Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 431


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 19/09/2014

Toplantı Sayısı: 431

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyeliğinden istifa eden İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin CERTEL’in yerine yeni bir üyenin seçilmesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığının bila tarihli ve 87432956-050.99-90 sayılı yazısında sözü edilen Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyeliğinden istifa eden İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin CERTEL’in yerine yeni bir üyenin seçilmesine ilişkin teklif görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin KARABELA’nın seçilmesi için Senato üyelerine öneride bulundu.

Senato üyelerinin de olumlu görüşü üzerine, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin KARABELA’nın, Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Politika ve Ekonomi Anabilim Dalının açılması ve adı geçen Anabilim Dalı bünyesinde Uluslararası Politika ve Ekonomi İngilizce Doktora Programı ile Uluslararası Politika ve Ekonomi İngilizce Yüksek Lisans Programının açılması

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19/09/2014 tarihli ve 70335962-104.01.03-2096 sayılı yazısı ekinde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 18/09/2014 tarihli ve 101/02 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Politika ve Ekonomi Anabilim Dalının açılmasına ve adı geçen Anabilim Dalı bünyesinde Uluslararası Politika ve Ekonomi İngilizce Doktora Programı ile Uluslararası Politika ve Ekonomi İngilizce Yüksek Lisans Programının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Süleyman Demirel Liderlik, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 05/09/2014 tarihli ve 2/2 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üzerinde değişiklik yapılarak son şekli verilen Süleyman Demirel Liderlik, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımı safhasında Başbakanlık tarafından istenen şekli ve maddi düzeltmeleri yapmaya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/02 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 02/07/2014 tarihli ve 2/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımı safhasında Başbakanlık tarafından istenen şekli ve maddi düzeltmeleri yapmaya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/03 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üzerinde değişiklik yapılarak son şekli verilen Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne,

Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımı safhasında Başbakanlık tarafından istenen şekli ve maddi düzeltmeleri yapmaya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Fatma Beyza ÜNAL’ın, sağlık problemleri nedeniyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde özel öğrenci olarak eğitim görmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/04 sayılı Koordinatörlük Kararı ile İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 27/08/2014 tarihli ve 536/5 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Fatma Beyza ÜNAL’ın, sağlık problemlerinden dolayı Ankara’da tedavi görmesi nedeniyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde özel öğrenci olarak eğitim görmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz birimlerine ÖSYS ile yerleşen öğrencilerin ders muafiyeti notlarının ortalamaya etki ettirilebilmesi için 329/7 sayılı Senato Kurulu Kararında değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/05 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/07/2014 tarihli ve 75850160-104.01.01.01/43027 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz birimlerine ÖSYS ile yerleşen öğrencilerin muaf oldukları notlarının ortalamaya etki edip etmeyeceğine ilişkin alınan Senato Kurulunun 02/12/2010 tarihli ve 329/7 sayılı Kararının 4 üncü paragrafının 3 üncü maddesinde (muaf tutulan derslerin ortalamaya etki ettirilmemesi koşulunun aranmasına) şeklinde geçen ifadenin,

“(ÖSYS) Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslerden kayıtlı olduğu programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin de notlarının öğrencilerin transkriplerinde gösterilerek genel ağırlıklı ortalama hesabında değerlendirmeye alınmasına ve genel not ortalamasına etki ettirilmesine” şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına ait ders planları ve ders değişiklikleri

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/07 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Tıp Fakültesi Dekanlığının 13/08/2014 tarihli ve 74/2 sayılı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 20/08/2014 tarihli ve 48/1 sayılı, Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 08/08/2014 tarihli ve 20/1 sayılı Kurul Kararları ile Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 26/08/2014 tarihli ve 53056144.010.04/302 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ders planları ve ders değişikliklerinin yukarıda belirtilen ilgili birimlerin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemizde ortak ders saati uygulamasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Üniversitemiz diğer birimlerinin koordineli olarak hazırladıkları çizelge ile bu çizelgenin esas alınması ve işleyişin bu çizelge doğrultusunda yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/08 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemizde ortak ders saati uygulamasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Üniversitemiz diğer birimlerinin koordineli olarak hazırladıkları ders başlama-bitiş çizelgesinin ekteki şekilde kabulüne, dersliklerin verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve farklı birimlerde ders veren öğretim elemanlarının zaman kaybının önlenmesi için bu çizelgenin esas alınmasına ve işleyişin bu doğrultuda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında Anatomi Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/09 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında Anatomi Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı açılmasına oy birliği ile karar verildi.

12- 2014 (YÖS) Yabancı Öğrenci Sınavı 2 inci ek yerleştirme Başvuru, Değerlendirme, ilan ve kayıt takviminin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/10 sayılı Koordinatörlük Kararı ve Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünün bila tarihli ve 64432653.301.02/101 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 2014-2015 eğitim- öğretim döneminde, Üniversitemiz bölümlerinde öğrenim görmeleri için 2014 (YÖS) Yabancı Öğrenci Sınavı 2 inci ek yerleştirme başvuru, değerlendirme, ilan ve kayıt takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-          22-23-24 Eylül 2014 tarihleri arasında başvuruların alınması

-          25-26 Eylül 2014 tarihleri arasında değerlendirmelerin yapılması

-          27 Eylül 2014 tarihinde yerleşenlerin ilan edilmesi

-          13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında kayıt yaptırılması

13- Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencilerinin aldığı eğitim derslerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ilave olarak açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/09/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-39 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/09/2014 tarihli ve 144/11 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 11/09/2014 tarihli ve 28/10 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencilerinin aldığı Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ilave olarak ilgili birimin teklif ettiği şekilde açılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 
Yayın Tarihi: 19.9.2014
Okunma Sayısı: 895
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık