Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ali Galip GEZGİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN
Birimi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2110232
E-Posta aligezgin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEFSİR VE HADİS 18.06.1984
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 06.01.2000
İLGİ ALANLARI
Tefsir Çeviri Yabancı Diller Kur'ân'ın Metinleşme Tarihi Kur'ân'ı Anlama ve Yorumlama Metodolojisi Semantik Hermenötik
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 GEZGİN,A.G., 2015, Tefsîrde Semantik Metod ve Kur'ân'da "Kavm" Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Basım, 861 s. İstanbul.(Özet)
 • 2 Gezgin,A.G.,2014, Özgün Bir Kur'ân Yorumu -Hz. Ömer Örneği-, Rağbet Yayınları, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 300 s.,İstanbul.(Özet)
 • 3 Gezgin,A.G., 2010, Kur'ân'da Sevgi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Rağbet Yaynları, 407s., İstanbul.(Özet)
 • 4 Gezgin,A.G., 2010, Kur'ân'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı,Rağbet Yayınları, 287 s., İstanbul.(Özet)
 • 5 Gezgin,A.G.,2009, Özgün Bir Kur'ân Yorumu -Hz. Ömer Örneği-, Rağbet Yayınları, 300 s.,İstanbul.(Özet)
 • 6 Gezgin,A.G., 2003, Kur'ân'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar, Fakülte Kitabevi, Tuğra Matbaası, Yayın No:44, 295s., Isparta.(Özet)
 • 7 Gezgin,A.G., 2003, Kur'ân'da Sevgi, Fakülte Kitabevi, Tuğra Matbaası, Yayın No:48, 312s., Isparta .(Özet)
 • 8 Gezgin,A.G.,2002, Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da "Kavm" Kelimesinin Semantik Analizi, Ötüken Neşriyat, Özener Matbaası, Yayın No:537, 352s.,İstanbul.(Özet)
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gezgin,A.G.,2011,Kur'ân'da Hz.Peygamber ve Ashâb İlişkileri,Son Peygamber.İnfo Almanak 2011, Meridyen Destek Derneği, 54-57,İstanbul.(Özet)
 • 2 Gezgin, A.G., 2010, Anadolu Üniversitesi, A.Ö.F. İlahiyat Önlisans Tefsir Ders Kitabında "Kur'ân'da Takvâ" konulu 7. Ünite, ss.132-157 ve "Kur'ân'da Sevgi" konulu 10. Ünite, ss.210-233,Eskişehir.(Özet)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gezgin, A.G., 2007, "Kur'ân'ın Metinsel Niteliği", Dinî Araştırmalar, Cilt:9, Sayı: 27, Ocak-Nisan 2007, ss. 79-108, Ankara.
 • 2 Gezgin, A.G., 2006, "Müddessir, 74/4. Âyetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme-"Nass-Olgu" Örtüşmesi ve " Yorum Etiği" Açısından-, Marife Bilimsel Birikim, Yıl. 6, Sayı:1,ss. 127-144, Konya.
 • 3 Gezgin, A. G., 2005, Toshihiko Izutsu'nun Kur'ân-ı Kerîm'i Anlama ve Yorumlama Yöntemi, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.18, sayı: 1, ss.82-95, Ankara.
 • 4 Gezgin, A.G, 2005, Kur'ân Meâllerinde "Takvâ" Kelimesinin Türkçe'ye Çeviri Sorunu, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl:7, Sayı: 14, ss.199-218, Isparta.
 • 5 Gezgin,A.G., 2003, Eşanlamlılık Bağlamında Kur'ân'da "Korku" İfade Eden Kelimeler Üzerine Analitik Bir Değerlendirme, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XVI, Sayı:1, 38-62, Ankara.
 • 6 Gezgin,A.G.,2003, Kur'ân'ın Doğru Çevirisinde Tarihsel-Etimolojik Sözlüklerin Önemi, Tabula-Rasa,Felsefe-Teoloji Dergisi, Sayı:8, 249-266, Isparta.
 • 7 Gezgin,A.G., 2001, Kur'ân'da "Nesh Problemi"ne Eleştirel Bir Yaklaşım, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XIV,Sayı:1, 49-67, Ankara.
 • 8 Gezgin,A.G., 2001, Kur'ân'ı Anlamak İçin Hermenötik mi Semantik mi?, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 123-147, Isparta.
 • 9 Gezgin,A.G., 2000, Kur'ân'da "Huşû" Kelimesinin Semantik Analizi, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, c.2 , Sayı:4, 79-106, Ankara.
 • 10 Gezgin,A.G., 2000,Devlet Yönetiminde Şûrâ İlkesi ve Osmanlı Devletinde Şûrâ,S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:6, 79-100, Isparta.
 • 11 Gezgin,A.G., 1997, Kur'ân'da ve Türk Devlet Geleneğinde Şûrâ, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:4, 183-207, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gezgin,A.G., 2014, “Kur’ân’da ‘Düşünme’ Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme-(I)”, SDÜİFD, Isparta, Yıl: 2014/1, Sayı:32, 133-174.(Özet)
 • 2 Gezgin, A.G., 2014, “Kur’ân’da ‘Düşünme’ Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme-(II)”, SDÜİFD, Isparta, Yıl: 2014/2, Sayı:33, 7-43.(Özet)
 • 3 Gezgin, A.G., 2008, Kur'ân'da "Mutraf" Kavramı Üzerine, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, Yıl: 2008/1, Sayı: 20, 47-88.
 • 4 Gezgin, A.G., 2005, Kur'ân'da "Nahr" Kelimesi ve Türkiye'de Kurban İbadetinin Algılanışı, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, Yıl: 2005/2, Sayı: 15, 1-42.
 • 5 Gezgin, A.G., 2002,Türk-İslâm Devletlerinde Şûrâ, Türk Tarih Projesi İçinde, Türkler Ansiklopedisi, Ankara, cilt:V, 203-210. 2002
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Gezgin, A.G.(Çevirmen),2001, İslâm Tasavvufunda Allah Sevgisi, (Makalenin Yazarı: Giuseppe Scattolin, Orijinal Başlığı: "Love (Hubb ) of God Islamic Mysticism-A Study of a Semantic Development- Love (Hubb) of God in the Koran,Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı:5, 233-252, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gezgin, A.G., 2007, Kur'ân Meâllerinde "Takva" Kelimesinin Türkçe'ye Çevirisi Sorunu, Kur'an Meâlleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir (24-26 Nisan 2003), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, II, 295-315.
 • 2 Gezgin, A.G., 2006, Kur'ân'da Hz. Peygamber ve Ashâb İlişkileri-Ashâbı Uyaran Âyetler Bağlamında-, VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta,19 Nisan 2004,175-196.
 • 3 Gezgin, A.G., 2006, Hz. Peygamber'in Dil Yeteneği ve Dile Dayalı Tefsiri, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta,18 Nisan 2005,61-92.
 • 4 Gezgin,A.G.,2003, Kur'ân'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 18-19 Nisan2002, 205-227.
 • 5 Gezgin,A.G.,2002, Nesh Problemi Bağlamında Mensûh Olduğu İddia Edilen Bazı Âyetlerin Hz. Peygamber Tarafından Tefsîri, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 19-21 Nisan 2001, 239-248.
 • 6 Gezgin,A.G.,2001, Kurân'da ve Hz. Peygamber'in Davranışlarında Denge,III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 20 Nisan2000, 271-295.
 • 7 Gezgin,A.G.,2000, Hz. Peygamber'i Konu Alan Âyetler ve Peygamberlik Telâkkisinde Görülen Sapmalar, II. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 20 Nisan 1999, 29-52.
 • 8 Gezgin,A.G.,1999, Hz. Peygamber'in Kurân'ı Tefsîri, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 20-21 Nisan 1998, 205-227.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gezgin, A.G., 2007, Kur'ân'ın Hattı (=Resmu'l-Mushaf) ve Türklerin Kur'ân Hattına Katkıları, , Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu,Isparta/Türkiye, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, 619-630.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da "Kavm" Kelimesinin Semantik Analizi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bakkal,Mustafa Cihad, Kur'ân-ı Kerîm'de "Hamd" Kavramı,SDÜ, SBE, Isparta 2013.
