Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. MESUT ALBENİ
Adı Soyadı Prof. Dr. MESUT ALBENİ
Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası
Telefon 0 246 211 3075-0246 211 3192
E-Posta mesutalbeni@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü (28.09.1993)
Yüksek Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı (17.09.1996)
Doktora Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü İktisat Anabilim Dalı (05.07.2000)
İLGİ ALANLARI
ekonomik krizler, bölgesel kalkınma, teknoloji ve yenilik iktisadı, Dünyada ve Türkiye'de ekonomi politikaları, KOBİ, makro ekonomi, iktisadi kalkınma ve büyüme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Eroğlu Ö., Albeni M., Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, Bilim Kitabevi Yayınları.
 • 2 Burdur İli Kalkınma Düzeyi Araştırması, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası;Yayın No:4/1, Burdur, 2010
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 M. ALBENİ, N. KARADUMAN, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık İçinde, "Genel Ekonomi" ve "İleri Düzey Ekonomi', Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 • 2 AlBENİ M., Tarihi İpek Yolu Üzerinde Bir Kent: Bucak içinde "Sanayi", Avrupa Birliği Hibe Projesi Kapsamında (TR0604.01/087), EPAMAT Basım Yayım Ltd., Ankara, 2009.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A.ERTAN, Mesut ALBENİ, Göller Bölgesinde Yağlık Gülün Üretimi, Satış Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 121, Ankara.
 • 2 Mesut ALBENİ, 2001, Yüksek Öğretim Kurumlarının Gelişmekte Olan Bölgeler Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya.
 • 3 İsmail AKTÜRK -Mesut ALBENİ , 2002, Doğal Afetlerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: 1999 Yılında Türkiye'de Meydana Gelen Depremler Ve Etkileri, SDÜ. İİBF. Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Isparta, 2002.
 • 4 Murat KARAÖZ, Mesut ALBENİ, 2003, Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teorisi, SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 8, Özel sayı
 • 5 Mesut ALBENİ Murat KARAÖZ, 2003, Bölgesel Kalkınmada Öğrenme, Bilgi Birikimi ve Yenilik: Türkiye İçin Bir Perspektif, SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2
 • 6 Mesut ALBENI, "Türkiye'de Teknolojik Öğrenmenin Alansal Analizi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayi:22; Ocak-Haziran 2004.Kayseri
 • 7 Mesut ALBENI, "Kamu ve özel sektör imalat sanayiinde teknolojik öğrenme performansına ilişkin bir karşılaştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, C: 3, Say1: 1, Ankara, 2005.
 • 8 Mesut ALBENİ, Murat KARAÖZ, Hakan DEMİRGİL, "Teknoloji Çabaları Gerçekten Önemli mi? Türk İmalat Sanayinde İhracatın Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Kasım 2005, Yıl: 42, Sayı: 500
 • 9 Mesut ALBENİ, Utku ONGUN, "Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri", SDÜ, İİBF Dergisi, 2005, Cilt: 10, Sayı:2
 • 10 Mesut ALBENİ, Yusuf DEMİR, Hakan DEMİRGİL, "Döviz Kurlarındaki Değişim Ve Kur Sistemlerinin İhracat Üzerindeki Etkisi - Türk İmalat Sanayiinde Bir Uygulama", Review of Social, Economic and Business Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dergisi, Gazimağusa/KKTC, (2005)
 • 11 Mesut ALBENİ, Yusuf DEMİR, Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (İMKB Uygulamalı), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:6, S: 14, Bahar, 2005 (ss.1-18)
 • 12 KARAÖZ, Murat, DULUPÇU, Murat Ali, ALBENİ, Mesut, DEMİRGİL, Hakan ve Onur SUNGUR, "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği ÜZerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, Sayı 1, 2012.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mesut ALBENI, Murat KARAÖZ, "Türkiye'de Teknolojik Yenilik Üretimi ve Patentler", Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, Y. 1, S. 2., Istanbul, 2005.
