23 Kasım 2014 Pazar
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. AHMET YILDIRIM
 • E-Posta ahmetyildirim@sdu.edu.tr
 • Birimi İlahiyat Fakültesi
 • Bölüm Temel İslam Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Hadis
 • Telefon 2114529
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Uludağ Üniv.İlahiyat Fak.-10.07.1987
 • Yüksek Lisans Uludağ Üniv.Sosyal Bil.Enst. - Tefsir- Hadis Anabilim Dalı-29.05.1990
 • Doktora Ankara Üniv.Sosyal Bil.Enst. - Hadis - 20.11.1996
İlgi Alanları
 • Hadis, Tasavvuf, Orta-Asya
Yayınlar
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1- Yıldırım, A., 2000. Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Diyanet Vakfı Yayınları No: 289, I-XII+468s. , Ankara.
 • 2- Yıldırım, A., 2003. İbn Furek, Ebû Bekr, Kitâbu'l-İbâne an Turukı'l-Kâsidîn ve'l-Keşf an Menâhici's-Sâlikîn Ve't-Teveffur ilâ İbâdeti Rabbi'l-âlemîn adlı eserin tahric, tahkik ve tenkidli neşri (Yrd.Doç.Dr.Abdülgaffar Aslan'la birlikte), Isparta.
 • 3- Yıldırım, A., 2005. Din,Dünyevîleşme ve Zühd, Araştırma Yayınları Yayın No:23, 270 s., Ankara.
 • 4- Yıldırım, A., 2007. Peygamberimizin Sade Hayatı, Ensar Neşriyat, Sertifika no: 0107-34-007151, 115 s., Istanbul
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1- Yıldırım, A., 2011. Hoca Ahmed Yesevî’nin Hadis Kültürü, 198s., Türkistan/Kazakistan
 • 2- Yıldırım, A, 2011. Hadis Tarihi (Kazakça),136s., Türkistan/Kazakistan
 • 3- Yıldırım, A, 2011. Hadis Adistemesi (Kazakça), 118s., Türkistan/Kazakistan
 • 4- Yıldırım, A, 2011. İslam Kukığı(Kazakça), 147s.Türkistan/Kazakistan (İsmail Çalışkan'la birlikte)
 • 5- Yıldrım, A. 2012. Hz. Muhammed'in (s.a) Onegeli Omiri (Hz. Peygamber'in Örnek Hayatı) 79 s., EuroPrint Baspahanası. Almatı/Kazakistan
 • 6- Yıldrım, A. 2012. Koja Ahmed Yasavidin Hadis Medeniyeti, 180 s. Türkistan/Kazakistan
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1- Yıldırım, A. 2012, Orta Asya'da İslamın Yayılmasında Din Alimlerinin Rölü, (Editör: M. Savaş Kafkasyalı) Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-araştırma dizisi, yayın no: 10,. s. 135-167, Ankara, Türkistan
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Yıldırım, A., 2000. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yaşayan İki Alimin Tasavvuf ve Hadis Konusunda Yaptıkları Tartışma, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakemli Dergi), (7), 37-52, Isparta.
 • 2- Yıldırım, A., 2003. İlk Yaratılan Varlık Bağlamında Hadislerde Yaratılış Problemi" tabula rasa, 3, (8), 163-180, Isparta
 • 3- Yıldırım, A., 2003. Hz.Peygamber'in Bilgisi ve Bilgi Alanları, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, (2), 179-200, Sıvas.
 • 4- Yıldırım, A., 2001. İskilipli Şeyh Muhammed Muhyiddin Yavsî'nin Bir Risâlesi ve Risâlede Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2, (6) , 105-117, Ankara.
 • 5- Yıldırım, A. 2003. Alevi-Bektaşi Edebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değerlendirilmesi, İslâmiyât (Hakemli Dergi), 6, (3), 71-92, Ankara.
 • 6- Yıldırım, A., 1997. Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usulleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti" İslâmî Araştırmalar , (Hadis-Sünnet Özel Sayısı). 10, (1-2-3), 110-123, Ankara.
 • 7- Yıldırım, A., 1997. Tasavvufta Ricâlu'l-Gayb Telakkisi ve Konuyla İlgili Bazı Rivayetler, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4), 117-147, Isparta.
 • 8- Yıldırım, A., 2004. Cumhuriyet Dönemi Hadis-Tasavvuf İlişkisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların Kaynak ve Metot Açısından Kritiği, tabula rasa, 4, (10), 203-225, Isparta.
