21 Aralık 2014 Pazar
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK
 • E-Posta kadirkasalak@sdu.edu.tr
 • Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Tarih
 • Ana Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Telefon 246 211 41 59
 • Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/kadirkasalak
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans -
 • Yüksek Lisans -
 • Doktora Ankara Üniv.Türk İnkılâp Tarihi Enst. - T.C.Tarihi - 03.02.1992
İlgi Alanları
 • Türk Dış Politikası , Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yayınlar
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
  • KASALAK, Kadir, Milli Mücadele de Manda ve Himaye Meselesi, Gnkur. ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1.KASALAK, Kadir; "Erzurum Kongresinin Yapıldığı Günlerde Manda ve Himaye Konusunda Komutanlar Arasında Yazışmalar ve Basında Tartışmalar", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VIII, S. 23, Ankara 1992, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
  • 2.KASALAK, Kadir; "Sömürgecilik ve Osmanlı Devleti'nin Son Yılları", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1992, Sayı:33, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
  • 3.KASALAK, Kadir;"Sivas Kongresi Öncesinde Manda ve Himayenin Türk Basınında Tartışılması ve Komutanlar Arasında Yazışmalar", Atatürk Yolu Dergisi; S. 10, Kasım 1992. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
  • 4.KASALAK, Kadir;"Millî Mücadele Yıllarında İngiltere'nin Kürt Devleti Kurma Faaliyetleri", Türk Kültürü Dergisi, Mart 1992, S. 347, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
  • 5.KASALAK, Kadir; "Millî Mücadele Başlarında Türk-Rus İlişkileri", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1994 S. 37, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
  • 6.KASALAK, Kadir;"Laiklik", Silahlı Kuvvetler Dergisi, Nisan 1997, S.116, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
  • 7.KASALAK, Kadir;"Mondros Mütarekesi Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu (1918 Yılı) ", Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1998, S. 44, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları
  • 8.KASALAK, Kadir-TAŞKIRAN Cemalettin;"Tarihi Gerçekler ve Uluslar Arası İlişkiler", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1988, S.45, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
  • 9.KASALAK, Kadir;"Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) I", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1998, S. 45, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları.
  • 10.KASALAK, Kadir;"Kuva-yı Milliye'nin Askerî Açıdan Etüdü", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 42, Ankara Mart 1999, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
  • 11.KASALAK, Kadir;"Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) II", Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1999, S. 46, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
  • 12.KASALAK, Kadir;"Birinci Dünya Savaşında Hille İsyanları" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi C.XVI, Ankara MART 2000, S.46, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
  • 13.KASALAK, Kadir, "Plevne Savunması Hakkında Bir İnceleme" , SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, ISPARTA 2000.
  • 14.KASALAK, Kadir, "İzmir'in İşgalinden Sonra Osmanlı Devleti'nin Siyasi Durumu ve Mitingler ( 15 MAYIS - 3 TEMMUZ 1919 ) ", Atatürk Haftası Armağanı 10 KASIM 2001, Ankara 2001, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları .
  • 15.KASALAK,Kadir,GÜNDÜZ,Tufan, "II.Osman'ın Hotin Seferi (1621)", OTAM Dergisi,Sayı:14, Ankara üniversitesi Basımevi,ANKARA 2003.
  • 16.KASALAK,Kadir,"Süleyman Demirel ve Üniversiteler",Bilim Yolu Özel Sayı,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kasım 4/2004.
  • 17.KASALAK,Kadir,"Milli Mücadele'de Manda veya Himaye İsteyen Cemiyet ve Fırkalar",Cumhuriyetin 80.Yılına Armağan,Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları,Ankara Üniversitesi Basımevi Kasım 2004.
  • 18-KASALAK, Kadir, "Milli Mücadele Başlarında Türkiye'yi Bölme Gayretleri", SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Isparta 2006.
  • 19.KASALAK,Kadir, "Suriye'de Manda Yönetiminin Kurulması ve Türkiye'ye Etkileri", Ortadoğu Araştırmaları Dergisi,C.IV,S.2,Elazığ 2006.
  • 20.KASALAK,Kadir, "Irak'ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye Irak İlişkileri", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi,Yıl:5,Şubat 2007,Sayı:9,Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
  • 21-KASALAK,Kadir,"Sistem Yaklaşımı ve Atatürk" Sosyal Bilimler Dergisi,SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını,Sayı:14,Isparta 2007.
  • 22.Kasalak, Kadir,"Paris Barış Konferansında Ermeniler Ve Kürtler",Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,Cilt: VIII, Sayı:1, Elazığ 2012.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1.KASALAK, Kadir - GÜNDÜZ,Tufan, Kampania Chocimska Osmana II (1621r ) , Wojsko Iwychowanıe , Pısmo Zolnıerzy Zawodowvch , WARSZAWA 12 / 99.
