Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. HÜSEYİN GÜL
Adı Soyadı Prof. Dr. HÜSEYİN GÜL
Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı Kentleşme ve Çevre Sorunları
Telefon 211-4484 ya da 3192
E-Posta gulhuseyin@yahoo.com, huseyingul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Ankara Üni.Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Böl. (15.06.1991)
Yüksek Lisans The Uni. Of Texas At Arlington Kentsel Sorunlar (10.08.1996)
Doktora The Unı. Of Texas At Arlıngton Kent ve Kamu Yönetimi (12.08.2000)
İLGİ ALANLARI
Kentsel Yoksulluk, Kent ve Yerel Yönetimler ve Kentleşme, Yerel-Bölgesel Ekonomik Kalkınma, Refah Devletinin Dönüşümü, Üçüncü Yol, Sosyal Liberalizm ve John Rawls, Kamu Politikaları Analizi, Kamu Yönetimi Reformu ve Desentralizasyon, Yükseköğretim ve uluslararasılaşma, Eğitim, yükseköğretim ve Bologna Prosesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Gül ve Ata Akçil, 2007, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 79, Isparta.
 • 2 İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Der.) 2009, Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik (Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları ), Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.
 • 3 Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), 2009, Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 4 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Gülin Ulusoy, Esra Aytaç, Gözde Uslu, Alper Tütünsatar, Neslihan Sağlam, 2010, "2009 - 2010 Eğitim - Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni ve Uluslararası Hafta Konuşmaları: Süleyman Demirel, Pier Ugo Calzolari, Metin Lütfi Baydar", SDÜ Yayını, Isparta.
 • 5 Nevzat Taşdan ve Hüseyin Gül, 2013, Kamu Yönetiminde Liderlik ve Kaymakamlık, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Harun Gümrükçü, Heinrich Epskamp, Hüseyin Gül, Sibel Karakelle ve Martin Hoyer, 2010, Bolonya Süreci ve Türkiye - AYÖA'nin Gerçekleştirilmesi (Bologna Process and Turkey - Realization of EHEA ; Der Bologna-Prozess und die Türkei - Die Schaffung des Europaischen Hochschulraums), Yorum Basım Yayın, Ankara.
 • 2 Marco Bono, Hüseyin Gül et. al, 2012, Transcultural Biography Work (TBW) Manual Book for Adult Education, Speha Fresia Societa (SFS),(1st Edt.),printed in Austria by Steiger Druck GmbH.
 • 3 İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Eds.), 2013, Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2004, "Yoksulluğun Kentsel ve Bölgesel Boyutları", 2004 Türkiye İzmir İktisat Kongresi, Sosyal Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri, Cilt. 6, Devlet Planlama Teşkilatı, Mayıs, İzmir.
 • 2 Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül ve Murat Okçu, 2004, "Toplulukçuluk", içinde Çağdaş Kamu Yönetimi II, (der.) Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel, Ankara.
 • 3 Hüseyin Gül ve Hüseyin Özgür, 2004, "Ademi Merkeziyetcilik ve Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri", içinde Çağdaş Kamu Yönetimi II, M. Acar ve H. Özgür, Nobel, Ankara.
 • 4 Hüseyin Gül, 2005, "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısına Âdemi Merkezileşme-Küreselleşme Dinamikleri ve Yönetimi Geliştirme Açılarından Bakış", içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I: Reform, s. 39-55, (der.) Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Nobel, Ankara.
 • 5 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Cem Ergun, 2005, "Çıkar ve Çıkar Grupları", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 3, Ahmet Cevizci (der.), Babil Yayıncılık, Ankara, s. 625-632.
 • 6 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Murat Ali Dulupçu, 2005, "Chicago (Şikago) Ekonomi Okulu", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 3, Ahmet Cevizci (der.), Babil Yayıncılık, Ankara, s. 172-178.
 • 7 Hüseyin Gül, 2006, "Kentleşme", içinde Tek Kitap: KPSS- A Hazırlık Kitabı, s. 1222-1262, (ed.) Cemal Baltacı, Gökçe Kitapevi, Ankara.
 • 8 Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül ve Dilek Memişoğlu, 2007, "Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim", içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II: Uygulama, s. 246-283, (der.) Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Nobel, Ankara.
 • 9 Hüseyin Gül ve Ayşe Alican, 2007, "Kamu Yönetiminde Yöneticilik ve Liderlik", içinde Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, s. 447-502, (der.) M. Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe, Çizgi Kitapevi, Konya.
 • 10 Hüseyin Gül ve Dilek Memişoğlu, 2007, "Yapısal Değişim Sorunu Çerçevesinde Yönetsel Reform", içinde Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, s. 57-112, (der.) M. Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe, Çizgi Kitapevi, Konya.
 • 11 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2008, "Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürü Tartışmaları", içinde Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları, s. 57-96, Derleyen Nurgün Oktik, Yakın Kitabevi Yayınları, İzmir.
 • 12 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2008, "Türkiye'de Yoksulluk, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam", içinde Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları, s. 361-396, Derleyen Nurgün Oktik, Yakın Kitabevi Yayınları, İzmir.
 • 13 Hüseyin Gül, 2008, "Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri", içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, s. 85-118, der. Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya, Nobel, Ankara.