 • 9- Yıldırım, A., 2003. Tasavvufta Gayb Problemi ve Tasavvuf Literatüründe Gaybî Rivayetler, Arayışlar, 5 (9-10), 185-209, Isparta.
 • 10- Yıldırım, A., 2007, "Günümüz Tasavvuf Kitaplarında Hadis Kültürü", İslâmî İlimler Dergisi, cilt 2, Yıl 2 Sayı 2, s. 213-228, Çorum
 • 11- Yıldırım, A., 2009. “İlahiyat Fakültelerinde Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarının Genel Panoraması”, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(1): 117-128, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Yıldırım, A., 1998. Ebû Tâlib el-Mekkî ve Kûtu'l-kulûb Adlı Eseri" Umran Yayınları tarafından yaptırılan Kûtu'l-kulûb'un yapılan tercümesinin baş tarafında yer almaktadır. Yayın No: 47, 26-85, İstanbul.
 • 2- Yıldırım, A., 2000. İlk Dönem Mutasavvıflarının Peygamber ve Sünnet Telakkisi, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. 25. Yıl Özel Sayısı, 9,(9) , 393-399, Bursa.
 • 3- Yıldırım, A., 1999. "İbn Zencûye", Diyanet İslam Ansiklopedisi, 20, 462-463, İstanbul.
 • 4- Yıldırım, A., 2000. Sünnet Üzerine "Sünnetin İslamdaki Yeri" adlı tercümenin son tarafında yer almaktadır, Rağbet Yayınları, 113-128, İstanbul.
 • 5- Yıldırım, A., 2000. Kur'an ve Sünnet Işığında Zühd ve Zühd Edebiyatı, Beyhakî'nin Kitâbu'z-Zuhd adlı eserinin yapılan tercümesinin baş tarafında yer almaktadır. Yayın No: 1, 23-49, İstanbul
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Yıldırım, A., 2002. Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri, Yeni Türkiye Dergisi Türk Tarihi Projesi İçinde, (Uluslararası Hakemli), (5), 681-691, Ankara.
 • 2- Yıldırım, A., 2004. Hadisleri Anlamada İşarî Yorum, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (13), 13-36, Isparta.
 • 3- Yıldırım, A., Doç.Dr., "Hadis Edebiyatında Zühd Literatürü ve Zühdle İlgili Rivayetlerin İncelenmesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/1 Sayı:20, s.119-138.
 • 4- Yıldırım, A. 2009. “Tasavvufî Düşüncede Hz. Ali ve Bu Düşünce İçerisinde Hz. Ali'ye Nispet Edilen Rivayetler”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/1 Sayı:22, s.41-56. Isparta
 • 5- Yıldırım, A., 2009, “Tasavvufa Kaynaklık Etmesi Bakımından Bazı Kudsî Hadisler ve Değeri”, İslam Araştırmaları Dergisi Yıl: 2 sayı 3 Mayıs, Ankara, s. 90-101.
 • 6- Yıldırım, A., 2010, “Peygamber-Sahabe İlişkisi Bağlamında Tasavvufî Düşünce ve Yorumlarda İrade ve Mürîd”, İslam Araştırmaları Dergisi Yıl: 3 sayı 1 Mayıs s. 5-18, Ankara
 • 7- Yıldırım, A. 2010. (Nuri Tuğlu ile birlikte) “Veki b. Cerrâh ve Kitabu&z-Zuhd'ü”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010/2 Sayı:25, s.122-144. Isparta
 • 8- Yıldırım, A. 2012.Türk Dünyasında İslami İlimler, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, sayı: 13-14, s. 21-32, Bişkek/Kırgızıstan.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1- Yıldırım, A., 1997. Hadislerle Tasavvuf (Eşref Ali Tanevi'den Tercüme ve Tahric, Dr. H. Zafarullah Daudi ile birlikte), Umran Yayınları No: 25, 335s. İstanbul.
 • 2- Yıldırım, A., Tuğlu, N. 2012, Zahidler Kitabı, Veki b. Cerrâh'ın Kitabu&z-Zuhd Adlı eseri, 207 s. İstanbul
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1- Muhammmed Nasiruddîn Elbânî, “ Âhâd Hadislerin Akâid Ve Ahkâmda Hüccet Olması Meselesi”, Çev. Ahmet Yıldırım, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 125-143, 2002.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- YILDIRIM A., Yrd.Doç.Dr., Kitap Tanıtımı (Dr. Nimetullah Akın'ın, Untersuchungen zur Rezeption des Bildes von Maria und Jesus in den frühislamischen Geschichtsüberlieferungen adlı eseri), Hadis Tetkikleri Dergisi, 2, (1), İstanbul, 2004, s. 195-199.