 • 2 Albeni, M.,"Küreselleşme Sürecinde Dünya'da ve Türkiye'de Gelişen Yeni Bölge Anlayışı ve Kalkınma Ajansları', Yerel Siyaset, 2:16; İstanbul, 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir Y., Öztürk E., Albeni M., "Türkiye'de finansal Piyasalar ile Ekonomik Büyüme İlişkisi", K.M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 7, S: 3, Aralık 2007
 • 2 A. Yavuz, M. Albeni, D. Göze Kaya, "Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma", SDÜ İİBF Dergisi, 2009-3
 • 3 Karaoz, Albeni, Büyüktatlı,'Yasal Düzenlemelerin Sigara Tüketimi Üzerindeki etkileri', Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2010-2
 • 4 Özdamar, G., M. Albeni, "TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİSİ DIŞ TİCARET REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı:13
 • 5 Karaöz M., M. Albeni, H. Demirgil, "İşkuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalmalarını etkileyen Faktörler,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar", Temmuz 2011, Yıl:48, Sayı: 557
 • 6 Meltem KARAATLI, Mesut ALBENİ, Gül Çiçeği Dikim Alanlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini,Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,C:3, S:2,2011 s. 137-149
 • 7 ALBENİ, M., "Yenilik Faaliyetlerinin İş Kuluçkası Firmalarının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2012
 • 8 ALBENİ, M.,Asimetrik Bilginin E-Ticaret Üzerindeki Etkileri: Tüketicilerin Güven Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ İİBF Dergisi, C:19, S: 2,2014
 • 9 "Türk İmalat Sanayisinde Firma Düzeyinde Yeniliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma", SDÜ İİBF Dergisi, Y.2015, C.20, S.2, s.287-298.
 • 10 "The effects of Innovative Activities on Firm Performance in Turkish Manufacturing Industry", Akdeniz İİBF Dergisi, (31) 2015, 25-44.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.Karaöz, M.Albeni, "Dynamic Technological Learning Trends in Turkish Manufacturing Industries", Technological Forecasting & Social Change, Elsevier, (72) 2005 866-885
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. ALBENİ, M. ÖZMEN, "Burdur İli Mermer Sektörünün Türkiye Mermer Sektörü İçerisindeki Yeri Bölge Ekonomisine Katkısı Sorunları ve Çözüm Önerileri (stratejik bir bakış)", I. Burdur Sempozyumu,Burdur, 2005.
 • 2 Mesut ALBENİ, Muhlis CAN, "2001 Ve 2008 Ekonomik Krizlerinin Denizli İli Tekstil Sektörü İhracatına Etkileri: Bir Karşılaştırma",2. Yerel Ekonomiler Kongresi,Cumhuriyet Üniversitesi, 17-19 haziran 2010,ss.402-417
 • 3 H. KOCATEPE, M,. ALBENİ,"Afet Yönetim Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri: Denizli Bakır Sektörünün GIS Üzerinden Analizi", Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Pegem Akademi Yayınları, Kasım 2013, Editörler: Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya, A. Aydın, 459-467
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALBENİ, M., ÖZDAMAR, G., "Bilgi Ekonomisi ve Bölgesel Ekonomi Ekseninde Üniversitelerin Değişen Rolü", 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kogresi, 26-28 Aralık 2007, İstanbul.
 • 2 M.Karaöz, M.Albeni, H.Demirgil, "Innovative Abilities of Developing Countries and Their Export Performance: Evidence from Turkey", International Conference on Management and Economics, March, 28-29 2008, Epoka University, Tiran, Albany.
 • 3 G.Özdamar, M. Albeni, "Türkiye-AB Arasında Teknoloji Yoğun Ürünlerin Endüstri İçi Ticaret Düzeyinin Gelişimi", Uluslararası Davras Kongresi, 24-27 Eylül 2009
 • 4 Akca H., Albeni M., "Benefiting of Turkey from Financial Assistances of the EU Difficulties and Success", International Conference on European Studies II(ICES 2009) "Political, Economic and Social Challenges of the Balkan Countries in the Process of European Integration", Tiran, 6-7 Nov. 2009.
 • 5 Bal T,M. Çakmak,M. Albeni, A. Berk, "The future of Union for Mediterranian in Terms of Regional Cooperation", ISSD 2010,Economy and Management II, international Symposiom on Sustainable Development June 8-9 June, Sarajevo
 • 6 M. ALBENİ, M. C, Alternative Manufacturing Tecnique in Glass Industry for Devoloping Countries: Fused Glass , “Zumrut Art Of Glass Model” and Its Applicability in Bosnia Herzegovina Economy ISSD 2010,Economy and Management II, international Symposiom on Sustainable Development June 8-9 June 2010, Sarajevo
 • 7 Akyüz Mürsel, Albeni Mesut, Bozdağ Hakan,Karaöz Murat, "Effects of Gender Diversity on the Growth of the Firms in the Incubators "IISD 2012, May31-June1, ibu.ba., Bosnia Herzegiova.