 • 14 İhsan Kamalak, Hüseyin Gül ve Eylem Beyazıt, 2009, "Sosyal Demokrat İlkelerin Yerel Düzeyde Uygulanması Üzerine Bir Deneme: Türkiye Örneği", İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Der.), Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik (Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları ), Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.
 • 15 Hüseyin Gül ve Cem Ergun, 2009, "Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm", İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Der.), Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik (Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları ), Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.
 • 16 Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, M. Ali Bayraktaroğlu ve Harun Çakır, 2009, "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Isparta", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 17 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2009, "Isparta'nın Toplumsal Yapısı ve Gündelik Yaşam Pratikleri", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 18 Hüseyin Gül ve Hakan M. Kiriş, 2009, "Geçmişten Günümüze Yönetsel ve Siyasal Yönleriyle Isparta", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 19 Murat Çuhadar, Hüseyin Gül, Çetin Meydan, Hakan M. Kiriş, Murat Çeliker ve Harun Çakır, 2009, "Isparta İlinin Turizm Değerleri", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 20 Songül Sallan Gül, Ayşe Dericioğulları, Cem Ergun ve Hüseyin Gül, 2009, “Sosyal Devletin Tasfiyesi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulaması”, VI. Kamu Yönetimi Forumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 9-11 Ekim 2008, s. 567-582.
 • 21 Hüseyin Gül, 2011, “Atatürk ve Hasan Ali Yücel Dönemi Eğitim Reformları ve Günümüze Çıkarımlar", içnde Hasan Ali Yücel, Ed. Kemal Kocabaş, s. 283-304, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • 22 Hüseyin Gül, 2012, "Kentleşme, Çevre, Yerel Politika ve Sürdürülebilirlik", içinde Çevre Sosyolojisi, Ed. M. Tuna, Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 154-183.
 • 23 Hüseyin GÜL, 2013, “Amerikan Federal Sisteminde Yerel Yönetimler”, Dünya’da Yerel Yönetimler: Örnekle-Uygulamalar, (Eds.) Murat OKCU & Hüseyin ÖZGÜR, Seçkin, Ankara, pp. 19-49.
 • 24 Cem Ergun, Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2013, “Neoliberal Küreselleşme ve Küresel Kent”, Kent Üzerine Özgür Yazılar, (Eds.) Cem Ergun, Muharrem Güneş & Ayşe Dericioğulları Ergun, Bağlam Yayınları, İstanbul, pp. 40-69.
 • 25 Eylem Beyazıt, Hüseyin Gül ve Muharrem Güneş, 2013, "Kent Kimliği ve Kimliksizleş(tiril)en Kentler Üzerine Bir Tartışma", Kent Üzerine Özgür Yazılar, (Eds.) Cem Ergun, Muharrem Güneş & Ayşe Dericioğulları Ergun, Bağlam Yayınları, İstanbul, pp. 149-162.
 • 26 Hüseyin Gül ve Eylem Beyazıt, 2013, "Kentsek Kimlik ve Kent Markalaştırması", içinde Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, ed. Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Adbullah Aydın, s. 721-734, Pagem, Ankara.
 • 27 Hüseyin Gül ve Aysun yemen, 2013, "TÜRKİYE’DE DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ YEREL-BÖLGESEL YÖNETİM VE POLİTİKALARA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME",içinde Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, ed. Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Adbullah Aydın, s. 514-525, Pagem, Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Hüseyin Gül ve Murat ali Dulupçu, 2009, "Local Economic Development, Urban Change and Regeneration in Turkey: Possibilities for Transcending beyond Modernism", in John Diamond (Der.) Urban Regeneration Management: International Perspectives, Routledge, London.
 • 2 Hüseyin Gül, 2010, "Bologna Süreci: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar", içinde Harun Gümrükçü, Heinrich Epskamp, Hüseyin Gül, Sibel Karakelle ve Martin HoyerBolonya Süreci ve Türkiye - AYÖA'nin Gerçekleştirilmesi (Bologna Process and Turkey - Realization of EHEA ; Der Bologna-Prozess und die Türkei - Die Schaffung des Europaischen Hochschulraums), s. 60-75, Yorum Basım Yayın, Ankara.
 • 3 Sallan Gül, Songül and Gül, Hüseyin, 2011, “Critical Assessment of Woman Shelters in Turkey: Do They Make Life Better for Women and Bring Them Back into a Self-dependent Life?, Women’s Memory Work Gendered Dilemmas of Social Transformation”, Ireland. (basıma kabul edilmiş kitap bölümü)
 • 4 Annemarie Schweighofer-Brauer, Manuela Schweigkofler ve Hüseyin Gül, 2012, “REALIZE – TRANSCULTURAL BIOGRAPHY WORK FOR ADULT EDUCATION”: DESCRIPTION OF THE PROJECT",Marco Bono, Hüseyin Gül et. al, 2012, Transcultural Biography Work (TBW) Manual Book for Adult Education, Speha Fresia Societa (SFS),(1st Edt.),printed in Austria by Steiger Druck GmbH, s. 7-12.
 • 5 Paolo Raimondi, Hüseyin Gül ve diğerleri, 2012, “EXPERIENCES AND FINDINGS THROUGH TBW: STATEMENTS OF REALIZE PROJECT PARTNERS",Marco Bono, Hüseyin Gül et. al, 2012, Transcultural Biography Work (TBW) Manual Book for Adult Education, Speha Fresia Societa (SFS),(1st Edt.),printed in Austria by Steiger Druck GmbH, s. 16-21.