 • 2- YILDIRIM, Ahmet, 2005. "Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik Problemi", Kitap Tanıtımı, Hadis Tetkikleri Dergisi, Yıl: 2, S: 3, İstanbul, (2005), s. 217-220. (HTD Index Islamicus tarafından taranmaktadır.)
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- YILDIRIM A., Yrd.Doç.Dr., "Tefsîr Ve Te'vil" , (İzmirli İsmail Hakkı'dan sadeleştirme), bilimname, V, 2004/2, Kayseri, s. 141-168
 • 2- YILDIRIM A.2005. Kitap Tanıtımı, Şerhu Hutbeti'l-Beyân, İslâmiyat, 8 (1), 171-177, Ankara.
 • 3- Yıldırım, A., 2005, Hadislerde Ehl-i Beyt, Kitap Tanıtımı, Marife, Yıl: 5, 227-232, Sayı: 1, Bahar
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- Yıldırım, A., 1998, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Kitap Tanıtımı, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Isparta, s. 279-291.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Yıldırım, A., 1998. Hz. Peygamber'in Zühd Hayatı, SDÜ İlahiyat Fakültesi I. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 21 Nisan 1998, Isparta, 81-105.
 • 2- Yıldırım, A., 2001. Mutasavvıfların Peygamber ve Sünnet Telakkileri ve Yansımaları, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı III. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 20 Nisan 2000, Isparta, 149-163.
 • 3- Yıldırım, A., 2002. Hadislerde Yaratılış Problemi" SDÜ İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 20 Nisan 2001, Isparta, 193-207.
 • 4- Yıldırım, A., 2003. Hz.Peygamber'in Bilgisi ve Bilgi Alanları, SDÜ İlahiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 19-20 Nisan 2002, Isparta, 295-322.
 • 5- Yıldırım, A. 2007, "Hz. Muhammed ve Sade Hayatı", İslâmî İlimler Dergisi Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan 2007, Çorum, s. 261-273.
 • 6- Yıldırım, A., 2004. Tasavvuf Literatüründe Gaybî Rivayetler, İSAV Vakfı tarafından düzenlenen İslam Düşüncesinde Gayb Problemi II Sempozyumu, Altunizade Kültür Merkezi, 11-12 Ekim, 2003, s. 97-124, İstanbul.
 • 7- Yıldırım, A., 2006. Hadiste İşârî Yorum ve Mutasavvıfların Hadis Yorumlarında Yöntem Sorunu, SDÜ İlahiyat Fakültesi VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21 Nisan 2003, s. 155-163, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Yıldırım, A., 2003. Cumhuriyet Dönemi Hadis-Tasavvuf İlişkisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların Kaynak ve Metot Açısından Kritiği, II. Hadisçiler Toplantısı, 19-20 Temmuz 2003, Gerede..
 • 2- Yıldırım, A., 2004. Hadisleri Anlamada İşârî Yorum, KURAV Vakfı tarafından düzenlenen Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 29-30 Mayıs Bursa.
 • 3- Yıldırım, A., 2003, "Müsteşriklerin Tasavvufa Bakış Açısı ve Bu Sahada Yaptıkları Araştırmalar" Başlık Tebliğin Müzakeresi, Oryantalizmi Yenidne Okumak : Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2002- Adapazarı, Ankara.
 • 4- YILDIRIM, A., 2005. "Kaynak Olma ve Yorum Açısından Hadis Tasavvuf İlişkisi", Gerede, IV. Hadisçiler Toplantısı, 16-17 Temmuz.
 • 5- YILDIRIM, A., 2007. "Mutasavvıfların Hadisleri Anlama Ve Yorumlama Yöntemleri Üzerine", Ulusal Asrın İdraki ve İslam, İstanbul, 24-25 Mart, 2007.
 • 6- Yıldırım, A. 2007, "Tasavvufî Düşüncede Hz. Ali Ve Bu Düşünce İçerisinde Hz. Ali'ye Nispet Edilen Rivayetler", İzmir, 24-25 Ekim 2007.
