Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esengül KIR
Adı Soyadı Prof. Dr. Esengül KIR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2114336
E-Posta esengulkir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA 24.8.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 26.8.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 19.7.2002
İLGİ ALANLARI
Analitik Kimya Ayırma Teknikleri Membran Teknolojisi Membran Hazırlama ve Karakterizasyon
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz, M., Kır, E., Kır, İ., Isparta Çevresi İçme Suyu Kaynak ve Göletlerinde Nitrat, Nitrit ve Flor Miktarının Belirlenmesi. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 3, 69-80 (1998).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta İli İçme Suyu Kaynaklarında Nitrat, Fosfat ve Florür Dağılımının Araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Kırmızı Çamurdan Metallerin Geri Kazanılması ve Değerlendirilme Yollarının Araştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GENLEŞTİRİLMİŞ CAM KÜRECİKLERİN BAZI TİYOÜRE BİLEŞİKLERİ İLE KİMYASAL MODİFİKASYONU VE SORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Ulviye Beyza İlay)
 • 2 BAZI TİYOÜRE BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK MİKROKAPSÜLLERİN HAZIRLANMASI VE SORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Sultan KAYA)
 • 3 BAZI DOĞAL ADSORBAN MADDELER KULLANILARAK SUDAN FLORÜR UZAKLAŞTIRILMASI (Hatice ORUÇ)
 • 4 Bazı Ditiyofosfonatlar Kullanılarak Polimer İçerikli ve Destekli Sıvı Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu (Şirin YALIMLI)
 • 5 Soğan(Allium cepa) ve Sarımsaktaki(Allium sativum) Fenolik Bileşiklerin HPLC Yöntemiyle Tayin Edilmesi(Sibel YÜNLÜ)
 • 6 Silika Jelin Schiff Bazları ile Kimyasal Modifikasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi(Murat ÇELİK)
 • 7 Kimyasal ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İletken Polimerlerin Sentezi ve Membran Uygulamaları (Kamile Coşkun)
 • 8 İyon Değiştirici Membranlar Kullanılarak Sulu Ortamdan Bor'un Uzaklaştırılması (Berrin Gürler)
 • 9 İyon Değiştirici Membranlar kullanarak sudaki Florür iyonunun uzaklaştırılması (Esin Alkan)
 • 10 Bazı Kinolonların İyonlaşma Sabitlerinin Su-Metanol ve Su-Asetonitril İkili Karışımlarında Potansiyometrik Yöntem ile Tayini(Tuğba Sardohan)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Oksimler Kullanılarak Membranların Hazırlanması ve Ayırma İşlemlerinde Kullanılması(Esin KARAMIZRAK)
 • 2 Oksimler Kullanılarak İyon Seçici Elektrot Hazırlanması(Tuğba Sardohan KÖSEOĞLU)
 • 3 Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi ve Voltametrik Tayinleri İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Modifiye Elektrotların Hazırlanması, Berrin GÜRLER
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ASİDİK HİDROLİZ VE DONNAN DİYALİZİ SONRASI BİYOLOJİK ARITMA ÇAMURLARINDAN FOSFOR GERİ KAZANIMI (Dilara TUNCER)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 GENLEŞTİRİLMİŞ CAM KÜRECİKLERİN BAZI TİYOÜRE BİLEŞİKLERİ İLE KİMYASAL MODİFİKASYONU VE SORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 3753-YL1-13
 • 2 BAZI TİYOÜRE BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK MİKROKAPSÜLLERİN HAZIRLANMASI VE SORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 3773-YL1-13
 • 3 "BAZI DOĞAL ADSORBAN MADDELER KULLANILARAK SUDAN FLORÜR UZAKLAŞTIRILMASI"SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Tez Projesi, 3306-YL2-12,
 • 4 "Bazı Ditiyofosfonatlar Kullanılarak Polimer İçerikli ve Destekli Sıvı Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu",SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Tez Projesi, 3305-YL2-12
 • 5 "Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Ve Voltametrik Tayinleri İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Modifiye Elektrotların Hazırlanması",SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri,Doktora tez projesi,1821-D-09.
 • 6 "Oksimler Kullanılarak Membranların Hazırlanması ve Ayırma İşlemlerinde Kullanılması" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Projesi, 1641-D-08
 • 7 "Oksimler Kullanılarak İyon Seçici Elektrot Hazırlanması" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Projesi, 1727-D-08.