 • 6 Hüseyin Gül, 2012, “CONCERNS AND LIMITATIONS OF TBW APPROACH AND HOW TO HANDLE THOSE",Marco Bono, Hüseyin Gül et. al, 2012, Transcultural Biography Work (TBW) Manual Book for Adult Education, Speha Fresia Societa (SFS),(1st Edt.),printed in Austria by Steiger Druck GmbH, s. 59-61.
 • 7 Hüseyin Gül ve Cem Ergun, 2013, “Urban Regeneration in Turkey and Istanbul”, in Turkey in The New Millenium A Critique of Political, Social and Economic Transformations, İ. Kamalak & H. Gül (eds.), pp. 207-239, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.
 • 8 Hüseyin GÜL ve Cem ERGUN, 2013, "Urban Regeneration in Turkey and İstanbul", Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, Ihsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Eds.), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, pp. 207-239.
 • 9 Hakan Mehmet Kiriş, İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, 2013, "Recent Reforms in Turkish Political System and Future Prospects",Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, Ihsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Eds.), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germa, pp. 17-67.
 • 10 İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, 2013, "Introduction: Transformation of Turkey in The New Millenium", Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, Ihsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Eds.), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, pp. 1-15.
 • 11 Murat Ali Dulupçu, Hüseyin Gül ve Murat Okcu, 2013, "Regional and Local Perspectives on Economic Development in Turkey",Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, Ihsan Kamalak ve Hüseyin Gül (Eds.), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, pp. 263-309.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 1996-1997, "Equal Opportunity for Women in Government Employment: The Cases of the United States and Turkey", Turkish Public Administration Annual, Vol. 22-23, pp. 119-140.
 • 2 Hüseyin Gül, 1997, "Yoksulluk, Kentsel Yeniden Kalkındırma ve Dallas Maple Avenue Örneği", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, s. 91-104.
 • 3 Hüseyin Gül, 2001, "An Analysis of the Value Patterns and Issue Positions of the New Right on Poverty and Economic Security within the Context of United States", İşletme Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Cilt 1, Sayı 1.
 • 4 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2004, "Sosyal Devlet Çözülürken Kamu Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Reformu", Hukuk ve Adalet, Yıl 1, Sayı 2 (Nisan), 96-111.
 • 5 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "Sosyal Güvenlik Reformu: Yeni Sağ Temelli Yeniden Yapılanma", Hukuk ve Adalet, Yıl 2, Sayı 8 (Nisan), s. 9-37.
 • 6 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2007, "Türkiye'de 1965 Sonrası Yapılan Genel Seçimler ve Siyasal Partiler Bağlamında Solda Yaşanan Gelişmelerin Bir Çözümlemesi", Toplum ve Demokrasi, Yıl 1, Sayı 1, s. 91-116.
 • 7 Hüseyin Gül, 2008, "Keynesçi Refah Devletinin Temeli Olarak Sosyal Demokrasi ve Yeni Liberal Dönüşümün Yansımaları", Toplum ve Demokrasi, Yıl 2, Sayı 2, s. 107-132.
 • 8 Hüseyin Gül, 2008, "Demokrasi Kuramları Bağlamında AKP'nin Yeni Anayasa Girişiminin ve Demokrasi Anlayışının Bir Değerlendirmesi", Toplum ve Demokrasi, Yıl 2, Sayı 2, s. 159-180.
 • 9 Hüseyin Gül, 2008, "Türkiye'nin Eğitim Sorunları, AKP'nin Eğitime Bakışı ve Çözüm Önerileri", Toplum ve Demokrasi, Yıl 2, Sayı 3, s. 181-195.
 • 10 İhsan Kamalak, Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2013, "Türkiye’de Siyasal Partilerin Belediye Baş-kan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 3, Temmuz, s. 1-30.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 1996, "Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3-20.
 • 2 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "Eğitim Destek Programı Olarak 'Şartlı Nakit Transferi-ŞNT' ve Yoksullukla Mücadele", Yeniden İmece, yıl 3, sayı 11 (Ağustos), s. 87-89.
 • 3 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "Eğitim Destek Programı Olarak "Şartlı Nakit Transferi-ŞNT" ve Yoksullukla Mücadele", Yeniden İmece: Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 12.
 • 4 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2007, "Cumhuriyet'in Kültür ve Eğitim Devrimlerini Okumak", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 16, Eylül, s. 44-50.
 • 5 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2007, "Eğitim Sorunlarımız ve Demokrasi", Yeniden İmece: Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 15, Haziran, s. 39-43.
 • 6 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2008, "Yarının Siyasetinin İzleri: 29 Mart Yerel Seçimleri Sonrasında Siyasette Kimlik, Hizmet ve İdeoloji Eksenli Kırılma", Toplum ve Demokrasi, Yıl 2, Sayı 4, s. 139-150.
 • 7 Sallan Gül, Songül, Kaya, Eylem ve Gül, Hüseyin, “Yetişkin Eğitiminde Yeni Bir Model: Biyografik Öğrenme ve Köy Enstitüleri”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 28, 2010, s.24-25.
 • 8 Gül, Hüseyin, Hakan M. Kiriş ve Nilüfer Negiz, 2010i “29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Sonrasında Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Isparta İl Genel Meclisi Oluşum & Nitelik Araştırması”, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl.4, Sayı.40, Mayıs, s.74-80.