 • 7- Yıldırım, A. 2008. "Tasavvufî Düşünce ve Yorumlarda İrade ve Mürid", Meşiet ve İrade adlı ulusal sempozyum, 29 Şubat-1 Mart 2008, Süleymaniye Vakfı, Süleymaniye, İstanbul
 • 8- Yıldırım, A. 2012. Kazakıstandaki Karnak Medreseleri Ve Hadis Eğitim, Anadolu'nun İslamlaşma Sürecinde Daru'l-Hadisler Sempozyumu, 08-09.09.2012, 100. Yıl Kültür Merkezi ÇANKIRI
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- YILDIRIM, A., 2005. "Alevî-Bektaşilerin Dinin Temel Kaynaklarından Kur'ân ve Sünnete Bakışı", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta, 28-30 Eylül, 2005, s. 287-296.
 • 2- YILDIRIM, Ahmet, "Mevlânâ Düşüncesinde Peygamber Ve Sünnet Telakkisi Ve Yansımaları (Mustafa El-Mevlevî Güzelhisarî'nin (Ö.1215/1800 ?) Mine'l-Mecâlisi'l-Mevleviyye Adlı Eseri Özelinde)", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ, Çanakkale 25-28 Mayıs 2006, s. 195-202.
 • 3- YILDIRIM, A., 2007. "Orta-Asya Türkistan Coğrafyasında Yetişen Muhaddisler Ve Hadis İlmine Katkıları", Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, 31 Mayıs 1 Haziran, s. 243-252, 2007.
 • 4- YILDIRIM, A., Doç.Dr., "İbn Rüşd'ün Nasları Anmada Te'vili Kullanması ve İşarî/Tasavvufî Yoruma Bakışı", Uluslar arası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas, 9-11 Ekim 2008.
 • 5- YILDIRIM, A.Doç.Dr., "Fütüvvetnamelere Göre Ahilik Geleneğinde Hadis Kültürü", Uluslar arası 1. Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir, 15-17 Ekim 2008.
 • 6- YILDIRIM, A., Doç.Dr., "Âmidî'nin Eserlerinde Hadis Bilgisi ve Hadis Kullanımı", Uluslar arası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu, Dıyarbakır, 24-26 Ekim 2008 .
 • 7- Yıldırım, A. 2009 Kazakistan’da Modernite ve Din, İslam Medeniyeti ve Kazakistan’da Dini Meseleler Konulu Uluslar Arası Konferans, 3-5 Kasım 2009 Kazakistan/Türkistan, Bildiriler Kitabı, s. 149-156
 • 8- Yıldırım, A. 2009. Hz. Peygamber'in (S.A) Yaşamında Zühd ve Modern Dünyada Önemi, 21. Ğasır bilim beruv jüyesi: Basekege Kabıletti Maman Dayarlav Maseleleri -Prof. Adil Ermekovtın Tuğanına 100 Jıl Toluvına Arnalğan Halıkaralık Ğılımi Konferençiya (25-27 Karaşa 2009) Materialdarı-, Çimkent 2009, Bildiriler Kitabı, s. 369-73
 • 9- Yıldırım, A., 2011. Hoca Ahmed Yesevî Düşüncesinde Hz. Peygamber (s.a) ve Hadisin Yeri,Ğılim Men Bilimdegi İnnovasiyalık Teknologılar Attı Halıkaralık Gılimin-Tejiribelik Konferasıyasının Materialdarı I, Çimkent 2011, Bildiriler Kitabı, I, 298-304
 • 10- Yıldırım, A. 2010. Sırderya Havzasının İslamlaşmasına Etkisi Olan Zahidled/Sufiler, İnnovasiyalık Teknologılar Arkılı Bilikti Mamandar Kalıptastıru Meseleleri Attı Halıkaralık Gılimin-Tejiribelik Konferasıyasının Materialdarı, Çimkent-Moskova 2010, Bildiriler Kitabı, s. 379-384
 • 11- Yıldırım, A. 2011. Kazakistan'ın Yüksek Eğitiminde Temel İslam Bilimlerinin Okutulması, Hoca Ahmet Yesevi Tağılimi Jane Kazakistandağı Dini Bilim Beru Meseleleri Halıkaralık Simpoziyum Materiyallarının Jınağı (6-9 Savır, 6-9 Nisan) Türkistan 2011 Bildiriler Kitabı, s. 194-202
 • 12- Yıldırım, A. 2011. “Türklerde Peygamber Tasavvuru: Hoca Ahmed Yesevî Örneği”, Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu (4-6 Kasım 2010) s.431-440. Isparta
 • 13- Yıldırım, A. 2012, Türk Dünyasında İslami İlimler,Türk Dünyasında İslami İlimlerin Yeri Konulu Uluslararası Konferans, 26-27 Nisan 2012, Türkistan-Kazakistan
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- YILDIRIM, A., 2007. "Müslümanların Peygamber Tasavvuru", adlı tebliğin müzakeresi, Uluslararası Hz. Muhammed (a.s)'ı Tanıma ve Tanıtma Sempozyumu, Ankara, 21 Nisan, 2007 (DSİ Kongre Salonu)
 • 2- Yıldırım, A. 2010. Sade Hayat Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Olabilir Mi? Global Mali Kriz Konulu Uluslar Arası Konferans, 1-5 Nisan 2010 Kırgızistan/Bişkek
 • 3- Yıldırım, A., 2011, İzmirli İsmail Hakkı ve Şeyh Safvet'in Tartışmalarında Gazzali ve İhya Hadisleri, Modern Çag ve Gazzali Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1- Muhittin Düzenli tarafından sunulan "Hind Altkıtası ve Mağrib Bölgesi'nde Modern Dönem Hadis Yorumu" adlı tebliğin müzakeresi, VII. Gerede Hadis Meclisi , 19-20. 07. 2008 Gerede
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Yıldırım, A., 1990, Darimi ve Süneni, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1- YILDIRIM, A., 2006. "Hadis Edebiyatında Zühd Literatürü ve Zühdle İlgili Rivayetlerin İncelenmesi", SDÜ BAP Tarafından desteklendi, Proje no: 1053-M-05, Isparta 2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1- Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Yürütülen "Konulu Hadis Projesi"
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1- Uluslar arası 1. Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir, 15-17 Ekim 2008.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Bilim Kurulu Üyeliği, Isparta, 28-30 Eylül, 2005
 • 2- Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Isparta, 31 Mayıs 1 Haziran, 2007.
 • 3- Uluslararası Kazakistan’da Din Eğitimi Sempozyum Yürütücüsü, 6-9 Nisan 2011 Türkistan/Kazakistan
 • 4- Uluslararası Türk Dünyabıhda Din Anlayışları Sempozyumunda Bilim Kurulu Üyeliği, 4-6 Kasım 2010
 • 5- Uluslararası Kazakistan’da Din Eğitimi Sempozyumu Akademik Kurul Üyesi, 6-9 Nisan 2011 Türkistan/Kazakistan
 • 6- Uluslararası Modern Çağ ve Gazzalî Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 12-14 Mayıs 2011, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2002, Tertip Heyeti Üyeliği, Isparta
 • 2- IV. Kutlu Doğum Sempozyumu 19-20 Nisan 2001 Isparta V. Oturum Raportör
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- Yıldırım, A., 1998. Hz. Peygamber ve Zühd Anlayışı, Konferans, Belediye Nikah Salonu, İslamköy-Atabey (24 Nisan 1998)
 • 2- Yıldırım. A., 2000, "Çağımız ve Hz. Muhammed", Konferans, Müftülük Konferans Salonu, Senirkent, 28 Nisan 2000
 • 3- Yıldırım, A. 2000, "Hz. Peygamber'in Dünyaya Bakışı" Radyo Konuşması SDÜ Radyosu, 16.12.2000
 • 4- Yıldırım, A., 2001. "Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları", Seminer, SDÜ İlahiyat Fakültesi 202 Numaralı Salon. 13 Nisan 2001.
 • 5- Yıldırım, A. 2002, "İslamiyetin Sağlığa Verdiği Önem", TRT Int, Televizyon Konuşması
 • 6- Yıldırım, A. 2002, "II. İnönü Zaferi'nin Askeri ve İç Siyaset Açısından Değerlendirilmesi", Seminer, SDÜ İlahiyat Fakültesi 201 Numaralı Salon. 02 Nisan 2002.
 • 7- Yıldırım, A. 2004, "İslamda Çalışma Hayatı, Üretim-Tüketim, Sorumluluk ve Verimlilik", Panel, Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu, 16.04.2004, Şarkıkaraağaç.