 • 8 "Soğan(Allium cepa) ve Sarımsaktaki(Allium sativum) Fenolik Bileşiklerin HPLC Yöntemiyle Tayin edilmesi" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 1917-YL-09.
 • 9 "Silika Jelin Schiff Bazları ile Kimyasal Modifikasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 2331-YL-10.
 • 10 Kimyasal ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İletken Polimerlerin Sentezi ve Membran Uygulamaları, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Yüksek Lisans Tez Projesi, 1726-YL-08, 2009.
 • 11 "Kompozit membranların hazırlanması ve karakterizasyonu", SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Münferit Proje, 1509-M-07, 2009.
 • 12 "İyon Değiştirici Membranlar Kullanılarak Sulu Ortamdan Bor'un Uzaklaştırılması", Tübitak-Hızlı Destek programı, 106T729(TBAG-HD/226), 2008.
 • 13 "İyon Değiştirici Membranlar Kullanılarak Sulu Ortamdan Bor'un Uzaklaştırılması", SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 1271-YL-06, 2007
 • 14 "İyon Değiştirici Membranlar kullanarak sudaki Florür iyonunun uzaklaştırılması" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 0954-YL-04, 2006
 • 15 "Bazı Kinolonların İyonlaşma Sabitlerinin Su-Metanol ve Su-Asetonitril İkili Karışımlarında Potansiyometrik Yöntem ile Tayini" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi, 1097-YL-05, 2006
 • 16 "Bazı Kinolonların İyonlaşma Sabitlerinin Su-Metanol ve Su-Asetonitril İkili Karışımlarında Potansiyometrik Yöntem ile Tayini" Tübitak-Hızlı Destek programı, TBAG-HD/89(105T505), 2006
 • 17 "İletken Polimer İçerikli Membran Sistemlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu" SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Münferit Proje, 03-M-737, 2005
 • 18 "İletken Polimer içerikli Membran Sistemlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Transport Özellikleri" Tübitak-Araştırma Altyapısını Destekleme projesi, TBAG-AY/356(104T049),2004-2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Poli(2-halojenanilin)- Kırmızı Çamur Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Münferit Proje, 03-M-736.
 • 2 "Yalvaç Yarıkkaya ve Kaşıkara Linyit kömürleriyle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Adsorpsiyonu", TBAG-AY/390(104T296),2005
 • 3 " Kimyasal ve Elektrokimyasal Metodlarla Hazırlanan Polimerlerin Plasma Modifikasyonu" TBAG-AY/325(103T102).2005
 • 4 4."The Investigation of Evaluation and Recovery of Metals from Red Mud", S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 99/151, Kesin Rapor, Konya 2002
 • 5 2."The Investigation of Evaluation and Recovery of Metals from Red Mud", SDÜ. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: SDÜ-214, Kesin Rapor, Isparta-2001.
 • 6 3."Recovering of Titanium from Red Mud by using Membranes", S.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: FEF-99/040, Kesin Rapor, Konya 2001.
 • 7 1."The Investigation of Dispersion Nitrate, Phosphate and Fluoride in the Drinking- Water Sources and Lake in Isparta" SDÜ. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: SDÜ-14, Kesin Rapor, Isparta-1997.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Preparation and characterization of highly micro-porous PVDF membranes for desalination of saline water through vacuum membrane distillation, Desalination
 • 2 Multilayer mixed matrix membranes containing modified-MWCNTs for dehydration of alcohol by pervaporation process, Desalination
 • 3 Ion-selective interpenetrating polymer networks supported inside polypropylene microporous membranes for the removalof chromium ions from aqueous media, Arabian Journal of Chemistry
 • 4 Removal of Aqueous Cyanide with Strongly Basic Ion-Exchange Resins, Environmental Technology
 • 5 Selective and synergistic extraction of nickel from simulated Cr-Ni electroplating bath solutions using LIX 63 and D2EHPA as carriers, Separation Science and Technology
 • 6 A biopolymer based hybrid cation exchanger pectin cerium(IV) iodate: Synthesis, characterization and analytical applications, Desalination and Water Treatment
 • 7 Adsorptive removal of Cd(II) ions from aqueous solution by PVDF/AT-ATP composite membrane, Desalination and Water Treatment
 • 8 Plasma techniques for the fabrication of polymer electrolyte membranes for fuel cells, Journal of Membrane Science
 • 9 Role of oxygen-containing groups on MWCNTs in enhanced separation and permeability performance for PVDF hybrid ultrafiltration membranes, Desalination
 • 10 Modulating pore size and surface properties of cellulose microporous membrane via thio-ene chemistry, Desalination
 • 11 Preparation of organic/inorganic blend PPESK membranes and evaluation of arsenic adsorption from water, Desalination
 • 12 Removal technology of boron dissolved in aqueous solutions - A review, Colloids and Surface A
 • 13 Study of a polymeric membrane performance in ultrafiltration system to use in industrial application, Desalination and Water Treatment
 • 14 PVDF membranes with inter-connected pores prepared via a Nat-ips process, Desalination
 • 15 Factors affecting membrane permeability during cross-flow vacuum membrane distillation, Desalination.