 • 8 H.Kocatepe, M.Albeni, A. Şahin, T. Gözlükaya,"The Replannig of Fıre Brigades Locations Based on Indutrial Zones While in City of Removing from Denizli to Entire City Metropolitan",September 9-12, 2013, İstanbul, kcws13, the 6th knowledge cities world summit,ss 757-765.
 • 9 "Analysis of EU Financial Supports Towards Turkey via Pestle", 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education,May23-25.2014, Tbilisi, Georgia
 • 10 S.Göçen,M.Akdere, M.Albeni,H.Yıldız, S. Yirik, 'Examining Suppliers Market in Turkish Tourism Industry: The Case of Antalya, Turkey,12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2014)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "Bucak-Burdur ekonomisinde öne çıkan sektörler ve uygun yatırım imkanları", Bucak-Burdur ve Krotoszyn-Polonya arasında yapılan AB Hibe destekli proje, Krotoszyn-Polonya,28/01/2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖZMEN Mehmet "2001 Krizinin Göller Bölgesi Mermercilik Sektörü Üzerindeki Etkileri" SDÜ SBE İktisat ABD Y.L.
 • 2 ONGUN, Utku, 2000 Kasım ve 2001 Şubat Ekonomik Krizlerinin Akdeniz Bölgesi Turizmine Etkileri (Antalya Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı.
 • 3 Demirgil, Hakan, Türkiyede Kur Değişimlerinin İhracatçı Sektörler Üzerindeki Etkileri: İmalat Sanayi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı.
 • 4 EKİNCİ, Alper, Doğrudan Yabancı Yatırımların Kalkınmaya Katkılarının Çin-Türkiye Perspektifinden Karşılaştırmalı Analizi (1980-2000), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı.
 • 5 Tansu SARI, "Dünya'daki Bilim ve Teknoloji Politikaları Işığında Türkiye ve Teknokentler", SDÜ SBE İktisat ABD
 • 6 Mustafa ÖZYÜCEL, "Avrupa BirliğiUyum Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları", SDÜ SBE İktisat ABD
 • 7 N. Durhan ADANIR, "Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar: 1995-2008"
 • 8 Türkiye'de İç Borçlanmanın Fiyatlar Genel Düzeyine Etkisi: 1980-2002 Dönemi Üzerine Bir İnceleme, SDÜ SBE İktisat Yl.
 • 9 Zeynep Kılınç, "Türkiye'de Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi" SDÜ SBE İktisat ABD Yüksek Lisans Tezi
 • 10 Gülhan DURAN, "Bucak İlçesi mermer sektörü kümelenme düzeyi üzerine bir araştırma",
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gökhan Özdamar “Reel Döviz Kurları Ekseninde ihracatı Etkileyen Faktörler ve Rekabet: Türkiye Otomotiv Sanayisi Üzerine Bir İnceleme”, (SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce 2011 Yılı En İyi Doktora Tezi seçildi)
 • 2 Sedat Göçen, Turizm Sektöründe Kümelenmenin Rekabetçi Avantaj Açısından Katkılarının Belirlenmesi: Antalya Turizm Bölgesi Örneği
 • 3 "Ekonomik kalkınma ve büyümede banka kredilerinin rolü: tüketici kredileri konuk kredleri ve taşıt kredileri ayrımı"Hakan Tunç, SDÜ SBE İktisat ABD
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Davras Kongresi, oturum bşk.,
 • 2 ISSD 2010,Economy and Management II, international Symposiom on Sustainable Development June 8-9 June 2010, Sarajevo
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davras Kongresi, Kalkınma, Enerji, Çevre Sorunları ve Ekonomik Sistem Arayışları. Bilim Koordinatörü
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalı konulu panelde oturum başk.
 • 2 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarafından 03.04.2013 tarihinde düzenlenen "World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik" başlıklı Çalıştay'a Katılım.