 • 2 Paralı, Esra, Kur'ân'da "İtmi'nân" Kelimesinin Semantik Analizi, S.D.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2012.
 • 3 Yumuşak, Mustafa, Kur'ân'da "Şehr" Kelimesinin Semantik Analizi,S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta 2011.
 • 4 Belek, Muhammed Zahid, Hz. Ali'nin Kur'ân Tasavvuru ve Âyetleri Tefsîri,S.D.Ü., Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2010.
 • 5 Süslü, Mehmet Zeki, Kur'ân Tefsîrinde Sahâbenin Görüş Farklılıkları, S.D.Ü., Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2009.
 • 6 Bulut ,Ali. Kur'ân'da Emanet Kavramı, S.D.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Seber,Abdülkerim,Kur'ân-ı Kerîm ve Kırâatlerinde İ'râb Müşkilleri, S.D.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2012.
 • 2 Bulut ,Ali, Erken Dönem Tefsîr Mukaddimelerinin Tefsîr Usûlü Açısından Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gezgin, A.G., 2009, "Bâbertî'nin Keşşâf Hâşiyesinin Edisyon Kritiği ve Türk Tefsîr Geleneğine Katkısı", S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, SDÜ BAP Tarafından desteklendi, Proje no: 1846-M-09, Isparta 2009.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gezgin, A.G.,2012,Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (31 Mayıs/1-2 Haziran 2012), SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 2 Gezgin, A.G., 2011, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu,(12-13-14 Mayıs/May 2011 Isparta, Türkiye/Turkey) Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 3 Gezgin, A.G., 2007, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs-1 Haziran 2007/31 May- 1 June 2007) Bilim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gezgin, A.G., 2005, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı,VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18 Nisan 2005, III. Oturum Raportörü.
 • 2 Gezgin, A.G., 2003, Kur'an Meâlleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir (24-26 Nisan 2003),IV. Oturum Başkanı.
 • 3 Gezgin, A.G., 2002, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18-19 Nisan 2002, V. Oturum Raportörü.
 • 4 Gezgin, A.G., 2001, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, I. Oturum Raportörü.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân ve Sünnet Ekseninde Merhamet, Belediye Düğün Salonu, Gölhisar/BURDUR,14 Nisan 2011.
 • 2 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân ve Sünnet Ekseninde Merhamet, Belediye Düğün Salonu, Gönen/ISPARTA,16 Nisan 2011.
 • 3 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân ve Sünnet'e Göre Merhamet ve Şefkat, Beldibi Okul Yanı (Sahil Camii) Bahçesi, Konyaaltı/ANTALYA,17 Nisan 2011.
 • 4 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân ve Sünnet'e Göre Merhamet, 60. Yıl Kapalı Spor Salonu, Keçiborlu/ISPARTA,19 Nisan 2011.
 • 5 Konferans (Konuşmacı)Hz. Mevlânâ'nın Kur'ân-ı Kerîm'e Bakışı ve Âyetleri Yorumu, Belediye Düğün Salonu, 20 Aralık 2011,Eğirdir/ISPARTA.
 • 6 Panelist: Kur'ân'ı Anlamak ve Yaşamak, Haşim İşcan Kültür Merkezi, ANTALYA, 14 Nisan 2010.
 • 7 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân'ı Yaşamak ve Yaşanmış Bir Kur'ân Hz. Peygamber, Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Ağlasun/BURDUR, 14 Nisan 2010.
 • 8 Konferans (Konuşmacı):Kur'ân'ı Yaşamak ve Yaşanmış Bir Kur'ân Hz. Peygamber, Belediye Düğün Salonu, Bekilli/DENİZLİ,15 Nisan 2010.
 • 9 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân'ı Yaşamak, Talip Özkan Sanat Merkezi, Acıpayam/DENİZLİ, 15 Nisan 2010.
