23 Aralık 2014 Salı
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. RAMAZAN UÇAR
 • E-Posta ramazanucar@sdu.edu.tr
 • Birimi İlahiyat Fakültesi
 • Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi
 • Telefon 0 246 211 02 88
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Ankara Üniv. İlahiyat Fak.-15.07.1994
 • Yüksek Lisans Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ens. - Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı-08.09.1997
 • Doktora Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ens. - Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı - 19.03.2004
İlgi Alanları
 • Din Sosyolojisi, Dini Gruplar, Alevîlik-Bektaşîlik, Küreselleşme, Dinler Arası Diyalog.
Yayınlar
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
  • Uçar, R., Sosyolojik Açıdan Alevilik-Bektaşilik (Abdal Musa Tekkesi Üzerine Bir Araştırma), Ankara, 2006.
  • Uçar, R., Dinler Arası Diyalog Çıkmazı -Din Görevlileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-, İstanbul, 2007.
  • Uçar, R., Alevîlik-Bektaşîlik (Abdal Musa Tekkesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma), II. Baskı, Ankara, 2012.
  • Uçar, R., Dinler Arası Diyalog -Din Görevlileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-, II. Baskı, Ankara, 2012.
  • Uçar, R., Güç ve Değer, İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme, Kayseri, 2012.
  • Taş K., Uçar R., ve diğerleri, Isparta ve Çevresindeki Türbe ve Ziyaret Yerleri, Isparta, 2014.
  • Uçar, R., Güç ve Değer, İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme, II. Baskı, Ankara, 2014.
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • Akyüz, N., Uçar, R., Gürsoy, Ş., Çapcıoğlu, İ., İslam Dünyasında Din Sosyolojisi, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Ankara, 2008.
  • Uçar, R., Pir-i Sani: Abdal Musa, Anadolu'da Aleviliğin Dünü Bugünü, Ed. İbrahim Bulut, Adapazarı, 2010.
  • Uçar, R., Alevilik-Bektaşilik, Din Sosyolojisi El Kitabı, Ed. N. Akyüz, İ. Çapçıoğlu, Ankara, 2012.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Taş, K., Uçar, R., İlahiyatçıların Küreselleşmeye Yaklaşımı (Küreselleşme Üzerine Bir Alan Araştırması), Dini Araştırmalar, Küreselleşme ve Din Özel Sayısı, C. 6, S.17, ss. 67-85. Ankara, 2003.
  • Uçar, R., Bir Fenomen Olarak Ayin-i Cem (Sosyolojik Bir Yaklaşım), Dini Araştırmalar, C.7, S.19, ss.73-81. Ankara, 2004.
  • Taş K., Uçar R., Üniversite Gençliğinin Din, İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği), Dini Araştırmalar, Din ve Terör Özel Sayısı, C. 7, S. 20, ss. 249-273, Ankara, 2004.
  • Uçar, R., Türkiye'de Alevilik Bektaşiliğin Bazı Problemleri Üzerine Betimsel Bir Yaklaşım, Demokrasi Platformu, S.7, ss.35-46, Ankara, 2006.
  • Buyrukçu, R., Uçar, R., Güncel Bazı Alevi-Bektaşi Problemlerine Abdal Musa Tekkesi Merkezli Bir Bakış, Dini Araştırmalar, C.12, S.33, ss.89-98. Ankara, 2009.
  • Uçar, R., Abdullah Cevdet'in Batı Medeniyeti ve Batılılaşma Anlayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, C.5, S.10, ss.7-30, Ankara, 2011.
  • Selman, A., Uçar, R., Dini Tercihleri Anlama ve Açıklamaya Farklı Bir Yaklaşım: Rasyonel Seçim Teorisi, Toplum Bilimleri Dergisi, C.5, S.10, ss.91-110, Ankara, 2011.
  • Uçar, R., Abdullah Cevdet'in Din Anlayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, C.6, S.11, ss.205-218, Ankara, 2012.
  • Uçar, R., Selman, A., Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar, Toplum Bilimleri Dergisi, C.6, S.11, ss.41-56, Ankara, 2012.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Uçar, R., Alevi-Bektaşiler Açısından Türkiye'de Din Eğitmi: Bir Alan Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.15, ss.43-81, Isparta, 2005.
  • Uçar, R., Bir Özgürlük Tutkunu: Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikirleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.16, ss.121-146, Isparta, 2006.
  • Uçar, R., Alevilik Bektaşilikte Toplumsal Statü ve Dini Otorite Bağlamında Dede, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.19, ss.107-124, Isparta, 2007.
  • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
  • Uçar, R., Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı, (Doktora Tezi) Tanıtım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XLIV, S.1, ss.517-523, Ankara, 2003.
  • Uçar, R., Gürsoy Ş., Karaşahin H., Albayrak A., Çapçıoğlu İ., "I. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu" Tanıtım, İslami Araştırmalar C. 17, S. 2, ss. 145-148, Ankara, 2004.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Uçar, R., Alevi-Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Temsil Problemi (Alan Araştırması), Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta, 2005.
  • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  • Akkuş, H. İbrahim, Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, Isparta, 2009.
  • Selman, Adnan, Rasyonel Seçim Teorisi Bağlamında Din Olgusu, Isparta, 2011.
  • Erci, Ali, Kurtuluş Savaşı'nda İslam'ın Motivasyonel Gücü, Isparta, 2014.
  • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
  • Z. Nuran OĞUZ, Türk Dindarlığında Hac Algısı (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)
  • Fehmi BAKIR, Türkiye'nin Modernleşme Sürecine Türk Ordusu'nun Etkileri (1923-1950)
  • Adnan SELMAN, Dindarlığın Aile Yaşam Döngüsü Süreçlerine Etkisi (Batı Akdeniz Örneği)
  • Zeynep TÜRKKAN, Sosyal Bilim Paradigmalarının Ontolojik Yaklaşımları Bağlamında Birey, Toplum ve Din
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • Uçar, R., Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I., Isparta, 2005.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • Uçar, R., "Alevilik" konulu İç Beyin Fırtınası Toplantısı, 13 Nisan 2004, Ankara, DİYAM (Diyanet Araştırma Merkezi)
  • Uçar, R., Panel: "Günümüzde Din Olgusuna Yeni Sosyolojik Yaklaşımlar", (Değerlendirme) Düzenleyen: Bilgi Otağı Topluluğu, İlahiyat Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Amfisi, 02.04.2012, Isparta.
  • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
  • Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2011)
  • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  • S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Atama ve Yükseltme İle İlgili Değerlendirme Komisyon Üyeliği (07.09.2011- 14.09.2012)
  • Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (27.01.2012- 14.09.2012)
  • Yüksek Lisans Tezi
  • Uçar, R., Abdullah Cevdet'te Din ve Batılılaşma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.
  • Doktora Tezi
  • Uçar, R., Alevi-Bektaşi Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Musa Tekkesi Örneği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
  • Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
  • Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Dini Araştırmalar Dergisi
  • Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Hikmet Yurdu
  • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
  • Buyrukçu, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye'de Mesleki Din Eğitim-Öğretimi, Isparta, 2007.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 1298-M-06 nolu SDÜ BAP tarafından desteklenen “Türkiye’de Din Görevlilerinin Dinler Arası Diyaloga Bakışı (Göller Bölgesi Örneği)”
  • 2647-D-11 nolu, SDÜ BAP tarafından desteklenen "Türk Dindarlığında Hac Algısı (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)"
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 2541-M-10 nolu SDÜ BAP tarafından desteklenen “Isparta ve Çevresinde Türbe ve Ziyaret Yerlerinin Sosyolojik Analizi”
Verdiği Dersler
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MODERNLEŞMESİ .
  UZMANLIK ALAN DERSİ( Y.L.).
  UZMANLIK ALAN DERSİ (DOK).
  UZMANLIK ALAN DERSİ (Y.L).
  TÜRK MODERNLEŞMESİ VE DİN.
  CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK MODERNLEŞMESİ .
  OSMANLI DÖNEMİ ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ .
  TÜRK TOPLUMUNDA DİNİ GRUPLAR I.
  SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ.
  DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ II.
  KLASİK DÖNEM DİN SOSYOLOGLARI .
  ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II.
  TÜRKİYE'DE DİNİ GRUP ÇALIŞMALARI .
  CUMHURİYET DÖNEMİ ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ .
  EVRENSEL DİNLERDE DİNİ GRUPLAR.
  ÇAĞDAŞ DİN SOSYOLOGLARI .
  DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ II.
  ÇAGDAS SOSYOLOJİ TEORİLERİ II (DOK).
  TÜRK TOPLUMUNDA DİNİ GRUPLAR II (DOK).
  OSM. GÜNÜMÜZE TÜRKİYE''DE ÇAGDASLASMA II (Y.L).
  DİN SOSYOLOJİSİNİN ÖNCÜLERİ II (Y.L).
  DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ II (Y.L).
  ÇAGDAS SOSYOLOJİ TEORİLERİ I.
  TÜRK MODERNLESMESİ I .
  DİN-KÜLTÜR ILİSKİSİ.
  DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ I(Y.L).
  ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II.
  TÜRK TOPLUMUNDA DİNİ GRUPLAR II.
  DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ II.
  TÜRK MODERNLEŞMESİ II.
  SOSYOLOJİYE GİRİŞ .
  TÜRK TOPLUMUNDA DİNİ GRUPLAR I.
  DİN SOSYOLOJİSİNİN ÖNCÜLERİ II.
  DİN-SİYASET İLİŞKİSİ II.
  OSMANLI''DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE''DE ÇAĞDAŞLAŞMA II.
  DİN SOSYOLOJİSİNİN ÖNCÜLERİ II.
  DİN SOSYOLOJİSİ.
Yukarı Çık