 • 16 Sorption behaviour of Co(II) and Cu(II) on chitosan in presence of Nitrilotriacetic acid, Journal of Hazardous Materials
 • 17 Production and characterization of piezo-electric membranes, Desalination
 • 18 Adsorption of boron onto tannic acid resin from aqueous solutions,Clean-Soil,Air,water
 • 19 Removal of organochlorine pesticides from aqueous solution by using neutralized red mud ,Clean-Soil,Air,water
 • 20 Effect of poly(vinyl pyrrolidone) additives on the fabrication of polyethersulfone asymmetric low-pressure nanofiltration (ALP-NF) membranes, Desalination
 • 21 Structure and performance of nanofiltration membrane prepared in a large-scale at CSIR-CSMCRI using indigenous coating unit, Desalination
 • 22 An investigation on the sorption behavior of montmorillonite for selected organochlorine pesticides from water, Environmental Technology
 • 23 Arsenate removal by Donnan dialysis: Effects of the accompanying components, Separation and Purification Technology
 • 24 Solid phase extraction of cadmium on 2-mercaptobenzothiazole loaded on sulfur powder in the medium of ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate and cold vapor generation-atomic absorption spectrometric determination, Journal of Hazardous Materials
 • 25 Electrochemical impedance spectroscopy analysis of sulfonated polyethersulfone nanofiltration membrane, Desalination
 • 26 THE COMPARISON OF TWO DIFFERENT ELECTRO-MEMBRANE PROCESSES’ PERFORMANCE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, Clean-Soil,Air,water
 • 27 PERFORMANCE OF TWO DIFFERENT ELECTRO-MEMBRANE PROCESSES ,Journal of Membrane Science
 • 28 Novel Oxidative Electrophilic Coupling Reactions of Phenoxazine Derivatives with MBTH and their Applications to Spectrophotometric Determination of Residual Chlorine in Drinking Water and Environmental Water Samples, Journal of Hazardous Materials
 • 29 Review of Fluoride Removal from Drinking Water, Journal of Environmental Management
 • 30 XPS study for influence of CO2 on H2 flux in composite palladium-porous stainless steel membrane, Journal of Colloid and Interface Science
 • 31 Facilitated transport of Cr(III) through activated composite membrane containing di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid (DEHPA) as carrier agent, Journal of Hazardous Materials
 • 32 Facilitated transport of Cr(III) through activated composite membrane containing di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid (DEHPA) as carrier agent,Journal of Membrane Science
 • 33 Facilitated transport of Cr(III) through polymer inclusion membrane with Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (DEHPA),Journal of membrane science
 • 34 Removal of fluoride from water by using granular red mud: Batch and column studies, Journal of Hazardous Materials
 • 35 Cadmium removal from single- and multi-metal (Cd+Pb+Zn+Cu) solutions by sorption on hydroxyapatite, Journal of Colloid and Interface Science
 • 36 Removal of fluoride from water using anion-exchange membrane under Donnan dialysis condition, Journal of Hazardous Materials
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Barcelona University, Faculty of Chemistry, ESPANYA, 30 March-30 June 2005.
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Kimya
Analitik Kimya I
Analitik Kimya I Lab
Analitik Kimya II
Analitik Kimya II Lab.
Atomik Spektroskopi
Biyokimya I
Biyokimya Lab I
Çevre Kirliliği Kontrolü
Enstrumental Analiz I
Genel Kimya Lab I
Kromatografik Yöntemler
Membran Bilimi ve Teknolojisi
Membranların Karakterizasyonu ve Ayırmalarda Kullanımı
Modifiye Elektrotlar
Yukarı çık