  • 2. KASALAK,Kadir, "Cumhuriyet Fikrinin Öncüleri",SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISPARTA, Aralık 2009,S.20,ss.69-78.
  • 3. KASALAK,Kadir,"Teşvik-i Sanayi Kanunları ve Türkiye’de Sanayileşmeye Etkileri",Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı:27,Aralık 2012.
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1.KASALAK, Kadir ; Paris Konferansı Sırasında Ermenilerin Türkiye'yi Bölme ve Büyük Ermenistan Kurma Girişimleri (Ermeni Basınından Örnekler)", 5 nci Askerî Tarih Semineri 24- 27 Ekim,1995.
  • 2. KASALAK, Kadir, "San Francisco (San Fransisko) Konferansı ve Türkiye", 6 ncı Askerî Tarih Semineri ,25-27 Ekim 1997 İSTANBUL.
  • 3. KASALAK, Kadir, "Kara Ordusunda Subay Rütbeleri (1826-1961) " ,Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri ,İSTANBUL,1999.
  • 5.KASALAK,Kadir, "Manda Sistemi ve Irak ile Suriye'de Uygulamaları" Birinci Ortadoğu Semineri, (Elazığ,29-31 Mayıs 2003) , Bildiriler Elazığ 2004,s.57-86.
  • 4.KASALAK,Kadir, "Atatürk Dönemi Türk - Romen İlişkileri", IX.Askeri Tarih Semineri, Gnkur. ATASE Başkanlığı, (İSTANBUL, 23-25 Ekim 2003),Genelkurmay Basımevi,Ankara 2005
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1.TAŞKIRAN Cemalettin-KASALAK Kadir, "Realıtatle Istorıce şı Relatıatle Internatıonale" Rım (Revista de Istorıe Mılıtara), Uluslar arası Balkan Konferansı , Bucureşti ,Romanya,8 Kasım 1997.
  • 2.KASALAK,Kadir, "Ekonomi Politikaları Demokrasi'yi Engeller mi?" konulu bildiri.Süleyman Demirel Üniversitesi "Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri" 22-24 Ekim 2008, s.211-224, ISPARTA 2008.
  • 3.KASALAK,Kadir,"Türk Romen İlişkilerinde Önemli Bir Adım: İkamet, Ticaret ve Denizcilik Sözleşmesi",Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Uluslararası Balkan Sempoztumu Bildirileri,5-7 Ekim 2012,ISPARTA,s.587-594.
  • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  • 1-Ayşe Demiralp ;"Süleyman Demirel Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları" Bitiş tarihi;15.02.2005
  • 2-Fatmagül KESİKTAŞ ;"Kıbrıs Sorununun Türk-ABD İlişkilerine yansıması, Johnson Mektubu (1960-1965)" Bitiş tarihi:16.08.2005
  • 3-Mehmet Lale, "II.Mahmud Dönemi Kılık Kıyafet Alanında Yapılan Yenilikler" , Bitiş Tarihi:23.06.2006
  • 4-Cenk Şen ; "Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri (1923-1953)." Bitiş Tarihi: 8 Eylül 2006
  • 5-Bilal Çelik,"1945-1980 Yılları Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans,Bitiş tarihi:26 Haziran 2009.
  • 6-Adnan MUHACİR,"Oniki Ada'da Türkler'in Durumu",Sosyal Bilimler Enstitüsü,Bitiş Tarihi: 13 Ocak 2011.
  • 7-Ahmet Çelik,"İnönü Döneminde Muhalif Basın (1939-1945),Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bitiş Tarihi:18 Ocak 2011.
  • 8-Serkan Tercan,"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetleri'nin Kafkas Politikası",Bitiş Tarihi:20 Nisan 2011.
  • 9.Çiğdem AYDOĞMUŞ,"İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar -Muhalefet İlişkisi 1950-1960",Bitiş Tarihi:29.06.2011.
  • 10.Süleyman Ülger,"Paris Barış Konferansı'nın(Vakit, Sabah, İstiklal, İstanbul, Tarik Gazeteleri)İstanbul Basınına Yansımaları.Tez'in kabul tarihi:16 Aralık 2011.
  • 11.Lale Kırca,"II. Dünya Savaşı'nın Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Türk Basınına Yansıması (1945-1950),09.08.2012.
  • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
  • 1-Fuat UÇAR, "Türk Siyasetinde Cepheleşme Olgusuna Bir Örnek: Milliyetçi Cephe Hükümetleri",konulu DOKTORA TEZİ Temmuz 2014'de tamamlandı.