 • 9 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2010, "CHP'yi İktidara Gelmekten Alıkoyan Nedenler Üzerine", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 4, Sayı. 8-9-10, Ocak - Aralık 2010, s.199-202.
 • 10 Hüseyin GÜL ve Seda BATMAN, 2013, “Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa”, Yerel Politikalar, 3 (Ocak-Haziran), pp. 7-47.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hüseyin Gül, 2007, "ABD Örneği'nde Üçüncü Yol: Yoksulluğa ve Eşitsizliğe Bakışı ve Yeni Sağ İle Bir Karşılaştırma", ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, Aralık, s. 195-215.
 • 2 Gül, Hüseyin and Songül, Sallan Gül, “Poverty Provision od Assistance and Work: The Case of Turkey”, Socialinis Darnes Social Work, Mosklo Darbai Academic Papers, No:9, 2010, pp. 15-23. (EBSCO’da taranmakta)
 • 3 Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül, Eylem Kaya ve Ayşe Alican, 2010, "Main Trends in the World of Higher Education, Internationalization and Institutional Autonomy", Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, p. 1878-1884.
 • 4 Songül Salllan Gül and Hüseyin Gül, 2011, "The Conditions of Women's Shelters in Turkey from Battered Women's Perspective", International Journal of Arts and Sciences, 4 (13), p. 329-336.
 • 5 H. Eylem Kaya, Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2012, "Impact of Environmental Education on Elementary School Students in Turkey", International Journal of Multidisciplinary Thought,2(3), pp. 423–431.
 • 6 Dilek Memisoğlu ve Hüseyin Gül, 2013, "New Public Management Approach and the Reflections on the Turkish Health System Transformation", Humanities and Social Sciences Review, 2 (1), pp. 293–300.
 • 7 Hüseyin Gül ve Nevzat Taşdan, 2012, "Are Sub-Governors Leaders or Bureaucratic Managers in Turkey?", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, pp. 520 – 526.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Songül Sallan Gül and Hüseyin Gül, 2000, "The Question of Women in Islamic Revivalism in Turkey", Current Sociology, Vol. 48, No. 2, April, pp. 1-26, United Kingdom.
 • 2 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2007, "Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3, s. 1-30.
 • 3 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2008, "Türkiye'de Siyasal Eğilimlerin Dönüşümü: Yerel Seçimler Bağlamında Bir Çözümleme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 2, s. 101-130.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hüseyin Gül, 2000, "Ölümcül Kimlikler", Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Cilt 7, Sayı 27, Kış, s. 128-129.
 • 2 Hüseyin Gül, 2001, "Cumhuriyet'e Armağan Edilen Kitap Hakkında", Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Cilt 8, Sayı 29, Yaz, s. 82-83.
 • 3 Hüseyin Gül, 2008, "Küresel Ekonomik Kriz, Ekonomik İstikrar ve Türkiye", Toplum ve Demokrasi, Yıl 2, Sayı 3, s. 261-266.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Gül, 1999, "Kamu Yönetiminde Piyasa Temelli Yeni Model Arayışları ve Türk Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği", Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, s. 15-30, 21-22 Ekim.
 • 2 Hüseyin Gül, 2003, "Ekonomik Kalkınmada Yerel Alternatifler", Cumhuriyetimizin 80. Yılında Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 10-12 Eylül.
 • 3 Hüseyin Gül, Murat Ali Dulupçu, Songül Sallan Gül, Murat Okçu ve H. İlker Çarıkçı, 2004, "Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi", IV. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs.
 • 4 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Cem Ergun, 2004, "Kentsel Yoksulluk ve Aile ", IV. Aile Şurası Bildiriler Kitabı, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs.
 • 5 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2004, "Türkiye'de Kamusal Yoksulluk Hizmetleri Yönetimi: SYDTF Vakıfları Örneği", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları: İhtiyaçlar ve Sorunlar Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 4-6 Kasım, Alanya.
 • 6 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2004, "Ekonomik Krizler Karşısında Ankaralı Yoksulların Yaşam Stratejileri", Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu: Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge, ODTÜ, Ankara, 8-10 Kasım.
 • 7 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2004, "Türkiye'de Yoksulluğun Bölgesel ve Kentsel Boyutları", 2004 İzmir İktisat Kongresi-Sosyal Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri, s. 303-326, 5-9 Mayıs 2004, İzmir.
 • 8 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül, Ebru Yılmaz ve Hakan M. Kiriş, 2004, "Yaşlı Yoksullara Yönelik Sosyal Yardımlar ve Isparta Örneği", I. Sosyal Hizmetler Şurası, SHÇEK, Ankara.
 • 9 Murat Okçu, Hüseyin Gül ve Murat Ali Dulupçu, 2005, "Türkiye'de Bölgeselleşme Mi, Bölgeselcilik Mi?: Ayrımlar ve Açılımlar", Denizli. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 13-16 Haziran.
 • 10 Songül Sallan Gül, Murat Ali Dulupçu, Hüseyin Gül, Cem Ergun, Hakan M. Kiriş ve Ayşe Alican, 2005, "Yerelleşme ve Piyasalaşma Kent Yoksulluğuna Çare mi? İki Kent Temelinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 13-16 Haziran.