 • 10 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân'ı Anlamak ve Yaşamak, Şoförler ve Otomobilciler Odası Konferans Salonu, Tavas/DENİZLİ, 16 Nisan 2010.
 • 11 Konferans, (Konuşmacı):Kur'ân'ı Anlamak ve Yaşamak, Belediye Konferans Salonu, Serinhisar/DENİZLİ, 17 Nisan 2010.
 • 12 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'ın Doğru Anlaşılmasında Sünnet'in Yeri, Belediye Düğün Salonu, Sandıklı/AFYON, 16 Mart 2009.
 • 13 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân Ahlâkı'na Göre İyi İnsan Olmak, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı, İ.İ.B.F. Konferans Salonu, ISPARTA, 11 Mart 2009.
 • 14 Panelist: Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Aile İçi İletişimin Temelleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, ANTALYA, 14 Nisan 2009.
 • 15 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Evlilik ve Aile İçi İletişimin Temelleri, Belediye Düğün Salonu, Honaz/DENİZLİ, 16 Nisan 2009.
 • 16 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Evlilik ve Aile İçi İletişimin Temelleri, Düğün Salonu, Çal/DENİZLİ, 18 Nisan 2009.
 • 17 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Sünnet'e Göre İyi İnsan Olmak, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, Hükümet Meydanı,ISPARTA, 7.09.2009.
 • 18 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Sünnet'e Göre İyi Bir Din Görevlisi Nasıl Olmalıdır?, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konferans Salonu, Konyaaltı/ANTALYA, 2.10. 2009.
 • 19 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Sünnet'te Hz. Peygamber'in Sevgi Görünümleri, Halı Sarayı Kültür Merkezi, ISPARTA, 20 Nisan 2007.
 • 20 Panelist: Hz. Peygamber'in Sünnetine İttiba Bağlamında Hz. Peygamber'i Yanlış Yorumlama Tezahürleri, Halı Sarayı Kültür Merkezi/ISPARTA, 13 Nisan 2006.
 • 21 Konferans (Konuşmacı): Peygamberlerin Rehberliğine Olan İhtiyaç ve Türk-İslâm Kültüründe Peygamber Sevgisi, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir/ISPARTA, 14 Nisan 2006.
 • 22 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'ın Doğru Anlaşılmasında Hz. Peygamber'in Rolü, Belediye Konferans Salonu, Sütçüler/ISPARTA, 7Ekim2006.
 • 23 Konferans (Konuşmacı): Kur'anı Doğru Anlamada Hz. Peygamber'in Rolü, Uluborlu/ISPARTA, 7.5.2003.
 • 24 Konferans(Konuşmacı):Kur'ân-Sünnet Bütünlüğü, Şarkıkaraağaç/ISPARTA, 7.05.2002
 • 25 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân Sünnet İlişkisi,Keçiborlu/ISPARTA, 21.09.2001
 • 26 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'da ve Türk Devlet Geleneğinde Şûrâ, Türk Ocakları Konferans Salonu, ISPARTA, 1.12. 2001.
 • 27 Panelist:Kur'ân'da ve Hz. Peygamber'in Davranışlarında Denge, Kemer/ANTALYA, 23.4.2000.
 • 28 Panelist: Kur'ân'da ve Hz. Peygamber'in Davranışlarında Denge, Elmalı/ANTALYA, 24.4.2000.
 • 29 Panelist: Kur'ân'da Çalışma, Finike/ANTALYA, 22.4.1999.
 • 30 Panelist:Hz. Peygamber'in Kur'ân'ı Tefsîri, Kumluca/ANTALYA, 21.4.1999.
 • 31 Panelist: Hz. Peygamber'in Çocuk Terbiye Metodu, Manavgat/ANTALYA, 24.4.1999.
 • 32 Konferans (Konuşmacı): Şehitlik ve Önemi, Dinar/AFYON, 27,4, 1998.Bu Konferansın bir bölümü TRT-1 Televizyonunda "Anadolu'dan Görünüm" Programında yayımlanmıştır.