 • 3 BAKA, Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı, Ekonomik Gelişim Senaryoları Tematik Grubu Moderatörlüğü, 02 Nisan 2013, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBA B tipi yurtdışı yayın teşvik ödülü
 • 2 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülü: Sosyal Bilimler Dalı 2005 Yılı Birincilik Ödülü
 • 3 SDÜ 2011 yılı Sosyal Bilimler Alanı Atıf Ödülü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “2023’e 10 Kala Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasyanın Üretim Üssü Türkiye” temalı 3. Sanayi Şurasında (20-21-22 Kasım 2013) , Şura Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta valilik bünyesindeki il istihdam kurulunda üniversite temsilciliği-2003
 • 2 Isparta valilik bünyesindeki il istihdam kurulunda üniversite temsilciliği-2004
 • 3 Isparta valilik bünyesindeki il istihdam kurulunda üniversite temsilciliği-2005
 • 4 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı, Tematik Alan: Ekonomi (Tarım,Sanayi,Hizmetler) grubu moderatör (02,04,2013)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Burdur Yüksek Öğrenim Vakfı Üniversite ve Yöresi konulu panelde panelist
 • 2 "Küreselleşme, Finansal Piyasalar Entegrasyonu ve Krizler" konulu panelde panelist, YMYO, 20.04.2005
 • 3 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5. bölge istişare ve değerlendirme toplantısı 5 haziran 2013 ısparta, "2023 vizyonunda kapasite artırımı, Ar-Ge, yenilik ve girişimciliğin rolü, firmaların birlikte iş yapabilme yeteneklerinin geliştirilerek teknoloji düzeylerinin yükseltilmesi ve kapasitenin artırılması" konusunda konuşmacı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Max Planck Institute of Economics, "Entrepreneurship, Growth and Public Policy Group"; Jena, ALMANYA. 2005
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 kanal 15 televizyonunda Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve Birliğe üyeliğin Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri hakkında program
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Isparta Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 06/06/2011-20/09/2012
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 iktisat politikası ABD başkanlığı
 • 2 iktisat bölüm başkan yardımcılığı
 • 3 İktisat Politikası ABD Başkanlığı
 • 4 İktisat Politikası ABD Başkanlığı
 • 5 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2008-devam ediyor
 • 6 iktisat politikası ABD başkanlığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2008)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2009)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2010)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2011)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2004)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2005)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2007)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2006)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Asian and African Studies
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ SBE Dergisi
 • 6 Ege Akademik Bakış Dergisi
 • 7 akdeniz üniversitesi alanya işltme fakültesi dergisi
 • 8 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • 9 UAIFD/243, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 10 UAIFD/241, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi.2012
 • 11 Business and Economics Research Journal (ISSN: 1309-2448)
 • 12 SDÜ İİBF Dergisi, 2014
 • 13 Cankiri Karatekin Universitesi IIBF Dergisi, 11 Nisan 2014
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ İİBF Dergisi
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • 3 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
 • 4 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
 • 5 SDÜ İİBF Dergisi
 • 6 MAKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • 7 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 8 MAKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • 9 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar-2010
 • 10 SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ''Din-Ekonomi İlişkisi: İslam'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı İçerisinde İnfak Kurumunun Oluşum Sürecinin İncelenmesi''BAP-2016-D-09;
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Yenilikçi faaliyetlerin firma performansına etkisi: Türk imalat sanayi örneği", BAP Proje No: 3734-D1-13
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Geliştime Projesi, İmalat Sanayii Sektörü raporunun hazırlanması, TOBB, 2002, Projedeki Görevi: Göller Bölgesinde yer alan illerin, imalat sanayi sektöründeki var olan durumun tespiti ve geleceğe yönelik olarak sektörel tahminler ve yorumlar1.
 • 2 Isparta İl Gelişim Planı, Isparta Valiliği
 • 3 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, 2006-2008.
 • 4 TÜBİTAK 1001 109K139 Nolu Proje "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma" -Projedeki görevi: Proje Yardımcı Yürütücü. 2009 - 2011
VERDİĞİ DERSLER
bölgesel iktisat
bölgesel kalkınma
bölgesel kalkınma-yükseklisans
ekonomik istikrar ve kriz ekonomisi
iktisat politikası
iktisat politikası-iktisat blm.
ileri makro ekonomi teorisi
ileri makro ekonomi teorisi-doktora
kalkınma iktisadı
Makro iktisat
Makro iktisat -kamu yönetimi
sanayi politikası ve teknolojik gelişme
Yukarı çık