 • 11 Ata Akçil ve Hüseyin Gül, 2006, "Sosyal Sorumluluk ve Bilim Etiği Açısından Siyanür Kullanımı: Teknolojik, Bilimsel ve Tarihsel Bazı Gerçeklikler", 2. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30-31 Ekim.
 • 12 Mehmet Albayrak, Hüseyin Gül ve Meral Ersoy, 2006, "Eğitimin Teknolojide Açtığı Yeni Ufuklar: Uzaktan Eğitim", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30-31 Ekim, Isparta.
 • 13 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, "Küreselleşmenin Türkiye'de Yoksul Ailelere Yönelik Hizmet Sunan Kurumlara Yansımaları", Küreselleşen Dünya'da; Sosyal Hizmetlerin Konumu Hedefleri ve Geleceği Sempozyum Sunum Kitabı, SHÇEK, Antalya, 2006.
 • 14 Hüseyin Gül, Nevzat Taşdan ve Hakan M. Kiriş, 2007, "Kentsel Büyüme Yönetimi ve Mücavir Alan Uygulamasında Isparta Örneği", Kentsel Alan Yönetimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi İİBF, Nazilli, Aydın, 15 Ocak.
 • 15 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2007, "Kamu Yönetimi ve Sosyal Devlet Reformları Karşısında Sosyal Devlet", Kamu Yönetimi Forumu-KAYFOR IV: Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu Yönetimi Bölümü, Muğla, 8-10 Kasım.
 • 16 İbrahim Attila Acar ve Hüseyin Gül, 2007, "1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Anlayışında Yaşanan Dönüşüm," 22. Maliye Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 9-13 Mayıs, Antalya.
 • 17 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül, Cevdet Yılmaz ve Gül Devrim Vural, 2007, "Üniversiteler ve Mesleki Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Üniversite ve Üniversite Eğitimi Sempozyumu, Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube, Ankara, 4-6 Mayıs.
 • 18 Hüseyin Gül, 2007, "Türkiye'de Eğitimde Finans Sorunu ve Nedenleri", içinde Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (der.) Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s. 183-199.
 • 19 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2007, "Sunuş: Gönen Güncesi", içinde Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (der.) Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s. 9-11.
 • 20 Cem Ergun ve Hüseyin Gül, 2008, "Yerel Yönetimlerin Değişen İşlevleri ve Kentsel Dönüşüm Üzerine Kavramsal-Kuramsal Bir Tartışma", VI. Kamu Yönetimi Forumu, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 9-11 Ekim, Bolu.
 • 21 Songül Sallan Gül, Ayşe Dericioğulları, Cem Ergun ve Hüseyin Gül, 2008, "Sosyal Devletin Tasfiyesi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulaması", VI. Kamu Yönetimi Forumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 9-11 Ekim.
 • 22 Cem Ergun ve Hüseyin Gül, 2009, "Küreselleşen Kentler, Kentsel Dönüşüm ve Mekândan Koparılan Âdemler", VII. Kamu Yönetimi Forumu, 08-09-10 Ekim 2009, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • 23 Arzu Erdinç ve Hüseyin Gül, 2009, "Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Kamu Yönetiminde Etik Anlayışındaki Yeri", Kamu Etiği Sempozyum Bildirileri 2, TODAİE, s. 953-970.
 • 24 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül, Songül, “Yükseköğretimde Uluslararası Eğilimler ve Türk Yükskeöğretim Sistemi için Çıkarımlar”, İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yükseköğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri, (der. Kemal Kocabaş), 20-22 Mayıs 2010, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Yayınları, İzmir; s. 222-233.
 • 25 Arzu Erdinç, Hüseyin Gül ve Pervin Şenol, 2011, "Turizm Kentlerinde Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma, Planlama ve Yönetim: Prag ve Antalya Örnekleri", Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları-Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, 8-9 Aralık 2011, Ankara s. 423-434.
 • 26 Hüseyin GÜL, İsmail GÖKDAYI ve Arzu ERDİNÇ, 2011, "Turizm Kentinde Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma-Sürdürülebilir Kullanma Dengesi", Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) IX: Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi, 19-21 Ekim, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 27 Gül, Hüseyin, "Günümüzde Eğitim Sorunlarına Çözüm Araryışları ve Hasan Ali Yücel Dönemi Uygulamaları", Aramızdan Ayrılışının 50. yılında Hasan Ali Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-26 Şubat 2011, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, YKKED Yayınları, s. 218-228.
 • 28 Gül,Hüseyin, Sallan Gül, Songül and Kaya, Eylem, "A Comparison of Life Long Learning Policies: The Cases of EU and Turkey", 28th-30th April 2011, Boğaziçi Üniversitesi-ESREA, İstanbul.
 • 29 Arzu Erdinç, Pervin Şenol ve Hüseyin Gül, 2011, "Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma, Turizm ve Sürdürülebilir Kent: Prag ve Antalya Örnekleri", Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, 14-16 Kasım, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, ss. 341-366.
 • 30 Arzu Erdinç, Hüseyin Gül ve Pervin Şenol, 2011, "Turizm Kentlerinde Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma, Planlama ve Yönetim: Prag ve Antalya Örnekleri", Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, 8-9 Aralık, Ankara, ss. 423-434.