 • 33 Panelist:Kur'ân ve Hz. Peygamber, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, BURDUR, 3.5.1997.
 • 34 Panelist: Kur'ân Ahlâkı, Kültür Sarayı, ISPARTA, 23.4.1996.
 • 35 Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'ı Anlamak, Belediye Düğün Salonu, Atabey/ISPARTA, 20.04.1995.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2008/2, Sayı:21.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(İMAD) / The Journal of Islamic Civilization Studies (JICS)Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kütahya.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014/2 Sayı:33, Isparta.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012/2 Sayı:29, Isparta.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012/2 Sayı:29, Isparta.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/1 Sayı:22, Isparta.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1/2010, Ankara.
 • 2 Hitit Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi,2010/2, Cilt:9 Sayı:18, Çorum.
 • 3 Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmir.
 • 4 Bilimname, Kayseri
 • 5 Dinî Araştırmalar Dergisi, Ankara
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı (12.01.2015-15.05.2015)
 • 2 Dekan Yardımcılığı (19.08.2011-11.01.2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tefsîr Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-2014)
 • 2 Tefsîr Anabilim Dalı Başkanlığı (2014-Devam etmekte)
 • 3 Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı (2008-2011)
 • 5 Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanlığı ( 2005-2008)
 • 6 Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı (2000-2003)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-Devam Etmekte)
 • 2 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (07.10.2011-07.10.2014)
 • 3 Fakülte Kurulu Üyeliği (19.09.2011-19.09.2014)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Yayın Kurulu Üyeliği, Yıl: 2009/1, Sayı:22.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi. İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Yıl: 2008/2, Sayı:21.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta İli Eğirdir İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde, Din Görevlilerine "Yaz Kur'ân Kursları ve Kur'ân-ı Kerîm Öğretim Teknikleri Üzerine", "Power Point" sunusu. Eğirdir/ISPARTA, 02 Haziran 2015.
 • 2 Isparta İl Müftülüğü'nce Din Görevlileri için düzenlenen "Tashîh-i Hurûf" Hizmet İçi Kursunda, "Güzel Konuşma Teknikleri" dersi. ISPARTA,(14.11.2011-11.05.2012)tarihleri arasında.
 • 3 Afyon İli Sandıklı İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde, Din Görevlilerine "Meâl mi Tefsir mi?" konulu "Power Point" Sunusu. Sandıklı/AFYON, 16 Mart 2009 .
 • 4 Denizli İli Tavas İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde, Din Görevlilerine "Yaz Kur'ân Kursları ve Kur'ân-ı Kerîm Öğretim Teknikleri Üzerine", "Power Point" sunusu. Tavas/DENİZLİ, 16 Haziran 2009.
 • 5 Denizli İli Acıpayam İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde, Din Görevlilerine "Yaz Kur'ân Kursları ve Kur'ân-ı Kerîm Öğretim Teknikleri" konulu "Power Point" Sunusu, Acıpayam/DENİZLİ, 16 Haziran 2009.
 • 6 Isparta İl Müftülüğü tarafından, Fatih Kur'ân Kursu'nda düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde "Kur'ân Meâllerinden Yararlanma" Dersi.ISPARTA, (15 Nisan-15 Mayıs 2006)
 • 7 Burdur İli Bucak İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde "Tefsir" ve "Dînî Hitabet" Dersleri.Bucak/BURDUR,(1-30 Nisan 2005).
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 GEZGİN, A.G., (SÖYLEŞİ), "Isparta'da Ramazan ve Dînî Hayat", İftara Doğru Programı, TRT Antalya Radyosu, Canlı Yayın, 15 Ağustos 2012,Isparta.
 • 2 Gezgin, A. G., "Kur'ân-ı Kerîm'de Erdemler" TRT1, Radyo 1'de "İftara Doğru" Programında 30 gün süreyle konuşma. 2011
 • 3 Gezgin, A.G.,(Makale) "Ahlâkî Bir Yolculuk Olarak Hac",Akdeniz Gazetesi, Kutsal Yolculuk Özel Eki,Eylül 2011, Isparta, s.10
 • 4 Gezgin, A.G., Kur'ân'da Sevgi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Tarafından Hazırlanan "DÎNİ VE İLMÎ SOHBETLER PROGRAMI"nda, KANAL 32 Televizyonunda Söyleşi,RAMAZAN 2011,ISPARTA.
