Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mesut ALBENİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Mesut ALBENİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İktisat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 246211307502462113192
E-Posta mesutalbeni@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 28.09.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 17.09.1996
Doktora DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 05.07.2000
İLGİ ALANLARI
ekonomik krizler bölgesel kalkınma teknoloji ve yenilik iktisadı Dünyada ve Türkiye'de ekonomi politikaları makro ekonomi iktisadi kalkınma ve büyüme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AlBENİ M., Tarihi İpek Yolu Üzerinde Bir Kent: Bucak içinde "Sanayi", Avrupa Birliği Hibe Projesi Kapsamında (TR0604.01/087), EPAMAT Basım Yayım Ltd., Ankara, 2009.
 • 2 M. ALBENİ, N. KARADUMAN, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık İçinde, "Genel Ekonomi" ve "İleri Düzey Ekonomi', Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KARAÖZ, Murat, DULUPÇU, Murat Ali, ALBENİ, Mesut, DEMİRGİL, Hakan ve Onur SUNGUR, "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği ÜZerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, Sayı 1, 2012.
 • 2 Mesut ALBENI, "Kamu ve özel sektör imalat sanayiinde teknolojik öğrenme performansına ilişkin bir karşılaştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, C: 3, Say1: 1, Ankara, 2005.
 • 3 Mesut ALBENİ, Murat KARAÖZ, Hakan DEMİRGİL, "Teknoloji Çabaları Gerçekten Önemli mi? Türk İmalat Sanayinde İhracatın Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Kasım 2005, Yıl: 42, Sayı: 500
 • 4 Mesut ALBENİ, Utku ONGUN, "Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri", SDÜ, İİBF Dergisi, 2005, Cilt: 10, Sayı:2
 • 5 Mesut ALBENİ, Yusuf DEMİR, Hakan DEMİRGİL, "Döviz Kurlarındaki Değişim Ve Kur Sistemlerinin İhracat Üzerindeki Etkisi - Türk İmalat Sanayiinde Bir Uygulama", Review of Social, Economic and Business Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dergisi, Gazimağusa/KKTC, (2005)
 • 6 Mesut ALBENI, "Türkiye'de Teknolojik Öğrenmenin Alansal Analizi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayi:22; Ocak-Haziran 2004.Kayseri
 • 7 Murat KARAÖZ, Mesut ALBENİ, 2003, Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teorisi, SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 8, Özel sayı
 • 8 Mesut ALBENİ Murat KARAÖZ, 2003, Bölgesel Kalkınmada Öğrenme, Bilgi Birikimi ve Yenilik: Türkiye İçin Bir Perspektif, SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2
 • 9 İsmail AKTÜRK -Mesut ALBENİ , 2002, Doğal Afetlerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: 1999 Yılında Türkiye'de Meydana Gelen Depremler Ve Etkileri, SDÜ. İİBF. Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Isparta, 2002.
 • 10 Mesut ALBENİ, 2001, Yüksek Öğretim Kurumlarının Gelişmekte Olan Bölgeler Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya.
 • 11 A.ERTAN, Mesut ALBENİ, Göller Bölgesinde Yağlık Gülün Üretimi, Satış Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 121, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Albeni, M.,"Küreselleşme Sürecinde Dünya'da ve Türkiye'de Gelişen Yeni Bölge Anlayışı ve Kalkınma Ajansları', Yerel Siyaset, 2:16; İstanbul, 2007.
 • 2 Mesut ALBENI, Murat KARAÖZ, "Türkiye'de Teknolojik Yenilik Üretimi ve Patentler", Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, Y. 1, S. 2., Istanbul, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.Karaöz, M.Albeni, "Dynamic Technological Learning Trends in Turkish Manufacturing Industries", Technological Forecasting & Social Change, Elsevier, (72) 2005 866-885
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "Bucak-Burdur ekonomisinde öne çıkan sektörler ve uygun yatırım imkanları", Bucak-Burdur ve Krotoszyn-Polonya arasında yapılan AB Hibe destekli proje, Krotoszyn-Polonya,28/01/2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gülhan DURAN, "Bucak İlçesi mermer sektörü kümelenme düzeyi üzerine bir araştırma",
 • 2 Zeynep Kılınç, "Türkiye'de Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi" SDÜ SBE İktisat ABD Yüksek Lisans Tezi
 • 3 N. Durhan ADANIR, "Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar: 1995-2008"
 • 4 Türkiye'de İç Borçlanmanın Fiyatlar Genel Düzeyine Etkisi: 1980-2002 Dönemi Üzerine Bir İnceleme, SDÜ SBE İktisat Yl.
 • 5 Mustafa ÖZYÜCEL, "Avrupa BirliğiUyum Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları", SDÜ SBE İktisat ABD
 • 6 Tansu SARI, "Dünya'daki Bilim ve Teknoloji Politikaları Işığında Türkiye ve Teknokentler", SDÜ SBE İktisat ABD
 • 7 EKİNCİ, Alper, Doğrudan Yabancı Yatırımların Kalkınmaya Katkılarının Çin-Türkiye Perspektifinden Karşılaştırmalı Analizi (1980-2000), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı.