 • 31 Hasret Öztürk ve Hüseyin Gül, 2012, "Sosyal Belediyecilik Sosyal Devlete ve sosyal Haklara Bir Alternatif mi?" IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Muğla.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Gül, 2003, "Üçüncü Yol'un Eşitsizliğe ve Yoksulluğa Bakışı: ABD Örneği", IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği ve Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 16-18 Ekim.
 • 2 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Cem Ergun, 2003, "Türkiye'de Yoksulluk Kültürü Tezlerine Bakış: Ankara Örneği", Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya, 9-11 Ekim.
 • 3 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Firdevs Gümüşoğlu, 2009, “Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri Projesinin Sunumu”, XI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9 Aralık, Ankara.
 • 4 Arzu Erdinç, Pervin Şenol ve Hüseyin Gül, 2011, "Kent Merkezlerinde Koruma, Turizm ve Sürdürülebilir Kent: Prag ve Antalya Örnekleri", Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, 14-15-16 Kasım, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Hüseyin Gül, "Tartışma", içinde Demokrasi Kültürü-Cilt VII, Yayına Hazırlayan Alim Yanık, V. Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 17-21 Aralık 2002, Ankara, 96-98.
 • 2 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2006, "Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar", İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kongresi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE, Ankara, 14-15 Aralık.
 • 3 Cevdet Yılmaz, Hüseyin Gül, Murat Altun ve Ayşe Alican, 2006, "Kentsel Kimlik ve Kentsel Kimliğin Üretilmesinde Mekânın Kullanımı (Isparta Örneği)", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği ve İnönü Üniversitesi, Malatya, 19-23 Mayıs.
 • 4 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2007, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam İlişkisi", Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, İzmir, 12-13 Şubat.
 • 5 Hüseyin Gül, Ali Bayraktaroğlu, Beyhan Özdemir, Abdurrahman Antalyalı, Mehmet Albayrak ve Ümit Albayrak, 2007, "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Kazanımları", Slayt Gösterisi, Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) IV Açılışı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, 10 Kasım.
 • 6 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam İlişkisi", Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, İzmir, 12-13 Şubat 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Gül, 1998, "Decentralization, Local Government Reforms and Local Autonomy: A Comparative Analysis of Recent Trends", içinde Rod Erakovich ve Dick Grisby (der.), Proceedings of the Comparative Development and Administration Seminar for Eastern European Scholars: Studies in Comparative Analysis, The Center for Economic Development, Research and Service, The University of Texas, Arlington, pp. 9-43.
 • 2 Hüseyin Gül and Songül Sallan Gül, 2003, "Spatial and Social Dimensions of Poverty: The Case of Ankara", Livable Environments and Architecture, Second International Congress, Karadeniz Teknical University, Trabzon, Turkey, 1-4 July, pp. 147-156.
 • 3 Hüseyin Gül and Ayşe Alican, 2007, "Leadership and Organizational Culture in a Changing Environment: A Generic Approach", 3rd International Strategic Management Conference, Beykent University, Gebze Institute of Technology and Çanakkale Onsekiz Mart University, Antalya, 21-23 June.
 • 4 Adviye İkbal Baydar ve Hüseyin Gül, 2012, "Değişen Kentleşme Yaklaşımları ve Yavaş Kent (Cittaslow)", içinde II. Uluslararası Felsefe Kongresi: "Şehir ve Felsefe", 11-13 Ekim, s. 45-65, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Murat Ali Dulupçu, Hüseyin Gül ve Murat Okçu, 2004, "A New Regional and Local Perspective for Economic Development in Turkey: Illusion or Reality?", 5. European Urban and Regional Studies Conference, Durham Üniversitesi, Warşova Üniversitesi ve Jagiellonian Universitesi, 9-12 Eylül, Pultusk, Polanya.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "The Reflections of Globalization on the Agencies Providing Social Services to Needy Families in Turkey", The Status, Goals and Future of Social Services in a Globalizing World, 1. International Social Service Symposium, General Directorate of Social Services and Child Protection (SHÇEK), Belek, 9-12 Nisan, ANTALYA.
 • 2 Murat Okcu, Hüseyin Gül and Murat Ali Dulupçu, 2006, "Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism And Multi-Level Governance", 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21-24 September, Roskilde, Denmark.
 • 3 Songül Sallan Gül and Hüseyin Gül, 2010, “Critical Assessment of Woman Shelters in Turkey: Do They Make Life Better for Women and Bring Them Back into a Self-dependent Life?”, Women’s Memory Work Gendered Dilemmas of Social Transformation International Conferance, University of Limerick, 24–26 August, Ireland.
 • 4 Gül, Hüseyin, “Turkey's Experince in Bologna Process”, Ioanian University Magna Charta Observatory Corfu International Summer School (The European Higher Education and Research Area-Implications, Challenges and Initiatives for Universities in SE Europe and Neighbouring Countries), Greece, Corfu, 2010.
 • 5 Songül Sallan Gül, Ayşe Alican and Hüseyin Gül, 2010, “A Critical Assessment of Women Shelters in Turkey: Do They Help Stop Violence and Discrimination against Women?” Repositioning of Europe in an Era of Global Transformation, 8th European Urban & Regıonal Studies Conference, 15th - 17th September, Vienna.