 • 8- Yıldırım, A. 2004, "İslamda Çalışma Hayatı", Panel, Belediye Düğün Salonu, 08.05.2004, Senirkent (Büyükkabaca Kasabası)
 • 9- Yıldırım. A. 2005. "Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri", Belediye SinamaSalonu, Senirkent, 22 Nisan 2005
 • 10- Yıldırım, A. 2006, "İslamda Çalışma ve İş Ahlakı, Konferans, Belediye Düğün Salonu, 16.04.2006, Çal/Denizli
 • 11- Yıldırım, A. 2006, "İslamda Çalışma ve İş Ahlakı, Konferans, Belediye Kültür Sarayı, 16.04.2006, Bekilli/Denizli
 • 12- Yıldırım, A., 2007. "İnsan Sevgisinin Aile Mutluluğuna Etkileri" Belediye Düğün Salonu, 18.04.2007 Serinhisar/Denizli
 • 13- Yıldırım, A., 2007. "Hz. Peygamberimiz ve İslam'da İnsan Sevgisi", 17.04.2007 Acıpayam/Denizli
 • 14- Yıldırım, A., 2008., ,"Peygamberimizin Sade Hayatı" Konferans, Düzenleyen Antalya/Kemer Müftülüğü Ralli Alanı, Tarih: 16.04.2008, Kemer/Antalya.
 • 15- Yıldırım, A., 2008, "Peygamberimizin Sade Hayatı", Konferans, Düzenleyen Burdur/Çavdır Müftülüğü, Tarih: 18.04.2008 Çavdır/Burdur
 • 16- Yıldırım, A., 2008., "Hadis Bulma Yöntemi", Konferans, Düzenleyen Isparta/Senirken Müftülüğü, Tarih: 17.11.2008 Senirkent/Isparta
 • 17- Yıldırım, A., 2008. "Konulu Hadis Projesi", Seminer; Düzenleyen: Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tarih: 7.11.2008; İlahiyat Fak. Seminer Salonu (219 Nolu oda)
 • 18- Yıldırım, A., 2010. Hz. Peygamber’in (s.a) Örnekliği, İlahiyat (Dintanu) Bölümünün Mevlid Kandili Münasebetiyle Düzenlediği Programda konuşma, Türkistan/Kazakistan, Kültür Merkezi, 27 Şubat 2010
 • 19- Yıldırım, A., 2010. Hz. Peygamber (s.a) ve Örnek Ahlakı, Yesevi Kulübünün Kutlu Doğum Haftası Münabesetiyle, Kültür Merkezi, 20 Nisan 2010, Türkistan/Kazakistan
 • 20- Yıldırım, A., 2010. Kur’an ve Hz. Peygamber, Yesevi Kulübünün Kur’an’ın İnişinin 1400. Yılı Münabesetiyle Düzenlediği Panelde Konuşma, Kültür Merkezi, 26 Nisan 2010, Türkistan/Kazakistan
 • 21- Yıldırım, A., 2011. Dini Yönüyle Mehmet Akif, Gök Kubbe ve Dil ve Edebiyat öğrenci kulüplerinin Düzenlediği Programda konuşma, Kültür Merkezi, 9 Mart 2011, Türkistan/Kazakistan
 • 22- Yıldırım, A., 2012. Hz. Peygamber’in (s.a) Hayatında Kardeşlik ve Kardeşlik Hukuku, İlahiyat (Dintanu) Bölümünün Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle Düzenlediği Programda konuşma, Türkistan/Kazakistan, Kültür Merkezi, 24 Nisan 2012
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1- Aslan, Abdülgaffar, 2003, Kur'an Ekseninde Fakirlik, Fakülte Kitabevi, Isparta.
 • 2- Tuğlu, Nuri, 2009, Bireysel ve Aile İçi İslam’ın Şiddet Karşıtlığı, Rağbet Yayınları, Istanbul
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000, Sayı: 7 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 2- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 8 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 3- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 9 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 4- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Sayı: 6 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 5- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003/1, Sayı: 10-11 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 6- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004, Sayı: 12-13 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • 7- SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 (Yayın Kurulu Üyeliği)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1- Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan, 2009-2010 Öğretim Yılı
 • 2- Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan, 2010-2011 Öğretim Yılı
 • 3- Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan, 2011-2012 Öğretim Yılı
Verdiği Dersler
 • TASAVVUFİ HADİSLER II.
  TASAVVUFİ HADİSLER II.
  GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ I.
  HADİS TARİHİ PROBLEMLERİ.
  HADİS III.
  HADİS USÜLÜ.
  HADİS TARİHİ PROBLEMLERİ.
  HADİS LİTERATÜRÜ .
  TASAVVUFÎ HADİSLER II .
  KUR''AN-SÜNNET İLİŞKİSİ I.
  TASAVVUFÎ HADİSLER I .
Yukarı Çık