 • 8 ONGUN, Utku, 2000 Kasım ve 2001 Şubat Ekonomik Krizlerinin Akdeniz Bölgesi Turizmine Etkileri (Antalya Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı.
 • 9 Demirgil, Hakan, Türkiyede Kur Değişimlerinin İhracatçı Sektörler Üzerindeki Etkileri: İmalat Sanayi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı.
 • 10 ÖZMEN Mehmet "2001 Krizinin Göller Bölgesi Mermercilik Sektörü Üzerindeki Etkileri" SDÜ SBE İktisat ABD Y.L.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gökhan Özdamar “Reel Döviz Kurları Ekseninde ihracatı Etkileyen Faktörler ve Rekabet: Türkiye Otomotiv Sanayisi Üzerine Bir İnceleme”, (SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce 2011 Yılı En İyi Doktora Tezi seçildi)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Yenilikçi faaliyetlerin firma performansına etkisi: Türk imalat sanayi örneği", BAP Proje No: 3734-D1-13
 • 2 ''Din-Ekonomi İlişkisi: İslam'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı İçerisinde İnfak Kurumunun Oluşum Sürecinin İncelenmesi''BAP-2016-D-09;
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 1001 109K139 Nolu Proje "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma" -Projedeki görevi: Proje Yardımcı Yürütücü. 2009 - 2011
 • 2 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, 2006-2008.
 • 3 Isparta İl Gelişim Planı, Isparta Valiliği
 • 4 Batı Akdeniz Geliştime Projesi, İmalat Sanayii Sektörü raporunun hazırlanması, TOBB, 2002, Projedeki Görevi: Göller Bölgesinde yer alan illerin, imalat sanayi sektöründeki var olan durumun tespiti ve geleceğe yönelik olarak sektörel tahminler ve yorumlar1.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5. bölge istişare ve değerlendirme toplantısı 5 haziran 2013 ısparta, "2023 vizyonunda kapasite artırımı, Ar-Ge, yenilik ve girişimciliğin rolü, firmaların birlikte iş yapabilme yeteneklerinin geliştirilerek teknoloji düzeylerinin yükseltilmesi ve kapasitenin artırılması" konusunda konuşmacı
 • 2 "Küreselleşme, Finansal Piyasalar Entegrasyonu ve Krizler" konulu panelde panelist, YMYO, 20.04.2005
 • 3 Burdur Yüksek Öğrenim Vakfı Üniversite ve Yöresi konulu panelde panelist
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ 2011 yılı Sosyal Bilimler Alanı Atıf Ödülü
 • 2 TÜBA B tipi yurtdışı yayın teşvik ödülü
 • 3 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülü: Sosyal Bilimler Dalı 2005 Yılı Birincilik Ödülü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2011)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2010)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2009)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2008)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2006)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2004)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2005)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2007)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Asian and African Studies
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Business and Economics Research Journal (ISSN: 1309-2448)
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi, 2014
 • 3 Cankiri Karatekin Universitesi IIBF Dergisi, 11 Nisan 2014
 • 4 akdeniz üniversitesi alanya işltme fakültesi dergisi
 • 5 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • 6 UAIFD/243, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 7 UAIFD/241, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi.2012
 • 8 SDÜ SBE Dergisi
 • 9 Ege Akademik Bakış Dergisi
 • 10 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 11 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 12 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 13 SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 MAKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar-2010
 • 4 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
 • 5 SDÜ İİBF Dergisi
 • 6 MAKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • 7 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 8 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
 • 9 SDÜ İİBF Dergisi
 • 10 SDÜ İİBF Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Isparta Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, başlama: 06/06/2011- bitiş: 20/09/2012
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 iktisat politikası ABD başkanlığı
 • 2 iktisat politikası ABD başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “2023’e 10 Kala Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasyanın Üretim Üssü Türkiye” temalı 3. Sanayi Şurasında (20-21-22 Kasım 2013) , Şura Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı, Tematik Alan: Ekonomi (Tarım,Sanayi,Hizmetler) grubu moderatör (02,04,2013)
 • 2 Isparta valilik bünyesindeki il istihdam kurulunda üniversite temsilciliği-2005
 • 3 Isparta valilik bünyesindeki il istihdam kurulunda üniversite temsilciliği-2004
 • 4 Isparta valilik bünyesindeki il istihdam kurulunda üniversite temsilciliği-2003
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 kanal 15 televizyonunda Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve Birliğe üyeliğin Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri hakkında program
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Max Planck Institute of Economics, "Entrepreneurship, Growth and Public Policy Group"; Jena, ALMANYA. 2005
VERDİĞİ DERSLER
ekonomik istikrar ve kriz ekonomisi
sanayi politikası ve teknolojik gelişme
kalkınma iktisadı
Makro iktisat
bölgesel iktisat
Makro iktisat
iktisat politikası
bölgesel kalkınma
ileri makro ekonomi teorisi
ileri makro ekonomi teorisi
Makro iktisat
kalkınma iktisadı
bölgesel iktisat
makro iktisat
sanayi politikası ve teknolojik gelişme
ekonomik istikrar ve kriz ekonomisi
Makro iktisat -kamu yönetimi
iktisat politikası-iktisat blm.
ileri makro ekonomi teorisi-doktora
bölgesel kalkınma-yükseklisans
Yukarı çık