 • 6 Hüseyin Gül and Cem Ergun, 2010, “Urban Regeneration and Social Segregation: The Case of Istanbul”, Repositioning of Europe in an Era of Global Transformation, 8th European Urban & Regional Studies Conference, 15th - 17th September, Vienna.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüce, Fatma, 2004, Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Benimsetilip, Uygulanabilirliğinin Artırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 2 Yılmaz, Tülay, 2005, Avrupa Birliği Sürecinde Kadın Örgütlenmelerinin Rolü ve Faaliyetleri: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 3 Memişoğlu, Dilek, 2006, Yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reformu, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 4 Mücahit Avcı, 2007, Yönetişim Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme: Isparta İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gökhan Kalağan, 2008, 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 2 Pınar Savaş Yavuzçehre, 2010, Kentsel Mekân Kullanımında Değişim: Denizli Kenti Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Dilek Memişoğlu, 2011, "Sağlık Hizmetlerinde Yaşnan Dönüşüm ve Etkileri: Batı Akdeniz Bölgesi İl Merkezleri Örneği", SDÜ-SBE, Isparta.
 • 4 Mim Sertaç Tümtaş, 2011, “Kentsel Mekanda Ayrışma Dinamikleri: Mersin, Diyarbakır ve İzmir Örnekleri”, SDÜ-SBE, Isparta.
 • 5 Cem Ergun, 2011, Kentsel Dönüşüm Sürecine Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 6 Nevzat Taşdan, "Türkiye'de Mülki İdare Amirliği Özelinde Kamu Yönetiminde Liderlik", SDÜ-SBE, Isparta, 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Teksas Üniversitesi Kent ve Kamu Yönetimi Okulunca (The School of Urban and Public Affairs) ev sahipliği yapılan Kentsel Sorunlar Uluslararası Konferansı (Urban Affairs Conference) düzenleme ve yürütme kurulunda görev, Nisan, 1998.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası VI. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu"nda oturum başkanlığı
 • 3 Oturum Başkanlığı, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta, 1-2 Haziran 2006.
 • 4 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2009, “Future Trends in Higher Education in the Balkans Symposium”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 11–12 Haziran.
 • 5 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2009, “First International Scientific Conference on Multiculturalism in Education”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, Isparta, 10 Haziran, Isparta.
 • 6 Proje ve Atölye Yürütme Komitesi Üyeliği, 2009, “Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dökümentasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması Avrupa Birliği Projesi” çerçevesinde düzenlenen atölye çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi, 23 Mart, Antalya-Isparta-Burdur.
 • 7 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2010, “The Search for the Future of Universities”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Magna Charta Observatory and Uluslararası Üniversiteler Birliği, Isparta, 4 Haziran.
 • 8 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2010, “Sosyo-Ekonomik Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Magna Charta Observatory, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve Avrupa Üniversiteler Birliği, Isparta, 18 Şubat.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Moderatörlük, Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, 12-13 Şubat 2007, İzmir.
 • 2 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2007, “Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16–17 Nisan.
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 1. ve 2. Dallas Türk Festivali Düzenleme Kurulu üyeliği, Dallas, Texas, ABD, 1998-1999.
 • 2 Teksas Üniversitesi (Arlington) Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı, Arlington, Texas. ABD, 1998-1999.
 • 3 Kuzey Teksas Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve öğrenci temsilciliği, Dallas, Texas. ABD, 1998-1999.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Bahar Şenlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 2 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu, İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları Alt Komisyon Üyeliği (2006).
 • 3 Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16-17 Nisan, 2007.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, "Multiculturalism in Education" Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 10 Haziran 2009, Isparta.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Komisyon Üyeliği, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu, İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları Alt Komisyon Üyeliği, 2006.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • 3 AB, BMKP ve İçişleri Bakanlığı "Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi - LAR2) kapsamında Yerel Yönetim Reformuna İlişkin Starteji Belgesi Hazırlanması Konya Çalıştayı-29 Eylül, 2011.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gül, H., 2003, Kamu Yönetiminde Kalite Sorunları, Burdur Valiliği, Defterdarlık, Panel, 25 Ekim.
 • 2 Gül, H., 2003, Demokrasi, Demokratik Kurumlar ve Değerler, Konferans, Ardahan Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyetin Kuruluşunun 80. Yılı Dolayısıyla Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca İllerde Düzenlenen Konferanslar Serisi, 6 Haziran, Ardahan.
 • 3 Gül, H., 2004, Kamu Yönetemi Reformunun Eleştirel Analizi, Sütcüler Meslek Yüksek Okulu, Kurucu Rektör Prof. Dr. Hasan Gürbüzü Anma Etkinlikleri, Panel, Sütcüler, Isparta, Mart.
 • 4 Gül, H., 2004, "Kamu Yönetimi Reformunun Getirdikleri", Panel, Ağlasun Meslek Yüksek Okulu, Ağlasun, Isparta, Mayıs.
 • 5 Gül, H., 2004, "Atatürk ve Cumhuriyet Felsefesi", Panel, Yerel TV Kanalı-Kanal 32, 10 Kasım Kutlama Etkinlikleri, Isparta, 10 Kasım.
 • 6 Gül, H., 2004, Kamu Yönetemi Reformunun Karşılaştırmalı Bir Analizi, Sentez Kültür Grubu, Panel, Isparta, 9 Ocak.
