYK-2011).
 • 12 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan., HAMŞİOĞLU, Buğra (2011), “Sürdürülebilr Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme", UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 aralık,s. 221-236.
 • 13 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, SONGUR, Ahmet (2011), Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği, UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, s.751-764
 • 14 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2011), “Üniversitelerde Bilimsel ve Yaratıcı Kültür Nasıl Oluşturulur? Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Uygulama Koşulları.” 27-29 Mayıs İstanbul 2011 Uluslararası Yüksek Eğitim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 2/XI: 1548-1559.
 • 15 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (2012), "Ahilik Modern İşletmecilik düşüncesini Ne Kadar Karşılamak Zorundadır?: Etik Bir Tartışmanın Emik Düzlemi", 19-20 Eylül,Kırşehir II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı C. 1: 485-498.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Papatya Nurhan, Papatya Gürcan, ÖZDEMİR, Şefika (2011), Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme, UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, s. 459-466.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü: SDÜ Öğrencilerine Yöenlik Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü [Özdemir, Ş.-2007, YL Tezi].
 • 2 Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Türk Bankacılık Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Merkezinde Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü [Songur, A.-2009, YL Tezi].
 • 3 Pazarlama Paradigması ve Mimari Estetikteki Değişimin Tüketici Algılamaları Üzerine Etkisi: Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir İnceleme,[Geniş, M.A.-2011, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 4 Örgütsel Bağlılık ve Dinar Belediyesi Çalışanlarının Örgüte Bağlılığı,[Toker, Halit-2011, Tezsiz YL]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 5 Simülasyon evreni ve tutkuyu markalaştıran televizyon dizileri: Muhteşem Yüzyıl örneği; ,[Limon, S.-2012, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 6 İhracat pazarlarında pazarlama iletişim yeteneklerinin kurumsal kimlik ve imaj üzerine etkilerinin incelenmesi,[Özdemir, O.-2012, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 7 Ev kadınlarının marka tercihinde televizyon reklamlarının etkisi: Bir uygulama Özdemir,[Vural, E.-2012, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KARACA Yasemin (2010), Reklâmdaki Kadın İmgesinin Tüketime Dayalı Kültür Oluşturmasındaki Rolü: Ulusal Televizyon Reklâmlarına İlişkin Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü 2010 (Doktora Tezi).
 • 2 TÜFEKÇİ Ö. Kürşat (2011), Spor Pazarlama Zekası: Marka Kültürü Yaratma Yeteneklerin Analizi,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2011. (Doktora Tezi)
 • 3 ÖZDEMİR Şefika (2014), Marka İletişiminde Görsel İmajlar ve Kültürel Dönüştürüm Aracı Olarak Sinema: Sinematoğrafik İmajların Analizi, Süleyman Demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014. (Doktora Tezi)
 • 4 GÜZEL Fatma Özlem (2012), Deneyim Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Muğla Bölgesinde Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2012. (Doktora Tezi)
 • 5 GENİŞ,Mehmet Ali (2014). Pazarlama İletişiminde İdeolojik Dil ve Medya Söylemi: Ulusal Kristal Elma Ödülleri Basın Reklam Söylemlerinin Eleştirel Çözümlemesi, Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014. (Doktora Tezi)
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Reklamlarda Estetik: Yazılı Basında Yer Alan Otomobil Reklamlarında Kullanılan Estetik Unsurlar, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akgün, A.-2010.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı 1-4 Aralık 2011-Eğirdir-Isparta Oturum Başkanlığı
 • 2 8th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Barcelona, Spain, June 21-23, 2012. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 9th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Barcelona, 27-29 June 2013 in Riga, capital city of Latvia. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 4 1st International conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 5 5.İzmir İktisat Kongresi Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi, "8G Ege Bölgesinde Otomotiv Yan Sanayi Sektörünün Geleceği" başlıklı panelde konuşmacı.
 • 6 II. Davraz Uluslararası Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları Kongresi, Yürütme Kurulu Üyesi.
 • 7 EUMMAS 2014 International Conference on Marketing, Management and Economics.Sarajevo from the 29th to the 31st of August 2014 (Scientific Team) Bilim Kurul Üyeliği
 • 8 EUMMAS 2014 International Conference on Marketing, Management and Economics.Sarajevo from the 29th to the 31st of August 2014 (Editorial Board team)Yayın Kurul Üyeliği
 • 9 2nd International conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2014,Tbilisi,Georgia,August 5-6, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 10 10th International Strategic Management Conference, 19th to 21st June 2014. Rome, Italy. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 11 10th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Rome, Italy, 21st June 2014 . Bilim Kurulu Üyeliği
 • 12 258-Call for speakers at the Global Innovation Economic Congress(GIEC)2014
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İthalat-İhracat Kursu, Eğitimci, Süleyman Demirel Üniversitesi [1999].
 • 2 II. Eğirdir Turizm Sempozyumu 9-12 Kasım 2006. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 Hacettepe Üniversitesi, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 04-07 Şubat 2010, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 4 Hacettepe Üniversitesi, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 04-07 Şubat 2010, Oturum Bşk.
 • 5 Hacettepe Üniversitesi, V. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13-16 Ekim 2011, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 6 Hacettepe Üniversitesi, VI. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13 Eylül 2012, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 7 Selçuk Üniversitesi VII. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 8 Papatya, Nurhan. 2013. "18.Ulusal Pazarlama Kongresi "Yerel Ekonomilerin Uluslararasılaşmasında Küresel Pazarlamanın Katkısı" 19-22 Haziran Kafkas Üniversitesi, Kars. Oturum Başkanlığı.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye Sanayi Sektörünün Küresel Rekabet Gücü Yol Haritasının Değerlendirilmesi: İlişkin Dinamik Bir Analiz, Yeniden Konumlandırma ve Sürdürülebirlik için Bir Model Önerisi, Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında Birinci Eser, Mayıs 2002, 65 sayf).
 • 2 Türkiye İhracat Sektörünün Sürdürülebilirliğine İlişkin Bir Manifesto Denemesi" Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında İkinci Eser Ödülü, Mayıs 2003.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2. Kadın Girişimcilik Çalıştayı, Çorum, 2013.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Şahinler Holding, Bilkont Dış Ticaret A.Ş. İstanbul-İthalat-İhracat Elemanı (1988)
 • 2 Gürallar Şirketler Grubu, Kütahya Porselen A.Ş. Kütahya-İthalat-İhracat Uzmanı (1989-1993)
 • 3 Çolakoğulları Şirketler Grubu, Med-Union Contaniers A.Ş. İstanbul-İthalat-İhracat Müdür Yardımcısı, (1993-1994)
 • 4 Yalvaç MYO İktisadi ve İdari Bilimler Programı, Yalvaç-Öğt.Gör. Isparta (1995-1996)
 • 5 Eğitimci, "Toplam Kalite Yönetimi-Kalite Çemberleri" Kara Kuvvetleri Isparta-Eğridir Dağ Komando Okulu, [Eğridir-2000].
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türkiye İhracatını Geliştirme Problemleri ve Çözüm Önerileri" Kanal 32 Radyo Mercek Programı-Canlı, 29.Nisan.2003.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı [2004-2007]
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı [2003-2004]
 • 2 SDÜ İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı [2006-2010]
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Isparta İl Gelişim Planı-2004
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi ECTS/Sokrates Koordinatörü, [2005-2007]
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi, [2005-]
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İleri Üretim Teknolojilerinden Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetlerine Etkisi: Arçelik A.Ş.'de Uygulama, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi (1996, 165 sayfa; 197 referans)
 • Doktora Tezi
 • 1 Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Kaynak Tabanlı Stratejik Pazarlama Yaklaşımı: Isparta Sanayi Sektörü İşletmelerinde Uygulama, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi, (2002, 267 sayfa; 466 referans)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Academy of Marketing Science Organization [2002]
 • 2 Türkiye Pazarlama Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü [2004-2007]
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Human Sciences Hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
 • 2 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [2004-]
 • 2 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [2008-Devam Ediyor]
 • 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hakem, [2008- Devam ediyor]
 • 4 Kırkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hakem, [2010- Devam ediyor]
 • 5 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGD Sosyal Güvenlik Dergisinde Hakemlik (2011-Devam Ediyor.)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Hakemlik [2002-Devam Ediyor]
 • 7 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [2007-Devam Ediyor]
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje: The Enhancement of Crawfish Production and Marketing (Türkiye`de Kerevit Üretim ve Pazarlaması) Avrupa Birliği Projesi, ITSO, 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ Araştırma Fon Projesi "Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü:SDÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" 728 nolu proje- 1402-YL-06
 • 2 SDÜ Araştırma Fon Projesi: Reklamdaki Kadın İmgesinin Tüketime Dayalı Kültür Oluşturmasındaki Rolü, 1689-D-08.
 • 3 SDÜ Araştırma Fon Projesi: Marka İletişiminde Görsel İmajlar: Sinematografik İmajların Analizi, Bilimsel Araştırma projesi 2029-D-09
 • 4 Spor Pazarlama Zekası: Marka Kültürü Yaratma Yeteneklerin Analizi,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011. (2024-D-09).
 • 5 Deneyimsel Pazarlama: Antalya 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama, 2285-D-10 [Devam ediyor]
 • 6 Papatya, Nurhan."Pazarlama Kültürünün İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Stratejik Analizi: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Uygulama" 3630-D1-13 Nolu Devam Ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Dış Ticaret ve İşlemleri
Hizmet Pazarlaması
İşletme Bilimine Giriş
Mesleki Çalışma ve Seminerleri
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama I
pazarlama II
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Uluslarası Pazarlama
M4-Stratejik Pazarlama
Küresel Pazarlama
Global Marketing
Hizmet Pazarlaması ve Reklamcılık
Pazarlamada Rekabetçi stratejiler (Doktora)
Pazarlama Yönt. ve Stratej. (Y.L.)
Medya Yönt.ve Reklam Stratejisi(Y.L)
Pazarlamada İletişim(Y.L) , Eğlence Pazarlaması
Pazarlama Yönetimi (Y.L)
Yukarı çık