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • KASALAK, Kadir, 1993 yılı Askeri Tarih Kollokyumu düzenlenmesi
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • KASALAK, Kadir, Beşinci Askeri Tarih Semineri düzenleme komitesi üyeliği
  • KASALAK, Kadir, Altıncı Askeri Tarih Semineri düzenleme komitesi üyeliği
  • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
  • KASALAK,Kadir, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Yürütme Kurulu Üyeliği 5 YIL
  • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
  • KASALAK, Kadir, Süleyman Demirel Üniversitesi ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ 2000-2011 Devam ediyor.
  • KASALAK, Kadir, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi "Sosyal Bilimler Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği 2004-2010
  • KASALAK, Kadir, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi "Sosyal Bilimler Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği 2004-2010
  • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
  • KASALAK, Kadir, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ "Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi" Başkan Vekilliği.
  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
  • KASALAK, Kadir, Öğretim Görevlisi 1982-1991 Kara Harp Okulu
  • KASALAK, Kadir, Öğretim Görevlisi 1991-1993 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  • KASALAK, Kadir, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ( ATASE), 1. Askeri Tarih Kurul Başkanı
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1.KASALAK, Kadir, "Atatürkçü Görüşün Temel İlkeleri" 26 Mayıs 1991 de Kara Harp Okulu'nda verilen konferans.
  • 2.KASALAK, Kadir, "Atatürk'ün Dış Politikası" 10 Kasım 1992 de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilen konferans
  • 3.KASALAK, Kadir, "Türk Tarihinde Demokrasi Motifleri" konulu konferans, Çankırı Meslek Yüksek Okulu 10 Kasım 1992.
  • 4. KASALAK, Kadir, "Bosna - Hersek'in Dünü, Bugünü " 14 Ocak 1993 de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilen konferans.
  • 5. KASALAK, Kadir, "Atatürkçü Düşünce de Çağdaşlaşma" 10 Kasım 2000 de SDÜ Uluborlu Meslek Yüksek Okulunda verilen konferans.
  • 6.KASALAK, Kadir, "Jeopolitik, Türkiye'nin Jeopolitiği ve Bundan Kaynaklanan Tehditler" 27 Ekim 2000 de SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulunda verilen konferans.
  • 7,KASALAK, Kadir, "Çağdaşlaşma ve Atatürk" 8 Kasım 2001'de SDÜ Burdur Sağlık Yüksek Okulunda verilen konferans
  • 8.KASALAK, Kadir, "Cumhuriyet Yönetiminin Kazanımları" konulu Prof.Dr. Bayram KODAMAN, Prof.Dr. Kemal GÖDE, Yrd.Doç.Dr.Kadir KASALAK'ın katıldığı, SDÜ Ziraat Fakültesinde yapılan 28 Ekim 2001 günü panel.
  • 9.KASALAK, Kadir, "Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları" konulu Eğirdir Kaymakamlığının düzenlediği Eğirdir Belediyesi Düğün Salonu'nda 25 Mart 2003, saat:11.00.verilen konferans.
  • 10.KASALAK, Kadir, "Tehcir ve Soykırım Kavramları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" konulu konferans Isparta Öğretmenevi 18 Aralık 2003.
  • 11. KASALAK, Kadir, "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans.25 Mayıs 2004 tarihinde Yalvaç/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Düğün Salonu'nda saat:15.00'de verilmiştir.
  • 12.KASALAK, Kadir, " Tehcir ve Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans. 8 Kasım 2005 tarihinde Uluborlu/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda saat:14.00'de verilmiştir.
  • 13. KASALAK, Kadir, " Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans.22 Kasım 2005 tarihinde Senirkent/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Sinema Salonu'nda saat:14.00'de verilmiştir.
  • 14.KASALAK,Kadir, "Cumhuriyet Döneminde YALVAÇ" konulu konferans.Yalvaç Belediyesi tarafından düzenlenen "Yalvaç(PİSİDİA ANTİOKHEİA)Kültür,Sanat ve Turizm Festival" i kapsamında 06 Ağustos 2005 günü saat:15.00'de Belediye Düğün Salonu'nda verilen konferans.
  • 15.KASALAK, Kadir, "Sözde Soykırım İddiaları Gerçek mi? Tehcir ve Soykırım Kavramlar ışığında Ermeni Meselesi" Atabey/ISPARTA Kaymakamlığının düzenlediği 20 Ekim 2006 tarihli "Atatürk İlköğretim Okulu'nda" verilen konferans.Power Point sunumu ile.
  • 16.KASALAK,Kadir, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu'nun "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu panelde panelist olarak yer almak.07.11.2008
  • 17.KASALAK, Kadir, "Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi" Şarkikaraağaç /ISPARTA Kaymakamlığının düzenlediği 17 Nisan 2009 tarihli verilen konferans.Power Point sunumu ile.
  • 18.Kasalak,Kadir,Atatürk'ü anma haftası kapsamında Isparta Valiliği ile Üniversitemizin koordinesiyle: Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinin katıldığı "Atatürkü anlamak" konulu bir panelde konuşmacı olarak görev almak.Kanal 32 Televizyonunda (10.11.2010 çarşamba ) yayınlanmıştır.