 • 7 Gül, H., 2005, "Niçin Cumhuriyet?", Panel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet'in Kazanımları, 10 Kasım Kutlama Etkinlikleri, Isparta, 10 Kasım.
 • 8 Gül, Hüseyin ve diğerleri, 2006, "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Kazanımları", Slayt Gösterisi, KAYFOR IV Açılışı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, 10 Kasım.
 • 9 Panel Yöneticisi, 2009, “Kentsel Dönüşüm Olgusu ve Türkiye Kentlerinde Yaşam”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 13 Mayıs.
 • 10 Hüseyin Gül ve Murat Ali Dulupçu, 2011, "Değişen ve Dönüşen Dünya ve Isparta", Kanal 32, Gündem Isparta Programı, Program Yapımcısı: Hakan Kiriş, Isparta.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Hüseyin Gül, Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Alper Tütünsatar, Cem Ergun, Elif Türkan Arslan, Hande Özdamar, "Politika Tasarım Grubu Rapor 1:Isparta'da Seçmen Yönelimleri Araştırma Raporu", www.politikatasarim.org, 17.03.2009.
 • 2 Hüseyin Gül, Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Elif Türkan Arslan, Cem Ergun, Arzu Erdinç, "Politika Tasarım Grubu Rapor 2: Isparta'da Seçmenlerin Yeni Belediye Yönetiminden Beklentileri" www.politikatasarim.org
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Merkez Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • 2 Dekan Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • 3 Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği
 • Doktora Tezi
 • 1 Gül, Hüseyin, 2000, "From Welfare to Workfare: A Comparative Analysis of the Factors Behind the Differences in State Welfare-to-Workfare Policies Adopted After the 1996 Welfare Reform", The School of Urban and Public Affairs, The University of Teksas, Arlington, Texas, ABD.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Toplum ve Demokrasi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2003 - Devam Ediyor)
 • 2 Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004-Devam ediyor)
 • 3 Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi (Başbakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • 2 Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3 Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Songul Sallan Gül ve Hüseyin Gül (Editörler), 2007, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 1, Isparta.
 • 2 Hilmi İbar ve Hüseyin Gül, 2010, Multiculturalism in Education: The Proceedings of International Symopsium, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yürütücüsü, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi" (Poverty Assistance and Employment Study: Interactions Between Social Assistance and Labor Force Participation) UNDP ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nce Desteklenen Proje (Songül Sallan Gül ile birlikte) (2006 Şubat-Eylül)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Araştırmacı-Görüşmeci, Nelson A. Rockefeller Enstitüsü'nce Richard P. Nathan ve Thomas L. Gais direktörlüğünde 20 Amerikan eyaletinde yürütülen 1996 Refah Devleti Reformu yasasının Texas eyaletinde uygulanmasının incelenmesi çalışmasında araştırmacı ve görüşmeci olarak 1999-2000 yıllarında 1,5 yıl görev.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yürütücüsü, "Geçmişten Günümüze Isparta," Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2007 itibarıyla üstlenilen proje.
 • 2 Proje Yürütücüsü, "Kentsel Dönüşümün Sürecine Dönüşüm Alanlarında Bakmak:İstanbul Maltepe (Başıbüyük Ve Gülsuyu mahallesi) Örneği", Doktora Tezi Projesi, Proje No: 1691-D-08, SDÜ-SBE ve SDÜ-BAP, 2008.
 • 3 Proje Yürütücüsü, "Antalya Ve Prag Kent Merkezlerinde Mekan Kullanımı Ve Tarihi Dokunun Korunması", YL Tez Projesi, Proje No: 1910-YL-09, SDÜ SBE - SDÜ BAP, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İl Gelişim Planı Hazırlanması, SDÜ ve Isparta Valiliği, 2004
 • 2 Proje Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından Ekim 2003 tarihinden itibaren desteklenen ve Ağustos 2005 tarihinde tamamlanan, Anakent ve Anadolu Kenti Yoksulluğu: Ankara ve Isparta Örnekleri adlı ve 03-M-755 nolu proje çalışması.
 • 3 Proje Ekibi Üyesi ve Isparta Ayağı Yürütücüsü, Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007 Saha Araştırması, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Yönetim Araştırmaları Merkezi (YÖN-ARA), Ankara.
 • 4 Tübitak-1001 Araştırma Projesi: Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli, Eğirdir Örneği (Yard. Doç. Erkan Polat Yönetiminde).
 • 5 Yürütücülüğünü Songül Sallan Gül'ün yürüttüğü TÜBİTAK 108K529 nolu "Türkiye'de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş ve Yaşam Stratejilerinin Araştırılması" konulu proje, 2008-2011.
VERDİĞİ DERSLER
Kentsel Büyüme Yönetimi
Liderlik ve Örgütsel Değişme
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Mahalli İdareler
Sosyal Politika
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Çevre Sorunları
Kentleşme Politikası
Kent ve Kamu Politikaları Analizi
Devlet - Piyasa İlişkileri ve Kamu Yönetimi
Kamusal Politika Oluşturma ve İlkeleri
Çevre Yönetimi ve Politikaları
Kamu Politikası Oluşturma ve Uygulama Süreci ve Analizi
Ademi Merkeziyetcilik ve Merkezi-Yerel Yönetim İlişkileri
İleri Analiz ve Araştırma Teknikleri
KİT Ekonomisi ve Özelleştirme Uygulamaları
Yukarı çık