 • 5 Gezgin, A.G., Kur'ân'da Takvâ, SDÜ İlahiyat Fakültesi Tarafından Hazırlanan "DÎNİ VE İLMÎ SOHBETLER PROGRAMI"nda, KANAL 32 Televizyonunda Söyleşi,RAMAZAN 2011,ISPARTA.
 • 6 Gezgin, A.G., Kutsal Kadir Gecesi ve Kur'ân'ı Doğru Anlamak, SDÜ İlahiyat Fakültesi Tarafından Hazırlanan "DÎNİ VE İLMÎ SOHBETLER PROGRAMI"nda, KANAL 32 Televizyonunda Söyleşi,RAMAZAN 2011,ISPARTA.
 • 7 Gezgin, A. G., "Olaylardan İlkelere" TRT1, Radyo 1'de "İftara Doğru" Programında 30 gün süreyle konuşma.2010.
 • 8 Gezgin, A.G., Allâh'ın Bir Lütfu Olarak Doğal Güzellikleri Korumak, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.
 • 9 Gezgin, A.G., Kur'ân'a Göre Aşırı Zenginliğin Sonuçları, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.
 • 10 Gezgin, A.G., Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Aile İçi İletişimin Temelleri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.
 • 11 Gezgin, A.G., Kur'ân'a Göre İnsanların Birbirlerine Muhtaç Oluşlarının Hikmetleri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.
 • 12 Gezgin, A.G.,Kur'ân'a Göre Huşû Kelimesi ve Namazda Huşû'un Önemi, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı Programı, 2009.
 • 13 Gezgin, A.G., Kur'ân ve Sünnet'e Göre Empatik Anlayış, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı Programı, 2009.
 • 14 Gezgin, A.G., Kadir Gecesi Bağlamında Kur'ân'ı Doğru Anlamak, Isparta Kanal 32 Televizyonunda Söyleşi, 26 Eylül 2008.
 • 15 Gezgin, A.G., Kur'ân'da Sevgi, TRT-INT Televizyonunda Söyleşi, 13.2.2003.
 • 16 Gezgin, A.G., Şehitlik ve Gazilik, TRT-INT Televizyonunda Söyleşi, 13.3.2003.
 • 17 Gezgin, A.G., Bayramlar ve Ortak Mutluluk, 3 Aralık 2002, Yerel Demokrat Gazetesi/Isparta, s.3.
 • 18 Gezgin, A.G., Çalışma Hayatı ve İş Ahlâkı, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2002.
 • 19 Gezgin, A.G., Kutsal Kadir Gecesi ve Dînî Hayatımızdaki Önemi, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2002.
 • 20 Gezgin, A.G., Sağlık Temizlik İlişkisi ve Yaşanılan Çevreyi Temiz Tutma, TRT-1 Radyosu Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2001.
 • 21 Gezgin, A.G., Savurganlık ve Zararları, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2000.
 • 22 Gezgin, A.G.,Toplumsal Hayatta Diyalog , TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2000.
 • 23 Gezgin, A.G., Cömertlik, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2000.
 • 24 Gezgin, A.G.,Hayvan Hakları ve Hayvanları Korumak , TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 2000.
 • 25 Gezgin, A.G., Kul Kusursuz Olmaz, Allah'ın Rahmeti'nden Ümit Kesilmez, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 1999
 • 26 Gezgin, A.G., Hasta Ziyaretine Dinimizin Verdiği Önem ve Bunun Adabı, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 1999.
 • 27 Gezgin, A.G., Ailenin Toplum Hayatındaki Yeri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 1999.
 • 28 Gezgin, A.G., Ramazan ve Getirdikleri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 1998
 • 29 Gezgin, A.G., Kur'ân Ahlâkı, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 1998
 • 30 Gezgin, A.G., Dengeli ve Düzenli Yaşam, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Proğramlarında , 1997.