  • 19.Kasalak,Kadir,Atatürk'ü anma haftası kapsamında Isparta Valiliği'nin düzenlemiş olduğu 09.11.2010 tarihli ve "Atatürk'ün Devlet ve Demokrasi Anlayışı" konulu Konferansta konuşmacı olarak yer almak.Yer:"Öğretmenevi Konferans Salonu."
  • 20.KASALAK, Kadir ,"Modernleşme Ekseninde Türkiye",TRT-1 ANKARA RADYOSU'nda "12 Ada ve 12 Ada Türkleri'nin Durumu" konulu söyleşi programında konuşmacı olarak katılım. 11 Eylül 2013, saat:11.05-11.55.
  • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
  • KASALAK, Kadir SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • KASALAK, Kadir, "1914-1915 Yıllarına Ait Adliye ile İlgili Bazı Kanunların Müzakeresi" Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
  • Doktora Tezi
  • KASALAK, Kadir, "Milli Mücadele de Manda ve Himaye Meselesi", Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü.
  • Üye olunan bilimsel kuruluş
  • KASALAK, Kadir, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Üyeliği Gnkur.Atase Bşk.lığı Ankara 1983-2001
  • KASALAK, Kadir, Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeliği1999-devam ediyor.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
  • Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
  • 1.Akademik Tarih Dergisinde hakemlik
  • 2-Kadir KASALAK,"Toplumsal Hafıza Bağlamında I. Balkan Savaşı Bakiyyeleri ve Hindistan Kızılayı Heyetleri"KONULU UŞAK üNİVERSİTESİ BAP Projesi hakemliği.Mayıs 2013.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 1.Kasalak,Kadir. “İkinci Dünya Savaşı Sürecinde 1939–1945) Muhalif Basın.konulu ve 2247-YL-10 numaralı BAP Projesi (Ahmet Çelik) tamamlanmıştır.
  • 2.Kasalak,Kadir,“Onikiada’da Türkler’in Durumu (1923-1947)” konulu ve 2247-YL-10 numaralı BAP Projesi (Adnan Muhacir) tamamlanmıştır.
  • 3.KASALAK, Kadir,"II. Dünya Savaşı’nın Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Türk Basınına Yansımaları ( 1945–1950 )" konulu ve 2247-YL-10 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Lale KIRCA) 9 Eylül 2012'de tamamlanmıştır.
  • 4.KASALAK, Kadir,"Türk Siyasetinde Cepheleşme Olgusuna Bir Örnek: Milliyetçi Cephe Hükümetleri",konulu ve 3246-D1-12 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Fuat UÇAR)Temmuz 2014'de tamamlandı.
  • 6.KASALAK, Kadir,"Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye’de Şans Oyunları (1923-1938)konulu ve 3527-YL1-13 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Canan Çetinkaya)2014'de tamamlanacaktır
  • 7.KASALAK, Kadir,"İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Türk Yunan İlişkilerinde Dostluk Örnekleri (1939–1954)" konulu ve 3777-YL1-13 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Ramazan Baş)2014'de tamamlanacaktır
  • 8.KASALAK, Kadir,"Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971)Eğitim Politikaları ve Uygulamalarının Türk Basınındaki Yankıları",konulu ve 3201-D1-12 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Şengül Büyükboyacı)2015'de tamamlanacaktır.
Verdiği Dersler
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEK PARTİLİ DÖNEMİ TEŞKİLAT TARİHİ (YÜKSEK LİSANS) .
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ.
  1923-1930 ATATÜRK DÖNEMİ IÇ POLİTİKA TARİHİ.
  1930-1938 ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA TARİHİ.
  TARİH METODOLOJİSİ.
  İNÖNÜ DÖNEMİ İÇ POLİTİKA.
  TARİH FELSEFESİNE GİRİŞ.
  ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE .
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEK PARTİLİ DÖNEM EGİTİM VE KÜLTÜR TARİHİ (DOKTORA) .
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇOK PARTİLİ DÖNEMİ TEŞKİLAT TARİHİ (YÜKSEK LİSANS) .
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇOK PARTİLİ DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR TARİHİ (DOKTORA).
  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ.
  1923-1930 ATATÜRK DÖNEMİ IÇ POLİTİKA .
  ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II .
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ.
  TC. SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ.
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (1923-2000).
  ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II .
  MİLLİ MÜCADELE TARİHİNE GİRİŞ.
  MİLLİ MÜCADELE TARİHİNE GİRİŞ.
  MENDERES DÖNEMİ IÇ POLİTİKA (DOK.) .
  JEOPOLİTİK.
  TARİH FELSEFESİ.
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (1923-2000).
Yukarı Çık