 • 31 Gezgin, A.G., Tevbe ve Önemi, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında, 1997.
 • 32 Gezgin, A.G., Sevgi, Hoşgörü ve Diyalog, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programlarında,1997.
VERDİĞİ DERSLER
Kur''ânî Kavramlar II (Doktora)
Mukayeseli Kur''ân Meâli Çalışmaları I (Yüksek Lisans)
Kur''''ân Semantiği (Yüksek Lisans)
Kur''ân Yorumunda Çağdaş Yaklaşımlar I (Doktora)
Kur''ân Semantiği (Yüksek Lisans)
Günümüz Tefsir Problemleri I (Yüksek Lisans)
Kur''ân''ı Anlama ve Yorumlama Metodolojisi II (Doktora)
Çeviri Teknikleri ve Kur''an Mealleri (Doktora)
Tefsir Usûlü
Tefsir
Kur''ân Semantiği
Tefsir Usûlü
Kur''ân Tercemesi Teknikleri
Kur''ân Semantiği
Kur''ân Semantiği
Tefsir Tarihi
Tefsir Tarihi
Kur''ân Semantiği
Kur''ân''ın Ana Konuları
Kur''ân''ın Metinleşme Tarihi (Doktora)
Günümüz Tefsir Problemleri I (Yüksek Lisans)
Çağdaş ve Klâsik Tefsir Usûlü Araştırmaları I (Yüksek Lisans)
Günümüz Tefsir Problemleri II(Yüksek Lisans)
Mukâyeseli Kur''ân Meâli Çalışmaları II (Yüksek Lisans)
Çeviri Teknikleri ve Kur''ân Meâlleri II (Doktora)
Çağdaş ve Klâsik Tefsir Usûlü Araştırmaları II (Yüksek Lisans)
Kur''ân Semantiği
Tefsir
Kur''ân''ın Ana Konuları
Kur''ân Semantiği (Yüksek Lisans)
Çağdaş ve Klasik Tefsir Usûlü Araştırmaları I (Yüksek Lisans)
Günümüz Tefsir Problemleri I (Yüksek Lisans)
Çağdaş ve Klasik Tefsîr Usûlü Araştırmaları II (Yüksek Lisans)
Günümüz Tefsir Problemleri II (Yüksek Lisans)
Mukayeseli Kur''''ân Meâli Çalışmaları II (Yüksek Lisans)
Kur''ân Yorumunda Çağdaş Yaklaşımlar II (Doktora)
Tefsîr Usûlü
Kur''ân''ı Anlama ve Yorumlama Metodolojisi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Kur''ân Semantiği
Kur''ân ve Etik (Yüksek Lisans)
Günümüz Tefsir Problemleri II (Yüksek Lisans)
Çağdaş ve Klasik Tefsir Usûlü Araştırmaları II (Yüksek Lisans)
Tefsir
Tefsir Tarihi ve Usûlü
Kur'ân Semantiği
Kur'ân'a Giriş (Yüksek Lisans)
Klâsik Tefsîr Usûlü Araştırmaları (Yüksek Lisans)
Kur'ân Semantiği(Yüksek Lisans)
Günümüz Tefsîr Problemleri (Yüksek Lisans)
Tefsîr Ekolleri (Yüksek Lisans)
Kur'ân Yorumunda Klâsik Yaklaşımlar (Doktora)
Kur'ân'ın Metinleşme Tarihi (Doktora)
Kur'ân Yorumunda Çağdaş Yaklaşımlar (Doktora)
Kur'ân'ı Anlama ve Yorumlama Metodolojisi (Doktora)
Kur'ân Semantiği
Kur'ân'a Giriş(Yüksek Lisans)
Tefsîr Tarihi ve Usûlü
Klâsik Tefsîr Usûlü Araştırmaları (Yüksek Lisans)
Kur'ân'ın Metinleşme Tarihi (Doktora)
Kur'ân Tercümesi Teknikleri
Tefsîr
Kur'ân Okuma ve Tecvid II
Yukarı çık